Sunteți pe pagina 1din 22

REGIMUL JU RI D I C A L

REGNULU I A N I M A L
U A T: PE TRA C HI VIC TOR
A EFECT
A VERIFICAT: SÎLI IRINA
CUPRINS
• REGNUL ANIMAL – OBIECT DE FOLOSIRE ȘI PROTECȚIE
• ADMINISTRAREA DE STAT A REGNULUI ANIMAL
• DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA RESURSELOR REGNULUI ANIMAL
• PROTECȚIA JURIDICĂ A REGNULUI ANIMAL
• RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI REGNULUII ANIMAL
• PRACTICĂ JUDICIARĂ
• CONCLUZII
• BIBLIOGRAFIE
REGNUL ANIMAL – OBIECT DE FOLOSIRE ȘI PROTECȚIE

• ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.2 DIN LEGEA REGNULUI ANIMAL, ACESTA ESTE CONSIDERAT CEA MAI
MARE CATEGORIE SISTEMATICĂ ÎN BIOLOGIE, TOTALITATEA UNOR SPECII DE ANIMALE CARE VIEȚUIESC ÎN MOD
NATURAL PE USCAT, ÎN APĂ, ÎN ATMOSFERĂ SAU ÎN SOL, INCLUSIV MONOCELULARE, NEVERTEBRATE ȘI
CORDATE.

• ÎN CATEGORIA REGNULUI ANIMAL SUNT INCLUSE ANIMALE SĂLBATICE, DENUMITE ÎN CONTINUARE ANIMALE CE
VIEȚUIESC ÎN MOD NATURAL PE USCAT, ÎN APĂ, ÎN ATMOSFERĂ SAU ÎN SOL ȘI CARE POPULEAZĂ PERMANENT
SAU TEMPORAR TERITORIUL REPUBLICII. NU FAC PARTE DIN REGNUL ANIMAL ANIMALELE DOMESTICE, PRECUM
ȘI ANIMALELE SĂLBATICE ȚINUTE ÎN CAPTIVITATE SAU SEMI-CAPTIVITATE ÎN SCOPURI ECONOMICE,
ȘTIINȚIFICE, CULTURAL-EDUCATIVE ȘI ESTETICE.
CONTINUARE
• PE LÂNGĂ CELE MENȚIONATE, LEGEA ATRAGE ATENȚIE URMĂTOARELOR CATEGORII DE ANIMALE CE SUNT
RECUNOSCUTE DREPT OBIECTE PROTEJATE, ACESTE FIIND ANIMALE RARE, PERICLITATE ȘI VULNERABILE – SPECII
DE ANIMALE CARE SUNT ÎN PERICOL DE DISPARIȚIE ȘI SE ÎNTÂLNESC ÎNTR-UN NUMĂR INSUFICIENT PENTRU
RESTABILIREA ȘI AUTOMENȚINEREA POPULAȚIEI ÎN CONDIȚIILE NATURALE.

• FIECARE CATEGORIE DE ANIMALE POATE FI DESCIFRATĂ ÎN FELUL URMĂTOR:


1) ANIMALE RARE – CARE SUNT PUȚINE LA NUMĂR SAU SE GĂSESC ÎN LOCURI PUȚINE;
2) ANIMALE PERICLITATE – CARE SUNT PUSE ÎN PERICOL;
3) ANIMALE VULNERABILE – UȘOR ATACATE, SLABE SAU RĂNITE.
CONTINUARE
• FĂCÂND COMPARAȚIE CU PREVEDERILE INTERNAȚIONALE, PUTEM MENȚIONA CĂ ACESTEA NU
DELIMITEAZĂ LUMEA ANIMALĂ ÎN ANIMALE SĂLBATICE ȘI ANIMALE DOMESTICE, CI LE INCLUDE PE TOATE
ÎN FAUNĂ. PRIN FAUNĂ SE ÎNȚELEGE TOTALITATEA ANIMALELOR DE PE TOT GLOBUL, DINTR-O ANUMITĂ
REGIUNE, DE PE TERITORIU DAT SAU DINTR-O ANUMITĂ EPOCĂ GEOLOGICĂ, CONSTITUITĂ ÎN URMA UNUI
PROCES ISTORIC DE EVOLUȚIE. TERMENUL FAUNĂ INCLUDE DIFERITE GRUPE DE ANIMALE – MAMIFERELE,
PĂSĂRILE DOMESTICE ȘI SĂLBATICE, ALBINELE, PEȘTII, VIERMII DE MĂTASE, ETC. DIN PUNCT DE VEDEERE
AL PROTECȚIEI, FAUNA ESTE DIVIZATĂ ÎN: ANIMALE SĂLBATICE, DOMESTICE ȘI PĂSĂRI.
ADMINISTRAREA DE STAT A REGNULUI ANIMAL
• REGNUL ANIMAL CARE SE AFLĂ PE TERITORIUL RM ESTE PROPRIETATE PUBLICĂ. ÎN SCOPUL PROTECȚIEI
ȘI FOLOSIRII RAȚIONALE A RESURSELOR REGNULUI ANIMAL, LA FEL ȘI PENTRU MENȚINEREA
ECHILIBRULUI ECOLOGIC ȘI A DIVERSITĂȚII BIOLOGICE, GUVERNUL RM ARE DREPTUL DE A DECLARA
ANUMITE RESURSE ALE REGNULUI ANIMAL DE IMPORTANȚĂ NAȚIONALĂ ȘI SĂ APLICE FAȚĂ DE ACESTEA
UN REGIM SPECIAL DE PROTECȚIE ȘI UTILIZARE ÎNTR-UN ANUMIT TERITORIU ȘI PENTRU O PERIOADĂ
ANUMITĂ.

• RESURSELE REGNULUI ANIMAL SCOASE DIN MEDIUL NATURAL CONFORM ORDINELOR STABILITE POT FI ÎN
PROPRIETATEA PRIVATĂ SAU ALTE FORME DE PROPRIETATE. TOATE ACESTE RELAȚII SUNT REGLEMENTATE
DE NORMELE DREPTULUI CIVIL.
AUTORITĂȚILE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI, CONTROLULUI
REGNULUI ANIMAL
PENTRU ANIMALE PENTRU ANIMALELE
TERESTRE ACVATICE
MINISTERUL ECOLOGIEI ȘI SERVICIUL PISCICOL;
RESURSELOR NATURALE;
CONSILIUL IHTIOLOGIC.
AGENȚIA DE STAT PENTRU
SIVICULTURĂ „MOLDSILVA”;

ASOCIAȚIA VÂNĂTORILOR ȘI
PESCARILOR.
PRINCIPIILE ADMINISTRĂRII ȘI PROTECȚIEI REGNULUI
ANIMAL:
• PRIORITATEA ÎN ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE A REGNULUI ANIMAL ȘI MENȚINEREA HABITATELOR;
• UTILIZAREA RESURSELOR REGNULUI ANIMAL PRIN ACELE METODE CE GARANTEAZĂ DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI
REPRODUCEREA, PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII, PRECUM ȘI PĂSTRAREA HABITATELOR;

• APLICAREA METODELOR UMANE ÎN UTILIZAREA RESURSELOR REGNULUI ANIMAL CARE SUNT COMPATIBILE CU
CERERILE DE PROTECȚIE ȘI FOLOSIRE RAȚIONALĂ;

• ÎNROLAREA CETĂȚENILOR ȘI ONGURILOR ÎN SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR CE APAR ÎN PROCESUL PROTECȚIEI,


REPRODUCERII ȘI FOLOSIRII RAȚIONALE A RESURSELOR REGNULUI ANIMAL;

• DIVIZAREA FOLOSIRII REGNULUI ANIMAL DE UTILIZARE A TERENURILOR ȘI A ALTOR RESURSE NATURALE;


FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE ADMINISTRĂRII REGNULUI
ANIMAL

• EVIDENȚA DE STAT, MONITORINGUL REGNULUI ANIMAL ȘI INCLUDEREA DATELOR ACUMULATE ÎN


CADASTRUL REGNULUI ANIMAL;

• PLNIFICAREA MANIFESTĂRILOR DE PROTECȚIE ȘI UTILIZARE A RESURSELOR REGNULUI ANIMAL;


• CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI, REPRODUCERII ȘI UTILIZĂRII RESURSELOR REGNULUI
ANIMAL;

• SOLUȚIONAREA LITIGIILOR CE APAR DIN FOLOSIREA RESURSELOR REGNULUI ANIMAL.


