Sunteți pe pagina 1din 25

OFERTA MANAGERIALA

PROPUNERE
PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
2017 – 2021
și
Plan operațional
2017 – 2018
pentru
LICEUL TEORETIC „PANAIT CERNA” BRĂILA

prof. MIHAELA RÂPA


ARGUMENT

 Proiectul de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2017-


2021 s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi
realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de
învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern.

 Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea


obiectivă constatată la nivelul unităţii şcolare, corelate cu
nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate.
Calitatea procesului educational
oferit de Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Brăila
 Analiza calității procesului educațional, se bazează pe indicatori
simpli, de tip cantitativ și calitativ: personal didactic, didactic
auxiliar și nedidactic; spații școlare, auxiliare, administrative;
număr de elevi; număr de clase; repartizarea claselor pe profiluri și
specializări; rezultate la examene naționale și la olimpiade și
concursuri școlare.
Profil Specializarea Nr. clase
Anul Număr Număr
școlar elevi clase   Matematicǎ 2
real informaticǎ
2015- 713 27 Matematică- 3
2016 informatică-intensiv
informaticǎ
2016 602 24
-2017 Ştiinţe ale naturii 7

uma Filologie 4
n
Ştiinţe sociale 7
Calitatea procesului educational
oferit de Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Brăila
Promovabilitate Examene Naționale
Anul școlar Evaluarea Națională Bacalaureat
Procent de promovabilitate Procent de promovabilitate

2015 – 2016 100% 86.11%

2016 – 2017 100% 94.26%

Concluzii:
Din analiza calității procesului educațional oferit de Liceul Teoretic „Panait Cerna” se
desprind următoarele:
- Numărul de elevi este în scădere
- Numărul de clase este în scădere
- Există o preponderență a claselor cu specializarea Științele Naturii și Științe
sociale
- Rezultatele la Evaluarea Națională sunt constante
- Rezultatele la Bacalaurat sunt în creștere
ANALIZA SWOT

 Analiza de tip SWOT este structurată pe cele patru


domenii funcţionale: resurse umane, resurse
materiale, curriculum și relații comunitare și prezintă
cu acuratețe realitățile școlii
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Realizarea planului de şcolarizare la liceu - Nerealizarea planului de şcolarizare la
gimnaziu
- Existența CDȘ la limbi străine, fizică, istorie,
informatică - Oferta C.D.Ş. nu satisface în totalitate
nevoile educaţionale ale elevilor

CURRICULUM

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
-Asigurarea gratuită a manualelor pentru -Nu toţi elevii au posibilitatea să-şi procure
ciclul superior al liceului; auxiliare şcolare;
-Creşterea exigenţei părinţilor faţă de -Existenţa unor necorelaţii între programele
şcolare de la învăţământul gimnazial cu cele
serviciile pe care le oferă şcoala de la învăţământul liceal
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- 100% personal didactic titular calificat, Slaba comunicare a unor cadre didactice cu
majoritatea cu grad didactic I diriginţii unor clase sau cu părinţii;
- metodiṣti, doctori, autori de manuale, Slaba motivare pentru implicarea cadrelor
membrii în corpul de experți în managementul didactice în proiecte educaţionale de
educațional anvergură naţională sau internaţională

RESURSE UMANE

OPORTUNITĂȚI
AMENINTĂRI
- Varietatea cursurilor de formare ṣi
perfecţionare organizate de C.C.D., ONG, - Retragerea elevilor din mediul rural cu
universităţi; posibilităţi financiare reduse
- Disponibilitatea părinţilor în a colabora cu - Scăderea populației de vârstă școlară
cadrele didactice
PUNCTE SLABE
PUNCTE TARI Peste 30% din mobilierul școlar prezintă
Baza materială bună în continuă modernizare uzură avansată
Finanțare complementară prin proiectul Lipsa unui spațiu de recreere în aer liber
ROSE pentru elevi

RESURSE
MATERIALE ȘI
FINANCIARE
AMENINȚĂRI
OPORTUNITĂȚI Lipsa disciplinei conştiente în rândul
populaţiei şcolare de păstrare şi întreţinere a
Sprijin din partea Asociației Părinţilor
spaţiilor şcolare;
pentru rezolvarea problemelor materiale
curente Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare
existente
în condiţii avantajoase pentru şcoală
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Organizarea evenimentului omagial (50 de Număr mic de proiecte de parteneriat cu
ani de existență a liceului) și promovarea şcoli din ţară;
acestuia în comunitate
Inexistența proiectelor eTwinning și
Relaţii de parteneriat cu Asociaţia Părinţilor Erasmus +

