Sunteți pe pagina 1din 32

Tema:Liberarea de pedeapsă

penală
Orice închisoare are fereastra ei.
,,Gilbert Gratiant’’
Prin liberare de pedeapsa penală se înţelege
eliberarea persoanei care a săvîrşit o infracţiune
de la executarea reală, parţială sau totală, a
pedepsei penale pronunţate prin hotărîre a
instanţei de judecată.
Modalitățile de liberare de pedeapsă penală
• Condamnarea cu suspendare condiţionată a executării
pedepsei
• Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen;
• Liberarea de pedeapsă în cazul săvîrşirii infracţiunii pentru
prima oară şi al reparării prejudiciului;
• Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o pedeapsă mai
blîndă;
• Liberarea de pedeapsă a minorilor;
• Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei;
• Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav
bolnave;
• Amînarea executării pedepsei pentru femei gravide şi persoane
care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani.
Condamnarea cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei.

Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării


pedepsei constituie o modalitate a liberării de pedeapsa
penală prin care instanţa, după ce a stabilit pedeapsa potrivit
tuturor criteriilor generale de individualizare a pedepsei (art.
75 din CP al RM), continuând operaţiunea de individualizare
cu privire la săvârșirea infracţiunii și considerând că nu este
raţional ca făptuitorul să execute efectiv pedeapsa stabilită,
poate dispune suspendarea condiţionată a executării ei pe un
anumit termen, prevăzut de lege, la expirarea căruia, dacă s-
au respectat condiţiile impuse de lege, condamnarea urmează
a fi anulată, iar antecedentele penale – stinse.
Totodată, aplicând condamnarea cu suspendarea condiţionată a
executării pedepsei, instanţa de judecată este în drept să
stabilească faţă de condamnat unele restricţii, prevăzute la alin.
(6) al art. 90 din CP al RM, care constau în faptul ca acesta

să urmeze un tratament în
să nu-și schimbe domiciliul
să nu frecventeze anumite caz de alcoolism,
fără consimţământul
locuri; narcomanie, toxicomanie
organului competent;
sau de boală venerică;

să participe la un program
special de tratamen sau de să repare daunele cauzate
să acorde o susţinere
consiliere în vederea în termenul stabilit de
materială familiei victimei;
reducerii comportamentului instanţă;
violent;

să presteze muncă să fie supus monitorizării


să participe la programe
neremunerat în folosul electronice, dar nu mai
probaționale ;
comunității; mult de 12 luni.
Cerinţa fundamentală a acestui tip de liberare de pedeapsă constă în
aceea că făptuitorul care întrunește și celelalte condiţii prevăzute de
lege să prezinte garanţia că se poate corecta și fără executarea
pedepsei ce i s-a aplicat, iar prin specificul și esenţa sa constă într-o
suspendare a executării cu condiţia ca cel condamnat să nu mai
săvârșească noi infracţiuni într-un anumit interval de timp, denumit
termen de probă.
Nu se aplică condamnarea cu suspendare
condiționată a executarii pedepsei
   Persoanelor care au săvîrşit infracţiuni deosebit
de grave şi excepţional de grave, precum şi în cazul
recidivei periculoase sau deosebit de periculoase.
Perioada de probaţiune sau, după caz, termenul
de probă se stabileşte de instanţa de judecată în
limitele de la 1 an la 5 ani.
În decursul perioada de probaţiune sau, după caz,
termenul de probă, instanţa de judecată, la
demersul organului care exercită controlul asupra
comportării celui condamnat cu suspendarea
condiţionată a executării pedepsei, poate anula,
în întregime sau parţial, obligaţiile stabilite
anterior condamnatului ori adăuga altele noi
Condamnarea cu suspendarea parţială a
executării pedepsei cu închisoare
În cazul în care instanţa de judecată, ţinînd cont de
circumstanţele cauzei şi de personalitatea vinovatului,
ajunge la concluzia că nu este raţional ca acesta să execute
întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta
poate dispune suspendarea parţială a executării pedepsei
aplicate vinovatului, indicînd în hotărîre perioada de
executare a pedepsei în închisoare şi perioada de
probaţiune sau, după caz, termenul de probă, precum şi
motivele condamnării cu suspendarea parţială a executării
pedepsei.
• În cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave,
partea de pedeapsă ce trebuie executată în
penitenciar poate fi coborîtă pînă la minimul
prevăzut de CP al RM.
În cazul infracţiunilor grave, partea de pedeapsă
ce trebuie executată în penitenciar nu trebuie să
fie mai mică decît jumătate din pedeapsa
stabilită de instanţa de judecată.
NU SE APLICĂ
Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte
de termen
• Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de
termen poate fi definită ca fiind o categorie a
liberării de pedeapsa penală ce constă în punerea în
libertate a condamnatului din locul de deţinere
înainte de executarea deplină a pedepsei, sub
condiţia ca până la împlinirea duratei acesteia să nu
mai săvârșească infracţiuni sau delicte
administrative, să nu se eschiveze cu premeditare
de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de
judecată.
Potrivit alin. (4) al art. 91 din CP al RM, liberarea condiţionată
de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă
condamnatul, care la momentul săvârșirii infracţiunii a atins
vârsta de 21 ani, a executat efectiv:

