Sunteți pe pagina 1din 26

Consiliere

PROBA PRACTICĂ –
prezentarea produsului/
proiectului din practica
educațională
pentru conferirea/ confirmarea
gradelor didactice unu și superior
Rezultate cantitative și
01
calitative obținute
Impactul practicii
02 educaționale de succes
Proba practică – prezentarea produsului/ proiectului din
practica educațională pentru conferirea/ confirmarea
gradelor didactice unu și superior
Elemente de structură:
1. Argument/ Descrierea problemei și motivarea necesității schimbării.
2. Scop și obiective SMART (specifice, măsurabile, posibil de atins, realiste, încadrate
în timp).
3. Planul de acțiuni implementat (Ce? Când? Cum? Responsabil, resurse).
4. Rezultate cantitative și calitative
obținute/impactul practicii educaționale de
succes.
5. Asigurarea durabilității schimbărilor inițiate.
6. Diseminarea rezultatelor prin prezentări, publicații, formări la nivel de instituție/
Secvența dedicată
prezentării rezultatelor
• va trebui să Se vor avea în vedere:
valorifice în mod
prezentarea şi analiza
sistematic, clar şi datelor
inteligibil datele 01 Se pot prezenta in funcție de caz grafice, tabele,
scheme, diagrame comparative, histograme etc.
obţinute în urma
procesului de interpretarea
culegere a datelor. rezultatelor
02 Se vor sublinia relaţiile dintre rezultatele proprii
şi cele raportate la o altă realitate sau la
rezultatele unor studii
Rezultatele
trebuie să se exprime, clar, schimbările concrete pe care proiectul le va genera şi
care pot fi măsurate.
Exp.
● Ca urmare a activităţilor derulate în cadrul Proiectului… prin … am obţinut,
rezultatele:
● Rezultate cantitative
● 1 grup de iniţiativă - acţiune în domeniul…;
● 5 planuri de activităţi în domeniul…;
● 4 materiale informative despre proiect şi activităţile sale;
● 1 expozitie cu lucrari ale elevilor
Etc.
● Rezultate calitative
● abilităţi specifice la nivelul elevilor din grupurile ţintă;
● inventar de bune practici identificate prin proiect.
Rezultatele cantitative şi calitative obţinute

ENCICLOPEDIA localităţii natale


. 54 localităţi 3 cărţi, 12 Lapbook-uri, 14 BookCreator ,
8 Bookemon , 9 StoryJumper,  8 FlipSnack 

4
COMUNICARE, COLABORARE,
1085 elevi PARTENERIAT
Membrii comunităţii, părinţi, elevi , învăţători.
Prezentarea şi analiza datelor

Comparaea
Compararea
loturilor
lotului
experimentale
experimental la
între ele: la
început și după
început și după
proiect
proiect
Descrieți rezultatele prin compararea datelor finale
cu cele de start la ambele categorii de eşantioane.
Grupul-țintă Reușita Reușita
(evaluarea inițială ) (evaluarea finală)
Înainte de proiect După proiect
Grupul-țintă nr. 1 Clasa a VII-a
B
Grupul-țintă nr.2 Clasa a VIII-
aB

Descrieți rezultatele prin compararea datelor finale cu cele


de start la același eșantion.
Reușita Reușita
(evaluarea inițială ) (evaluarea finală)
Grupul-țintă
Rezultatele etapei de control
Eșantion Realizat În curs de Nerealizat
realizare
Grupa 15 copii 5 copii 2 copii
experimentală 68 % 23 % 9%
22 copii (100%)
Grupa de control 12 copii 8 copii 3 copii
22 copii (100%) 54,5 % 36 % 9,5 %
Prin analiza cantitativă și calitativă a rezultatelor activității de feed-back prin chestionare am obținut următoarele
:
rezultate:
● În vederea determinării impactului proiectului asupra participanților, am realizat
chestionarea de feed-back. Chestionarul a fost anonim.
● Condiție: Bifați unul din răspunsurile: da, nu, nu știu.

Nu
Nr. Da Nu
știu
1. Considerați că v-ați schimbat în urma proiectului?
2. Sunteți de părere că astfel de proiecte sunt necesare?
Considerați că activitățile realizate în cadrul proiectului au avut un caracter aplicativ?
3.
4.Prin analiza
Proiectul v-a oferitșiinformație
cantitativă calitativă arelevantă?
rezultatelor activității de feed-back prin chestionare am obținut
următoarele rezultate:
150
100
50
0
1 2 3 4

da nu nu stiu
Stabiliți relevanţa Luați în
diferenţelor considerare Descrieți
dintre rezultatele metodele de produsul
Demonstrați
obţinute, a evaluare demonstrând
rezultate înalte
măsurii în care autentice care aspectele
ale activității
grupul demonstrează pozitive ale ceea
elevilor prin
experimental s-a utilitatea acestui acțiunilor
proiectul dat.
detaşat produs, în realizate de către
semnificativ de activități profesor.
cel de control. educaționale
Răspuns Argument/ Descrierea problemei
și motivarea necesității
01 schimbării.

