Sunteți pe pagina 1din 24

Seminar

TEMA: Cerinţe legale de eliberare a autorizaţiilor de


emisie a poluanţilor în atmosferă AEPA
M. Petreanu, A. Moldovan
Direcţia Expertiza Ecologică şi Autorizaţii de
Mediu a Inspectoratului Ecologic de Stat
17, 24 aprilie 2013, or. Chişinău
Planul seminarului
1. Aplicarea prevederilor actelor legislative şi normativ-metodice la
eliberarea autorizaţiilor
2. Ordinul IES nr.10 din 22.02.2012.
3. Recomandări privind întocmirea Actului inspectării îndeplinirii
cerinţelor privind protecţia aerului atmosferic la solicitarea de eliberare a
AEPA
4. Recomandări privind întocmirea avizului de acordare a inventarului,
normativelor ELA.
5. Ordinea de perfectare şi prelungire a AEPA.
6. Inventarierea surselor de poluare în aerul atmosferic.
7. Instrucţiunea privind încadrarea întreprinderilor în categorii după nivelul
de impact asupra aerului atmosferic. Calculul parametrului P
8. Registrul electronic AEPA
9. Testare
Aplicarea prevederilor actelor legislative şi normativ-metodice la eliberarea
autorizaţiilor

1. Legea Nr.1515-XII din 16.06.93 privind protecţia mediului înconjurător, art. 57.
2. Legea Nr.1422-XIII din 17.12.97 privind protecţia aerului atmosferic, art. 12.
3. Legea Nr.1540 din 25.02.98 privind plata pentru poluarea mediului.
4. Инструкция по инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу. Л., 1990г.
5. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно
допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятия. М.,
Госкомприрода, 1990г.
6. ОНД-86. ”Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий”. Л., Гидрометеоиздат,
1987г.
7. ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.
Санкт-Петербург, 1991г.
8. Instrucţiunea privind încadrarea întreprinderilor în categorii după nivelul de
impact, aprobată prin ordinul Ministrului nr.110 din 17.12.2010.
Legea Nr.1422-XIII din 17.12.97 privind protecţia aerului atmosferic
Articolul 11. Normativele ELA de poluanţi şi gradul de influenţă nocivă asupra
atmosferei
(1) În scopul protecţiei aerului atmosferic, se  stabilesc normativele ELA de
poluanţi pentru sursele fixe şi mobile de poluare.
(3) La stabilirea ELA de poluanţi se iau în consideraţie factorii de poluare a
atmosferei, datele inventarierii anuale a emisiilor de noxe ale fiecărei surse de
poluare, normativele în vigoare ale CMA de poluanţi şi nivelul poluării de fond
a aerului.
Articolul 12. Autorizarea emisiilor de poluanţi de la sursele fixe de poluare
(1) Emisiile de poluanţi  în atmosferă de la sursele fixe de poluare se
admit,  în  fiecare caz  concret, în  baza  autorizaţiei eliberate de
Inspectoratul  Ecologic de Stat. În autorizaţie se stabilesc normativele ELA de
poluanţi, precum şi alte condiţii şi reglementări care asigură protecţia aerului
atmosferic.
3) Pentru obţinerea autorizaţiei agentul economic prezintă următorele documente: 
  a)cererea de autorizare;
 b)datele privind volumul ELA;
 c)planul de acţiuni privind trecerea de la valori ECP la valori ELA;
 d)planul grafic de control al emisiilor în aerul atmosferic;
 e)actul de control ce ţine de protecţia aerului atmosferic.
Ordinul nr.10 din 22.02.2012.
Atribuţiile Direcţiei expertiza ecologică şi autorizaţii de mediu a
aparatului central al IES(DEEAM) de eliberare a AEPA

a) examinează, aprobă normativele emisiilor limitat admisibile (ELA) şi în baza


lor eliberează autorizaţii de emisii a poluanţilor în atmosferă (AEPA) pentru
întreprinderile existente din categoriile 1-3, potrivit Instrucţiunii privind
încadrarea întreprinderilor (obiectelor) în categorii după nivelul de impact
asupra aerului atmosferic, aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului nr. 110
din 17 decembrie 2010 în continuare (Instrucţiunea nr. 110 din 17.12.2010);

b) coordonează planul de acţiuni privind trecerea de la valori de emisii coordonate


provizoriu (ECP) la valori ELA pentru întreprinderile din categoriile 1-3;