ANALIZA FUNCȚIILOR
EVIDENȚA DE STAT ȘI PLANIFICAREA ȘI CONTROLUL
MONITORINGUL UTILIZAREA REPRODUCERII
SE EFECTUEAZĂ DE CĂTRE: CERINȚE: POATE FI:

 ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI;  CONSERVAREA DE SPECII DE ANIMALE  DE STAT;


CARE VIEȚUIESC ÎN MOD NATURAL;
 MINISTERUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI  DEPARTAMENTAL;
ALIMENTARE;  PROTECȚIA ȘI AMELIORAREA HABITATULUI,
A CONDIȚIILOR DE REPRODUCERE ȘI A  OBȘTESC.
 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII; CĂILOR DE MIGRAȚIE A ANIMALELOR;
 SOCIETATEA VÂNĂTORILOR ȘI PESCARILOR  CONSERVAREA INTEGRITĂȚII
 ALTE ORGANIZAȚII ȘI SUBUNITĂȚI. BIOCENOZELOR .
ANALIZA CONTROLULUI
DE STAT DEPARTAMENTAL OBȘTESC
SE EFECTUEAZĂ DE CĂTRE INSPECTORATUL DE STAT ESTE EXERCITAT DE CĂTRE ORGANELE ÎN A CĂROR ESTE EFECTUAT DE CĂTRE ORGANIZAȚIILE
PENTRU ECOLOGIE. SUBORDINE SE AFLĂ PERSOANELE JURIDICE, CARE NEGUVERNAMENTALE CARE ACTIVEAZĂ ÎN
UTLIZEAZĂ RESURSELE ACESTORA. MINISTERELE, ACEST DOMENIU ȘI DE ORICE CETĂȚEAN, CARE
DREPTURILE INSPECTORILOR:
DEPARTAMENTELE, ALTE ORGANE SUNT OBLIGATE ÎN REZULTATUL DEPISTĂRII ALE LEGISLAȚIEI
 SĂ OPREASCĂ FOLOSIREA NEAUTORIZATĂ A SĂ-ȘI COORDONEZE ACȚIUNILE CU MINISTERUL SUNT OBLIGAȚI SĂ SESIZEZE ORGANELE
ANIMALELOR; ECOLOGIEI ȘI RESURSELOR NATURALE,
ABILITATE CU FUNCȚIA DE A EFECTUA
INSPECTORATUL ECOLOGIC DE STAT ȘI
 SĂ RETRAGĂ AUTORIZAȚIA CU PRIVIRE LA CONTROLUL DE STAT.
FOLOSIREA REGNULUI ANIMAL; AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE PRIVIND
CONTROLUL ASUPRA PROTECȚIEI ȘI FOLOSIRII
 SĂ STOPEZE LUCRĂRILE CE POT CAUZA PAGUBE RESURSELOR REGNULUI ANIMAL.
ANIMALELOR ȘI HABITATULUI LOR.
DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA RESURSELOR
REGNULUI ANIMAL
• CONFORM ART.21 AL LEGII REGNULUI ANIMAL BENEFICIARI AI RESURSELOR REGNULUI ANIMAL POT FI STATUL, ATUORITĂȚILE PUBLICE
LOCALE, PERSOANELE JURIDICE ȘI PERSOANELE FIZICE; INDIFERENT DE FORMA DE PROPRIETATE ȘI FORMA DE ORGANIZARE JURIDICĂ.

• MODALITĂȚILE DE BENEFICIERE PE CARE LE POT EFECTUA SUNT URMĂTOARELE:


VÂNATUL;
PESCUITUL;
DOBÂNDIREA ANIMALELOR CARE NU SUNT OBIECTE ALE VÂNATULUI ȘI PESCUITULUI;
FOLOSIREA ÎN SCOPURI ECONOMICE, ȘTIINȚIFICE, CULTURAL EDUCATIVE ȘI ESTETICE;
FOLOSIREA PROPRIETĂȚILOR UTILE ALE ANIMALELOR ȘI ALE PRODUSELOR ACTIVITĂȚII VITALE ALE ACESTORA.
VÂNĂTOAREA
• PRIN VÂNĂTOARE SPORTIVĂ ȘI DE AMATORI SE ÎNȚELEGE CĂUTAREA, DEPISTAREA ȘI URMĂRIREA DE CĂTRE OM A ANIMALELOR ÎN SCOP DE A LE VÂNA
PENTRU FOLOSIREA PARTICULARĂ. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ VÂNATUL SPORTIV ȘI DE AMATORI ESTE LEGEA REGNULUI ANIMAL ȘI
ANEXA LA EA – REGNUL GOSPODĂRIEI CINEGETICE.