RELAŢII
COMUNITARE ŞI DE
PARTENERIAT

AMENINȚĂRI
OPORTUNITĂȚI
Perceperea eronată de către o parte a
Paletă largă de oferte pentru proiectele de comunităţii a problematicii vaste din
parteneriat; activitatea şcolii;
Lobby din partea părinţilor privind Reticența unor cadre didactice față de
realizările şi performanţele şcolii activitățile din cadrul unor proiecte
DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN

ANALIZA PEST(E)

Activitatea oricărei instituții de învățământ este


influenţată într-o mare măsură de factorii politici, economici,
sociali, tehnologici şi ecologici,care se manifestă în mediul în
care aceasta îşi desfăşoară activitatea
Factori politico-legali
Pornind de la prioritățile stabilite la nivel european privind educația, până în anul 2020, au fost stabilite programe și
strategii la nivel național, regional, județean și local care stabilesc ținte strategice pe o perioadă de 3-5 ani. De
exemplu, la nivelul județului Brăila, Strategia Inspectoratului Școlar Județean Brăila pentru anul școlar 2015-2016 a
prevăzut scăderea numărului de clase cu profil teoretic la clasa a IX-a și creșterea numărului de clase cu profil
tehnologic, învățământ liceal și profesional. Această măsură a determinat scăderea numărului de elevi înscriși în
clasa a IX-a, în anul școlar 2016-2017.
Factori economici
La nivel local politica bugetară este favorabilă şcolii, asigurându-se sursele financiare necesare asigurării în condiţii
decente pentru desfăşurarea procesului instructive-educativ.

Factori socio-culturali
Din analiza populației actuale din județul Brăila, dar și proiecțiile demografice la orizontul anului 2025 reies
umătoarele concluzii:
Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24;
Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă de cea din mediul urban;
Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste;
- Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani

Factori Tehnologici
Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,cunoştinţele să fie actualizate şi impune
redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice
COMPONENTA STRATEGICA

Viziunea
„Implică-te activ pentru viitorul tău” pentru că „Viitorul începe acum, nu mâine.”  (Papa Ioan Paul al II-
lea)
Liceul Teoretic „Panait Cerna” Brăila este o școală modernă, cu o echipă competitivă, care oferă o șansă la
performanță pentru fiecare.
Misiunea
Liceul teoretic „Panait Cerna” își propune să se mențină una dintre școlile de prestigiu din județul Brăila, o școală
apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activităților instructiv - educative, rezultate,
performanțe, pentru realizarea unui mediu de promovare a valorilor și practicilor europene, într-un context
concurențial.
În acest sens, liceul nostru promovează următoarele valori:

Cooperare și solidaritate socială prin parteneriat cu familiile elevilor, cu alte instituții de învățământ, ONG-uri, cu
comunitatea;

Educație complexă - formală, nonformală, pe tot parcusul vieții;


Responsabilizarea tuturor „actorilor” față de actul educațional;
Necesitatea fixării unor scopuri și principii educaționale care să ofere o scară valorică bine conturată;
Acceptarea și valorizarea diversității culturale și susținerea accesului egal la educație.
 