• cel puţin jumătate,dar nu mai puțin de 90 de zile cu


închisoare din termenul de pedeapsă stabilit pentru
săvârșirea unei infracţiuni ușoare sau mai puţin grave;
• cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit
pentru săvârșirea unei infracţiuni grave, deosebit de grave
sau excepţional de grave, precum și din pedeapsa aplicată
persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte
de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte
de termen a fost anulată în condiţiile alin. (8) al art. 91 din CP
al RM.
Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
poate fi aplicată

• Minorilor, persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar


nu au atins vîrsta de 21 de ani şi persoanelor care au
împlinit vîrsta de 60 de ani, dacă aceştia au executat
efectiv:
            a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă
stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai
puţin grave;
            b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă
stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;
            c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă
stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de
grave sau excepţional de grave.
 Înlocuirea părţii neexecutate din
pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă
• Pentru înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsa
închisorii cu o pedeapsă mai blândă este suficient să
fie constatat faptul că, comportarea condamnatului
și atitudinea acestuia faţă de executarea obligaţiilor
ce reies din sentinţa de condamnare atestă, certifică
decurgerea reușită a procesului de corectare a
acestuia care poate continua efectiv în condiţiile
executării unor categorii de pedeapsă mai blânde în
raport cu pedeapsa închisorii 
• Înlocuirea părţii neexecutate a pedepsei cu o
pedeapsă mai blîndă poate fi aplicată numai
după ce condamnatul a executat efectiv cel
puţin o treime din termenul de pedeapsă
pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin
gravă şi jumătate din termenul de pedeapsă
pentru o infracţiune gravă.
 Liberarea de pedeapsă penală în cazul săvîrşirii
infracţiunii pentru prima oară şi al reparării prejudiciului

Transportarea,
Evaziunea păstrarea sau
Practicarea fiscală a comercializarea
Limitarea
ilegală a întreprinderil mărfurilor supuse
concurenţei
activităţii de or, accizelor, fără
libere marcarea lor cu
întreprinzător instituţiilor şi
organizaţiilor timbre de control
sau timbre de acciz

Pseudoactivit Evaziunea
atea de fiscală a
întreprinzăto persoanelor Concurenţa
r fizice neloială
• Persoana este liberată de pedeapsă penală
dacă fapta nu a fost săvîrşită prin aplicarea
constrîngerii fizice sau psihice, nu s-a soldat
cu cauzarea de prejudicii vieţii şi sănătăţii
persoanei sau nu a fost săvîrşită de un grup
criminal organizat sau de o organizaţie
criminală.
Liberarea de pedeapsă a minorilor
• Minorii condamnaţi pentru săvîrşirea unei
infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave sînt
liberaţi de pedeapsă de către instanţa de judecată
dacă se constată că scopurile pedepsei pot fi
atinse prin aplicarea măsurilor de constrîngere cu
caracter educativ prevăzute la art. 104.
Condiţiile privind aplicarea categoriei date de liberare
de pedeapsă sunt următoarele:
• persoana condamnată este minoră (are vârsta de până la 18
ani);
• a săvârșit o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă);
• instanţa de judecată a constatat că scopurile pedepsei pot fi
atinse fără executarea în fapt a unei pedepse penale.
 Liberarea de pedeapsă datorită schimbării
situaţiei

