Sunteți pe pagina 1din 47

“UN NOU SISTEM DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PRIN PRISMA STANDARDELOR


EUROPENE”
B O B E S C U M I H A E L A , B U G U TA VA S I L E , L I S N I C
IULIA, GURULEA MIHAELA
CUPRINS:

• Prezentarea situației generale. (M.Bobescu)


• Problema lipsei de elevi și studenți în anumite instituții. (M.Bobescu)
• Corupția în instituțiile de învățământ. (V.Buguța)
• Lipsa cadrelor didactice calificate. (I.Lisnic)
• Migrația cadrelor didactice. (I.Lisnic)
• Salariul jalnic al cadrelor didactice. (I.Lisnic)
• Învâțământul rural. (I.Lisnic)
• Maltratarea oamenilor de știință în Republica Moldova. (V.Buguța)
• Violența în cadrul instituțiilor de învățământ. (M.Gurulea)
• Problema învățământului transnistrean. Cazurile CEDO. (M.Gurulea)
• Inițiative generale pentru soluționarea problemelor educaționale. (M.Bobescu)
• Practica și ajutorul European în cadrul educației din Republica Moldova. (V.Buguța)
• Concluzie.
PREZENTAREA SITUAȚIEI GENERALE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
Pentru Republica Moldova, educaţia reprezintă o prioritate naţională sau
factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-
umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii
naţionale şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea
umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea
educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi
pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean.
Sistemul educaţional reprezintă ansamblul unităţilor şi instituţiilor de
învățământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţilor
educaţionale şi de instruire, care asigură desfăşurarea procesului educaţional
al copiilor, elevilor şi studenţilor din toate nivelurile de învățământ, în
vederea formării lor profesionale. Formele de organizare a învățământului
sunt: învățământ cu frecvență şi cu frecvenţă redusă.
GRUPELE DE VÂRSTĂ CORESPUNZĂTOARE
NIVELURILOR EDUCAŢIONALE SUNT:

Învățământul Învățământul Învățământul secundar


preșcolar (nivelul primar (nivelul 1) de treapta I (nivelul 2)
02) 3-6 ani 7-10 ani 11-15 ani

Învățământul secundar Învățământul terțiar


de treapta II (nivelul 3) (nivelurile 5-8)
16-18 ani 19-23 ani
La începutul anului de studii 2015-2016 în Republica Moldova activau 2899 de
instituţii de învăţămînt, cu numărul total de 610437 de copii/elevi/studenţi.

Comparativ cu anul de studii 2009-2010 numărul total al instituţiilor de învăţămînt


s-a micşorat cu 4,3 %. Totodată, numărul de instituţii de educație timpurie a fost în
creştere cu 6,3 %, iar numărul instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general
– s-a redus cu 12,5 %.  Numărul cadrelor didactice în republică a constituit 51558
persoane şi s-a diminuat faţă de anul precedent de studii cu 1533 persoane sau cu
2,9 %.

În anul de studii 2017/2018 sistemul educațional din Republica Moldova


cuprindea 1458 instituţii de educație timpurie, 1243 – de învățământ
primar şi secundar general, 86 – de învățământ profesional tehnic şi 29
instituţii de învățământ superior, activitatea educaţională şi de instruire
în sistemul de învățământ fiind asigurată de 37,6 mii persoane, cu 22,8%
mai puţin decît în anul de studii 2010/2011.

La nivel general, efectivele de elevi/studenţi în Republica Moldova sunt în


scădere, iar pe parcursul ultimilor 5 ani în sistemul de învățământ au fost
cuprinşi circa două treimi din populaţia de vârstă şcolară.
O B S E RV Ă M , C Ă E F E C T I V E L E D E E L E V I / S T U D E N Ţ I Î N
R E P U B L I C A M O L D O VA S U N T Î N S C Ă D E R E , I A R P E
PA R C U R S U L U LT I M I L O R 5 A N I Î N S I S T E M U L D E
ÎNVĂȚĂMÂNT AU FOST CUPRINŞI CIRCA DOUĂ
TREIMI DIN POPULAŢIA DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ.
1. CORUPȚIA!
PRIMA ȘI UNA DIN CELE MAI PERICULOASE PROBLEME AL SISTEMULUI DE
Î N V Ă Ț Ă M Â N T.
SE CONFIRMĂ CÂT MAI DES CAZURI DE CORUPȚIE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

