Sunteți pe pagina 1din 10

CARTEA TEHNICĂ

A CONSTRUCȚIEI

HG nr. 285 din 23.05.1996 privind


Regulamentul de recepţie a
construcţiilor şi instalaţiilor
aferente(Anexa nr. 6)
Cartea tehnică a construcției

Reprezintă ansamblul documentelor tehnice referitoare la


proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea
comportării în exploatarea construcției și instalațiilor aferente
acesteia. Aceasta cuprinde toate datele, documentele și evidențele
necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice a
construcției respective și a evoluției acesteia în timp și se
definitivează înainte de recepția finală.
Cartea tehnică a construcției este documentația de bază care
atestă modul în care a fost executată și starea ei pe parcursul
timpului. În ea trebuie să fie anexată orice schimbare a construcției
pe perioada de exploatare.
Documentația de bază a Cărții Tehnice a
Construcției
Capitolul A documentația privind proiectarea

Capitolul B documentația privind execuția

Capitolul C documentația privind recepția

Capitolul D documentația privind exploatarea, întreținerea,


repararea și urmărirea comportării în timp
Responsabili pentru întocmirea CTC
La întocmirea Cărții tehnice participă următoarele persoane:

proiectantul Capitolul A
responsabilul
tehnic atestat
executantul
(dirigintele de șantier)
Capitolul B

comisia de recepție Capitolul C


investitorul
(beneficiarul)
proprietarul Capitolul D
Cuprinsul Cărții Tehnice a Construcției

Capitolul A- documentația privind proiectarea cuprinde:

❏ acte referitoare la tema de proiectare,


amplasarea construcției și avize de
specialitate;
❏ documentația tehnică care se referă la
construcția respectivă;
❏ breviarele de calcul pe specialități (acțiuni,
ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de
dimensionare și verificare etc.);
❏ indicarea distinctă a diferențelor față de
detaliile de execuție inițiale, cu precizarea
cauzelor care au condus la aceste diferențe;
❏ caietele de sarcini privind execuția lucrărilor.
Cuprinsul Cărții Tehnice a Construcției
Capitolul B- documentația privind execuția cuprinde:
❏ autorizația de executare a construcției;
❏ procesul-verbal de predare a amplasamentului și
reperului de nivelment general;
❏ înregistrările de calitate cu caracter permanent
efectuate pe parcursul execuției lucrărilor;
❏ procesele-verbale de recepție a terenului de
fundare, a fundațiilor și structurii de rezistentă,
procesele-verbale de admitere a fazelor determinate;
❏ expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări
suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de
prescripțiile tehnice sau caietele de sarcini;
❏ caietele de atașament, jurnalul principalelor
evenimente (inundații, cutremure, temperaturi
excesive, etc.)
Cuprinsul Cărții Tehnice a Construcției
Capitolul C- documentația privind recepția cuprinde:
❏ procese-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor
și cel final), precum și alte acte anexate acestora,
pe care comisia de recepție finală le consideră
necesare a fi păstrate în cartea tehnică a
construcției;
❏ evidenţa defectelor şi nefinisărilor scoase la
iveală pe parcursul lucrului comisiei de recepţie;
❏ lista materialelor, utilajelor, construcţiilor însoţite
de certificate sau fişe tehnice care oglindesc
calitatea lor;
❏ alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de
recepție prin care se prevăd verificări sau cercetări
suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a
modului de rezolvare;
Cuprinsul Cărții Tehnice a Construcției
Capitolul D- documentația privind exploatarea, întreținerea,
repararea și urmărirea comportării în timp cuprinde:
❏ prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării
construcției;
❏ proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor,
modificări ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat;
❏ actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării
lucrărilor și măsurile de intervenție luate;
❏ proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare,
urmărire în timp), dacă este cazul;
❏ referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi
speciale, dacă este cazul;
❏ procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării
proprietarului;
❏ jurnalul evenimentelor;
Obligații privind completarea CTC

Investitorul Proiectantul Comisia de proprietarul


recepție
- primește toate
- întocmește și - predau
actele de la
predă investitorului, investitorului - păstrează şi
proiectant și
pe măsura documentația completează la zi
comisia de recepție,
elaborării și cel prevăzute în cap.C, a Cărtea tehnică
le completează
târziu până la data după întocmirea ei, (cap.D);
recepției finale a la terminarea - predă Cartea
cu actele ce cad în
lucrărilor, lucrărilor de tehnică, la
sarcina sa(cap.B);
documentația construcții și de înstrăinarea
- întocmește
prevăzute în recepție finală a construcţiei,
centralizatorul cărții
capitolul A și obiectului de noului proprietar.
tehnice.
capitolul D. construcție.
Dispoziții finale

Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată


durata de existenţă a obiectului pînă la demolarea sa.
După demolare, investitorul predă exemplarul
complet la arhiva unităţilor administrativ-teritoriale,
pentru păstrare.
Înainte de predarea cărţii tehnice a construcţiei, ea
va fi completată cu modul de desfăşurare a acţiunii
de postutilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de
proiectant.

S-ar putea să vă placă și