• Persoana care a săvîrşit o infracţiune uşoară sau


mai puţin gravă poate fi liberată de pedeapsă
dacă se va constata că, la data judecării cauzei,
datorită schimbării situaţiei, fapta săvîrşită şi-a
pierdut caracterul prejudiciabil şi, în virtutea
comportării ireproşabile după săvîrşirea
infracţiunii, persoana respectivă poate fi
corectată fără executarea pedepsei.
Din această reglementare legislativă se desprind condiţiile liberării
de pedeapsă penală datorită schimbării situaţiei, care sunt
următoarele:

 persoana a săvârșit o infracţiune ușoară sau mai puţin gravă .

la data judecării cauzei, datorită schimbării situaţiei, fapta


săvârșită și-a pierdut caracterul prejudiciabil;

în virtutea comportării ireproșabile după săvârșirea infracţiunii,


persoana respectivă poate fi corectată fără executarea pedepsei.

Liberarea de pedeapsă datorită schimbării situaţiei are un caracter


facultativ, acesta fiind un drept și nu o obligaţie a instanţei de
judecată.
Liberarea de la executarea pedepsei a persoanelor grav bolnave.

CP al RM stabilește doua temeiuri ce pot genera


aplicarea categoriei liberării date :
 Îmbolnăvirea de o boală psihică;
 Îmbolnăvirea de o altă boală
• O particularitate a acestor cazuri constă în
faptul că liberarea persoanelor grav bolnave de
la executarea pedepsei se extinde asupra
tuturor condamnaţilor, indiferent de categoria
infracţiunilor săvârşite şi de măsura de
pedeapsă
Amânarea executării pedepsei pentru femei
gravide și femei care au copii în vârstă de
până la 8 ani
• Conform art. 96 din CP al RM sunt stipulate
condiţii favorabile femeilor în perioada
gravidităţii, nașterii și educării copiilor minori.
O primă condiţie de amânare a executării
pedepsei, prevăzută de art. 96 din CP al RM,
constă în faptul că aceasta are un destinatar
special și este aplicabilă numai în privinţa
femeilor gravide și a celor care au copii în
vârstă de până la 8 ani. Este apreciabil și faptul
că în această situaţie nu prezintă importanţă
momentul apariţiei stării de graviditate: până la
pronunţarea sentinţei de condamnare sau în
perioada execută
Dispunerea internării forţate într-o instituţie
ftiziopneumologică
• Dacă persoana în privinţa căreia se examinează
chestiunea privind liberarea de pedeapsă conform
art.91-96 este bolnavă de tuberculoză, instanţa de
judecată poate dispune, în baza demersului
administraţiei instituţiei penitenciare, internarea ei
forţată într-o instituţie ftiziopneumologică.
Prescripţia executării sentinţei de
condamnare
• Prin prescripţia executării sentinţei de condamnare se înţelege
înlăturarea executării pedepsei, stabilite în sentinţa de
condamnare definitivă după trecerea unui anumit termen
prevăzut de lege, calculat din ziua în care sentinţa a rămas
definitivă. Trecerea acestui timp face ca pedeapsa, respectiv
executarea ei, să nu se mai justifice, să nu mai fie necesară,
întrucât eficienţa acesteia este diminuată până la dispariţie,
nemaifiind posibilă realizarea scopurilor prevăzute de lege, a
prevenţiei generale și speciale.
Astfel, în funcţie de
categoriile infracţiunilor,
alin. (1) al art. 97 din CP al
RM fixează următoarele
termene generale de 20 de ani, în caz de
prescripţie: condamnare
• 2 ani, în caz de condamnare pentru o
pentru o infracţiune ușoară; infracţiune
• 6 ani, în caz de condamnare excepţional de
pentru o infracţiune mai gravă
puţin gravă;
• 10 ani, în caz de
condamnare pentru o
infracţiune gravă;
• 15 ani, în caz de
condamnare pentru o
infracţiune deosebit de