CAZURILE ÎNCEP DE LA INSTITUȚIILE PRIMARE ȘI SE TERMINĂ CU


D I P L O M E L E U N I V E R S I T A R E “ Î N V Ă Ț AT E ” Î N C Â T E VA Z I L E S A U S Ă P T Ă M Â N I .
ZI DE ZI ELEVII ANUMITOR INSTITUȚII SUNT NEVOIȚI SĂ FIE SUPUȘI SUBIECTIVITĂȚII DIN PARTEA
PROFESORILOR ȘI SĂ OFERE “MICI CADOURI ” PENTRU A-;I REALIZA CU SUCCESS POTENȚIALUL ÎN INSTITUȚII.
Lipsa de pedagogi calificați

REPUBLICA MOLDOVA, LA ETAPA ACTUALĂ SE AFLĂ ÎNTR-UN


DEFICIT DE CADRE DIDACTICE.
LA ÎNCEPUTUL NOULUI AN DE STUDII, ÎN INSTITUȚIILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT GENERAL DIN ȚARĂ SUNT ÎNREGISTRATE 2174 DE
POSTURI DIDACTICE VACANTE, POTRIVIT DATELOR PREZENTATE
DE ORGANELE LOCALE DE SPECIALITATE. MINISTERUL
EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII A PRECIZAT CĂ CELE MAI
MULTE POSTURI VACANTE SUNT DE EDUCATORI, PROFESORI DE
MATEMATICĂ, PROFESORI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,
FIZICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI LIMBA ENGLEZĂ
 ÎN ȘCOLI EXISTĂ 290 DE LOCURI VACANTE DE PROFESORI DE MATEMATICĂ, MATEMATICĂ/INFORMATICĂ ȘI MATEMATICĂ/FIZICĂ. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ESTE ATESTAT UN DEFICIT DE 241 DE CADRE DIDACTICE. ȘCOLILE MAI SUNT ÎN CĂUTAREA A 165 DE PROFESORI DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, 119 PROFESORI DE FIZICĂ, FIZICĂ/INFORMATICĂ ȘI CHIMIE ȘI 111 PROFESORI DE EDUCAȚIE FIZICĂ. INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT MAI AU VACANTE 105 POSTURI DE PROFESORI DE LIMBĂ
ENGLEZĂ, 93 DE FUNCȚII DE PROFESORI LA LIMBA FRANCEZĂ ȘI 86 POSTURI DE DASCĂLI LA ISTORIA ROMÂNILOR ȘI UNIVERSALĂ.

C E A M A I M A R E L I P S Ă E S T E Î N R E G I S T R AT Ă Î N G R Ă D I N I Ț E ,
A C O L O U N D E E S T E N E V O I E D E 4 2 9 D E E D U C AT O R I Ș I
A J U T O R I D E E D U C AT O R I .
ÎN POFIDA NUMĂRULUI MARE DE LOCURI VACANTE ÎN SISTEMUL DE
ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERII NU SE PREA GRĂBESC SĂ-ȘI CONTINUE
STUDIILE LA PEDAGOGIE, IAR CEI CARE ABSOLVESC FACULTĂȚILE
DE PROFIL, DE MULTE ORI EVITĂ SĂ SE ANGAJEZE ÎN CÂMPUL
MUNCII.
Ministerul Educației susține implementarea practicilor
europene, inclusiv a discutat posibilitatea de a forma pedagogii
inițial și continuu multidisciplinar, ceea ce ne-ar ajuta să
soluționăm problema insuficienței cadrelor didactice și să
optimizăm sistemul educațional. Un profesor care ar deține
abilități pentru a preda mai multe discipline, ar avea și un salariu
mai mare. Deși la momentul actual în Republica Moldova raportul
elev-cadru didactic este de 11:1, față de 18:1 – în școlile
europene, există profesori lipsă la mai multe discipline. Crearea
unui sistem viabil, ce încurajează tinerii, motivează fiecare
pedagog și asigură calitatea instruirii, indiferent de localitatea în
care se află școala. Elaborarea unor concepte alternative pentru
remunerarea cadrelor didactice și manageriale, și examinarea
minuțios a provocările pentru fiecare dintre ele.
SALARIUL JALNIC AL CADRELOR
DIDACTICE

