Sunteți pe pagina 1din 9

Conotația remarcabilă a simbolului

“Casei” in opera lui Ion Druță.

 Realizat de elevul clasei


a 12-D, Harea
Constantin
 Profesor: Tambur
Cristina
CUPRINS
 Valoarea operei lui Ion Druță.
 Semnificația simbolului CASEI in literatură.
 Semnificația simbolului in opera lui Ion Druță.
 Despre ,,Casa Mare”.
 Despre ,, Povara bunătății noastre ”.
Despre opera lui Ion Druță
 Prin caracteristicile ei esenţiale, opera lui Ion Druţă... este în total o expresie
arezistenţei spirituale şi morale în faţa a tot ce subminează naţionalul,
umanul, sacrul".( Mihai Cimpoi)
 . DRUȚĂ s-a putut impune, incă din primele sale volume de schi țe si
povestiri ca un adversar al conventiilor ideologice oficiale, gasindu-si timbrul
propriu in interesul pentru valorile etice si religioase, pentru vremurile
patriarhale . Metoda de creeație a lui Druță ne demonstrează o adevarată lec ție
de exigență literară. Fară teme si subiecte senzaționale,fără exerci ții frapante
si alambicate conform, proza si dramaturgia lui  ION DRUȚĂ,prin talent si
trudă ,s-au impus in țara si dincolo de hotarele PATRIEI noastre
 Eu cred că toate operele lui Druță sunt bune și merită să fie citite, fiind pline de
sensibilitate de forță de pătrundere în momentele și problemele critice ale
vieții. Ele rămân arfi un model de profesionalism și de perfec țiune artistică,
care vor dăinui mereu însufletele noastre grație caracterelor în confundabele,
frământărilor, lirismului, subiectelor diverse și, mai ales, al simbolurilor
frecvente de la titluri până la descrieri acțiuni și idei , punând accentul şi pe
evidenţierea valorii simbolului CASEI.
Ce simbolizează casa în literatură?
 Casa este un simbol arhetipal, indicând un anume centru al lumii,
un loc sacru, imaginea, reflectarea universului. În psihologia lui
Jung, ceea ce se întâmplă în interiorul casei noastre are loc în
lăuntrul nostru, iar în cea a lui Freud, casa este asociată cu
principiul, aspectul feminin. În coresponden ță cu universul,
acoperișul său este cerul, raiul, ferestrele sale sunt căi spre
divinitate, iar corpul său este pământul. Tot odată, e un simbol al
înglobării, de pozitării intregii înțelepciuni umane.
,,Casa-simbol prezent în operele druţiene’’

 Simbolul casei capătă o conotație aparte în dramaturgia lui Ion


Druță.În acest sens casa mare se umple de o semnificaţie etică
bine definită: ea simbolizează acel colţişor al sufletului, încare
omul păstrează tot ce are el mai curat şi nobil. Drama Casa
mare este o operă profundă poetică, are un subiect bogat.Casa
mare—simbolul fericirii dar şi al deznădejdii. Creaţia
dramatică a lui Ion Druţă, care cuprinde înmare parte piesele
Casa mare, dezbate teme şi motivele care pot fi găsite şi în
prozele sale: raporturile om —morală, sacru şi profan, ecologia
naturii versus ecologia spiritului, repercusiunile
tehnocratizării, problem amemoriei şi a istoriei.Casa mare este
una dintre cele mai reprzentative piese în acest sens, pentru că
înglobează componentele, dominante la dramaturgiei lui Ion
Druţă.
,,Casa Mare”

,,Povara bunătăţii
noastre’’
Valoarea satului în opera ,,Casa Mare’’
 Casa mare este, sub toate aspectele, piesa-embrion din
care se va dezvolta întreaga sa dramaturgie; deci,
anume în ea vom găsi într-un grad mai mare sau mai
mic personalitatea dramaturgului, felul său de a fi,
liniile de forță ale poeticii dramatice. Casa mare e gata
pentru a primi o aspeți; e chiar clipa când aceștia I se
năzăresc Vasiluței și ea îi prinde a pofti. Și eroinale
adresează, imaginar, invitația. De fapt, începe dialogul
cu lumea, cu cei din afara casei care se pregătesc să-I
pășească pragul cu voie bună, cu sfaturi și, bine
înțeles, cu bârfeli (cele trei vecine sunt și cele trei fețe
ale lumii: bună voință obiectivitate, rea-voință).
Valoarea satului în opera ,,Povara
bunătăţii noastre’’
 Valoarea satului în opera ,,Povara bunătăţii noastre’’
Nostalgică și baladească în resorturile interne ale
dezvoltării subiectului, drama Păsările tinereții noastre
reprezintă un nou succes dramaturgic al lui Ion Druță.
Ea ne vorbește despre suflet, pledează pentru
sensibilizarea lumii interne a omului, pentru
spiritualitate.Drama e plină de mult adevăr omenesc,
dar și de durere, „plânsul interior” fiind marcă a
originalității lui Ion Druță. Chiar de la început autorul o
plasează într-un spaţiu sacru: cocioaba din mijlocul
satului, o căsuţă veche, moştenită de la părinţii ei.
Anume această ultimă cocioabă din localitate, în antiteză
cu cele lalte case moderne, declanşează o luptă dintre
vechi şi nou, dintre mare şi mic, dintre puternic şi slab.
VĂ MULŢUMESC PENTRU
ATENŢIE!

S-ar putea să vă placă și