Sunteți pe pagina 1din 10

Tema: Dreptatea și egalitatea

Ce înțelegem prin Dreptate?


 Dreptatea este valoarea etică şi
juridică, ea presupune
recunoaşterea a ceea ce revine în
mod legitim fiecăruia. Dreptatea
este o virtute morală, cea mai înaltă
dintre cele patru virtuţi cardinale
(Platon), care constă în faptul de a
da fiecăruia ce este al său, în a
respecta drepturile altuia.
Perspective diferite asupra dreptăţii
Explicarea dreptăţii prin originea ei.
 Socrate va afirma că dreptatea pune în acord sufletul cu sine
însuşi,reprezentând, astfel, una dintre „virtuţile”, dintre calităţile
specifice acestuia.Socrate admite că dreptatea trebuie aşezată în
categoria acelor bunuri ce aduc folos nu numai prin consecinţele lor,
dar, mai ales (şi cu precădere), prin ele însele.
 Pentru J. S. Mill, dreptatea provine din interesul fiecăruia de a nu fi
lezat de către ceilalţi, şi acest interes este satisfăcut în măsura în
care noi nu îi lezăm pe ceilalţi. Dreptatea este o normă constitutivă a
principiului utilităţii. Mill plasează dreptatea pe cea mai înaltă poziţie
în ierarhia valorică.
 În concepţia lui J. Rawls, dreptatea este prima virtute a instituţiilor
sociale. Orice persoană posedă o inviolabilitate bazată pe dreptate,
care nu poate fi atinsă în niciun fel, nici măcar în scopul bunăstării
generale. Oricât de eficiente şi de bine organizate ar fi instituţiile,
dacă sunt nedrepte, trebuie reformate sau abolite şi reconstruite
potrivit principiilor dreptăţii: primul, un principiu al libertăţii, iar al
doilea, aşa-numitul principiu al diferenţei sau al inegalităţilor admise.
Tipuri de dreptate:
 Dreptatea distributivă - presupune împărțirea corectă a avantajelor (bunuri,
recompense) cât si a obligațiilor (pedepse, plata taxelor) si totodată presupune
accesul fiecăruia la resurse, poziții sociale, funcții publice în stat, educație s.a.
Criteriile de identificare sunt: trebuințele, meritele ,competențele sau calitățile
personale.
 Dreptatea corectivă - presupune repararea unei nedreptăți, a unei greșeli prin
încălcarea unor drepturi, având ca scop restabilirea echilibrului, afectat, prin
executarea unor masuri reparatorii. Astfel, statul democrat a luat masuri de
remediere si reparare a unor nedreptăți comise în regimul comunist asupra
următoarelor categorii de oameni: deținuții politici, țăranii deposedați de pământ,
proprietarii caselor naționalizate.
 Dreptatea procedurală - se referă la modalități concrete de elaborare a unor
decizii prin care se realizează dreptatea justițiara. Fapta ilicita (infracțiunea)
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie săvârșită cu vinovăție, să
prezinte pericol social, să fie prevăzută și pedepsită de legea penală.
Ce înțelegem prin egalitate?

 Egalitatea, corelată cu dreptatea, este un


principiu ce pretinde ca, în cadrul unei
colectivităţi, toţi indivizii să fie trataţi la
fel. Disputele dintre adepţii
egalitarismului şi cei care consideră că
urmărirea egalităţii are ca rezultat
limitarea libertăţii dau câştig de cauză
celor din urmă. În societăţile
democratice, egalitatea este acceptată
ca egalitate în faţa legii şi ca egalitate a
şanselor.
Tipuri de egalitate:
Egalitatea juridica
Egalitatea politica
Egalitatea economica
Egalitatea sociala
Egalitate și justiție
Egalitatea are, desigur, o strânsă legătură cu moralitatea și
justiția în general și cu justiția distributivă în special.

Egalitarismul spune că egalitatea


este esențială pentru justiție.
Este o tendință proeminentă în
filosofia socială și politică și a
devenit relevantă și în filosofia
morală (egalitarismul moral) la
sfârșitul secolului al XX-lea.
Există două categorii mari de teorii
asupra egalităţii:
 Teoriile formale ale egalităţii elaborează o formulă, sau susţin
tipuri de politici, dar nu sugerează un conţinut concret al ideii
de egalitate.
Aristotel spune că nedreptatea apare atunci când egalii sunt trataţi în mod
inegal, şi de asemenea atunci când inegalii sunt trataţi în mod egal. Cu alte
cuvinte, dacă două persoane sunt egale într-o privinţă, atunci dacă tratăm pe
una într-un fel, şi cealaltă trebuie tratată la fel. Vedem aşadar că astfel de teorii
sunt normative – ne spun cum trebuie să procedăm, plecând de la conceptul de
egalitate ca egalitate în privinţa unor considerente relevante moral.

 Teoriile materiale sunt cele care răspund la întrebarea: ...


Iar dacă oamenii sunt egali, mai putem vorbi de existenţa unor
inegalităţi acceptabile? Există două tipuri de teorii materiale
asupra egalităţii: unul conform căruia nu este acceptabilă nici o
egalitate, şi altul (care are mai mulţi susţinători) conform căruia
unele inegalităţi sunt permisibile.
Lege, dreptate și egalitate
 Egalitatea în fața legii este preferabilă oricărui alt fel de
egalitate și, de fapt, este incompatibilă cu egalitatea
economica sau de dreptatea distributivă; este situația în care
dreptatea duce la inegalitate. Dreptatea socială consideră că
legea ar trebui completată sau să asigure tuturor un nivel
decent de trai, un anumit standard de viață, asistență socială
sau ajutoare pentru cei defavorizați din diverse motive. În
realizarea acestor scopuri care vizează egalitatea economică
și socială a indivizilor.
Mulțumesc pentru atenție!