Sunteți pe pagina 1din 9

Domeniile activită ţilor

economice pe Terra:
agricultura, industria,
serviciile
-prezentare-
Sectoarele economice
• Domeniile activită ților economice se împart în urmă toarele sectoare de
activitate:
• primar (agricultura),
• secundar (industria),
• terțiar (serviciile),
• cuaternar (servicii de înaltă calitate intelectuală : cercetare, dezvoltare,
inovare, informare).
Agricultura
• Agricultura este sectorul economic care are ca obiect de activitate
cultivarea plantelor și creșterea animalelor/zootehnia.
Agricultura
• Pe Glob există mai multe zone distincte din punct de vedere agricol, ceea
ce a determinat realizarea schimburilor de produse încă din cele mai
vechi timpuri.
Agricultura
Industria
• Industria a apă rut în secolul al XVIII-lea, câ nd a avut loc prima revoluție
industrială . Aceasta a fost facilitată de invenția motorului cu aburi
(James Watt, 1783), care a condus la dezvoltarea multor ramuri
industriale și apariția unor centre industriale puternice.
Industria
• Utilizarea petrolului, în secolul al XIX-lea, a condus la o a doua revoluție
industrială , bazată pe ramuri industrial precum: petrochimia,
aeronautica, siderurgia. Una dintre cele mai importante invenții ale
acestei perioade este motorul cu ardere internă care a favorizat
dezvoltarea automobilelor.
Industria
• La sfâ rșitul secolului al XX-lea, are loc o a treia revoluție industrială ,
bazată pe un progres rapid al științei și tehnologiei. Inteligența
artificială impulsionează toate ramurile industriale și apare industria
electronică , ramură aflată într-o dinamică accentuată .
Serviciile
• Serviciile se referă la activită ți economice precum comerțul, transportul
și comunicațiile, turismul, educația, să nă tatea etc. Spre deosebire de
industrie și agricultură , dezvoltarea sectorului terțiar nu depinde de
resursele naturale și de forța de muncă , ci de nevoile oamenilor care
beneficiază de aceste servicii.