c) eliberează AEPA pentru întreprinderile noi construite, reconstruite, în baza


soluţiilor de proiect acordate în ordinea stabilită, pentru primul an de activitate.
Ordinul nr.10 din 22.02.2012.
Atribuţiile Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice raionale
a) examinează, aprobă Inventarele surselor fixe de poluare a aerului atmosferic şi în
baza lor eliberează AEPA pentru întreprinderile existente din categoria 4, potrivit
Instrucţiunii nr.110 din 17.12.2010;

b) eliberează AEPA pentru întreprinderile ce dispun de Inventare de emisii a


poluanţilor în aerul atmosferic acordate pînă la 30 mai 2008, pe termenul de acţiune
a acestor Inventare;

c) efectuează controale la solicitarea întreprinderilor în scopul întocmirii actelor de


constatare a corespunderii stării reale cu Inventarul sau normativul ELA ce urmează
a fi prezentat pentru aprobare;

d) exercită controlul de stat planificat privind respectarea de către întreprinderi a


prevederilor AEPA;

e) prezintă DEEAM, concomitent cu dările de seamă lunare, copiile avizelor de


acordare a inventarelor şi AEPA.
Atribuţiile Centrelor de Investigaţii Ecologice Chişinău, Bălţi, Cahul

a) coordonează planul grafic de control al emisiilor în aerul atmosferic


pentru întreprinderile existente din categoriile 1-3, potrivit Instrucţiunii
nr.110 din 17.12.2010;

b) exercită controlul de stat privind respectarea normativelor ELA;

c) participă la elaborarea Inventarelor sau normativelor ELA la


solicitarea întreprinderilor cu exercitarea serviciilor prestate indicate în
anexa nr.2 din Regulamentul cu privire la mijloacele speciale băneşti
obţinute de la prestarea serviciilor contra plată de către Inspectoratul
Ecologic de Stat şi subdiviziunile lui (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2000, nr.112-114).
Eliberarea AEPA în baza normativelor reactualizate.

În cazurile cînd:
• termenul de valabilitate a normativului ELA, Inventarului a expirat;
• procesul tehnologic şi consumul de materie primă şi combustibil,
materiale nu au fost modificate;
• valorile reale de emisii maximale în decursul ultimului an, sezon de lucru
nu depăşesc cele stabilite (confirmate prin Actul inspectării şi în baza
rezultatelor analizelor de laborator efectuate de Centrele de investigaţii
ecologice).
Recomandări privind întocmirea Actului inspectării îndeplinirii cerinţelor privind
protecţia aerului atmosferic

Controlul de stat asupra protecţiei aerului atmosferic, ca parte integrantă


a controlului de stat ecologic se organizează şi se efectuează de
Inspectoratul Ecologic de Stat şi cele 35 Agenţii şi Inspecţii raionale (art.
5 LPAA, art.15 LPM).
Actul de inspectare trebuie să cuprindă următoarea informaţie:
1. Existenţa la întreprindre a documentaţiei de autorizare prevăzută de lege
(inventar sau proiectul ELA, autorizaţia pentru emisia poluanţilor,
documentaţia de evaluare a impactului, expertiza ecologică, auditul
ecologic, studiu de fezabiliatate).
2. Existenţa la întreprindere a dărilor de seamă: rezultatele controlului
instrumental, plata pentru poluarea aerului atmosferic, dările de seamă
statistice.
3. Actele de control ale controalelor precedente (îndeplinirea indicaţiilor
obligatorii).
4. Corespunderea numărului surselor de poluare de facto cu cele incluse în
inventariere şi planul general cu sursele de poluare.
5. Corespunderea parametrilor instalaţiilor de captare-epurare din pasaport
sau documentaţia de proiect cu cele incluse în inventar.
Avizului de acordare (reactualizare) a inventarului.
Recomandări privind întocmirea avizului de acordare (reactualizare) a inventarului.

Rezultatul examinării Inventarului se oformează prin Avizul de


acordare a inventarului trebuie sa conţina urmatoarea informaţie:
1. Denumirea, genul de activitate, adresa solicitantului de autorizaţie.
2. Actul de inspectare care confirmă că sursele de poluare incluse în
inventar corespund cu cele de pe teritoriul întreprinderii (în caz de
reactualizare - constatarea că procesele tehnologice şi componenţa
surselor de poluare nu sunt modificate şi rezultatele controlului
instrumental potrivit plan-grafic de control).
3. Amplasamentul întreprinderii: locativă sau industrială.
4. Numărul şi denumirea surselor de poluare (orientate, neorientate).
5. Emisiile sumare de substanţe poluante în aerul atmosferic (g/s, t/an),
inclusiv lichide (t/an), şi solide (t/an).
6. Mărimea plăţii calculate pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic
(lei/an).
7. Termenul de acordare (reactualizare) a inventarului şi eliberare în baza
lui a autorizaţiei – 5ani.
Obiecţii care pot apărea în procesul de examinare-acordare a inventarelor

