Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Proiectarea logică a
softurilor educaţionale de evaluare

Conf. Univ. dr. Ioan MAXIM

Apr 13, 2021 1


Realizarea feed-backului si
a evaluarii formative
Itemul este o întrebare, formulată într-un anumit
mod, cu un răspuns aşteptat.

Itemii obiectivi măsoară rezultatele învăţării la nivel


cognitiv inferior (cunoştinţe, priceperi, capacităţi de
bază). Pot fi:
- cu alegere duală;
- tip pereche;
- cu alegere multiplă.

Apr 13, 2021 2


Itemi cu alegere duală

Solicită asocierea unuia sau mai multor enunţuri cu o


singură alternativă duală (da-nu, adevărat-fals, corect-incorect).
Formularea unui item cu alegere duală presupune stabilirea
următoarelor elemente:
 enunţul, un text cu indicaţii asupra activităţilor pe care trebuie să
le facă elevul. Acesta trebuie să fie formulat în fraze scurte,
neambigui, cu îndrumări asupra modului de abordare a itemului
şi să nu conţină indicaţii care să faciliteze alegerea răspunsului.
 premisa, formată din propoziţii sau fraze care constituie ofertele
de răspuns. Trebuie să fie clare, fără ambiguităţi şi să nu conţină
elemente care să sugereze răspunsul.
 opţiunile, reprezintă alternative oferite de profesor la o premisă.
Se va asigura concordanţa între opţiune şi premisă.
 cheia, este opţiunea corectă la premisa enunţată.

Apr 13, 2021 3


Itemi cu alegere duală

Obiectiv. Sa cunoasca motivului


războiului troian
Enunţ. Citeşte cu atenţie textul de
mai jos. Spuneţi dacă acesta
este adevăratul motiv al
războiului troian.
Premisă. Paris, fiul regelui Priam al
Troiei răpeşte pe Elena, soţia lui
Menelau, regele Spartei.
Opţiuni. Da, Nu
Cheie. Răspuns corect: Da

Apr 13, 2021 4


Itemi cu alegere duală

Avantaje:
- se construiesc uşor,
- sunt uşor de cuantificat,
- permit formularea unui model complet al răspunsului corect,
- permit abordarea, într-un interval scurt de timp, a unui volum mare de rezultate ale
învăţării situate la nivelul cunoaşterii şi înţelegerii.

Dezavantaje
- abordează rezultate ale învăţării de complexitate redusă,
- nu pot fi utilizati în situaţii complexe, în care există mai multe răspunsuri corecte,
- are vulnerabilitate mare la răspunsuri date la întâmplare (şansa de ghici răspunsul corect
este de 50 %).

Situații de utilizare cu succes


•identificarea unor relaţii de tip cauză-efect;
•utilizarea unui criteriu de clasificare;
•identificarea opiniei unei surse autorizate;
•capacitatea de a diferenţia enunţurile factuale de enunţurile de opinie.

Apr 13, 2021 5


Itemi de tip corespondență

Solicită stabilirea unei corespondenţe între elementele


a două mulţimi, distribuite pe două coloane. Elementele
celor două mulţimi pot fi: cuvinte, propoziţii, numere,
formule, elemente grafice, simboluri, etc. Elementele
primei mulţimi constituie premisele, iar elementele celei
de-a doua mulţimi reprezintă opţiunile (răspunsurile).
În construcţia unui item de tip pereche se va ţine cont
de următoarele:
- în formularea enunţului se va preciza dacă opţiunile vor fi
folosite o singură dată sau pot fi folosite de mai multe ori;
- numărul de elemente de pe cele două coloane poate fi egal
sau diferit;
- cele două coloane cu premise şi opţiuni să nu fie prea lungi
şi să fie situate pe aceeaşi pagină.

Apr 13, 2021 6


Itemi de tip pereche

Obiectiv. Identificarea elementelor de


echipament ale soldatului roman.
Enunţ. Pe coloana din stânga sunt enumerate
componentele echipamentului militar în
limba latină, iar pe coloana dreaptă
denumirea lor în limba română. Asociaţi
fiecărui element de pe coloana stângă un
element de pe coloana dreaptă. Marcaţi
succesiv un element de pe coloana stângă şi
corespondentul său de pe coloana dreaptă.
Între elementele marcate se va trasa
automat o săgeată. Pentru anularea unei
corespondenţe daţi dublu-click pe săgeată..
Cheie. Răspuns corect:
- casca de metal galea
- platosa de metal lorica
- scut scutum
- sulita pilum
- spada scurtă gladius

Apr 13, 2021 7


Avantaje:
-construcţii facile şi abordări într-un interval scurt de timp, a unui volum
mare de rezultate ale învăţării,

Dezavantaje
- abordează puţin nivelurile superioare ale domeniului cognitiv
- este dificila alcătuirea listelor omogene de premise şi opţiuni
- exista pericolul formularii unor itemi de calitate slabă, nesemnificativi
pentru obiectivul testului.