• ORGANELE CARE POT ÎNFIINȚA GOSPODĂRIILE CINEGETICE SUNT:


GUVERNUL RM;
AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE.
• ÎN DEPENDENȚĂ DE SCOPURILE VÂNATULUI SE DEOSEBESC URMĂTOARELE FELURI DE VÂNĂTORI:
1) INDUSTRIALĂ;
2) SPORTIVĂ;
3) PENTRU CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE.
VÂNĂTOAREA
• VÂNATUL INDUSTRIAL SE EFECTUEAZĂ CU SCOPUL COLECTĂRII PRODUCȚIEI – MARFĂ ( CARNEA
ANIMALELOR SĂLBATICE, BLĂNURILE PENTRU PIELE, ETC). DAR, ÎN RM UN ASTFEL GEN DE VÂNĂTOARE NU
ESTE PERMIS DIN MAI MULTE MOTIVE, UNUL DINTRE CARE AR FI LIPSA UNUI NUMĂR MARE DE ANIMALE
CU BLANA SAU PIELEA PREȚIOASĂ.

• VÂNATUL SPORTIV – DE AMATORI ESTE RECUNOSCUT CA FORMĂ DE ODIHNĂ ȘI RECREARE ACTIVĂ A


POPULAȚIEI.
PESCUITUL
• POTRIVIT ART.3 AL LEGII PRIVIND FONDUL PISCICOL, PESCUITUL ȘI PISCICULTURA, PESCUITUL ESTE CAPTURAREA PEȘTELUI ȘI A ALTOR
ORGANISME ACVATICE ÎN SCOP INDUSTRIAL/COMERCIAL, SPORTIV, DE AMATOR, AMELIORATIV, ȘTIINȚIFIC ȘI DE CONTROL, PE BAZĂ DE
AUTORIZAȚIE/PERSMIS DE PESCUIT, ÎN LOCURILE, PERIOADELE ȘI CU UNELTELE PREVĂZUTE DE LEGE.

• ÎN CONFORMITATE CU ART.11 DIN LEGE, DREPTUL PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE LA PESCUITUL INDUSTRIAL/COMERCIAL ÎN OBIECTIVELE
ACVATICE PISCICOLE NATURALE SE ATRIBUIE PRIN AUTORIZAȚIE, ELIBERATĂ DE AUTORITATEA CENTRALĂ ABILITATĂ CU GESTIUNEA
RESURSELOR NATURALE ȘI CU PROTECȚIA MEDIULUI.

• PESCUITUL SPORTIV ȘI DE AMATORI SE PERMITE CONTRA PLATĂ ÎN OBIECTIVELE ACVATICE PISCICOLE NATURALE, CU EXCEPȚIA CELOR DIN
PERIMETRUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE STAT ȘI AZONILOR PROHIBITE PENTRU ORICE PESCUIT ȘI SE EFECTUEAZĂ NUMAI ÎN CURSUL
ZILEI, DE LA RĂSĂRITUL PÂNĂ LA ASFINȚITUL SOARELUI, ÎN BAZA DE PERMIS.

• PESCUITUL SPORTIV ȘI DE AMATORI SE PERMITE ÎN RÂURI NUMAI PE MAL, ÎN LACURI, IAZURI ȘI LACURI DE ACUMLARE, DE PE MAL ȘI DIN
AMBARCAȚIUNI, IAR ÎN TIMPUL IERNII DE PE GHEAȚĂ.
DREPTUL DE BENEFICIERE ASUPRA RESURSELOR
REGNULUI ANIMAL CONTINUARE
• DOBÂNDIREA DE ANIMALE CARE NU CONSTITUIE OBIECTE ALE VÂNATULUI ȘI PESCUITULUI SE EFECTUEAZĂ ÎN BAZA
AUTORIZAȚIEI ELIBERATE DE CĂTRE MINISTERUL ECOLOGIEI ȘI RESURSELOR NATURALE. ÎN AUTORIZAȚIE SUNT INDICATE
PLATA PENTRU REPRODUCERE, SPECII ȘI NUMĂRUL DE ANIMALE, VÂRSTA, SEXUL ȘI TERMENELE DE DOBÂNDIRE.