1. Constatarea evidenţei incomplete a surselor de emisie şi a substanţelor


poluante conform metodicii de calcul.
2. Constatarea necorespunderii parametrilor surselor de emisie de facto în raport
cu inventarul (proiectul ELA) prezentat spre acordare.
3. Depistarea în inventar a informaţiei eronate referitor la:
• consumul şi tipul materiei prime, combustibil, materiale.
• regimul de lucru a instalaţiilor, utilajului, ş.a.
• amplasarea blocului locativ apropiat ş.a. obiecte cu cerinţe sporite faţă de
calitatea aerului atmosferic (spital, grădiniţă, şcoală).
4. Constatarea greşelelor aritmetice în calcule.
5. Modificarea situaţiei ecologice în localitate sau a concentraţiilor de fond.
6. Modificarea metodicii de calcul (după expirarea termenului de acţiune a
Inventarului)
Legea Nr.1422-XIII din 17.12.97 privind protecţia aerului atmosferic.
Ordinea de perfectare şi prelungire a AEPA.
1. Cererea de autorizare a emisiilor se examinează în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare. Temei: alin (2) art. 12 Legea nr. 1422.
2. Se efectuează controlul inopinat la solicitarea beneficiarului pentru autorizare cu
întocmirea Actului de inspectare. Temei: Legea 131 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător
3. Examinînd materialele prezentate:
• Se stabileşte categoria întreprinderii prin verificarea sau efectuarea calculului valorii
parametrului P conform Instrucţiunii nr.110.
• Se completează avizul de acordare (reactualizare) a inventarului.
• Se completează formularul AEPA în programul CorelDRAW X3.
• În conformitate cu „Nomenclatorul actelor permisive ...” – anexă la Legea nr. 160
din 22.07.11 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (MO
din 14.10.2011), Inspectoratul Ecologic de Stat va elibera gratis 8 acte permisive, din
ele 2 vor fi eliberate potrivit competenţelor stabilite prin ordinul IES nr.10 din
22.02.12.:
 Aviz de acordare/neacordare a normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA)
de poluanţi în atmosferă de la surse fixe –termen 5 ani.
 Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe – termen 5 ani.
Inventarierea surselor de poluare în aerul atmosferic.

Inventarierea este efectuată de către toţi agenţii economici şi persoanele fizice,


care desfăşoară activităţi de producţie generatoare de emisii poluante.
Inventarierea emisiilor poate fi efectuată de către întreprinderea însuşi, sau cu
organizaţii specializate. Nu este necesară licenţa.
Responsabilitatea pentru veridicitatea datelor din inventariere o are conducătorul
întreprinderii.
Inventarierea emisiilor prezintă sistematizarea datelor despre:
• Repartizarea surselor de poluare staţionare şi mobile de pe teritoriul întreprinderii;
• Cantitatea (maximale, anuale) şi componenţa emisiilor de poluanţi în aerul
atmosferic;
• Parametrii termodinamici a amestecului de gaze (T, W, V);
• Parametrii surselor de poluare (H, D)
avînd scopul:
 obţinerea datelor iniţiale pentru stabilirea normativelor ELA;
 organizarea controlului respectării normativelor de emisie stabilite;
 corespunderea eficacităţii de facto a instalaţiilor de captare şi epurare a emisiilor cu
soluţiile de proiect;
 prezentarea dărilor de seamă statistice nr. 1-aer;
 calculul plăţii pentru poluare;
 formarea registrului electronic de evidenţă a emisiilor.
Inventarierea surselor de poluare în aerul atmosferic.
Pînă la efectuarea inventarierii surselor de emisie, agentul economic e obligat:
- Să efectueze ajustarea sistemelor de ventilare şi utilajului de epurare, existenţa paşapoartelor;
- Să amenajeze locurile de prelevare a probelor;
- Să pregătească datele iniţiale referitor la producerea anuală a produselor, materialelor;
- Să pregătească datele iniţiale referitor la consumul şi tipul combustibilului, materiei prime şi
materialelor auxiliare.
- Informaţia despre cantitatea, tipul, orele şi regimul de lucrul al transportului, care nu stă la balanţa
întrprinderii, dar aduce materia primă şi transportă producţia gata.

