Sunteți pe pagina 1din 15

ASEMANARI SI

DEOSEBIRI INTRE DAS


SI DGASPC
PROIECT
DISCIPLINA:
PRACTICA DE SPECIALITATE
hkkbbkbkbddN Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice IASI
N SPECIALIZAREA :ASISTENTA SOCIALA

ANUL I DE STUDIU ,GRUPA 1

STUDENTI:

APETREI VIOLETA -ROXANA


Asistenta Sociala - desemneaza un asamblu de institutii, programe,
masuri, activitati profesionalizate, servicii specializate de protejare a
persoanelor, grupurilor, comunitatilor, cu probleme speciale, aflate
temporar in dificultate, care datorita unor motive de natura economica,
socio-culturala, biologica sau psihologica nu au posibilitatea de a realiza
prin mijloace si eforturi proprii, un mod normal, decent de viata!

Serviciile sociale sunt definite ca reprezentand ansamblul de masuri si


actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale
sau de grup, in vederea depasirii unor situatii de dificultate, pentru
prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea
marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale.
Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice
locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori
private, in conditiile actelor normative in vigoare.

Sistemul National de Asistenta Sociala!


Reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, prin
autoritatile administratiei publice centrale si locale, colectivitatea locala si
societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea
efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera
marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunitatilor.
Serviciile publice de asistență socială (SPAS): La nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor funcționează Directii de asistență socială aflate în subordinea
consiliului local, iar la nivelul comunelor este prevăzută, în structura
aparatului propriu al consiliilor locale comunale, angajarea persoanelor cu
atribuții de asistență socială. Asistenta Socială desfăsoară activități legate de
persoane în vârstă, fără adăpost, mame cu minori aflate în dificultate, copii
care sunt supuși riscului de abandon, familii fara venituri sau cu venituri mici
in care unul dintre parinti este somer, familii monoparentale, familii cu multi
copii al caror necesar depaseste veniturile parintilor.
Asistenta Sociala este definita prin Legea Asistentei Sociale - Legea nr.
292/2011. Legea defineste profesia, domeniul de interventie, populatiile
tinta, precum si principiile de interventie in Asistenta Sociala. Legea Asistentei
Aociale, in forma reluata si completata in 2011, este in acord cu principiile si
politicile Uniunii Europene cu privire la protectia sociala, si in sens mai larg, cu
principiile unei societati democratice, bazate pe respectul fata de fiinta umana
si drepturile ei inalienabile.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.)
este instituția publică din România aflată în subordinea consiliilor judetene
respectiv in subordinea consiliilor locale la nivel de sectoare in municipiul
Bucuresti, care oferă asistență și sprijin pentru copii, familie, persoane
singure, persoane vârstnice, persoane aflate în nevoie, abuzate, marginalizate
sau cu dizabilități și oricărei persoane aflate în nevoie
ASEMANARI
DAS DGASPC
   
LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011
atribuţii de asistenţă socială în domeniul atribuţii de asistenţă socială în domeniul protecţiei drepturilor
protecţiei drepturilor copilului conform legii 272/2004 copilului conform legii 272/2004

colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară


desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau
protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare
încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; cu aceştia;

asistentul social primeşte o sesizare din partea altor asistentul social de la nivel local primeşte o sesizare din partea
instituţii, a membrilor comunităţii, a familiei sau a altor instituţii, a membrilor comunităţii, a familiei sau a copiilor
copiilor înşişi, trebuie să întreprindă o evaluare înşişi, trebuie să întreprindă o evaluare detaliată pentru a
detaliată pentru a identifica natura nevoilor şi ce identifica natura nevoilor şi ce acţiuni/măsuri sunt necesare
acţiuni/măsuri sunt necesare pentru a rezolva pentru a rezolva dificultăţile identificate pentru a sprijini familia.
dificultăţile identificate pentru a sprijini familia.

