Sunteți pe pagina 1din 61

Accizele

1. Accizele - caracteristica generală


2. Obiectul impinerii şi cotele accizelor
3. Marcarea cu timbru de acciz
4. Metoda de calcul şi termenele de plată
5. Modul de trecere în cont şi de restituire a
accizelor.
1. Accizele - caracteristica
generală

Accizul este impozit indirect, general de stat,


care este impus asupra unor mărfuri de larg
consum. Suma accizului este inclusă în
preţul mărfii sau serviciilor. În prezent acest
impozit este aplicat în toate ţările cu
economie de piaţă.
Accizele - caracteristica generală

Accizul poate fi privit sub 2 aspecte


Accizele caracteristica generală
Accizele - caracteristica generală

Subiectii
impuneri Obiectele
i impunerii

Accizu
l
Accizele - caracteristica generală
Accizele - caracteristica generală

Procesul de inregitrare
în calitate de
plătitor de acciz
reprezintă totalitatea
Încăperea de acciz locurilor ce aparţin
subiectului impunerii,
inclusiv clădirile, încăperile,
teritoriile, terenurile, orice
alte locuri, care sunt situate
separat, specificate în
certificatul de acciz, unde
mărfurile supuse accizelor
se prelucrează şi/sau se
fabrică, se expediază (se
transportă) de către subiecţii
impunerii.

Subiectul impozabil cu accize poate avea doar o singură încăpere de acciz.


Certificat de acciz

Certificatul de acciz reprezintă


un document eliberat de organul
Serviciului Fiscal de Stat
subiectului impunerii, care
atestă înregistrarea acestuia şi îi
atribuie dreptul de a efectua
tranzacţii cu mărfurile supuse
accizelor.
Accizele - caracteristica generală
În cerere se indică informaţii
Pentru obţinerea despre solicitant
certificatului de acciz,
agenţii economici care
sunt obligaţi a se
înregistra ca subiecţi
impozabili se
adresează la
Inspectoratul Fiscal de
Stat teritorial în raza
căruia activează cu o
cerere de solicitare a
certificatului de acciz.
Accizele - caracteristica generală

Certificatul de acciz se
eliberează în termen maxim de 2
zile din momentul primirii cererii
de solicitare a lui.
Organul Serviciului Fiscal de Stat poate
refuza eliberarea certificatului de acciz în
cazul în care
În cazul apariţiei unor modificări sau completări
în documentele de constituire (cu excepţia
schimbării codului fiscal),
condiţionate de:
 reorganizarea formei organizatorico-juridice;
 schimbarea adresei juridice (inclusiv
transferarea la un alt IFS teritorial sau oficiu
fiscal);
 modificarea denumirii agentului economic;
 modificarea informaţiei cu privire la locul
încăperii de acciz etc.
Certificatul de acciz se
înlocuieşte.
2. Obiectele impunerii şi cotele
accizelor
Baza impozabilă o
constituie:
 a) volumul în expresie naturală, dacă
cotele accizelor, inclusiv în cazul
importului, sînt stabilite în sumă absolută la
unitatea de măsură a mărfii;

 b) valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de


accize şi T.V.A., dacă pentru aceste
mărfuri sînt stabilite cote ad valorem în
procente ale accizelor;
Baza impozabilă o
constituie:
 c) valoarea în vamă a mărfurilor
importate, determinată conform
legislaţiei vamale, precum şi
impozitele şi taxele ce urmează a
fi achitate la momentul importului,
fără a ţine cont de accize şi T.V.A.,
dacă pentru mărfurile în cauză
sînt stabilite cote ad valorem în
procente ale accizelor.
Metode de calcul a cotei de
acciz
 ad valorem în procente, fără a ţine
cont de TVA şi accize sau valoarea în
vamă a mărfurilor importate, luînd în  în sumă absolută la unitatea
consideraţie impozitele şi taxele ce de măsură a mărfii, care se
urmează a fi achitate la momentul aplică în situaţiile cînd baza
importului (fără a ţine cont de accize impozabilă pentru mărfurile
şi TVA), care se aplică în situaţiile cînd accizate este volumul în
baza impozabilă pentru mărfurile expresie naturală;
accizate este valoarea mărfurilor.
Conform Codului fiscal sunt
prevăzute următoarele
înlesniri la plata impozitului:

Accizele nu se achită :
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită
Accizele nu se achită

la importarea următoarelor
mărfuri supuse
accizelor:
 a) definite ca ajutoare umanitare, în modul
stabilit de Guvern;
 b) destinate proiectelor de asistenţă
tehnică, realizate pe teritoriul Republicii
Moldova de către organizaţiile internaţionale
şi ţările donatoare în limita tratatelor la care
aceasta este parte;
Accizele nu se achită
la importarea următoarelor
mărfuri supuse
accizelor:
 c) destinate folosinţei oficiale a misiunilor
diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în
Republica Moldova, precum şi uzului sau
consumului personal al membrilor
personalului diplomatic şi administrativ-tehnic
al acestor misiuni şi al membrilor familiei care
locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate,
în modul stabilit de Guvern.
Accizele nu se achită

 pentru mărfurile supuse


accizelor, importate de către persoane juridice în
scopuri necomerciale, dacă valoarea în vamă a
acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 50 de euro.
În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte
limita neimpozabilă indicată, accizele se
calculează pornind de la valoarea mărfurilor în
vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu
micşorează valoarea impozabilă a acestora.
3. Marcarea cu timbru de
acciz
Timbrele de acciz
sunt de strictă
evidenţă şi se
eliberează contra
plată de către
Inspectoratul Fiscal
de Stat în baza cererii
contribuabilului.
Valoarea timbrelor de acciz
nu include accizele datorate
bugetului de stat,
achiziţionarea lor de către
agenţii economici producători
şi importatori, făcându-se la
un preţ ce reprezintă costul şi
profitul aferent tipăririi.
Timbrele de acciz procurate nu se
vând, nu se transmit altor persoane şi
nu se înstrăinează în alt mod, cu
excepţia restituirii lor Inspectoratul
Fiscal de Stat.
Marcarea se efectuează
Distingem urmatoarele tipuri de marcaje
pentru:
4. Metoda de calcul şi termenele
de plată a accizelor
Suma accizelor ce urmează a fi vărsată la
buget se stabileşte pornind de la baza
impozabilă
Pentru aceasta : volumul sau valoarea mărfurilor
supuse accizelor, în expresie naturală sau
valorică şi
cotele accizelor la care ele se impun în expresie
bănească sau procentuală de pe unitate de marfă,
prin înmulţirea cotei la cantitatea sau valoarea
mărfii supuse accizelor.

Suma A = Va *Ka
Suma trecerii în cont a accizelor
se determină de subiectul
impunerii desinestătător, la
momentul expedierii mărfurilor
din încăperea de acciz.
* Pentru persoanele fizice
şi juridice subiecţi ai impunerii cu accize obligaţia
fiscală cu privire la calcularea şi achitarea accizelor
la buget apare la momentul expedierii (transportării)
mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
* Obligaţia de achitare la buget a accizelor nu apare
în cazul când întreprinderea efectuează mişcarea
internă de mărfuri supuse accizelor, adică când
mărfurile se deplasează de la un loc al încăperii de
acciz în altul (din secţia de producere la depozit).
Pentru persoanele fizice
şi juridice care importă
mărfuri supuse accizelor
Livrările de mărfuri
obligaţia fiscală apare
supuse accizelor la
concomitent cu termenul
export, efectuate de
stabilit de legislaţie
subiecţii impunerii,
pentru achitarea taxelor
sunt nişte livrări
vamale.
scutite de acciz.
Preţul de vînzare cu
amănuntul
 Preţul maxim de vînzare cu
amănuntul pentru orice
marcă de ţigarete cu filtru se  Preţul
stabileşte de persoanele care maxim de vînzare
produc ţigarete cu filtru în cu amănuntul este preţul
Republica Moldova la care produsul a fost
(producătorul local) sau care vîndut altor persoane
importă ţigarete cu filtru şi se pentru consum final şi
înregistrează în modul stabilit
de Guvern. care include toate
impozitele şi taxele.
Se interzice vînzarea de către
alte persoane a ţigaretelor cu
filtru:

 pentru care nu  laun preţ ce


au fost stabilite depăşeşte
şi declarate preţul maxim
preţuri maxime de vînzare cu
de vînzare cu amănuntul.
amănuntul.
Evidenţa mărfurilor
supuse accizelor ce se
expediază (se transportă).

