Sunteți pe pagina 1din 18

Plan managerial

Instituţia preşcolară
nr. 153
SILVIA ANDRONIC
• Studii superioare –
psihopedagogie preşcolară,
Universitatea Pedagogică “I.
Creangă”
• Master în psihopedagogie,
Universitatea de Stat din Tiraspol
• Grad didactic I (întîi)
DEVIZA

“Educaţia corectă a copiilor


de azi - societatea
sănătoasă de mâine”
VIZIUNEA
Derivă din nevoile de educaţie, identificate la
nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta
preşcolară, vizând următoarele aspecte:
– Dezvoltarea individuală a copiilor pe toate
planurile.
– Crearea unui climat de muncă şi învăţare
stimulativ şi creativ.
– Garantarea pregătirii copiilor pentru adaptarea
la viata şcolară, apoi cea socială.
MISIUNEA
• Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie
la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea
unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se
adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.
• Acumularea de către copii a tehnicilor de munca intelectuală şi
practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.
• Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale.
• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al
schimbului liber de opinii.
• Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu
sigur, într-o formare profesională permanentă.
Ţinte strategice
• Sporirea calităţii actului didactic.
• Învăţare centrată pe copil. Strategii moderne centrate pe
copil şi pe dezvoltarea individului.
• Formarea continuă profesională a cadrelor didactice,
perfecţionarea personalului nedidactic.
• Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru
crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente
didactice.
• Crearea de servicii integrate şi alternative pentru
educaţie şi intervenţie timpurie având în vedere reforma
educaţiei timpurii.
• Dezvoltarea bazei logistice.
• Extinderea relaţiilor de parteneriat cu diverşi agenţi
educaţionali.
Analiza SWOT
• curricular
• resurse umane
• resurse materiale şi financiare
• relaţiile comunitare şi de parteneriat
PUNCTE TARI
• Curriculum - plan de învăţământ, ghidul educatorului, standarde profesionale, naţionale
ale cadrului didactic, standarde de învăţare şi dezvoltare pentru copiii de 5-7 ani.
• Resurse umane - personal didactic calificat în proporţie de 100%, personal didactic
majoritar între 15 şi 20 ani experienţă, ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic I şi
II este de 83%, personalul nedidactic foarte bine format pentru servicii sociale.
• Resurse materiale şi financiare - compartimentarea clădirii; starea fizica a spaţiilor
preşcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare; baza materială este
bună în majoritatea grupelor cu perspective de înnoire; existenţa unei săli de sport
reutilată dintr-o sală de grupă; existenţa unei săli de muzică, a unui centru metodic;
aşezarea strategică a unităţii într-un cartier select, în raport cu celelalte instituţii; curtea
grădiniţei este foarte mare.
• Relaţii comunitare şi de parteneriat - desfăşurarea mai multor proiecte educaţionale în
unitate; acţiuni organizate în scop educativ în echipa cu instituţiile importante (DGETS,
DETS, etc); practica pedagogică desfăşurată de studentele de la UPS Tiraspol;
antrenarea copiilor în concursuri locale, naţionale, internaţionale cu diferite ocazii.
PUNCTE SLABE
• Curriculum - lipsa unei baze didactico-materiale moderne, rezerva din
partea cadrelor didactice în folosirea metodelor moderne, lipsa proiectelor
naţionale şi internaţionale.
• Resurse umane - numărul mare de copii înscrişi la fiecare grupă, personal
nedidactic insuficient, lipsa unui antrenor de sport, a unui muncitor pentru
amenajarea curţii, lipsa unui uşier pentru asigurarea securităţii copiilor şi a
bunurilor materiale, conservatorismul şi rezistenţa la schimbări a unor cadre
didactice.
• Resurse materiale şi financiare - dublă funcţionalitate a sălilor de grupă
(activităţi, servitul mesei,); fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru dotări,
procurări; curtea grădiniţei nu este suficient amenajată cu inventar sportiv şi
de joacă; sala de sport existentă nu este dotată corespunzător cu inventar
sportiv.
• Relaţii comunitare şi de parteneriat - comunicarea cu diverşi agenţi
economici, sponsori pe plan financiar se face greoi; cunoaşterea unei limbi străine
de circulaţie internaţională; disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a
veni în sprijinul unităţilor preşcolare (bursa muncii); lipsa unor cadre didactice
tinere cu deschidere spre limbile străine.
OPORTUNITĂŢI
• Curriculum - interesul cadrelor pentru perfecţionare; interesul
părinţilor pentru achiziţiile copiilor.
• Resurse umane - întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice
in afara orelor de curs favorizează creşterea coeziunii; organizarea
unor schimburi de experienţa cu educatoare şi grădiniţe din sector,
municipiu, ţară; varietatea cursurilor de formare si perfecţionare
