Sunteți pe pagina 1din 24

Tema 1.

Problema
comportamentului
individului în mediul social
ca un domeniu special de
studiu
conf. univ, dr. Svetlana Rusnac
Noțiuni-cheie
O COMFORMISM O FACTORI AI
O COMPORTAMENT COMPORTAMENTULU
O COMPORTAMENT I
AGRESIV O ÎNVĂȚARE SOCIALĂ
O COMPORTAMENT O MODELARE SOCIALĂ
ASERTIV O MOTIVAȚIE
O COMPORTAMENT O NON-CONFORMISM
PASIV O NORMATIVITATE
O COMPORTAMENT SOCIALĂ
PASIV-AGRESIV O NORME SOCIALE
O COMPORTAMENT O SOCIALIZARE
SOCIAL O VALORI SOCIALE
O COMPORTAMENT
UMAN
O CONTROL SOCIAL
1. Noțiunea de comportament.
Comportamentul social
COMPORTAMÉNT, modalitate de a acționa și de a
reacționa în anumite împrejurări sau situații; conduită,
purtare, comportare; ansamblul reacțiilor unui organism
sau al unei colectivități animale ori umane la factorii de
mediu; conduită. 
COMPORTAMENTUL UMAN reprezinta un ansamblu
coerent de valori, stari, actiuni sau transformari prin care
subiectul intra intr-o relatie cu mediul ambient, cu altii si
cu sinele.Comportamentul poate fi inconstient, cand el
reprezinta materializarea unui algoritm innascut, si poate
fi constient - urmarea unei decizii, manifestare voluntară
care are la baza o motivatie sau o configuratie
motivationala, iar in fundal o stare atitudinala. Astfel,
comportamentul uman trebuie considerat o activitate
dirijata si nu o reactie oarecare, scopul fiind cel, care in
mare parte regleaza aceasta dirijare.
Comportamentului uman poate fi definită
ca un mod de viață, acțiuni și conduite ale
oamenilor. Uneori poate părea că acțiunile
individului prezintă o chestiune pur
privată. Cu toate acestea, trăind într-o
societate, omul oricum interacționează
(fizic, verbal sau mental) cu ceilalți.
Comportamentul social - acțiunile unei
persoane în raport cu societatea, cu alte
persoane, cu ambientul natural, cultural și
habitual.
M. Weber distinge 4 tipuri ideale fundamentale ale
comportamentelor umane:
O acțiunea tradițională – ține de tradiție, de obiceiuri; majoritatea
acțiunilor cotidiene aparțin acestui tip
O acțiunea afectivă – determinată de pasiuni; ex: o palmă trasă în
mod impulsiv
O acțiunea rațională de valoare – este animată de valori de ordin etic,
estetic ori religios; ex: aristocratul care își apără onoarea prin luptă
O acțiunea rațională de finalitate – este o acțiune instrumentală
orientată spre un scop utilitar și care implică o echivalență între
scopuri și mijloace; ex: strategul militar care își organizează
armata și planul de luptă
Weber adaugă fiecărui tip de activitate un tip particular de dominare.
Dominarea: „ocazie de a găsi o persoana gata să se supună unui
ordin cu conținut determinat”; determinarea este în mod necesar
insoțită de o forma de legitimitate
Acțiunea socială trebuie să dețină două proprietăți
esențiale:
O motivația conștientă
O orientare spre alții (așteptări).
Lipsa primei proprietate deposedează acțiunea socială de
calitatea de a se manifesta ca acțiune, lipsa celei de a doua
– ca socială.
De la 1
Metodă de verificare a motivației La 10
Își ia tot timpul pentru a realiza sarcinile, lucrează cel Își investește cu ușurință energia. Are rezultate
mai bine când nu se află sub presiune. Se demotivează atunci când este timpsub presiunea timpului timp.
când este presat de timp. Este tot timpul în mișcare.
Caută mai degrabă provocări moderate decât provocări Simte nevoia de a atinge obiectivele. Depune
extreme. Nu țintește către obiective majore. eforturi pentru a depăși provocările dificile.
Consideră mediile competitive ca fiind neprietenoase, Încearcă să facă lucrurile mai bine decât alții.
chiar demotivante. A fi mai performant decât alții nu Această comparație îi sporește deseori
este o sursă de inspirație. performanța
Mai degrabă se demotivează și se retrage decât să Are nevoie să reușească pentru a-și menține stima
mărească efortul, atunci când se află în fața criticilor de sine. Previziunea unui eșec îi sporește
sau a eșecului. activitatea.