Situații de utilizare cu succes


- măsurarea rezultatelor învăţării prin asociere;
- testarea unor situaţii factuale, urmărind simple asocieri de elemente:
autori-opere, oameni-fapte, date-evenimente, simboluri-concepte,
cauză-efect, reguli-exemple, termeni-definiţii, etc.;
Apr 13, 2021 8
Itemi cu alegere multiplă
Solicită alegerea, pentru o premisă dată, a uneia sau a mai multor variante de
răspuns corect dintr-o listă de opţiuni.
Formularea unui item cu alegere multiplă presupune stabilirea
următoarelor elemente:
 enunţul, un text cu indicaţii asupra activităţilor pe care trebuie să le facă elevul.
Acesta trebuie să fie formulat în fraze scurte, neambigui, cu îndrumări asupra
modului de abordare a itemului şi să nu conţină indicaţii care să faciliteze
alegerea răspunsului.
 premisa, formată din propoziţii sau fraze clare, fără negaţii, evidenţiind un
conţinut ştiinţific, care constituie ofertele de răspuns. Pot fi răspunsuri
complete, incomplete sau eronate. Enunţul premisei trebuie să fie independent
de opţiuni.
 opţiunile, reprezintă alternative de răspuns, scrise după fiecare premisă.
Trebuie să fie plauzibile, în acelaşi număr (minim 5) sau în număr variabil de
la premisă la premisă, să nu sugereze răspunsul prin lungime, sau prin poziţia
răspunsului corect, pe care trebuie să-l conţină în mod obligatoriu.
 cheia, este unicul răspuns, indiscutabil corect. Trebuie să fie plasată pe poziţie
aleatoare în lista opţiunilor. Se va evita plasarea pe acelaşi loc în cadrul
itemilor diferiţi din acelaşi test.
 distractorii, sunt formulări plauzibile, indiscutabil eronate, din lista opţiunilor.

Apr 13, 2021 9


Itemi cu alegere multiplă

Enunţ: Marcaţi afirmaţiile adevărate!


Premisă:
Imperiul Macedonean se va destrăma, după moartea lui
Alexandru cel Mare, când generalii săi au împărţit marele
imperiu în mai multe regate. Marcaţi afirmaţiile
adevărate:
Opţiuni:
Aristotel devine rege al Alexandriei
Ptolemeu preia regatul Part
Ptolemeu devine rege al Egiptului
Seleucos rege al Siriei
Xenofon devine rege al Mesopotamiei
Persepolis ajunge rege al Babilonului
Antigonas pastreaza Macedonia si Grecia
Cheie:
 Ptolemeu devine rege al Egiptului
 Seleucos rege al Siriei
 Antigonas pastreaza Macedonia si Grecia
Distractori:
Aristotel devine rege al Alexandriei
Ptolemeu preia regatul Part
Xenofon devine rege al Mesopotamiei
Persepolis ajunge rege al Babilonului

Apr 13, 2021 10


Avantaje
 varietatea rezultatelor de învăţare abordabile;
asigurarea omogenităţii probei;
un bun control asupra rezultatului învăţării,
Dezavantaje
 nu este eficient pentru evaluarea unor comportamente de tip rezolvare de probleme;
permite determinarea răspunsului prin ghicire sau excludere;
nu poate măsura comportamentul elevului confruntat cu o situaţie reală;
nu poate măsura modul în care elevul îşi organizează ideile pentru a şi le exprima
coerent;
este destul de dificil de elaborat un număr suficient de mare de distractori (răspunsuri
aparent corecte) plauzibili.

Situații de utilizare cu succes


 verificarea cunoaşterii terminologiei, a unor principii;
cunoaşterea unor metode, proceduri;
cunoaşterea elementelor specifice (cine, ce, cum, când?);
dar şi măsurarea rezultatelor învăţării ca reflectare a nivelului comprehensiv şi aplicativ:
capacitatea de a identifica aplicaţii ale unor rezultate teoretice;
capacitatea de a interpreta relaţia cauză-efect;
capacitatea de a argumenta metode şi proceduri.

Apr 13, 2021 11


Itemii semiobiectivi
Itemii semiobiectivi testează o gamă largă de capacităţi intelectuale,
punând elevul în situaţia de a construi un răspuns şi nu de a-l alege dintr-un
set de posibile răspunsuri.

Această categorie de itemi impune o schemă de notare detaliată,


punctajul corespunzător acordându-se integral sau parţial, în funcţie de
elaborarea răspunsului corect, în conformitate cu un barem de notare stabilit
anterior. Stabilirea baremului de notare poate varia de la profesor la
profesor.