Declararea achitării
accizelor
Declararea achitării accizelor
 Subiectul impunerii este
obligat să ţină registrul de evidenţă a mărfurilor ce
se expediază (se transportă) pentru fiecare
încăpere de acciz.
 Forma registrului şi informaţia ce trebuie
reflectată în acesta sînt stabilite de către IFPS de pe
lîngă Ministerul Finanţelor.
 Înscrierea în registru se face pînă la
expedierea (transportarea) mărfurilor supuse
accizelor din încăperea de acciz.
Registrul de evidenţă a mărfurilor
expediate (transportate) trebuie să se afle
într-un loc determinat, accesibil
verificării de către persoanele cu funcţii
de răspundere autorizate ale Serviciului
Fiscal de Stat a înscrierilor, şi să fie
prezentat acestor persoane la prima
solicitare.
Obligaţia de a prezenta IFS
teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina
plătitorilor de accize, cu excepţia persoanelor fizice şi
juridice care efectuează import de mărfuri. Subiecţii
impunerii sînt obligaţi să prezinte declaraţia privind
achitarea accizelor cel tîrziu în ultima zi a lunii care
succedă luna în care a fost efectuată expedierea
mărfurilor supuse accizelor.
* Forma declaraţiei şi modul de completare a
acesteia se stabilesc de către Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat de pe lîngă
Ministerul Finanţelor
5. Modul de
trecere în cont şi
restituire a
accizelor
Subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizelor
achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de
prelucrare şi/sau de fabricare pentru
obţinerea altor mărfuri supuse accizelor,

 la momentul expedierii
(transportării) mărfurilor finite
supuse accizelor din încăperea de
acciz.
 numai în limita cantităţii de
mărfuri supuse accizelor folosite la
prelucrarea şi/sau fabricarea altor
mărfuri supuse accizelor,
Dacă suma accizului achitată la mărfurile supuse
accizelor, depăşeşte suma accizului calculată la
mărfurile supuse accizelor expediate din
încăperea de acciz, diferenţa se reportează la
cheltuieli în perioada fiscală în care a avut loc
expedierea mărfurilor supuse accizelor din
încăperea de acciz.
În cazul în care subiectul impunerii exportă
mărfuri supuse accizelor în mod independent sau
în baza contractului de comision, de asemenea,
livrează mărfuri supuse accizelor în magazinele
duty-free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import,
şi/sau în zonele economice libere, suma accizului
achitată anterior la mărfurile supuse accizelor,
utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea
mărfurilor supuse accizelor expediate
(transportate) pentru export, se restituie în modul
stabilit de Guvern, în termen de 45 zile după
prezentarea documentelor justificative.
Pentru a obţine restituirea accizului achitat
la mărfurile supuse accizelor, utilizate
pentru prelucrarea şi/sau fabricarea altor
mărfuri supuse accizelor destinate
exportului, subiectul impunerii prezintă
organelor Serviciului Fiscal de Stat
următoarele documente justificative:
Documentatie:

a) contractul (copia contractului) încheiat cu


partenerul străin privind livrarea mărfurilor
supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru
export a mărfurilor supuse accizelor se
efectuează, conform contractului de comision, de
către comisionar, subiectul impunerii (comitentul)
prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat
contractul de comision şi contractul (copia
contractului) încheiat de comisionar cu partenerul
străin;
Documentatie:

b) documentele de plată şi extrasul băncii (dacă


aceasta rezultă din condiţiile contractului), care
confirmă încasarea de facto pe contul subiectului
impunerii a sumei rezultate din vînzarea
mărfurilor supuse accizelor partenerului străin;
c) declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei,
certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai
subiectului impunerii, cu menţiunile organului
vamal al Republicii Moldova care a eliberat
marfa pentru export.
Suma accizelor se restituie în
contul stingerii datoriilor
agenţilor economici (sau ale
creditorilor lor) faţă de
bugetul public naţional, cu
excepţia obligaţiilor fiscale
administrate de organele
vamale, iar în lipsa datoriilor
se transferă la contul bancar al
agentului economic.