Sunteți pe pagina 1din 16

DOCUMENTE

CONTABILE

AUTOR:
 CAPITOLUL I.. DOCUMENTELE
JUSTIFICATIVE
 CAPITOLUL II.
CLASIFICAREA
DOCUMENTELOR CONTABILE
 CAPITOLUL III.
REGISTRELE DE
CONTABILITATE ȘI FORMELE DE
ÎNREGISTRARE CONTABILĂ
Ce sunt documentele contabile?

Documentele contabile sunt acte scrise


cuprinzând informații letrice si numerice în etalon valoric
natural sau de muncă despre operațiunile economice care
au loc și care se intocmesc la locul și momentul acestora cu
scopul de a servi ca dovada a infăptuiriilor. Procesul
cunoașterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea
deobservare si consemnare a datelor privind patrimoniul
unitatii. Aceasta acțiune asigură datele de intrare in sistemul
contabil privind existența, starea si mișcarea
elementelor  patrimoniale .
Cum sunt structurate documentele contabile?

Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã


cuprindã urmãtoarele elemente:
 -denumirea documentului ;
 -denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul;
 -numãrul de ordine al documentului;
 -data şi locul emiterii documentului;
 -pãrţile care participã la operaţia economicã;
 -descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis,
astfel încât sã cuprindã toate datele necesare înregistrãrii în evidenţã;
 -datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate;
 -semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea
documentelor conform dispozitiilor legale.
Clasificarea documentelor contabile
In funcţie de importanţa şi frecvenţa utilizãrii lor, documentele contabile, indiferent
de categoria din care fac parte, pot fi tipizate şi netipizate.

a) Documentele tipizate, sunt acelea în b) Documentele


care conţinutul, forma şi formatul
sunt prestabilite şi preimprimate pe formulare,
netipizate, sunt acelea în care conţinutul,
pe baza unor reglementãri legale. Tipizarea
forma, şi formatul nu sunt prestabilite şi
documentelor asigurã uşurarea completãrii şi preimprimate prin reglementãri legale , ele
verificãrii lor, sunt ocazionale şi se stabilesc în funcţie de
eliminã paralelisme în circulaţia unor document necesitatea de informare ale fiecãrui agent
e, contribuie la satisfacera cerinţelor de prelucra economic.
re automatã a datelor pe care le conţine şi
permite înscrierea în cuprinsul lor a indicatorilor
strict necesari şi într-o anumitã ordine.
Clasificarea in funcţie de natura operaţiilor pe care
le reflectã

 Documentele se clasificã în:


a)Documente privind imobilizãrile corporale şi necorporale:
  bonuri de mişcare a mijloacelor fixe, procese verbale de predare- primire procese
verbale de scoatere din funcţiune, etc.
b)Documente privind activele circulante materiale:
note de recepţie şi constatare dediferenţe , bon de consum , fişa limitã de consum ,
bon de predare – transfer –restituire,etc.
 c)Documente privind disponibilitãţile bãneşti:
chitante , dispoziţii de platã-încasare,etc.
 d)Documente privind salariile
şi alte drepturi cuvenite angajaţilor:ştate de salarii,lista de avans chenzinal, decontul
de cheltuieli, etc.
e)Documente privind vânzãrile:
factura, dispoziţii de livrare, aviz de însoţire amãrfii, etc.
Funcţiile documentelor justificative

Documentele justificative îndeplinesc douã functii:


1.funcţia de informare în sensul cã prin documente
justificative se începe procesul cunoaşterii
patrimoniului , pentru ca ulterior , prin alte procedee ,
sã se ajungã la forma finalã care este bilanţul contabil
şi care constituie cea mai importantã sursã de
informarea conducerii unitãţii patrimoniale.
2.funcţia gestionarã , prin documente justificative se
angajeazã drepturi şi obligaţii precum şi rãspunderi
privind gestionarea elementelor patrimoniale.
Intocmirea şi completarea documentelor
justificative
Intocmirea şi completarea documentelor justificative se
face manual sau cu tehnicã de calcul astfel încât sã fie
lizibile , nefiind admise ştersãturi sau modificãri în ele.
Elementele comune se completeazã cu uşurinţã deoarece
pentru marea majoritate a operaţiilor se repetã ,cele
specifice necesitã un volum mai mare de muncã şi
implicã efectuarea unor calcule şi cunoştinţe privind
operaţiile respective.
Documentele justificative se intocmesc pe, de regulã, la
locul unde produce operaţia, pe formulare tipizate sau
netipizate, dupã caz.
Clasificarea registrelor contabilă