Scop 02

03 Obiective SMART

IMPACT:
Rezultate cantitative
04
și calitative
Proiectul: Personalități necunoscute din
comunitate
Problema - Impact
Prin implementarea proiectului
În experiența mea pedagogică de 32 de
educațional se propun următoarele 
ani am observat că elevii posedă
schimbări: elevii descoperă
informații vagi despre personalitățile de
personalitățile mai puțin cunoscute din
valoare ale neamului (oameni de
localitatea/ regiunea în care trăiesc;
cultură, întreprinzători, savanți, lideri
învață metode originale de colectare a
politici etc.), în special cunosc puțin
informației și dovezilor, precum interviul;
despre personalitățile din localitate sau
E-portofoliul, fișa de observare etc.;
regiune, dar care prezintă o semnificație
redactează și prezintă o comunicare.
valorică importantă pentru comunitate,
publicație, ppt etc. ca un produs finit.
Proiectul: Amenajarea  spațiului verde din curtea
școlii
Problema - Impact
Să stabilesc relaţiei de prietenie şi conlucrare între elevii claselor a II-a
A şi a VI-a B în activităţi ecologice de înverzire a spaţiului din curtea
şcolii ;
Să stimulez iniţiativa şi responsabilitătea în acţiunile de
plantare,îngrijire şi protejare a mediului (plantare a 20 de pomi , a 80
fire de crisanteme şi pregatirea terenului semănarea ierbii);
În experiența mea pedagogică am observat că elevii se împotrivesc să
aibă grijă de plante și pentru a educa dragostea de natură și de Să încurajez deciziile şi soluţiile practice de îmbunătăţire a spaţiilor
frumos am inițiat acest proiect. verzi din curtea şcolii;
Să obţinem satisfacţie în rezultatul muncii depuse şi să îmbunătaţim
aspectul estetic a spaţiilor verzi;
Să susţin participarea la acţiuni de păstrare şi îmbunătăţire a spaţiilor
verzi din curtea şcolii în perioada octombrie 2020 - martie 2021;
Proiectul: ,,O filă de istorie - Patrimoniul
național”
Problema - Impact
În experiența pedagogică Organizarea cu elevii a
de 16 ani am observat unui program de activități
lipsa atitudinilor privind descoperirea și
elevilor față de valorificarea patrimoniului
respectarea patrimoniului național 
național
Proiectul: Dezvoltarea abilităților de codificare a
elevilor
Problema - Impact
În experiența mea de 20 de ani
în calitate de profesor de Crearea unui  spațiu pentru
informatică am observat o activitatea elevilor în domeniul
scădere a interesului elevilor codificării informației și crearea
față de programare, utilizând programelor pentru calculator
produse realizate de alte sau telefon, dezvoltarea gândirii
persoane și creează produse algoritmice.
proprii
Proiectul: Matematica și viitoarea profesie
Problema - Impact
Activând ca profesor de matematică de
mai mult de trei decenii, ținând cont de Crearea unui spațiu de informare
cerințele moderne ale pieții muncii, am referitor la profesiile necesare pe piața
observat că elevii posedă informații muncii, despre persoanele ce au
modeste despre aplicațiile matematicii îmbrățișat aceste profesii,pentru o mai
în viața reală, și  nu sunt motivați bună cunoaștere a actualității,
suficient pentru a studia, pentru a-și beneficiilor, utilității matematicii în
putea continua cariera profesională în profesiilor respective.
domeniul științelor STEM.
Proiectul: Culegere Proiecte de succes la activități în
grup Problema - Impact
Din experiența pedagogică de 20 ani am observat că învățătorii întâmpină dificultăți la:  cum să creeze sală de
clasă în cadrul activităților în grup; cum să dinamizeze grupele de elevi; cum să creeze echipele; timpul de lucru
pentru lucru în grup; ce fel de sarcini să se propună pentru lucru în grup, ținând cont de multiplele inteligente;
cum să se aleagă tema lecțiilor;

Scopul a fost să elaborăm o culegere de proiecte de succes la activități în grup în conformitate cu principiile eficiente de organizare și desfășurare a  activităților în grup
O1 -  Definirea conceptelor activităților în grup;
O2 - Sortarea  proiectelor elaborate în funcție de planul calendaristic și preferințele copiilor, care se desfășoară timp de un an de zile;
O3 – Prezentarea și aprobarea produsului  în comunități pedagogice în varianta manuscris până la etapa editării;
O4 – Revizuirea finală a materialelor experimentale pentru aprobare până la etapa editării;
O5 – Aprobarea și publicarea materialului în coordonare cu editura RECLAMA timp de două săptămâni;
O6 – Implementarea proiectelor de succes în activități de învățare în grup la clasele primare la nivel național pe perioada anului de studii;