O altă cauză care ne denotă lipsa cadrelor didactice sunt


salariile neadecvate. Remunerarea activităţii didactice plasează
pedagogii printre cele mai dezavantajate categorii profesionale.
Analiza raportului dintre salariul mediu lunar în învăţământ şi
salariul mediu lunar pe economie arată că profesorii au trecut
printr-o etapă extrem de dificilă în perioada anilor 1999-2008 (în
anul 2000, s-a înregistrat cel mai mic raport dintre salariul
mediu pe economie şi salariul mediu al pedagogilor – 60,7%).
Începând cu anul 2008, în sistemul de învăţământ se
înregistrează o creştere a salariilor.
Chiar dacă salariile pedagogilor au fost treptat
majorate, acestea nu pot satisface pe deplin necesităţile
de bază ale cadrelor didactice şi doar o parte dintre
absolvenţii specialităţilor pedagogice îşi încep cariera
didactică. Salariile mici au fost unul din factorii care au
determinat reducerea prestigiului profesiei de pedagog în
ultimii 20 de ani. Concomitent, salarizarea precară şi
condiţiile necorespunzătoare de muncă continuă să
influenţeze cadrele didactice, inclusiv tinerii absolvenţi ai
universităţilor pedagogice, să accepte alte locuri de
muncă decât cele din sistemul de învăţământ sau să
emigreze peste hotare. Veniturile salariale reduc
satisfacţia muncii.
CE SE ÎNTAMPLĂ ÎN LUME?

În anul 2018, Franța oferea un bonus salarial de 3.000 de euro net


pentru profesorii care vor accepta să predea la sate. Rolul acestuia era
de a-i motiva atât pe profesorii tineri, cât și pe cei în vârstă să rămână să
predea în zone defavorizate sau în cele mai dificile școli și licee.

În majoritatea ţărilor europene, profesorii primesc o gamă largă de


sporuri în plus faţă de salariile de bază, dar numai jumătate dintre ţări
acordă sporuri speciale pentru continuarea calificării profesionale şi pentru
excelenţă în predare. Salariile reale ale profesorilor, inclusiv suplimentele,
se află în multe ţări aproape de vârful scalei de salarizare.
Angajarea cadrelor didactice peste hotare depinde de recunoaşterea calificării
şi a statutului profesional. Republica Moldova a semnat în anul 1997 Convenţia
de la Lisabona, pe care a ratificat-o în anul 1999. Aceasta stabileşte modul de
recunoaştere şi echivalare a actelor de studii. De asemenea, Republica Moldova
a încheiat acorduri bilaterale cu România (1998), Bulgaria (2000), Ucraina
(2001), Federaţia Rusă (2003) şi un acord multilateral cu ţările din spaţiul
Comunităţii Statelor Independente (2004) privind recunoaşterea reciprocă şi
echivalarea actelor de studii.
În anul 2005 Republica Moldova a aderat la Procesul Bologna, introducând
Suplimentul la diploma de studii superioare şi Sistemul de Credite Transferabile
care facilitează recunoaşterea studiilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ
superior peste hotare. Totuşi, actualmente, pentru cadrele didactice care au
obţinut calificarea în Moldova, recunoaşterea studiilor şi a statutului profesional
peste hotare este o procedură destul de anevoioasă. Nu există, în prezent,
mecanisme privind angajarea migranţilor moldoveni potrivit competenţelor
deţinute şi nivelului de instruire. În acest scop, abia la începutul anului 2012, au
fost iniţiate negocieri privind semnarea unor acorduri interguvernamentale de
recunoaştere a diplomelor, titlurilor academice, calificărilor şi competenţelor cu
23 de state.
Convenţia de la Lisabona,
1997

Recunoaşter
ea calificării
şi a
statutului acorduri bilaterale
Procesul profesional cu România (1998),
Bulgaria (2000),
Bologna, Ucraina (2001),
Federaţia Rusă
2005 (2003)
MIGRAȚIA CADRELOR DIDACTICE DIN REPUBLICA
MOLDOVA

O cauză care ar provoca această lipsă a cadrelor didactice ar fi migrația lor.