TINTE STRATEGICE/ OPTIUNI STRATEGICE/ REZULTATE
1.Dezvoltarea politicii de diversificare a ofertei educaționale la cerințele pieții
muncii, la aspirațiile elevilor privind propria lor carieră, prin valorificarea
oportunităților identificate la nivel local, național, european;
• Oferta de discipline
opţionale satisface cerinţele • Achiziționarea a cel
elevilor şi părinţilor în
puțin 5 hărți
procent de peste 90%;
geografice;
• Autorizarea a cel puțin 1
curs de formare pentru
• Achiziționarea a cel
adulți, în specializarea Opţiunea currriculară Opţiunea financiară/a
informatică sau limbi puțin 5 table
Creşterea atractivităţii dotărilor materiale interactive pentru
străine si aplicabilității Identificarea surselor implemtare CDȘ
opţionalelor de finanţare pentru
Autorizarea pentru aplicare CDȘ și
furnizarea de cursuri de autorizare
formare adulți
Opţiunea investiţiei în
Opţiunea relaţiilor
resursa umană
comunitare
Stimularea prin
Extinderea
recompense(diplome,
parteneriatului cu
premii) a cadrelor
părinţii şi implicarea
didactice care realizează
acestora în pregătirea şi
• 80% din numărul cadrelor discipline opţionale şi
desfăşurarea
didactice vor aplica activităţi
activităţilor • Un plan de
metode activ-participative extracurriculare de
extracurriculare și CDȘ comunicare și
şi diferenţiate calitate
• 50% din numărul cadrelor vizibilitate
didactice vor efectua cel
puţin un stagiu de formare
2.Sporirea calității procesului instructiv-educativ prin perfecționarea și formarea
continuă a cadrelor didactice, prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei
şcolare

• Creșterea numărului de Opţiunea


• Achiziționarea a cel
activități remediale și de currriculară
puțin 5 hărți
performanță, în vedereaValorificarea geografice;
îmbunătății procentului deoportunităţilor oferite de Opţiunea financiară/a
promovabilitate lapaleta largă de cursuri de dotărilor materiale • Achiziționarea a cel
bacalaureat cu cel puțin 5%formare
și obținerea a cel puțin 1Realizarea de programe Asigurarea sumelor puțin 5 table interactive
premiu la olimpiadelede pregătire suplimentară necesare pentru pentru implemtare
școlare, faza națională pentru examenele perfecţionare cu plata de CDȘ
naționale și a elevilor la bugetul local
capabili de performanţă

Opţiunea investiţiei în Opţiunea relaţiilor


resursa umană comunitare
Participarea la programe Colaborarea cu Casa
de formare a cadrelor Corpului Didactic pentru
didactice participarea la cursuri de • Asigurarea
Motivarea şi stimularea formare egalității de șanse
• Creșterea cu 10% materială a cadrelor prin creșterea cu
Încheierea de
a numărului de didactice ai căror elevi 10% a elevilor din
parteneriate cu CJRAE și medii defavorizate
elevi cu obţin rezultate le școli cu elevi romi în
performanțe competiţiile naţionale și de etnie romă
vederea promovării
școlare; care sunt integrați
egalității de șanse în scoală.
3. Creṣterea atractivității arealului școlii prin dezvoltarea bazei materiale și atragerea de
resurse extrabugetare
• 1 proiect redactat • 100% respectarea
cheltuielilor și a
termenelor privind
reabilitarea unor cabinete
prevăzute în bugetul
Opţiunea financiară/a proiectului de grant
Opţiunea currriculară ROSE
dotărilor materiale
Identificarea de programe
Realizarea unei execuţii
de finanţare externă şi
bugetare echilibrate
scrierea de proiecte
Respectarea cheltuielilor și a
termenelor privind
reabilitarea unor cabinete
prevăzute în bugetul
proiectului de grant ROSE

Opţiunea investiţiei în
resursa umană Opţiunea relaţiilor
comunitare
Asumarea răspunderii
personalului Implicarea Asociației
didactic/elevilor privind Părinţilor în identificarea
• 1 procedură privind păstrarea de noi surse de finanţare
păstrarea patrimoniului
patrimoniului școlii • 1 proiect aplicat de
şcolii
Asociația Părinților
4. Implicarea liceului în activități de cooperare națională și europeană cu accent pe
schimbul de bune practici și promovarea imaginii şcolii în contextul climatului
concurenţial actual
• 1 proiect Erasmus +
• Gama largă de activităţi
extracurriculare oferă
posibilitatea ca fiecare elev să
desfăşoare cel puţin un tip de
Opţiunea currriculară
activitate în afara programului Opţiunea
de şcoală Implicarea elevilor şi financiară/a
cadrelor didactice în dotărilor materiale
popularizarea rezultatelor Accesarea fondurilor
şcolii • Creşterea cu 15% a
europene sau de
Editarea de pliante şi afişe grant prin proiecte numărului de
care vor cuprinde informaţii convenţii de
despre realizările şcolii parteneriat încheiate
Opţiunea relaţiilor cu unităţile şcolare
comunitare din municipiu şi
judeţ;
Opţiunea investiţiei în Extinderea • Încheierea a cel puţin
resursa umană parteneriatelor cu
3 convenţii de
Facilitarea formării școli naționale, parteneriat cu ONG-
• Cel puțin 2 cadre didactice europene, cu părinţii
formate continue a cadrelor urile locale pentru
didactice în scriere de – promovarea derularea de proiecte
proiecte activităților în pe diferite
rândul părinților și componente
comunității locale educaţionale
MECANISME SI INSTRUMENTE DE
MONITORIZARE SI EVALUARE

MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI SE


VA REALIZA PRIN:
- Respectarea graficelor de monitorizare și evaluare internă
- Evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi
- Comisia de evaluare, Direcorul vor constata periodic măsura
în care se realizează ţintele strategice şi vor interveni pentru
reglarea demersurilor
- Evaluarea și monitorizarea externă de către ISJ Brăila,
ARACIP, MEN.
PLAN OPERATIONAL
2017-2018

 PENTRU ATINGEREA ȚINTELOR PROPUSE AU FOST REALIZATE


PROGRAME DE DEZVOLTARE CARE VOR STA LA BAZA PLANURILOR
OPERAȚIONALE ANUALE
Program de
dezvoltare a
ofertei
educaționale

Program de
Programe Program de
creștere a
parteneriat și
promovare a de calității
actului
educațional
imaginii școlii
dezvoltare
Program de
creștere a
atractivității
arealului
școlii
1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE

Termen
30 Noiembrie 2017 Resurse
ianuarie 2018
Responsabilităţi Aprilie- mai 2018 Buget estimat: 1000 lei
Resurse: umane :
Director Ianuarie-iulie 2018
directorul, comisia pentru
CEAC curriculum, comisia
Șefi catedre/comisii metodice CEAC, profesori,
Comisia pentru curriculum responsabilii comisiilor
Inspectori de specialitate metodice
Consiliul elevilor

Acţiuni:
Analiza nevoilor și intereselor de
formare ale elevilor Obiectiv specific 1: Indicatori de
Elaborarea ofertei CDȘ inclusiv cu Dezvoltarea unui performanță
tematică transdisciplinară Curriculum la Decizia 1 analiză sintetică a
Constituirea portofoliilor aferente Școlii transdisciplinar principalelor propuneri
fiecărui CDȘ și avizarea acestora de cu tematici atractive, de CDȘ
către inspectorii de specialitate prin creșterea
numărului de opționale 4 proiecte CDȘ pentru
Promovarea ofertei educaționale CDȘ anul școlar 2018 – 2019
în comunitate dorite de elevi şi părinţi
1 procedură
operațională de
promovare a a CDȘ-
urilor
1. PROGRAM DE DEZVOLTARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE

Termen
Responsabilităţi Resurse
ianuarie 2018
Responsabil Comisia de Buget estimat: 5000 lei
formare Februarie 2018
Resurse: umane : directorul,
Directorul În termenul stabilit comisia pentru curriculum,
Administrator financiar După obținerea autorizației comisia CEAC, profesori,
responsabilii comisiilor
Director metodice
Membrii CA Resurse materiale: auxiliare
Asociația de Părinți pentru cursuri de calificare,
baza materială a școlii pentru
instruirea practică

Acţiuni: Indicatori de performanță


Intocmirea dosarului de 1 dosar de autorizare
autorizare Obiectiv specific 2:
Autorizarea Asociației - cel puțin un formator
Identificarea cadrelor de părinți ca formator
didactice cu certificat de - 1 sursă de finanțare
de formare identificată
Formator profesională, în
Identificarea surselor de - 1 autorizare obținută
vederea derulării de
finanțare pentru autorizare programe de calificare - 1 procedură operațională de
Obținerea autorizării a adultilor promovare și recrutare
Crearea unei oferte de cursuri
de calificare adulți, în
conformitate cu logistica
deținută de școală
2. PROGRAM DE CREȘTERE A CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL

Termen
Responsabilităţi Semestrul I
Cadre didactice Resurse
Permanent
Responsabili de comisii Buget estimat: - 500 lei
Conform diagramei gantt
metodice Resurse umane: director, CA,
Noiembrie 2017
Coordonator proiect ROSE profesori
Director Resurse materiale: rechizite,
ghiduri, auxiliare curriculare

