Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Program managerial
(2019-2022)

Eugeniu Alexandrov, dr. hab, conf. cercet.,


candidat la funcția de director al Institutului de

Genetică, Fiziologie și Protectie a Plantelor


Alexandrov Eugeniu
Studii: - 1990 - 1995 - Universitatea de Stat din Tiraspol, facultatea biologie şi chimie;
- 1997 - 2000 - Grădina Botanică (Institut) a AŞM (doctorantura);

Calificare: - 1995 - profesor şcolar de biologie şi chimie;


- 2003 - doctor în ştiinţe biologice;
- 2009 - conferenţiar cercetător;
- 2018 - doctor habilitat in ştiinţe biologice.

Experienţa - 1995 - 2003 - specialist coordonator, specialist principal,


profesională:
şef adjunct de Direcţie Ministerul Mediului;
- 2003 - 2014 - secretar ştiinţific, Grădina Botanică (Institut);
- 2014 – prezent – cercetător ştiinţific coordonator.
- 2005 – 2014 - secretar al Colegiului de redacţie a revistei „Journal of Botany”

Publicații: - 160 de lucrări, inclusiv: monografii - 4; manuale - 2; dicţionare - 2; atlas -1 etc.


Materiale la saloane de invenţii: medalie de aur – 8; medalie de argint – 1;
medalie de bronz – 1; diplome de excelență – 6.
Participare în proiecte: instituționale, transfer tehnologic, bilaterale,
contracte de implementare etc.
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
(IGFPP) – instituție publică din domeniul cercetării-inovării.
cercetării-inovării
Total angajați – 341;
- cercetători ştiinţifici – 201;
- doctori habilitaţi – 17;
- doctori în ştiinţă – 83;
Vârsta medie – cca 58 de ani.
Tineri cercetători cu vârsta de până la 30 de ani – 18%,
dar este în descreștere.
Finanțarea institutului:
institutului - cca 29,2 mil. lei, inclusiv:
- 21,2 mil. lei proiecte de cercetare;
- 8 mil. lei extrabuget.
Cercetare-inovare - domeniu nemotivat pentru tinerii
cercetători. Cauza:
- salarii mici, (coșul minim de consum – 2300 lei/lună);
- lipsa asigurării cu condiții de trai;
- perspectiva iluzorie a unei cariere în știință.
Reperele programului de management

5. DEZVOLTARE
DURABILĂ

4. CONTINUITATE

3. TRANSPARENŢĂ

2. RESPONSABILITATE

1. M O T I V A R E
Cadrul legal de activitate
1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994.
2. Codul cu privire la știință și inovare nr. 259 din 15.07.2004, cu
modificările ulterioare, inclusiv prin Legea nr. 190 din 21.09.2017, în
vigoare din 20.02.2018.
3. Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, cu modificările ulterioare,
inclusiv prin Legea nr. 172 din 27.07.2018.
4. HGRM cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării nr. 691 din 30.08.2017.
5. HGRM cu privire la activitatea unor organizații de drept public din
domeniile cercetării și inovării nr. 50 din 16.01.2018.
6. Statutul Instituției Publice „Institutul de Genetică, Fiziologie şi
Protecţie a Plantelor”.
7. Tratate internaționale la care Republica Moldova este parte.
8. Acte normate (alte decît cele menționate, inclusiv PROGRAMUL
NAȚIONAL ÎN DOMENIILE CERCETĂRII ȘI INOVĂRII PE
PERIOADA 2019 – 2022 și PLANUL DE ACȚIUNI.
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Profilurile acreditate:
Genetica, fiziologia, protecţia şi ameliorarea plantelor

Cercetarea se dezvoltă în plan fundamental și aplicativ pe domeniile:

Genetica,
ameliorarea Fiziologia
Protecţia
plantelor și
plantelor
și biochimia
resurse plantelor
vegetale
Oportunităţi
a) evaluarea patrimoniului genetic vegetal autohton şi
păstrarea acestuia ca o componentă primordială a
patrimoniului ştiinţifico-cultural-naţional;
b) antrenarea genotipurilor valoroase în crearea culturilor
vegetale productive cu rezistenţă sporită la factorii de
mediu;
c) elaborarea tehnologiilor/procedeelor de multiplicare,
cultivare, sporire a calităţii şi productivităţii culturilor
vegetale;
d) contribuirea în asigurarea sectoarelor economiei (alimentar,
cosmetic, farmaceutic, energetic etc.) cu materie primă şi
produse derivate de origine vegetală;
e) elaborarea tehnicilor/metodelor inofensive de prevenire şi
combatere a răspândirii bolilor și dăunătorilor culturilor
vegetale;
f) dezvoltarea surselor alternative de venituri pentru populaţie
în baza implementării culturilor noi, tehnici și procedee
inovaționale;
g) participarea în proiecte şi programe de cercetare-inovare;
h) asigurarea continuității în cercetare-inovare-dezvoltare prin
susținerea tinerilor cercetători.
Motivarea personalului și asigurarea continuității
a) remunerarea personalului cu salarii decente ( cca 10 mii
lei/lună);
b) asigurarea cu programe ipotecare, linii de creditare
privind îmbunătăţirea spaţiului locativ;
c) crearea condiţiilor optime privind desfăşurarea
cercetărilor (birouri/laboratoare, echipament modern ,
consumabile, teren experimental, tehnică agricolă etc.);
d) stimularea participării personalului la acțiuni de
perfecționare și mobilitate academică (stagieri,
deplasări, expedţii etc.);
e) selectarea/iniţierea și antrenarea în procesul de
cercetare a viitorilor doctoranzi de la anul I de studii
universitare;
f) aprobarea temelor de cercetare în baza
potenţialului/impactului economic al rezultatelor
scontate.
Inovare şi transfer tehnologic
Este necesară o implementare adecvată în societate a
tehnologiilor inovative. Pentru a spori eficiența transferului
tehnologic se cere crearea în cadrul institutului –
Unitatea de implementare a tehnologiilor inovaţionale.
inovaţionale
Genetica,
ameliorarea
plantelor si
resurse vegetale