Efectuarea de anchete sociale ale familiilor Efectuarea de anchete sociale ale familiilor
Evaluarea /identificarea situatiei de risc social Evaluarea /identificarea situatiei de risc social
Identificarea de resurse/servicii-pentru persoanele Identificarea de resurse/servicii pentru persoanele aflate in risc
aflate in risc social social
Intocmirea planului de servicii ce pot fi Intocmirea planului de servicii ce pot fi oferite in functie de
oferite in functie de necesitatile necesitatile persoanelor
persoanelor

Colaboreaza :cu politia , unitatile Colaboreaza :cu politia , unitatile medicale , unitatile scolare ,
medicale , unitatile scolare , tribunal , tribunal ,

Agenția Națională pentru Plăți și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
Inspecție Socială Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu
Autoritatea Naţională pentru Drepturile Dizabilităţi, Copii şi Adopţii
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și
Adopţii Bărbați
Agenția Națională pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și Bărbați

Informarea părinţilor şi copiilor în Informarea părinţilor şi copiilor în legătură cu drepturile pe care


legătură cu drepturile pe care le au, le au, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de
precum şi asupra modalităţii de acordare asistentă socială şi de asigurări sociale,
a drepturilor de asistentă socială şi de
asigurări sociale,

Administreaza centre sociale : Administreaza centre sociale :


- pentru persoane varstnice Ex:centrul “ pentru persoane varstnice Ex : Centrul rezidenţial pentru
Vovidenia “ persoane vârstnice Mirceşti
-Centrul Rezidențial pentru Mame și -Centrul social pentru ocrotirea femeilor victime ale violentei
Copii în Dificultate HECUBA domestice
   
Serviciile sociale se finanţează din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
c) bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale
sectoarelor
municipiului Bucureşti;
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi
din
străinătate;
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
f) contribuţia persoanelor beneficiare;
g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare
 

Personalul care activează în domeniul asistenţei sociale are obligaţia:


a) să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) să asigure confidenţialitatea informaţiilor obţinute în exercitarea profesiei;
c) să respecte intimitatea beneficiarilor;
d) să respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale şi furnizorii de servicii
sociale;
e) să respecte etica profesională;
f) să implice activ beneficiarii de servicii sociale şi, după caz, familiile acestora în procesul
decizional şi de acordare a serviciilor sociale;
g) să respecte demnitatea şi unicitatea persoane
DEOSEBIRI

DAS DGASPC
subordonate Primariei Subordonate consiliilor
judetene

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea -coordonează activităţile


administrativ-teritorială, de asistenţă socială şide
precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, protecţie a familiei şi a
asigurând centralizarea şi sintetizarea drepturilor copilului la
datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de nivelul judeţului,
monitorizare aprobate prin ordin al - coordonează, la nivel
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi judeţean, activităţile şi
persoanelor vârstnice; măsurile de implementare
a obiectivelor strategiei
judeţene în domeniul
protecţiei şi promovării
drepturilor copilului;
-asigură îndrumarea
metodologică a
activităţilor serviciilor
publice de asistenţă
socială;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de - asigură, la nivel judeţean, aplicarea
familia sa; unitară a prevederilor legislaţiei din
domeniul protecţiei şi promovării
drepturilor copilului;

c)identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de monitorizează şi analizează respectarea


servicii şi/sau prestaţii pentru drepturilor copilului la nivelul
prevenirea separării copilului de familia sa, judeţului şi propune măsuri pentru
situaţiile în care acestea sunt încălcate;

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea monitorizează activitatea autorizată


serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau conform art. 92 prestată de copii în
prestaţii, în condiţiile legii; domeniile cultural, artistic, sportiv,
publicitar şi de modeling, în raza sa de
competenţă teritorială;

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în solicită informaţii şi documente, în


întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra condiţiile legii, de la orice persoană
drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan juridică publică sau privată, ori de la
local; persoane fizice implicate în sfera sa de
competenţă, acestea având obligaţia de
a le pune la dispoziţie în termen de 15
zile calendaristice de la data solicitării.
f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi Sesizează instanţa
combatere a consumului de alcool judecătorească pentru
şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, decăderea totală sau
precum şi a comportamentului delincvent; parţială, a părinţilor sau a
unuia dintre ei din
exerciţiul drepturilor
părinteşti, in situaţia de
abuz sau neglijare gravă,

g) vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care la toate măsurile necesare


beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de astfel încât părinţii decăzuţi
utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire din drepturile părinteşti,
copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; precum şi cei cărora Ie-a
fost limitat exerciţiul
anumitor drepturi
să beneficieze de
asistenţă specializată pentr
u creşterea capacităţii
acestora de a se ocupa de
copii, în vederea
redobândirii exerciţiului
drepturilor părinteşti
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară Evaluează persoana fizică sau
luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; familia care urmează a fi tutore
cu privire la garanţiile
morale şi condiţiile materiale
pe care trebuie să le
îndeplinească pentru a primi
un copil în îngrijire,
acordându-se prioritate
membrilor familiei extinse a
copilului,
i) urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii    Intocmirea planului
acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la individualizat de protecţie
copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost imediat după primirea cererii
reintegrat în familia sa; de instituire a unei măsuri de
protecţie specială sau imediat
după ce directorul DGASPC a
dispus plasamentul în regim de
urgenţă ; 
Dacă asistentul social de la nivel local suspectează sau identifică, in  are atribuții privind protecția
orice fază a implicării sale, existenţa unei situaţii de abuz, neglijare copilului în situații de 
sau exploatare, aceasta trebuie să sesizeze de îndată DGASPC în abandon familial, rele
vederea luării măsurilor prevăzute de lege. tratamente aplicate minorului,
în concluzie tot ceea ce ține de
siguranța fizică și psihică a
minorilor.
 
 Autoritatea Tutelară se ocupă de eliberarea actelor administrative de
dispoziție, de conservare, curatele, tutele, 
numește un curator la cerere sau din oficiu sau tutore în situațiile când
un minor este asistat sau reprezentat în instanță ori alte instituții ale
statului.
Prestaţii financiare: Prestatii financiare :
Venitul minim garantat conform Legii nr.416/2001;
HG nr. 989/2014 privind
Prestaţii financiare excepţionale conform Legii 272/2004;
actualizarea cuantumului
Alocaţia de stat pentru copii conform Legii nr.61/1993;
prestaţiilor sociale prevăzute la
Alocaţia complementară conform OUG nr.105/2003;
art. 58 alin. (4) din Legea nr.
Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală conform OUG nr.
448/2006 privind protecţia şi
105/2003;
promovarea drepturilor
Drepturi financiare pentru nevăzători conform OG nr.2/2004 ;
persoanelor cu handicap
Alocaţia pentru copiii nou născuţi conform Legii nr.416/2001 ;
stabilește nivelul prestațiilor
Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită adulţilor şi copiilor infectaţi cu
sociale pentru persoanele cu
HIV sau bolnavi de SIDA conform Legii nr.584/2002 ;
handicap.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei conform OUG nr.5/2003 ;
Bugetul personal complementar
se acordă şi familiei sau
Ajutoare financiare şi de urgenţă conform Legilor nr.366/2001 si nr. reprezentantului legal al
416/2001; copilului cu handicap grav,
Ajutor rambursabil pentru refugiaţi conform OG nr. 102/2000; accentuat ori mediu pe perioada
în care îl are în îngrijire,
supraveghere şi întreţinere,
potrivit Legii nr. 448/2006.
1. Facilități fiscale:
handicap grav și accentuat la funcția de bază;
A) Scutire de la plata
   B) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
impozitului pe veniturile din
   C) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor,
salariu la persoanele cu
motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate
handicapului;
   D) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei
de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a
acestora;
   E) scutire de la plata taxei hoteliere.
CONCLUZIE
Părinţii sunt primii responsabili pentru
creşterea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului.
Mai mult, atunci când intervin probleme,
părinţii sunt îndreptăţiţi să primească spijinul
de care au nevoie din partea comunităţii şi al
autorităţilor locale. Numai dacă părinţii şi
autorităţile locale nu îşi pot îndeplini obligaţiile
ce le revin faţă de copii, intervine în mod
complementar statul. Iar atunci când o astfel
de intervenţie este necesară, ea trebuie să fie
proporţională cu circumstanţele situaţiei
copilului şi să urmeze procedurile descrise de
lege.
Bibliografie :
1. LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004
2. LEGE Nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011
3. https://www.dasiasi.ro/
4. https://dac-iasi.ro/
5. http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/asistenta-sociala/5056-
servicii-sociale-si-incluziune-sociala-2018
6. https://mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2
015/2015-09-09-proiect-HG-SPAS-anexa1.pdf
 
 

S-ar putea să vă placă și