• FOLOSIREA ANIMALELOR ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFICE, CULTURAL-EDUCATIVE ȘI ESTETICE CONFORM ARRT.27 AL LEGII


REGNULUI ANIMAL SE PERMITE FĂRĂ SCOATEREA LOR DIN MEDIUL NATURAL ȘI DACĂ ACEST FAPT NU DĂUNEAZĂ
POPULAȚIEI CORESPUNZĂTOARE DE ANIMALE.

• RESPECTÂND PRINCIPIILE DE PROTECȚIE A REGNULUI ANIMAL, CHIAR ȘI DOBÂNDIREA ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFICE SAU
CULTURAL-EDUCATIVE A ANIMALELOR INTRODUSE ÎN CARTEA ROȘIE A RM ESTE INTERZISĂ, SE ADMITE DOAR
FOTOGRAFIEREA, FILMAREA VIDEO SAU CINEMATOGRAFICĂ A ANIMALELOR ÎN PERIOADA DE REPRODUCERE.
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA
LEGISLAȚIEI REGNULUI ANIMAL
ART.40 DIN LEGEA
REGNULUI ANIMAL CONTRAVENȚII
 ÎNCĂLCAREA REGULILOR VÂNATULUI, PESCUITULUI ȘI  ĂNCĂLCAREA REGULILOR DE PROTECȚIE A
A ALTOR MODALITĂȚI DE FOLOSIRE A RESURSELOR RESURSELOR PISCICOLE ȘI A REGULILOR DE
REGNULUI ANIMAL; PESCUIT (ART.114 CC);
 INCENDIEREA VEGETAȚIEI USCATE PE TERENURILE
 ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR ACTELOR NORMATIVE
HABITATE DE ANIMALE; PRIVIND FOLOSIREA ȘI PROTECȚIA FONDULUI
 UTILIZAREA NEAUTORIZATĂ A RESURSELOR REGNULUI CINEGETIC (ART.128 CC);
ANIMAL;
 DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA INTENȚIONATĂ
 SCOATEREA ILICITĂ A ANIMALELOR DIN MEDIUL LOR DE A LOCUIRLOR DE VIEȚUIRE A FAUNEI (ART.129 CC);
TRAI;
 ÎNCĂLCAREA MODULUI STABILIT DE CREARE ȘI DE
 TRANSMITEREA NEAUTORIZATĂ A DREPTULUI DE FOLOSIRE A COLECȚIILOR ZOOLOGICE (ART.138 CC).
FOLOSINȚĂ A RESURSELOR REGNULUI ANIMAL.
CONTINUARE
• CONFORM ANEXELOR 3,4 ȘI 6 LA LEGEA REGNULUI ANIMAL SUNT STABILITE:
a) LISTA SPECIILOR FAUNISTICE INCLUSE ÎN CARTEA ROSIE A RM ȘI TAXELE DE INCASARE PENTRU PAGUBELE CAUZATE DE
CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE PRIN VÂNARE, PESCUIT, DOBÂNDIREA, COLECTAREA, COMERCIALIZAREA,
POSESIUNE ȘI EXPORT ILICITE SAU PRIN NIMICRE;
b) LISTA SPECIILOR ȘI GRUPELOR SISTEMATICE FAUNISTICE RELATIV RARE, MONUMENTE ALE NATURII PROTEJATE DE STAT
ȘI TAXELE DE ÎNCASARE PENTRU PAGUBELE CAUZATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE PRIN VÂNARE, PESCUIT,
DOBÂNDIRE, COLECTARE, COMERCIALIZARE, POSESIUNE ȘI EXPORT ILICITE SAU PRIN NIMICIRE.
c) TAXELE DE ÎNCASARE PENTRU PAGUBELE CAUZATE DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE PRIN VÂNARE, DOBÂNDIRE,
COMERCIALIZARE, POSESIUNE ȘI EXPORT ILICITE SAU PRIN NIMICIRE A ANIMALELOR DE VÂNAT DIN REPUBLICĂ
PRACTICĂ JUDICIARĂ
• PRIN PROCESUL-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE, ÎNTOCMIT LA DATA DE 24 MARTIE 2010 DE
CĂTRE AGENTUL CONSTATOR – INSPECTORUL SUPERIOR ÎN ECOLOGIE GH.STRÎMBANU URMEAZĂ, CĂ LA
DATA DE 24 MARTIE 2010,ORA 10.30 ÎN URMA CONTROLULUI S-A DEPISTAT PRECUM CĂ ÎΔPLATON
PAVEL” COMERCILIAZĂ ÎN PIAŢA CENTRALĂ MUN.CHIŞINĂU ÎN GHERETELE NR.11BL.24 ŞI 8BL.22 PEŞTE DE
SPECIILE: ŞTIUCĂ, ŞALĂU, CARP, CARAS, PLATICĂ, ROŞIOARĂ, SÎNGER, NOVAC, COSAŞ ŞI RACI FĂRĂ A
AVEA DOCUMENTE DE PROVENEŢĂ A ACESTEI MARFĂ. TOT ÎN ACEASTĂ ZI, ORA 11.30 PERSOANA JURIDICĂ
ÎI”PLATON PAVEL” A FOST SANCŢIONATĂ DE AGENTUL CONSTATATOR ÎN BAZA ART.114 AL.3 CODUL
CONTRAVENŢIONAL CU AMENDĂ ÎN MĂRIME DE 8000 LEI.
PRACTICA JUDICIARĂ