Inventarierea emisiilor se efectuează prin metode:


1. Calcul – se aplică pentru determinarea caracteristicilor surselor neorientate
Se aplică metodele de calcul utilizate în calculul emisiilor de poluanţi elaborate de institutele de ramură
a Federaţiei Ruse şi cele care fost publicate în Buletinele Informative ale IES.
1. Instrumentale – se aplică pentru determinarea parametrilor calitativi şi cantitativi ai emisiilor de la
sursele orientate.
Termenul de valabilitate a inventarului este de 5 ani.

Pe perioada de acţiune a inventarierii se efectuează corectarea rezultatelor inventarierii în cazurile:


- modificarea tehnologiei şi volumul de producere, calitatea şi tipul combustibilului utilizat, materiei
prime sau a substanţelor după reconstrucţie, modernizarea utilajului tehnologic, de ventilare şi captare-
epurare, a regimului de lucru a surselor, emisia de la care conduce la depăşirea normativelor ELA;
- apariţia surselor noi de emisie şi poluare;
Blancheta inventarierii emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic
Compartimentul I. Sursele de emisie a substanţelor poluante

Denumirea Număru Numărul Denumire Наиме- Regimul Denumir Codul Cantitatea


producerii, l sursei sursei de a sursei de нование de lucru a ea substanţei substanţei
secţia, de emisie emisie a выпус- sursei de substanţ poluante poluante,
sector poluare substanţel каемой emisie ei emisă de la
a or продукци poluante sursa de
atmosfe poluante и emisie, t/an
rei
În În
zi an
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centrala 0001 01-02 Coş de Căldură 8 1280 Oxid de 0337


termică fum carbon
Dioxid de 0301
azot
Benzapir
0703
Parcare Cos de en
6001 03 Gaze de 8 2440
auto esapament ardere CO
0337
NOx
0301
CH
2704
C
0328
B(a)p
0703
plumb
0184
Sursele fixe (staţionare) de emisie:
orientate neorientate
• de la care poluanţii se emit în • de la care poluanţii se emit in
atmosferă prin dispozitive speciale atmosferă în rezultatul
(ex. coş de fum, de ventilare, neermetizării utilajului tehnologic,
deflectoarele, felinare de aeraţie ş.a.) lipsa ventilării, lipsa aspiraţiei
• se atribuie un număr №0001-5999 locale în locurile de descărcare,
• se indică pe harta-schemă încărcare sau păstrare a materiei
prime, a combustibilului,
produselor (ex. posturi de sudare,
pilorama, carierele, lucrări de
explozie, depozit deschis de
păstrare a combustibilului,
materiei prime, deşeuri, ş.a.)
• Se atribuie un număr № 6001;
• se indică pe harta-schemă
Compartimentul II. Caracteristica surselor de poluare
Numarul Parametrii surselor de Parametrii amestecului Codul Cantitatea Coordonatele surselor de poluare în
sursei de poluare a atmosferei de gaze la iesirea din substanţei substanţelor sistema locală de coordonate, m
poluare sursa de poluare poluante poluante, emise
în atmosferă
Înălţi Diametrul Sursei Sfîrşitul sursei
mea, sau punctiforme lianre
m marimea sau a a unui
gurii de de capăt al sursei
evacuare, m liniare

Vitez Volu Temper maxi sumară,


a, mul, atura, mală, t/an
m/s m3/с °С г/с

x1 y1 x2 y2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0001 10 0,2 0,5 120 0301 500 500 - -


0337
0703
6001 5 0301 525 550 20
20
0337
0330
0328
0703
0184
Compartimentul III. Indicii de lucru a utilajului de captare şi epurare a
emisiilor

Număr Denumirea Randamentul Codul Coeficientul de Cheltueli Cheltueli


ul şi tipul utilajului, % substanţ asigurare a capitale, pentru
susei utilajului de ei epurărării, % Mii lei epurare,
de captare şi poluante mii lei
emisie epurare , supusa
epurării

De De Norm De
proi facto ativ facto
ect
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Controlul instalaţiilor de captare şi epurare
Instalaţiile de captare şi
epurare a poluanţilor

Epurare centrifugală filtre Electrofiltre Epurare umedă

rotocicloane
Cicloane,
multicicloane Cu mineci sau cu hidrocicloane
epuratoare dezintegratoare
epuratoare centrifugale axiale, saci,filtre plane electrostatice uscate epuratoare de tip Keller
epuratoare cu virtej bidimensional
sau cu plici epuratoare de tip Oelde