organizate de universităţi; întâlniri frecvente cadre didactice – părinţi
– copii; renumele unităţii.
• Resurse materiale şi financiare - descentralizarea şi autonomie
instituţională; statutul social ridicat al majorităţii familiilor;
colaborarea strânsă cu DETS sl Botanica, administraţia publică
locală, diverşi agenţi economici pentru alocarea fondurilor necesare.
• Relaţii comunitare şi de parteneriat - diverse domenii de activitate
ale părinţilor.
AMENINŢĂRI
• Curriculum - rutina instalată la unele cadre didactice, dezinteres
pentru diverse cursuri datorită taxelor.
• Resurse umane – bugetul de stat nu prevede surse financiare
pentru diferite perfecţionări, deplasări cu schimb de experienţă;
legislaţia muncii nu sprijină salarizarea adecvată a personalului
nedidactic şi nu prevede unităţi suplimentare care ar satisface
necesităţile instituţiei.
• Resurse materiale şi financiare - rata inflaţiei şi neacoperirea
financiară deplină la toate articolele determină neîncadrarea
lucrărilor în sumele alocate; avem şi familii cu buget limitat.
• Relaţii comunitare şi de parteneriat - timpul limitat al părinţilor
care poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şi
activităţile copiilor.
PREZENTAREA RESURSELOR DE
REALIZARE
• CURRICULARE
• RESURSE UMANE
• RESURSE MATERIALE ŞI
FINANCIARE
• OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Resurse curriculare
• Întocmirea planificărilor instructiv-educative integrate în funcţie de
particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor, de necesităţile şi
interesele copiilor şi în funcţie de evaluarea predictivă.
• Realizarea de planuri de intervenţie pentru copiii hiperactivi sau cu
dezabilități, supradotaţi.
• Diversificarea strategiilor de predare-învăţare (preponderent activ-
participative) şi individualizarea instruirii.
• Identificarea necesarului în funcţie de aria curriculară.
• Analize, studii, experimente pe probleme ale procesului didactic.
• Abordarea unui model educaţional atractiv.
• Organizarea flexibilă şi integrată a activităţilor didactice.
• Introducerea de activităţi opţionale cu caracter atractiv.
• Îmbunătăţirea calităţii demersului didactic în vederea pregătirii
copiilor pentru şcoală, pentru viaţă, pentru societate.
Resurse umane
• Cuprinderea cu grădiniţa a tuturor copiilor de 1,6 ani -6 ani din
microsector inclusiv şi a celor cu CES.
• Respectarea numărului de copii înscrişi la grupele de creşă şi grădiniţă.
• Asigurarea instituţiei cu personal didactic calificat pe posturile vacante.
• Pregătirea educatoarelor în domeniul educaţiei de tip incluziv (a copiilor
cu nevoi speciale, hiperactivi, disabilităţi, supradotaţi).
• Autoperfecţionarea şi perfecţionarea diferenţiată şi individualizată a
cadrelor didactice prin cursuri în domenii precum: “Dimensiunile unui
mediu stimulativ de învăţare şi dezvoltare, Metode active de învăţare,
Învăţarea prin cooperare, Valoarea dezvoltativă a jocului, Strategii
educaţionale în sprijinul abordării integrate a copilului, Educaţia incluzivă,
Educaţia parentală, Managementul sălii de grupă într-un program centrat
pe copil”. Participarea educatoarelor la activitatea de cercetare pentru
crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente didactice.
Baza materială şi financiară
• Efectuarea lucrărilor de modernizare şi reparaţii a blocurilor sanitare, a
blocului alimentar
• Achiziţionarea de jocuri şi jucării specifice grupelor de vîrstă, a atributelor
pentru dotarea centrelor “apă şi nisip” a grupelor
• Aparatura informatică şi tehnică - instalare internet în grupe
• Creşterea cantităţii şi calităţii materialelor didactice confecţionate sau
achiziţionate
• Dotarea sălii de sport cu atribute şi aparate corespunzătoare
• Crearea mobilierului special pentru delimitarea spaţiilor educaţionale în
grupe şi dotarea centrelor de activitate cu atributele necesare.
• Continuarea procesului de informatizare a instituţiei prin:achiziţionarea
computerelor, proiectoarelor, ecranelor în grupele de grădiniţă, soft-urilor
educaţionale, conectare la internet.
• Procurarea şi confecţionarea materialelor didactice specifice instituţiei
preşcolare, procurare literaturii metodice, ştiinţifice specifice, abonarea la
reviste de specialitate locale şi internaţionale.
• Atragerea de donaţii materiale şi financiare de la părinţi şi societăţi
comerciale, etc.
Relaţii comunitare
• Identificarea potenţialilor sponsori.
• Stabilirea unui parteneriat durabil cu
părinţii copiilor ce frecventează instituţia.
• Dezvoltarea parteneriatului cu autorităţile
locale, ONG-urile, medici de specialitate,
instituţii de învăţămînt superior.
• Iniţierea unor proiecte de factură naţională
şi internaţională, parteneriate educaţionale
cu alte unităţi preşcolare şi şcolare
ÎNREGISTRAREA ŞI
CENTRALIZAREA REZULTATELOR
• DOMENIUL CURRICULAR
• RESURSE UMANE
• RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
• RELAŢII DE PARTENERIAT
• MONITORIZAREA
• EVALUAREA

S-ar putea să vă placă și