Fenomenul migraţiei celor cu un nivel de educaţie şi calificare înalt este cunoscut
ca exod de creieri (brain drain). Termenul a fost folosit pentru prima dată la
mijlocul secolului trecut pentru a descrie pierderea unor profesionişti competenţi
şi competitivi în cadrul ţărilor de origine. La începuturi exodul de creieri a fost
perceput ca migraţie a persoanelor din domeniul ştiinţei, ulterior însă expresia a
cuprins cadre didactice, medici, ingineri, jurişti, specialişti în IT etc.
Câştigul de creieri (brain gain) se referă la faptul că specialiştii înalt calificaţi
sunt angajaţi în ţările de destinaţie în activităţi economice, în conformitate cu
nivelul de instruire şi calificare deţinut. În acelaşi timp, irosirea de creieri (brain
waste) indică nepotrivirea dintre nivelul de instruire şi calificare deţinut de
migranţi şi activităţile economice exercitate de aceştia în ţările de destinaţie. În
acest caz, muncitorii supracalificaţi sunt angajaţi şi prestează munci necalificate.
Consiliul General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova a
furnizat date privind migraţia cadrelor didactice în anii 2010/2011, 2011/2012 în
29 raioane şi 4 instituţii de învăţământ superior care atestă că numărul cadrelor
didactice care au abandonat sistemul de învăţământ aproape s-a dublat – de la 781
persoane, în anul de învăţământ 2010/2011, la 1434 persoane, în anul 2011/2012.
A crescut în această perioadă şi numărul cadrelor didactice care au abandonat
sistemul de învăţământ, în scopul migrării peste hotare de la 223, la 340.
O problemă cu care se confruntă uneori cadrele didactice tinere ţine
de promovare. Pedagogii tineri, în anumite situaţii, sunt priviţi ca
persoane concurente de cadrele didactice aflate la etapa de
prepensionare, motiv pentru care în instituţiile de învăţământ nu se mai
atestă acel ajutor oferit tinerilor specialişti.
Astăzi un tânăr specialist, care vine în instituţie, în loc să fie susţinut
de colectiv, de către cadrele didactice cu experienţă, din contra – nu
este apreciat şi este văzut ca persoană care a venit să ia un loc. Astfel,
în loc ca tinerii specialişti să fie integraţi în colectiv, din contra - ei
sunt marginalizaţi, lăsaţi într-o parte.
Actualmente, profesia de pedagog nu se bucură în societatea
moldovenească de prestigiul pe care l-a avut cu 30-40 de ani în urmă,
munca pedagogului fiind mai puţin apreciată de marea majoritate a
populaţiei, au menţionat şi experţii.
ÎNVÂȚĂMÂNTUL RURAL

O mare problemă cu care se confruntă Republica Moldova sunt mediile rurale.


Şcolile din localităţile rurale din Republica Moldova continuă să se confrunte cu
deficitul de cadre didactice, în pofida faptului că universităţile pedagogice pregătesc
un număr suficient de specialişti. În special în şcolile săteşti lipsesc profesorii de
fizică şi matematică. Dacă e să facem o analiză, cadre didactice în domeniile
respective sunt suficiente, dar pentru aceşti tineri nu este atractiv să lucreze în
şcolile din sate. Foarte multe medii rurale au rămas fără școli. Copiii nu au unde să
își facă măcar învățământul primar și gimnaziu. Situația în mediile rurale este foarte
rea. Copiii sunt nevoiți să se deplaseze în satele vecine sau orașe. Deseori însă,
există și copii care părinții nu au posibilitatea de a se deplasa și de a achita
întreținerea acestuia în școală, și aici este cea mai mare problemă, acești copii rămân
fără fecventarea unei instituții de învățământ. Și aici pot să completez cu un citat
auzit undeva: „Omul, fără o școală temeinică, încetează să mai fie om”.
Freelan
cer,
Conten
t
maker,
Instagr
Jurist,
amer
Economist,
Politolpg,
Afacerist
Savant,
Cercetator,
Pedagog,
Arheolog
ACTUALMENTE, PROFESIA DE PEDAGOG NU SE BUCURĂ ÎN SOCIETATEA
MOLDOVENEASCĂ DE PRESTIGIUL PE CARE L-A AVUT CU 30-40 DE ANI ÎN URMĂ,
MUNCA PEDAGOGULUI FIIND MAI PUŢIN APRECIATĂ DE MAREA MAJORITATE A
POPULAŢIEI, AU MENŢIONAT ŞI EXPERŢII.
“PRESTIGIUL PROFESIEI DE PEDAGOG ESTE ASTĂZI LA PĂMÂNT. ÎNAINTE SE ÎNCHINAU, RIDICAU PĂLĂRIA ÎN FAŢA
PEDAGOGULUI”, AU RELATAT UNELE PERSOANE ÎNCADRATE ÎN ACEASTĂ PROFESIE.
O ALTĂ GRAVĂ PROBLEMĂ!
Î N M A J O R I TAT E A S TAT E L O R I N C L U S I V Ș I D I N U E Ș T I I N Ț A
ESTE UNUL DIN ELEMENTELE F U N D A M E N TA L E ALE
P E D A G O G I E I , A S T F E L P R O F E S O R I I U N I V E R S I TA R I Ș I C E I
D I N L I C E U , C O N C O M I T E N T C U A C T I V I TAT E A P E D A G O G I C Ă ,
S E D E Z V O LT Ă Ș I Î N A C T I V I TAT E A Ș T I I N Ț I F I C Ă , FA P T C E L E
OFERĂ UN VENIT ADDIȚIONAL ȘI DE ASEMENEA
C O N T R I B U I E L A D I R E C TA D E Z V O LTA R E A S TAT U L U I D I N
T O AT E P U N C T E L E D E V E D E R E .