• CONFORM PROCESULUI-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE NR. 075280 DIN 18.08.2018, SE


IMPUTEAZĂ FAPTUL CĂ, VOITIC OCTAVIAN, A.N. *****, IDNP *****, LA DATA DE 18.08.2018, ÎN MUN.
CHIŞINĂU, COM. BĂCIOI(CÎMP), A COMIS FAPTA CONTRAVENȚIONALĂ MANIFESTATĂ PRIN, AFLAREA LA
VÎNĂTOARE ÎN LOC INTERZIS, FAPTĂ CONTRAVENȚIONALĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 128 ALIN. (2) CC RM.
CONCLUZII
• LUMEA ANIMALĂ FIIND UN COMPONENT DE BAZĂ AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, JOACĂ UN ROL IMPORTANT ÎN PROCESUL
MENȚINERII ECHILIBRULUI ECOLOGIC, CARE ACTIV INFLUENȚEAZĂ ASUPRA FUNCȚIONĂRII COMUNITĂȚILOR NATURALE,
STRUCTURII ȘI PROCESULUI DE FERTILITATE NATURALĂ A SUBSOLULUI, FORMĂRII FLOREI, COMPONENȚEI BIOLOGICE A
APEI ȘI CALITATEA MEDIULUI AMBIANT CA UN TOT ÎNTREG. CU TOATE ACESTEA, LUMEA ANIMALĂ ARE O IMPORTANȚĂ
ECONOMICĂ, FAPT CE ESTE CONSFINȚIT ȘI ÎN PREMBULUL LEGII REGNULUI ANIMAL CE MENȚIONEAZĂ IMPORTANȚA LUMII
ANIMALE, ȘI ANUME PRIN ACEEA CĂ ESTE UN COMPONENT DE BAZĂ AL ALBIOCENOZELOR NATURALE ȘI CĂ UN ȘIR DE
SPECII DE ANIMALE SERVESC DREPT SURSE PENTRU OBȚINEREA UNOR MATERII PRIME INDUSTRIALE, MEDICINALE,
PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI A ALTOR VALORI MATERIALE, NECESARE PENTRU SATISFACEREA CERINȚELOR POPULAȚIEI
ȘI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE, ALTE SPECII FIIND UTILIZATE ÎN SCOPURI ȘTIINȚIFICE CULTURAL EDUCATIVE ȘI ESTETICE.
BIBLIOGRAFIE
• LEGEA CU PRIVIRE LA REGNUL ANIMAL NR.439 DIN 27.04.1995
• DREPTUL FUNCIAR: MANUAL PENTRU FACULTATEA DE DREPT. GRUP DE AUTORI. CHIȘINĂU, CARTIER, 2001
• PAVEL ZAMFIR ȘI VERA MACINSKAIA, DREPTUL MEDIULUI. SUPORTURI DE CURS., CHIȘINĂU, 2009
• HTTPS://
JC.INSTANTE.JUSTICE.MD/RO/PIGD_INTEGRATION/PDF/B03C0C67-132E-E011-B1A6-00215AE0035D

• HTTPS://JC.INSTANTE.JUSTICE.MD/RO/PIGD_INTEGRATION/PDF/C1D52A19-123C-4D68-9F73-
53A8C35F7F9C