Acţiuni:
Utilizarea în procesul didactic a
informațiilor extracurriculare Indicatori de performanță
obținute de elevi din surse de
informare alternative, prin - creșterea cu 20% a
metoda învățării pe bază de strategiilor didactice
proiect, făcând apel și la inovative
experiența lor de viață - creșterea cu 20% a
Personalizarea predării-învăţării metodelor de evaluare
în funcţie de nivelul fiecărei clase
Obiectiv specific : alternative
şi la gradul de receptivitate al Centrarea procesului - Gradul în care elevii își
acesteia; instructiv-educativ pe îmbunătățesc performantele
Asigurarea pregătirii
elev, prin implicarea școlare față de evaluarea
suplimentare pentru bacalaureat
acestuia în propria anterioară
formare 1 centru de excelență
pentru elevii din învățământ
secundar superior înființat
Valorificarea elevilor capabili de - 10 elevi capabili de
performanţă în vederea performanță ridicată
participării lor la olimpiade şi pregătiți pentru olimpiade
concursuri - selectarea din timp a și concursuri
acestora şi realizarea programelor
de pregătire;
3. PROGRAM DE CREȘTERE A ATRACTIVITĂȚII AREALULUI ȘCOLII

Termen
Resurse
Responsabilităţi Conform graficului stabilit la
Director nivel național
Buget estimat: 6000 lei
Coordonator de proiecte și Ianuarie – februarie 2018
Resurse umane: cadre didactice,
programe educative părinți, reprezentant Primăria
Profesori permanent Municipiului Brăila, voluntari ai
Administrator financia ONG etc.
Asociația de Părinți Resurse materiale: materiale de
construcții, materiale igienico -
sanitare

Acţiuni:
Accesarea fondurilor
europene prin derularea unui
proiect Erasmus+ KA 2 Indicatori de performanță
schimburi de bune practici Obiectiv specific:
Atragerea de resurse - 1 proiect Erasmus + inițiat
Asigurarea unei extrabugetare prin
ambianţe şcolare - 1 proiect amenajare curtea
accesarea fondurilor școlii aplicat
adecvate prin amenajarea naționale/europene
curții școlii printr-un proiect - 1 grafic de reparații respectat
Realizarea reabilitării Erasmus + sau fonduri - Respectarea etapelor
cabinetelor școlare și prin intermediul proiectului 100%
achiziționarea de materiale proiectelor de grant
didactice conform planificării
din proiectul ROSE, aflat în
derulare
Reparaţii şi reabilitări spaţii
igienizări curente
4. PROGRAM DE PARTENERIAT ȘI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Termen
Responsabilităţi Conform graficului stabilit la
Director nivel național Resurse
Coordonator de proiecte și Buget estimat: 500 lei
programe educative permanent Resurse umane: cadre
Responsabilul cu formarea didactice, elevi, echipa
continuă managerială
Profesori

Acţiuni:
Participarea la diferite
seminarii judeţene a
căror teme vizează Obiectiv specific: Indicatori de performanță
cooperarea Îmbunătăţirea actului - 6 participanți de la fiecare
educaţional prin arie curriculară
internaţională încurajarea învăţării
- 1 proiect e-twinning
Căutarea de parteneri limbilor străine şi a
implementat
pentru realizarea unor cooperării transnaţionale
între şcoli, promovarea - 1 proiect Erasmus + accesat
proiecte din spaţiul conştiinţei interculturale şi - 1 acțiune de cooperare
european a inovaţiei prin participare europeană
Promovarea unor la Programul Erasmus +
activităţi de cooperare
europeană,
particularizate
specificului şcolii
Monitorizare/evaluare

Monitorizarea/evaluarea țintelor strategice și a planului operațional vor


fi realizate astfel:
- Respectarea graficului de monitorizare și control
- Avizarea de către Consiliul Profesoral și aprobarea de către Consiliul
de Administrație a acțiunilor întreprinse
- Aprobarea parteneriatelor în CA
- Fișe de monitorizare a activității elevilor
- Număr de accesări ale articolelor
- Rating accesare site
- Rapoarte de activitate
VĂ MULȚUMESC!

prof. Mihaela Râpa