Când oamenii de știință, medicii, inginerii și alți reprezentanți ai


muncii intelectuale părăsesc țara, cu adevărat o părăsește culoarea
poporului – inteligența, atunci în așa stat la conducere ajung afaceriștii,
politicienii strigă cel mai tare dintre toți din stradă, iar deputații în
Parlament ajung să fie excrocii, sportivii și artiștii.
MAI MULȚI CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI DIN REPUBLICA MOLDOVA SE VĂD NEVOIȚI
SĂ ABANDONEZE ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ, DEOARECE, CA URMARE A UNEI
REFORME INIȚIATE ÎN ANUL 2017, REMUNERAREA ACESTORA DEPINDE DE
PROIECTELE DE CERCETARE FINANȚATE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI DE
STAT (2020-2023), SELECTATE DE ANCD DIN SUBORDINEA MECC.
VIOLENȚA ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

De asemenea o mare problema este si


maltratarea elevilor și aplicarea violenței asupra
lor, în anumite instituții, majoritatea cazurilor
fiind ținute în “secret” din cauza fricii sau al
“obiceiurilor” îmbibate în societatea rurală și
uneori și în cea urbană.
DIN 2016 MOLDOVA A SEMNAT UN ACORD ÎMPREUNĂ CU TOATE
STATELE EUROPENE, PRIN CARE SE OBLIGĂ SA RESPECTE
“GHIDUL PREVENIRII VIOLENȚEI ÎN INSTITUȚIILE DE
ÎNVĂȚĂMÂNT”, ACESTA FIIND UN GHID ELABORAT DE “UNITED
NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL
ORGANIZATION “ ȘI DE ASEMENEA PROMOVAT DE UNESCO.

G H I D U L D AT E S T E O B L I G AT O R I U P E N T R U O R I C E
PEDAGOG ÎN RM, ÎNSĂ, DIN CAUZA LIPSEI DE
M O N I T O R I Z A R E , A N A L I Z A Ș I R E S P E C TA R E A A C E S T U I A D E S
E S T E N E G L I J AT Ă , A S T F E L S E C ATA L I Z E A Z Ă C A Z U R I D E
V I O L E N Ț Ă Î N C A D R U L I N S T I T U Ț I I L O R D E Î N V Ă Ț Ă M Â N T.
 
PROBLEMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
TRANSNISTRIAN. CAZURI CEDO.
În stânga Nistrului, autoritățile se opuneau introducerii în uzul
administrativ și în școli a limbii române/moldovenești în baza grafiei latine în
calitate de limbă de stat, militând pentru multilingvismul moldo-ruso-
ucrainean, iar pentru limba moldovenească păstrând grafia chirilică.
ÎN ASTFEL DE ORDINE DE IDEI, ACEST SUBIECT A FOST
DEDICAT STUDIULUI PRIVIND PROBLEMATICA
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TRANSNISTRIAN. O PROBLEMA ATÂT
DE APĂSĂTOARE ȘI TRAGICĂ CĂ AJUNSESE LA RANG DE
NAȚIONALITATE, AU AJUNS LA CEDO, ÎN CARE CEDO
CONDAMNA RUSIA LA DESPĂGUBIRI DE PESTE 100.000
EURO PENTRU PATRU ȘCOLI DE LIMBA ROMÂNĂ DIN
TRANSNISTRIA. ESENȚA ACESTEI PLÂNGERI CONSTATA ÎN
FAPTUL CĂ RECLAMANȚII S-AU PLÂNS DE CONSECINȚELE
POLITICII LINGVISTICE, AFIRMÂND FAPTUL CĂ LI S-AU
VIOLAT DREPTUL LA LIBERTATE, LA LIBERĂ EXPRIMARE,
CARE DUPĂ CUM CUNOAȘTEM NIMENI NU POATE FI
RESTRÂNS DE ACESTE DREPTURI.
COPII ERAU INSULTAȚI ÎN TIMP CE MERGEAU LA ȘCOALĂ, PERSECUTAȚI DE POLIȚIA FRONTIERĂ, CARE AU CONFISCAT CĂRȚI SCRISE ÎN ALFABETUL LATIN. ÎN TRANSNISTRIA, SIMPLA UTILIZARE A ALFABETULUI LATIN
PENTRU AȘA-NUMITĂ ,,LIMBĂ MOLDOVENEASCĂ’’ (LIMBA ROMÂNĂ CU CARACTERE CHIRILICE), ERA PEDEPSITĂ CU O AMENDĂ ÎN PROPORȚII FOARTE MARI.
ÎN CERCETAREA ACESTUI SUBIECT AM DEDUS FAPTUL, CĂ INDIFERENT DE VÂRSTĂ – COPIL SAU ADULT – ŞI INDIFERENT DE STATUT – ELEV, PĂRINTE ORI PROFESOR – NICIO PERSOANĂ CARE DOREŞTE SĂ BENEFICIEZE DE
EDUCAŢIE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CU GRAFIE LATINĂ SAU PUR ŞI SIMPLU SĂ PREDEA, NU E SCUTITĂ DE, EUFEMISTIC SPUS, NEPLĂCERI. ÎN FAŢA LOR, CEL MAI ADESEA, OMUL ARE REVELAŢIA CĂ E CAM MIC ŞI CAM SINGUR.
SUPRAVIEȚUIM ÎNTR-UN SPAȚIU LIPSIT DE MECANISME ȘI GARANȚII CU PRIVIRE LA TOT CE ÎNSEAMNĂ DREPTURILE OMULUI, OR CAZUL ȘCOLILOR ESTE ÎNCĂ
UN EXEMPLU”.
SARCINA NOASTRĂ ESTE DE A SCOATE ÎN EVIDENȚĂ PROBLEMATICA EDUCAȚIEI, SISTEMUL EDUCAȚIONAL ȘI DE A
PROPUNE SOLUTII PENTRU ACESTE PROBLEME, FIINDCĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA, IDEEA CREĂRII UNUI SISTEM
OPTIM AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PUBLIC RĂMÂNE DEOSEBIT DE IMPORTANTĂ ŞI ACUTĂ.
Declararea
domeniului de
învăţământ, ca
fiind unul
prioritar
Dezvoltarea Să fie elaborat
învăţământului și dezvoltat un
în strânsă model
legătură cu educaţional
știinţa eficient