Unitatea de
Fiziologia si implementare
biochimia a tehnologiilor
plantelor inovaţionale

Protectia
plantelor
Implementarea tehnologiilor inovative
Laboratorul

cercetător
-autor

Unitatea de
implementare a
tehnologiilor
inovaţionale

Loturi demonstrative. Societate


Sectoare de producere. (agenti
Pepiniere.
Pepiniere economici)
Baza
experimentală
Vizibilitate/Informare
Necesitatea conştientizării populaţiei privind conservarea
biodiversităţii şi utilizarea raţională a resurselor naturale sporeşte pe
măsură ce rezervele acestora tot mai mult se epuizează, iar cerinţele
omenirii sunt în creştere. Este necesar a se:
• organiza:
organiza
• sectoare expoziţionale, saloane si târguri tematice;
• mobilităţi cu implicarea societăţii civile privind utilizarea durabilă
a resurselor vegetale, demonstrând că acestea pot servi ca o sursă
alternativă de venit, astfel soluţionând probleme ca asigurarea
alimentară cu produse derivate naturale, energie regenerabilă;
combaterea proceselor de deşertificare, protecţia plantelor etc.;
• simpozioane ştiinţifice naţionale, internaţionale etc.;
• propaga rezultatele ştiinţifice prin reţelele de informare etc.;
• institui si edita revista ştiinţifică (pe suport electronic, pag. web);
• acredita:
acredita
• IGFPP;
• revista ştiinţifică;
• 3 laboratoare abilitate să ofere servicii în domeniile respective.
Colaborare
- la nivel naţional :
• asigurarea conexiunii IGFPP cu instituțiile de învățământ,
astfel oferind posibilitatea absolvenților să primească o
instruire de calitate, fapt ce va duce la depășirea dificultăților
la angajarea în câmpul muncii și posibilitatea de a continua
studiile de doctorat și postdoctorat.
• dezvoltarea activităţilor de colaborare cu:
instituţii de cercetări ştiinţifice;
autorităţile publice centrale şi locale;
agenţi economici cointeresaţi;
• consorţiu/parteneriat: IGFPP - PA.
- la nivel internaţional:
• participarea în programe internaţionale de cercetare
ştiinţifică;
• aderarea la bazele de date internaţionale: VINITI, THOMSON
etc.;
• dezvoltarea activităţilor de colaborare şi cooperare cu
instituţii de profil/agenți economici internaţionali;
• organizarea stagierilor în centre ştiinţifice internaţionale de
profil;
• participarea la saloane/expoziţii şi târguri internaţionale.
Managementul proiectelor internaţionale
În scopul asigurării reușitei la concursurile de proiecte este
necesară o consolidare a capacităților colectivului de cercetători și
crearea – Unitatea managementul proiectelor internaționale.

Genetica, Unitatea managementul


ameliorarea proiectelor internaționale
plantelor si
• căutarea/selectarea partenerilor
resurse vegetale internaţionali; Concursuri
• iniţierea relaţiilor de colaborare cu de proiecte:
partenerii naţionali şi internaţionali - Orizont -2020; Proiecte
Fiziologia si din domeniu; - POC Black Sea;
biochimia în
• elaborarea proiectelor şi asigurarea - BiodivERsA derulare
plantelor participării la concursurile - STCU;
programelor internaţionale de - BRCT;
cercetare-inovare; - bilaterale;
multilaterale etc.
Protectia • monitorizarea realizării proiectelor
plantelor internaţionale în derulare;
• pregătirea şi prezentarea rapoartelor
donatorilor.
Fundamentarea economico-financiară:
dezvoltarea
implementarea
cercetărilor
rezultatelor
ştiinţifice în bază
ştiinţifice prin:
de proiecte:
naţionale: producerea (seminţe, material săditor,
instituţionale, programe de stat, produse, obiecte etc.) şi
comandă de stat, transfer comercializarea derivatelor de origine
tehnologic etc.; vegetală;

internaţionale: testarea produselor și derivatelor


chimice și biologice ce țin de sporirea,
Programul-Cadru al UE „Orizont productivităţii, de prevenire și
2020”; Programele Consiliului combatere a bolilor și dăunătorilor;
Europei; Programe de parteneriat
de bună vecinătate etc.; contracte de transfer a tehnologiilor şi
procedeelor inovaţionale;
iniţiative:
bilaterale, multilaterale etc. consorțiu, parteneriat public-privat cu
producătorii agricoli.
IGFPP
Serviciul economico-
financiar

Consiliul științific Serviciul personal,


cancelarie

Genetica, Unitatea Serviciul tehnic de


ameliorarea managementul deservire
plantelor si
resurse vegetale
proiectelor
internaționale
Parteneriat public-
privat

Fiziologia si Unitatea de
biochimia implementare a
tehnologiilor Consorțiu
plantelor inovaţionale

Loturi
demonstrative.
Protectia Sectoare de
Baza experimentală producere.
plantelor Pepiniere.
Pepiniere
Societatea se dezvoltă
durabil în cazul când
satisfacerea necesităţilor
generaţiei actuale nu
afectează nivelul şi
calitatea vieţii
generaţiilor viitoare.
Asigurarea unei
astfel de dezvoltări poate INOVARE –
fi garantată în cazul TRANSFER
interdependenței
creative dintre CONTINUITATE
societate și sectorul de
cercetare-inovare.
cercetare-inovare RESPONSABILITATE

MOTIVARE