Datorită formelor variate de elaborarea a raspunsurilor, construirea


itemilor semiobiectivi este mai dificilă. Utilizarea diagramelor sau a
imaginilor facilitează elaborarea schemelor de notare.

Apr 13, 2021 12


Itemi cu răspuns scurt
Solicită elaborarea unui răspuns în scris, prin actualizarea integrală a
rezultatului de învăţare urmărit de profesor.

Formularea unui item cu răspuns scurt presupune stabilirea următoarelor


elemente:

-enunţul, un text cu indicaţii asupra activităţilor pe care trebuie să le facă


elevul. Acesta trebuie să fie formulat în fraze scurte, neambigui, cu îndrumări
asupra modului de abordare a itemului şi să nu conţină indicaţii care să
faciliteze formularea răspunsului.

-premisa, reprezintă un enunţ care evidenţiază un element relevant de


conţinut ştiinţific, din care lipseşte o parte. Poate fi exprimat printr-o
propoziţie incompletă, întrebare, desen, imagine, diagramă, care solicită un
răspuns. Nu trebuie să conţină negaţii.

- răspunsul, este cuvântul lipsă din propoziţie sau răspunsul la întrebare.


Poate fi reprezentat prin unul sau mai multe cuvinte, printr-o propoziţie sau
printr-un desen sau diagramă.
Apr 13, 2021 13
Itemi cu răspuns scurt

Obiectiv:
Formarea abilităţiilor
de numărare!
Enunţ:
Număraţi ursuleţii şi
scrieţi în casetă cifra
corespunzătoare
numărului lor!
Premisă:
Ursuleţii afişaţi pe
ecran.
Răspunsul: 6

Apr 13, 2021 14


Avantaje
 se construiesc uşor;
sunt uşor de cuantificat;
premisa poate utiliza diferite forme de comunicare (text, scheme, diagrame,
desene, grafice);
se poate elabora un model complet al răspunsului corect;
permite abordarea, într-un interval scurt de timp, a unui număr mare de
obiective.

Dezavantaje
 capacitate redusă de abordare a unor nivele superioare ale domeniului
cognitiv;
formularea răspunsului corect poate fi afectată de capacităţi şi cunoştinţe
care nu sunt direct implicate în obiectivele evaluate (capacitatea de exprimare
în scris - ortografie, capacitatea de utilizare a unor simboluri);
furnizarea de răspunsuri cu grade diferite de corectitudine.
Situații de utilizare cu succes
 cunoaşterea terminologiei, a unor fapte specifice, a unor principii, a unor
metode sau proceduri;
interpretarea unor date, aplicarea unor cunoştinţe;
capacitatea de a opera cu simboluri, formule şi convenţii standardizate.
Apr 13, 2021 15
Apr 13, 2021 16
Apr 13, 2021 17
Apr 13, 2021 18
În elaborarea itemilor cu răspuns scurt trebuie să se ţină
cont de următoarele recomandări:
- răspunsul solicitat să fie scurt şi bine definit; să nu existe
dubii asupra răspunsului corect;
- pentru itemii cu premisă de completare (formulare
incompletă), nu trebuie să abunde spaţiile libere. Premisa
nu va începe niciodată cu spaţiu liber;
- frazele scurte cu un singur spaţiu liber trebuie să vizeze
concepte esenţiale pentru conţinutul ştiinţific;
- dacă răspunsul este furnizat ca o valoare numerică ce
cuantifică un aspect cantitativ, se va preciza unitatea de
măsură, nivelul de precizie, mărimea, etc.;
- fragmentele din text extrase direct din suportul de curs
nu sunt recomandate, deoarece, desprinse de context, pot
fi imprecise.
Apr 13, 2021 19
Intrebările structurate

Sunt un set de întrebări care se


succed logic şi se leagă între ele şi care
solicită elaborarea unui răspuns în
legătură cu un conţinut ştiinţific
prezentat.

Apr 13, 2021 20


Avantaje

• testează cunoştinţe, priceperi, capacităţi la nivele superioare ale domeniului


cognitiv;
• permit utilizarea unor materiale auxiliare;
• transformă un item subiectiv, de tip eseu, într-o suită de itemi obiectivi sau
semiobiectivi sau minieseuri, mai uşor de notat;

Dezavantaje

• materialele auxiliare sunt dificil şi laborios de proiectat;


• există riscul condiţionării unei întrebări de răspunsul celei sau celor anterioare;
• situaţii de utilizare:
• verificarea cunoaşterii unor definiţii, proprietăţi, principii;
• evaluarea capacităţii de a observa fenomene, a utiliza cunoştinţe, a efectua
experimente, a manevra informaţii;
• evaluarea capacităţii de a raţiona şi a relaţiona elemente;

Apr 13, 2021 21


Apr 13, 2021 22
Apr 13, 2021 23
Apr 13, 2021 24

S-ar putea să vă placă și