Sunteți pe pagina 1din 8

Societatea pe acţiuni

S.A.
• S.A. – societatea constituită prin asocierea mai multor persoane
(acţionari), care contribuie la formarea capitalului social, prin
cote de participare de valoare egală, reprezentate prin titluri de
credit circulabile, numite acţiuni, în scopul împărţirii
beneficiilor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale, însă în
limita aportului lor încorporat în acţiuni.
Organele de conducere

ale societăţii:

a) adunarea generală a
acţionarilor;
b) consiliul societăţii;
c) organul executiv;
d) comisia de cenzori.
În actul de constituire al societăţii pe acţiuni trebuie să se indice:

1. numele sau denumirea fondatorilor;


2. cuantumul capitalului social;
3. numărul, tipul şi valoarea nominală a acţiunilor;
4. mărimea aportului şi numărul de acţiuni atribuit fiecărui fondator;
• Mărimea minimă a capitalului social al S.A. este stabilită prin lege.
Capitalul social se formează prin plasarea acţiunilor între acţionari şi
reprezintă valoarea aporturilor în mijloace băneşti şi în natură, vărsate
proporţional numărului şi valorii acţiunilor subscrise.
___________________________________________________________
• S.A. este obligată să constituie un capital de rezervă de cel puţin 10% din
mărimea capitalului social, care se formează prin vărsăminte anuale din
beneficiul societăţii pe acţiuni, în proporţie de cel puţin 5% din beneficiul
net, pînă la atingerea mărimii stabilite de actul de constituire.
• Capitalul de rezervă poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor
societăţii pe acţiuni şi/sau la majorarea capitalului social al acesteia.
Acţiunile

• Acţiuni sînt părţile în care este divizat capitalul social al S.A.,


în conformitate cu actul de constituire.
- atestă dreptul acţionarului de a participa la conducerea S.A.
- de a primi dividende şi o parte din valoarea bunurilor
societăţii în cazul lichidării acesteia
Obligaţiunile
• Obligaţiunea este un titlu financiar de împrumut, care
- atestă dreptul deţinătorului de obligaţiuni de a primi de la
emitentul ei valoarea nominală sau valoarea nominală şi
dobînda în mărimea şi în termenele stabilite prin decizia de
emitere a obligaţiunilor.
- nu poate fi emisă pentru o perioadă mai mică de un an
- se achită numai cu mijloace băneşti , iar achitarea în rate a
obligaţiunii nu se admite
Drepturile suplimentare ale acţionarilor care
deţin 10% din acţiuni
• Acţionarii care deţin 10% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot au
dreptul:
• să ceară efectuarea unor controale extraordinare asupra societăţii;
• să ceară determinarea costului plasării acţiunilor din emisiunea
suplimentară dacă cererea este bazată pe concluzia unui auditor;
• să ceară, în numele societăţii, repararea prejudiciului cauzat acesteia de
membrii organelor ei.