Sunteți pe pagina 1din 17

Rolul

monumentelo
r antice
Informații despre proiect

Realizat de Cimponer Cristian


Coza Sabin
Trifu Răzvan
Clasa a X-a FS
Profesor Oprea Maria
CUPRINS

1.Argument
2. Columna lui Traian-prezentare
3. Columna lui Traian-importanță
4. Circus Maximus
5. Circus Maximus-importanță
6.Concluzie
7.Bibliografie
1.Argument

Consider că rolul monumentelor antice este fundamental pentru cultura


și istoria unei țări având în vedere că istoria antică reprezintă probabil cel
mai spectaculos capitol cronologic al istoriei umanităţii. Antichitatea este o
parte deosebită a moştenirii culturale care ne structurează şi astăzi
acţiunile, credinţele şi valorile. Frumusețea și sensul lor profund trebuie, cu
adevărat conservate și privite ca o parte esențială a vieții unui popor.
Orice monument istoric fie el antic sau modern constituie patrimoniul
cultural al unei națiuni, reprezintă moștenirea lăsată de generaţiile
precedente odată cu responsabilitatea de a-l transmite generaţiilor viitoare.
A investi în cultură înseamnă o investiţie importantă pentru viitorul nostru!
Columna lui Traian este un monument antic din Roma construit din ordinul
împăratului Traian, pentru comemorarea victoriei sale în Dacia, care s-a păstrat
până în zilele noastre. Monumentul se află în Forul lui Traian, în imediata
apropiere - la nord - de Forul roman. Terminată în 113, columna are exteriorul
prevăzut cu un faimos basorelief sculptat, în formă de spirală, care reproduce
artistic sub o formă epică războaiele dintre romani și daci purtate de Traian
pentru cucerirea Daciei.

Columna are o înălțime de aproximativ 40 de metri și conține 18 blocuri masive


de marmură de Carrara, fiecare cântărind 40 de tone.

În anul 1536, soclul Columnei a fost eliberat din ruinele forului lui Traian din
ordinul Papei Paul al III-lea. Marele arhitect Fontana s-a ocupat de restaurarea lui,
începând cu 1558. În anul 1587, în locul statuii lui Traian, aflată ini țial în vârful
columnei, dar topită în Evul Mediu, a fost așezată din ordinul Papei Sixt al V-lea o
statuie a Sfântului Petru.
2. Columna lui
Traian-prezentare
Columna a fost ridicată atât pentru a comemora victoriile lui Traian, fiind o
adevărată istorie gravată în piatră, cât și pentru a servi ca mausoleu (după deces,
cenușa împăratului a fost depusă în încăperea de la baza columnei).

În total, sunt prezentate circa 2500 de figuri omene ști, de circa 60-75 cm înăl țime.
Împăratul Traian este prezent de 60 de ori.

O inscripție de la intrarea în interiorul columnei, oarecum criptică, deoarece o


parte a textului a dispărut, are următorul cuprins:

Senatus populusque Romanus imp. Caesari divi Nervae f. Nervae Traiano Aug.
Germ. Dacico pontif. Maximo trib. pot. XVII imp. VI p.p. ad declarandum quantae
altitudinis mons et locus tant[is oper]ibus sit egestus.
Basorelieful prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din
101-102 (în partea de sus a columnei) și 105-106 (în partea de jos). Solda ții romani și daci sunt prezenta ți
în timpul bătăliei.
Atingând apogeul basoreliefului istoric roman, cele 124 de episoade care îmbracă în spirală
trunchiul coloanei și care ilustrează Comentariile lui Traian despre războaiele dacice (De bello
dacico), prin caracterul lor de document istoric, constituie un adevărat "act de na ștere" al poporului
român.
În Antichitatea romană monumentele arhitecturale și statuile erau reprezentate artistic în
culori. Acest mod de percepere vizuală în societatea romană a avut probabil ca inspira ție arta
greacă care utiliza culorile pentru propriile monumente arhitecturale și artistice.
Metoda fluorescenței razelor X a demonstrat știin țific că scenele de pe Columna lui Traian au
fost pictate în Antichitate. Capacitatea spectrometriei fluorescenței X a determinat prezen ța
infinitezimală a elementelor cu greutatea atomică care au putut recunoa ște substan țele colorate
ale tegumentelor marmurei, ajutând la reconstituirea fotografică a scenelor Columnei în aspectul
lor inițial și colorizat.
O reconstituire colorată a scenei XXXII- "Asaltul dacilor împotriva unei fortăre țe romane" a
fost prezentată în anul 1986 la Academia de Artă din Vene ția, într-o expozi ție care a avut ca
tematică „Arta și știința”.
Columna lui Traian (detaliu
basorelief, sinuciderea lui Portret de razboinic dac - detaliu
Decebal) Columna lui Traian
3. Columna lui Traian-importanță
Cel mai impresionant monument triumfal construit în antichitate, Columna lui Traian,
reprezintă o capodoperă realizată de sculptorii romani în perioada în care Imperiul
Roman a atins apogeul extinderii teritoriale sub domnia împăratului Traian. Columna
reprezintă un important izvor arheologic şi istoric, o vitală şi nepreţuită reprezentare a
războaielor daco-romane, întrucât principalele scrieri dedicate războaielor s-au pierdut.
Este o sursă prolifică de studiu pentru istorici, arheologi, artişti şi etnografi oferind
posibilitatea studiului multidisciplinar.
Columna, înainte de a fi un monument istoric este şi o operă de artă, fiind un izvor
de inspiraţie pentru artişti şi etnografi pentru reconstituirea portretelor, vestimentelor şi
armelor. Totodată importanta topografică şi arhitecturală a zonelor şi fortificaţiilor ne
poate da indicii despre traseul luptelor dintre cele două tabere. De asemenea pe fusul
înalt care urcă în spirală imagini din cele două războaie purtate de Traian, imagini
policrome, înfăţişând 123 de episoade şi 2500 de personaje, imaginea împăratului Traian
este reliefata de 60 de ori, iar chipul demnului sau adversar, Decebal de vreo 8
ori.Columna a reprezentat şi un model pentru construcţia columnei lui Marcus Aurelius şi
Aurelian, dar şi pentru operele artiştilor plastici precum Michelangelo sau Rafael.
4. Circus Maximus
În ciuda numelui care ne poate duce cu gândul la altceva, Circus Maximus nu are nimic de a
face cu conceptul modern de circ. În Roma antică, Circus Maximus semăna mai curând cu un
stadion, unde carele erau trase de cai, întrecându-se între ele spre deliciul mulţimilor. În zilele
sale de glorie, Circus Maximus avea o capacitate de 250000 de locuri, ceea ce însemna că acesta
era unul dintre cele mai mari circuri din epoca antică şi, în acelaşi timp, unul dintre cele mai
monumentale complexuri arhitecturale, de aceeaşi talie cu prestigiosul Coloseum.
Arena ovală, care se află pe una dintre pantele Colinei Palatine, era, în primul rând,
impresionantă prin dimensiuni: număra mai bine de 600 de metri în lungime, având o lăţime de
aproape 120 de metri. Însă înainte de a încorpora aceste dimensiuni, Circus Maximus (sau, mai