Nu caută poziții în care să dețină putere, influență sau Are nevoie să exercite influență și autoritate. Se
autoritate demotivează atunci când nu i se dau
responsabilități.
Este demotivat/ă de intruziunea muncii în zona vieții Înflorește atunci când să se simtă implicat.
personale. Investește energie în munca sa. Este pregătit să
lucreze ore suplimentare
Este demotivat/ă de un accent prea puternic pus pe Îi face plăcere să creeze valoare și profit. Este
profit și pe aspecte financiare. demotivat atunci când munca nu este legată de o
componentă financiară.
ENERGIE ȘI DINAMISM
Rezultate
Parametri Scoruri
Nivelul de Activitate
Reușită
Competiție
Lipsa fricii de eșec
Putere
Implicare
Orientare financiară
De la 1 La 10
Are o nevoie limitată de a Îi place să cunoastă oameni, să
interacționa cu ceilalți. lucreze armonios în echipă și să îi
ajute pe ceilalți.
Nevoia sa de recunoaștere este mai Îi place ca munca bine făcută să fie
redusă decât pentru majoritatea observată de ceilalți, iar reușitele
oamenilor. Laudele și felicitările nu recunoscute. Se demotivează când
constituie motivatori importanți. nu primește susținere.
Nu se preocupă de aspectele Are nevoie să simtă că munca
morale și etice sau de calitatea organizației este corectă, etică. Se
demotivează atunci când i se cere
muncii.
să facă un compromis în ceea ce
Nu este excesiv de preocupat de privește standardele etice.
elementele de risc. Nu este deranjat Are nevoie să se simtă sigur/ă în
de disconfort. ceea ce privește locul său de
muncă și poziția sa. Nu tolerează cu
Nu este motivat/ă de oportunitățile ușurință situațiile neplăcute.
de învățare și dezvoltare. Este motivat/ă de muncă atunci
când aceasta îi oferă oportunități de
dezvoltare și de dobândire a unor
noi abilități.
Relații interpersonale,
sinergie
Parametri Scoru
ri
Afiliere
Recunoaștere
Principii personale
Ușurință și Securitate
Dezvoltare personală
De la 1 La 10
Nu este foarte afectat/ă de Prețuiește munca
cât de interesantă sau de stimulativă, variată, sau
diversă este munca sa. creativă. Este demotivat/ă
Este motivat/ă de de prea multe sarcini
existența unor sisteme și repetitive.
structuri clare de muncă. Preferă un mediu flexibil,
Nu tolerează fără o structură impusă.
ambiguitatea. Tolerează foarte bine
Este maleabil/ă în ceea ce ambiguitatea.
privește indicațiile și Are nevoia de a lucra
supervizarea venite din independent, de a-și
partea superiorilor. organiza propria
abordare. Se demotivează
în situații de supervizare
directă.
Intrinsec
Parametri Scor
uri
Interes
Flexibilitate
Autonomie
De la 1 La 10
Este mai puțin preocupat/ă Asociază salariul, beneficiile
de beneficiile financiare și bonusurile cu succesul.
aduse de munca sa. Este demotivat/ă atunci
Este mai puțin motivat/ă de când remunerația este
promovare. Perspectiva percepută ca fiind
unei promovări nu este nedreaptă sau scăzută.
importantă. Progresul în carieră și
Este relativ nepreocupat/ă promovările pe baza
de aspectele referitoare la meritelor sunt motivante.
poziția sa. Statutul nu este Promovările lente pot
important. demotiva.
Este preocupat/ă de poziție
și statut. Lipsa respectului
din partea celorlalți este
demotivantă.
Extrinsec
Parametri Scoru
ri
Recompensa Materială
Progres
Statut
2. Tipuri de comportament social
3.Factorii comportamentului social
4.Rolul normativității sociale
5. Socializarea și controlul social
Bibliografie
O Boncu Ș.; Ilin C.; Sulea C. Manual de
psihologie socială aplicată. Timișoara: Ed.
Univ. de Vest, 2007. 346 p. ISBN: 978-973-
125-051-9 In:
alingavreliuc.files.wordpress.com/.../stefan-
boncu
O Rusnac S. Preocupări contemporane ale
psihologiei sociale. Chișinău: F.E.-
P„Tipografia Centrală”, 2007. 264 p. ISBN:
978-9975-78-566-2