PS: 1. Instalaţiile de epurare trebuie sa deţină pasaportul tehnic, unde se fac


inscripţii ale măsurărilor instrumentale a concentraţiilor substanţelor supuse
epurării
2. Eficacitatea de funcţionare a utilajului de captare, cu determinarea
coeficientului de asigurare a epurării (90-99,9%).
Compartimentul IV. Emisiile sumare a substanţelor poluante în
atmosferă, epurarea lor şi utilizarea, t/an
Codul Denumirea Cantitatea Inclusiv Din cele intrate la epurare În total
substanţei substanţei substanţelor evacuate în
poluante poluante poluante, atmosferă
emisă de la
sursele de
emisie

Se Se Evacuat în Captate şi neutralizate


evacuează epurează atmosferă
fără
epurare

De Din acestea
facto utilizate

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Capitolul V. Emisiile de la transportul auto al întreprinderii

Tipul Numărul, Emisiile maximale, g/s Emisiile anuale, t/an


transport un.
ului auto

CO NOx C SO2 CH b(a)p CO NOx C SO2 CH b(a)p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Răspunderea pentru încălcarea Legii privind protecţia aerului atmosferic, Art.32

Persoanele fizice  şi juridice poartă răspundere administrativă sau penală în caz


de:
a) depăşire a normativelor ELA de poluanţi;
b) depăşire a  normativelor influenţei fizice nocive asupra aerului atmosferic;
d) încălcare  a regulilor de exploatare şi neutilizare a utilajului, aparatajului,
instalaţiilor care servesc pentru purificarea şi controlul emisiilor în atmosferă;
e) dare în exploatare a  întreprinderilor  noi  şi a celor reconstruite, a instalaţiilor şi a
altor obiective  neconforme;
f) producere şi exploatare a mijloacelor de transport  la care concentraţia emisiei de
poluanţi depăşeşte normativele CMA de poluanţi;
g) implementare a descoperirilor ştiinţifice, invenţiilor, propunerilor de
raţionalizare, de noi sisteme tehnologice, substanţe şi materiale, precum şi
aplicare a utilajului tehnologic şi a altor obiecte, substanţe şi materiale de import
neconforme cu reglementările naţionale privind protecţia aerului atmosferic
şi  neînzestrate cu certificate de calitate a producţiei şi cu mijloace tehnice de
control al emisiilor de poluanţi;

PS: bază pentru retragerea autorizaţiei de emisie a poluanţilor în atmosferă


Cod Contravenţional Nr. 218 din  24.10.2008, art.147
Legea nr.1422 - XIII din 17.12.97, art.12 (1)

Art.147. Depăşirea normativelor gradului admisibil de acţiune dăunătoare asupra


mediului şi emisia de poluanţi fără autorizaţie
Depăşirea normativelor gradului admisibil de degajare a substanţelor poluante, de acţiune
radiologică, fizică şi biologică asupra mediului, emisia de poluanţi în atmosferă fără autorizaţia
autorităţii publice abilitate, cînd obţinerea unei astfel de autorizaţii este necesară conform
legislaţiei,
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice,
cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără
privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3
luni la un an.
• Articolul 14. Limitarea, suspendarea sau interzicerea
•                      emisiilor de poluanţi
• (1) În cazul în care sînt depăşite CMA, Inspectoratul Ecologic de Stat este în drept să aplice
sancţiuni în limitele stabilite de Codul cu privire la contravenţiile administrative.
    (2) În cazul în care sînt depăşite ELA, Inspectoratul Ecologic de Stat poate cere suspendarea
activităţii beneficiarului de resurse naturale în condiţiile Legii cu privire la principiile de bază
de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Art. 12. Autorizarea emisiilor de poluanţi de la sursele fixe de poluare
(1) Emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele fixe de poluare se admit, în fiecare caz
concret, în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul Ecologic de Stat. În autorizaţie se
stabilesc normativele ELA de poluanţi, precum şi alte condiţii şi reglementări care asigură
protecţia aerului atmosferic.
Retragerea autorizaţiei de emisie a poluanţilor în
atmosferă în caz de:

1. Depăşire a normativelor ELA constatată în baza rezultatelor


instrumentale (Temei: art. 147 CC).
2. Încălcare a regulilor de exploatare şi neutilizare a utilajului
care servesc pentru purificarea şi controlul emisiilor în
atmosferă (Temei: art.146 CC).
3. Neîndeplinirea oportună a planului de măsuri de protecţie a
mediului (Temei: art.13 LPAA)
4. Neachitarea plăţii pentru poluarea mediului (Temei: art.143
CC).