Inițiative
generale
Sistemul de Crearea unui
stimulare cu sistem
pedepse reduse educaţional
la minim. competitiv
Crearea unui
sistem de
evaluare a
cunoștințelor
adecvat
PRACTICA ȘI AJUTORUL EUROPEAN
POATE FI PRINCIPALUL PILON AL
ÎNFLORIRII SISTEMULUI
EDUCAȚIONAL AL REPUBLICII
MOLDOVA!
CREAREA UNUI SISTEM DE ÎNVĂȚĂMÂNT RURAL EUROPEAN CONFORM PLANULUI
APLICAT ÎN COMUNA SIPOTENI.
CÂTEVA LICEE DIN REPUBLICA MOLDOVA AU REUȘIT CU SUCCES SĂ CÂȘTIGE GRANTURI EUROPENE CARE RADICAL AU SCHIMBAT SITUATIA CATASTROFALA A ACESTORA, LICEUL TEORETIC “MIHAI EMINESCU” DIN COMUNA SIPOTENI INCLUSIV.
PRIN INTERMEDIUL GRANTULUI A FOST EFECTUATĂ O REPARAȚIE TOATALĂ A LICEULUI, AU FOST INVITAȚI PROFESORI DIN INSTITUȚIILE EUROPENE ȘI AMERICANE, AU MĂRIT SALARIILE PROFESORILOR DUBLU ȘI AU PUTUT DESCHIDE CATEDRE
NOI ÎN INCINTA INSTITUȚIILOR PRECUM: CATEDRA DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ, LIMBA ENGLEZĂ, INFORMATICA AVANSATĂ SI ROBOTICA.
(ÎN VIDEO-UL ATAȘAT ÎMPREUNĂ CU PROIECTUL, MERGE VORBA ANUME DESPRE ACEST LICEU DIN SIPOTENI)
VIZIONARE PLĂCUTĂ!
COMISIA EUROPEANĂ LANSEAZĂ INIȚIATIVE MENITE SĂ CREEZE UN SPAȚIU EUROPEAN AL EDUCAȚIEI. ACEASTĂ POLITICĂ PREVEDE CA, PE ÎNTREG TERITORIUL COMUNITATII EUROPENE:  
TINERII SĂ-ȘI DESFĂȘOARE O PARTE DIN STUDII ÎN STRĂINĂTATE
DIPLOMELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLAR ȘI SUPERIOR SĂ FIE RECUNOSCUTE ÎN TOATE ȚĂRILE UE; 
TOȚI CETĂȚENII SĂ ȘTIE DOUĂ LIMBI STRĂINE
TOATĂ LUMEA SĂ AIBĂ ACCES LA O EDUCAȚIE DE ÎNALTĂ CALITATE, INDIFERENT DE NIVELUL SOCIOECONOMIC
CETĂȚENII SĂ SIMTĂ CU ADEVĂRAT CĂ SUNT EUROPENI, SĂ FIE CONȘTIENȚI DE DIVERSITATEA EUROPEI ȘI DE PATRIMONIUL SĂU CULTURAL

PA R T I C I PA R E A L A I N I Ț I AT I V E L E C O M I S I E I E U R O P E N E
CONSOLIDAREA PROGRAMULUI ERASMUS -
UN CADRU AMBIȚIOS PENTRU COOPERAREA
EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL POLITICILOR PRIVIND
EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ,
SPRIJINUL PENTRU REFORMELE DIN STATELE MEMBRE,
PRIN INTERMEDIUL SEMESTRULUI EUROPEAN,
O UTILIZARE MAI BINE DIRECȚIONATĂ A FONDURILOR
EUROPENE.

PA R T I C I PA R E A L A C R E A R E A U N U I S PA Ț I U E U R O P E A N A L
EDUCAȚIEI
S U S T I N E R E A A C O R D U R I L O R D E C O L A B O R A R E A D I N T R E U N I V E R S I TAT I L E D I N
RM
PENTRU A AVEA SUSȚINERE DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE, ÎN PRIMUL RÂND, TREBUIE SĂ ATRAGEM ATENȚIA ASUPRA PROBLEMELOR CE POT FI SOLUȚIONATE LA
MOMENT:
CORUPȚIA, MALTRATAREA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ, PROBLEMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TRANSNISTREAN ȘI ELABORAREA UNUI PLAN EDUCAȚIONAL CONFORM PRACTICII
EUROPENE.

DACĂ ACESTE PROBLEME VOR FI


S O L U Ț I O N AT E , AT U N C I Ș I U N I U N E A
E U R O P E A N Ă VA F I C O I N T E R E S AT Ă Î N
INVESTIREA RESURSELOR ÎN EDUCAȚIA
MOLDOVENEASCĂ!
CONCLUZIE
În urma celor analizate, putem afirma că, pentru ca sistemul
educațional în Republica Moldova să se dezvolte și să fim în pas
cu Uniunea Europeană, în primul rând trebuie soluționate mai
multe probleme locale, ceea ce ține de: violența și maltratarea
asupra elevilor, salarii decente cadrelor didactice, oferirea mai
multor elevi/studenți posibilitatea de a se manifesta prin diverse
proiecte, repararea unor școli și grădinițe, în special cele din
mediul rural etc. Problemele analizate mai sus, sunt doar câteva
cu care se confruntă Republica Moldova. Dacă vom începe să
schimbăm aceste probleme locale, atunci vom putea ajunge,
poate într-un viitor apropiat, o parte componentă a Uniunii
Europene.

S-ar putea să vă placă și