precis, situl ocupat de vestigiile sale în prezent) era un mic stabiliment din lemn dare găzduia
cursele de care încă din secolul al VI-lea îH. Astfel, prima cursă de acest fel a fost ţinută în timpul
domniei lui Romulus, primul rege legendar al Romei. Circul a fost reconstruit din piatră, astfel încât
să sfideze trecerea timpului cu robusteţea noului material de construcţie. Însă vremurile s-au
schimbat, iar prestigiul aşa-numitelor ludi (aşa cum se chemau cursele de care în limba latină) a
pălit (ultima întrecere a fost organizată în anul 549 dH, sub Totila, împărat născut din neamul
goților, la circa un mileniu distanţă de prima cursă), sub presiunea noi apărutelor contexte
politice, sociale şi culturale.
Situl a fost abandonat, neglijat de toate oficialităţile
din Roma, şi virtualmente redus la condiţia de carieră de
piatră (aşa cum a fost cazul cu numeroase alte situri
antice, inclusiv cu renumitul Colosseum) de unde cantităţi
uriaşe de piatră au fost smulse şi refolosite drept
material de construcţie pentru diverse alte structuri
ridicate în Roma cu începere din evul mediu. Deşi poate fi
considerat una dintre cele mai triste privelişti din Roma
(puţine vestigii au rămas aici care să amintească
vizitatorilor despre monumentalitatea şi splendoarea
arenei), Circus Maximus este totodată unul dintre cele
mai valoroase situri arheologice. Cu puţină imaginaţie,
turistul curios aproape că poate să audă încurajările şi
aplauzele care obişnuiau, odinioară, să umple atmosfera
de la Circus Maximus în timpul spectaculoaselor ludi. Şi
chiar dacă vestigiile nu pot decât să sugereze
masivitatea fostului circ glorios, sunt dovada manierei în
care vechii romani înţelegeau, cel puţin în parte,
conceptul de divertisment public.
5. Circus Maximus-importanță
Circus Maximus era cel mai mare stadion din Roma antică și putea găzdui 250.000
de oameni în același timp, cifra ce reprezenta un sfert din populația Romei din acele
timpuri.
Întrecerile între carele de luptă erau una dintre cele mai populare modalită ți de
divertisment ale cetățenilor romani. Se spune ca până și Romulus, primul dintre cei șapte
regi ai Romei, obișnuia să organizeze întreceri între care de luptă. Circus Maximus are o
istorie ce se întinde până în secolul al 6-lea î.Ch. când Tarquinius Priscus, al cincilea rege
al Romei, a creat o pistă pentru astfel de întreceri între colinele Palatino si Aventino.
Primele porți de unde se lua startul în întreceri au fost făcute în anul 329 î.Ch. In 174 î.Ch.
Porțile au fost refăcute și șapte ouă de lemn au fost amplasate pe “spina”, zidul din
centrul arenei. Aceste ouă erau folosite pentru a număra tururile, după fiecare tur fiind
îndepartat câte un ou. In anul 33 î.Ch șapte delfini de bronz au fost adăuga ți pe “spina”
pentru același scop.
Vizitarea acestui monument ne poate duce înapoi în timp, pentru a vedea marele
circ al Romei aşa cum era în vremurile sale de glorie, când carele se întreceau cu
viteză, ridicând praful în aer.
6. Concluzie
Timpul care a trecut de la crearea unui
obiect sau de la momentul în care a avut loc un
eveniment este foarte important pentru că
influențează modul în care percepem lucrurile.
Trecerea timpului oferă perspectiva necesară
pentru a da valoare unui obiect sau unui loc.
Monumentele antice ne amintesc de viața
strămoșilor noștri, de tradițiile, obiceiurile și
activitățile acestora, însuflețind o parte din istorie
și înfățășându-ne, de multe ori, o perspectivă
glorioasă a renumitelor personalități antice ce au
înnobilat trecutul, prezentul și viitorul.
“Misiunea istorică a unui popor se judecă
după creaţiunile lui spirituale. Singure
valorile culturale justifică existenţa şi
misiunea unui popor. Istoria nu ţine seamă
de popoare sterile din Mircea
fire..” Eliade
7.Bibliografie

• https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/columna-
lui-traian-un-istoric
• https://www.rome-city-guide.com/ro/obiective-turistice-
roma/edificii/circus-maximus.html
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Columna_lui_Traian