Sunteți pe pagina 1din 11

StarNet


Rolul mediului extern în formularea strategiei companiei
Istoria

 Despre StarNet se poate spune cu toată certitudinea că este un brand
autohton, o investiţie sută la sută locală, care a crescut an de an şi a ajuns să
fie o companie reprezentativă pentru țara noastră, care își asumă, pe lângă
prestarea serviciilor, misiuni educaționale și sociale. Ideea de business a
apărut pe vremea studenţiei directorului general al companiei, Alexandru
Machedon, care a participat pe atunci la un concurs internaţional cu un
proiect de conectare la internet a câtorva licee din Chișinău. Denumirea
brandului şi simbolul acestuia, în formă de stea, îşi trag originile din planul
măreţ al tânărului. Şi asta pentru că liceele incluse în proiect erau amplasate
geografic în formă de stea. În 2003 a fost fondată juridic compania „StarNet”,
care, în prezent, numără peste 600 de angajaţi, repartizaţi pe întreg teritoriul
ţării, StarNet fiind, în mare parte, asociat cu sintagma „prestarea serviciilor
impecabile de internet pe teritoriul Republicii Moldova”.
Clienţii

 Nr clienţilor 2004 – 370  Analiza capacităţii de negociere a
 Nr clienţilor 2005 – 1500 clienţilor:
 Poziția companiei Starnet pe piață
este destul de atractivă din
 Nr clienţilor 2006 – 3000 considerentul că capacitatea de
 Nr clienţilor 2007 – 6500 negociere a clienților este redusă.
Clientul nu poate influen ța în nici un
 Nr clienţilor 2008 – 14000 fel produsul, prețul sau serviciile și
 Nr clienţilor 2009 – 22000 facilitățile aferente acestuia. Aceasta
determină o concurenţă redusă în
 Nr clienţilor 2010 – 45000 cadrul sectorului şi creșterea
 Nr clienţilor 2011 – 60804 profitabilităţii. Această situație apare
 Nr clienţilor 2012 – 70000 din cauza că Starnet oferă produse cu
caracteristici superioare celor
 Nr clienţilor 2013 – peste 100.000 existente pe piață, pe care clienţii nu le
pot refuza prea uşor.
Concurenţii

 În Republica Moldova există aproximativ 38 Provideri de servicii internet,
dar mulți din aceștia prestează servicii pe plan regional.
 Moldtelecom și Starnet sunt providerii care dețin 88.5 % din piață. Restul de
11.5 % este detinut de companii precum Orange, Moldcell,
SunCommunications, Arax Communications și alții.
 Moldtelecom este singurul prestator care oferă servicii internet pe o scară
largă. Starnet și SunCommunications oferă servicii în majoritatea orașelor
din Republică.
 Principalul concurent al companiei Starnet este Moldtelecom care acoperă
circa 75-80% din abonații ADSL din Republica Moldova. Exista păreri că
această companie ar monopoliza piaţa accesului de date din Moldova:
telefonie fixă, telefonie mobilă, internet prin cablu şi internet în bandă largă.
Furnizori

Puterea de negociere a furnizorilor companiei Starnet este
relativ înalta ceea ce face domeniul să nu fie neatractiv.
Acest lucru se întâmplă pentru că există un număr redus
de furnizori, produsele oferite de aceștia sunt importante
pentru companie și au un grad înalt de diferențiere, iar
costurile de schimbare a furnizorilor sunt înalte.
Pentru obținerea reușitelor în domeniu, compania adoptă
măsuri de stabilire a unor relaţii de durată reciproc
avantajoase cu furnizorii.
Analiza PEST

Factorii politici
 Deciziile de marketing şi, în general,  Cele mai importante acte normative ce
influențează activitatea companiei:
activitatea comercială sunt puternic
 - Codul Fiscal al Republicii Moldova Nr.
afectate de mediul politic. 1163 din 24.04.1997
 Unul dintre principalele acte  - Codul Civil al Republicii Moldova Nr.
normative, care influențează 1107-XV din 6 iunie 2002
activitatea companiei este Legea cu  - Legea insolvabilității Nr. 632 din 14.11.2001
privire la activitatea de antreprenoriat  - Legea privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător Nr. 160-
și întreprinderi, adoptată în ianuarie XV din 22 iulie 2011
1992. Această lege stabileşte agenţii  - Legea privind reglementarea prin licenţiere
economici care au dreptul, în numele a activităţii de întreprinzător Nr. 451-XV din 30
lor, să desfăşoare activitate de iulie 2001
antreprenoriat în Republica Moldova  - Legea privind sistemul public de asigurări
sociale Nr. 489-XIV din 8 iulie 1999
şi determină principiile juridice,
 - Legea cu privire la investiţiile în activitatea
organizatorice şi economice ale acestei de întreprinzător Nr. 81-XV din 18 martie 2004
activităţi.
Analiza PEST