1.Registre pentru evidenţa cronologicã sunt urmãtoarele:


 
 registrul jurnal; 
 registrul jurnal de încasãri şi plãţi;
 nota de contabilitate;

2.Registrul pentru evidenţa sistematicã:

 registrul „Cartea mare”;-fişa de cont pentru operaţiuni diverse-


cartea mare şah-cartea mare centralizatoare 
 registrul inventar 
Registrul jurnal

Registrul jurnal se poate prezenta sub doua forme:


registrul - jurnal general;
registrul - jurnal auxiliar, pentru operatiunile de casa si banca,
decontarile cu furnizorii, situatia încasarii - achitarii facturilor,
situatia avansurilor spre decontare; toate acestea sunt folosite de
unitatile patrimoniale care au un volum mare de operatiuni de
înregistrat.
Registrul - jurnal de încasari si plati se întocmeste de catre agentii
economici, persoane fizice (meseriasi, etc.) si asociatiile familiale. El
serveste ca document de înregistrare operativa a încasarilor si
platilor pe baza actelor justificative si ca document de stabilire a
situatiei financiare a agentului economic respectiv.
Registrul de încasari si plati

În registrul de încasari si plati se


înregistreaza nu numai operatiunile în numerar, ci
si cele efectuate prin contul de decontare de la
banca (indiferent daca a avut loc încasarea sau
plata efectiva). Acest registru se numeroteaza si se
snuruieste, se vizeaza de catre organul fiscal la
începerea activitatii, precum si ori de câte ori este
cazul.
Modelul registrului jurnal de încasari si
plati se prezinta în tabelul :
Registrul cartea - mare

Registrul cartea - mare, în principal, Acest registru se întocmeste la sfârsitul lunii în


cadrul compartimentului financiar-contabil si serveste
serveste la înregistrarea operatiilor (în evidenta
în urmatoarele scopuri:
sistematica), la stabilirea rulajelor lunare si a
soldului final (debitor sau creditor) pentru fiecare - stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor
pe conturi sintetice, la unitatile patrimoniale care
cont sintetic. În activitatea practica, formularele
acestui registru, concretizate în foi volante, aplica aceasta forma de înregistrare contabila;
îmbraca diverse forme cum sunt: - verificarea înregistrarilor contabile
efectuate;
- Cartea mare, format A3, cod 14-1-3, - furnizarea de date pentru efectuarea
ce se utilizeaza de catre unitatile care aplica analizei activitatii economice si financiare a unitatii
forma de înregistrare contabila pe jurnale, patrimoniale;
prezentată în tabelul urmator - întocmirea balantei de verificare.
Studiul de caz privind inregistrarea operatiunilor
economice si financiare in cartea-mare.
Concluzii

Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operațiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente
originale, întocmite sau reconstituite. În acele situații în care se prevede prin reglementări special că formularul original
trebuie păstrat la altă unitate, la înregistrarea în contabilitate este folosită copia documentului respectiv.
Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operațiunile economico-financiare trebuie să fie justificate cu documente
originale, întocmite sau reconstituite.
Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice nr. 2.634/2015, stabilesc măsurile care trebuie luate în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor
justificative ori contabile.
Elaborarea de standard naţionale pornind de la principiile înscrise în IFRS trebuie să asigure convergenţa totală cu IFRS.
Aplicarea acestei soluţii presupune, însă o foarte bună cunoaşterea IFRS şi o activitate legislativă prealabilă de pregătire a
cadrului necesar deschiderii câmpului de aplicare şi de manifestare nestingherită acestor principii.
Contabilitatea in partida simpla, potrivit Ordinului Ministrului Finanţelor nr.1.591/1998 privind aprobarea Planului de conturi
pentru persoanele juridice fără scop lucrativ si a normelor metodologice de utilizarea acestuia, pot fi organizate de
categoriile de persoane juridice.
Vă multumesc pentru atenție!

COORDONATOR: .....

S-ar putea să vă placă și