Factori economici
 Situația principalilor indicatori economici  Veniturile disponibile medii lunare pe
în ianuarie-februarie 2018:
o persoană au consituit 2244,9 lei, cu
 Produsul Intern Brut a însumat 150369,2
9% mai mult față de periodarespectivă
milioane lei, cu 4,5% mai mult față de
a anului precedent.
perioada respectivă a anului precedent.
 Numărul șomerilor (conform clasificării  Cheltuielile medii lunare de consum
Biroului Internațional al Muncii) au pe o persoană au fost 22500,3 lei.
constituit 40,3 mii persoane. Numărul Creșterea reală a cheltuielelor de
șomerilor înregistrați oficial de la consum – 99.7%.
începutul anului a fost 7,4 mii persoane.  Indicele volumului cifrei de afaceri la
 Salariul nominal mediu lunar al unui întreprinderile cu activitatea
salariat în economia națională a constituit principală de servicii de piaţă prestate
5697,1 lei. Ritmul de creștere al salariului
populaţiei a constituit 16053,6
real constituind 105,2%
milioane lei.
Analiza PEST

Factori sociali
 Din punct de vedere social, situația este  Nivelul educațional în țară este relativ înalt,
una nu foarte pozitivă. În ultimele majoritatea populației tinde să obțină studii
decenii, în ţară a fost marcată o scădere superioare sau cel puțin medii, cu toate
acestea avem însă prea puțini specialiști cu
continuă a populaţiei, determinată de
adevărat calificați. În comparație cu țările din
deteriorarea structurii celor trei Vest, costul forței de muncă este relativ redus.
compartimente ale dinamicii populaţiei -
 Un factor pozitiv, important pentru companie,
natalitatea, mortalitatea şi migraţia îl reprezintă stilul de viață al populației.
externă. Serviciile de internet au ajuns să se transforme
 Structura pe vârste a populaţiei poartă dintr-un “moft” într-o necesitate, astfel că,
amprenta caracteristică unui proces de majoritatea gospodăriilor casnice din țară sunt
îmbătrânire demografică, datorat în conectate la internet. Fiecare al doilea cetăţean
principal scăderii natalităţii din ultimii al Moldovei este utilizator de Internet, iar mai
mult de jumătate din gospodării au cel puţin
ani, care a determinat reducerea absolută
un calculator conectat la rețeaua mondială.
şi relativă a populaţiei tinere.
Analiza PEST

Factori tehnologici
 Tehnologia este una din forţele cu cel mai mare impact asupra pieţei şi
politicilor de marketing pe termen mediu şi lung. Creând tehnologii şi
produse noi, mediul tehnologic propune numeroase oportunităţi şi
ameninţări pe piaţă. Marketingul trebuie să sesizeze şi să exploateze
consecinţele apariţiei unor tehnologii noi.
 Republica Moldova înregistrează progrese la capitolul tehnologii
informaționale și comunicații. Inovarea tehnologică în domeniul serviciilor
informaționale în țara noastră a atins niveluri record. Moldova este a treia
ţară din lume după viteza de acces la Internet, potrivit clasamentului Net
Index, elaborat de compania Ookla, care administrează serviciul Speedtest.
Astfel, moldovenii beneficiază de o viteză medie de acces la Internet de
21,37 Mbps. (megabiţi pe secundă)
Strategia StarNet

 Strategia ce este adoptată de compania StarNet este strategia
de diferenţiere, orientându-se spre crearea unui avantaj
deosebit, pe baza unui factor unic, cum sunt tehnologiile
inovative, care să fie resimţit la nivelul întregului domeniu şi
apreciat de o mare parte a clienţilor, astfel încât ei sunt
dispuşi să ofere o primă de preţ pentru a profita de acest
avantaj. Pentru aceasta, compania StarNet se concentrează
asupra obţinerii unei performanţe superioare, care îi asigură
poziţia de lider în sector, în ceea ce priveşte tehnologia
folosită și originalitatea produsului oferit.

 Elaborat: Bajora Mărioara
Cojocaru Anna
Finanțe și Bănci 191

S-ar putea să vă placă și