Elaborarea culegerii de proiecte de succes la activități în grup în conformitate cu principiile eficiente de organizare și desfășurare a  activităților în grup oferit posibilitatea să
definiim conceptele activităților în grup, iar prin aceasta am obținut o claritate metodică și ne-a determinat să fim consecvenți în elaborarea proiectelor didactice.
Am reușit să realizăm proiecte bazate pe interesele elevilor și să sistematizăm munca noastră de 2 ani de zile.
Aprobarea produsului în comunitatea pedagogică ne-a făcut să fim mai străduitoare, mai responsabile și în același timp ne-a avansat preocuparea noastră pentru aspectul metodic. Prezentarea
variantei de manuscris editurii a reprezentat o confirmare a pregătirii noastre în materie de limbă, în același timp ne-a creat posibilitatea să ne dezvoltăm, lucrând cu dicționarul și alegând cele
mai potrivite sensuri sau confruntând anumite dificultăți ortoepice.
Colaborarea cu editura ne-a adus prilej de comuniune profesională și ne-a lustruit competențele noastre de comunicare precum am învățat algoritmul de prepress, atunci când un material, sub
semnătura autorului, pleacă în tipar.
Cel mai important moment este că am ajuns să fim convingătoare, astfel încât am trezit un interes colegilor din republică pentru achiziția cărții și utilizarea ei în implementareaproiectelor de
succes în activități de învățare în grup

Prin prezenta culegere am ajutat învățătorii care întâmpină dificultăți la:  crearea sălii de clasă în cadrul
activităților în grup; la dinamizarea grupelot de elevi; la crearea echipelor; timpul de lucru pentru lucru în grup;
ce fel de sarcini să se propună pentru lucru în grup, ținând cont de multiplele inteligente; cum să se aleagă
tema lecțiilor;
Planificarea evaluării rezultatelor, pornind de la
așteptări
Prin implementarea proiectului educațional se propun următoarele  schimbări: 

învață metode originale de


elevii descoperă personalitățile
colectare a informației și redactează și prezintă o
mai puțin cunoscute din
dovezilor, precum interviul; E- comunicare, publicație, ppt etc.
localitatea/ regiunea în care
portofoliul, fișa de observare ca un produs finit.
trăiesc;
etc.;

Diagramă de monitorizare a Câte produse s-au realizat?


Instrument de măsurare a
metodelor de colectare a Unde se află?
numărului de personalități
informației Cum sunt sistematizate?
Planificarea evaluării rezultatelor, pornind de la
obiective
Identificarea timp de Prezentarea în cadrul
Colectarea timp de
trei zile de către conferinței școlare cu
două săptămâni a
elevii  clasei a IX-a a participarea elevilor
informației despre un Aprecierea implicării
unei liste de  claselor a IX-a - a XII-
Etapa constativă consătean - personale și  a
personalități notorii a (20.04.2021)  a
personalitate de colegilor în realizarea
Scopul din localitatățile lor de produsului cercetării
valoare utilizând și prezentarea
baștină efectuate sub formă
instrumentele proiectelor de
documentându-se  de comunicare, ppt,
recomandate: cercetare.
din diverse surse: publicație etc.
interviul, E-portofoliul,
mass-media, muzeul aplicând  algoritmul
fișa de observare etc.
școlar, consăteni etc; propus anterior.

Realizarea listei Câte instrumente au


Chestionar de comune: se numără fost alese? Care au Chestionar de
atitudine personalitățile fost cele mai utilizate? Câți elevi au atitudine
acumulate, câte participat? O grilă de
Focus Grup Jurnal de reflecție în Focus Grup
personalități în mediu evaluare a
care elevii vor povesti
Test de cunoștințe au colectat elevii,
despre trăirile pe
produselor. Test de cunoștințe
enumerarea surselor Interpretarea Interviu oral
Interviu oral documentate și
parcursul acestei
calitativă a grilei.
etape. Masă rotundă
Masă rotundă descrierea avantajelor
acestei etape. Secvențe din jurnal
Focus Grup

● 1. Ce dificultăţi de citire consideraţi la elevi?


● 2. Cum motivaţi elevii pentru depăşirea dificultăţilor de citire?
● 3. Ce tehnici, procedee, metode cunoaşteţi pentru depăşirea dificultăţilor de citire?
● 4. Ce propuneţi să schimbaţi în stilul Dv. de predare pentru a depăşi aceste
dificultăţi?
Obiectivele proiectului
● Identificarea de către cei 50 de elevi antrenați în ● Prezentarea de către elevi și profesori antrenați în
proiect, timp de o lună, a personalităților notorii proiect, în cadrul conferinței școlare din luna mai,  a
din localitatate; monografiei colective;

● Colectarea informației de către participanți, în


● Aprecierea reciprocă de către participanți, dar și
perioada martie – iulie despre personalitățile
beneficiari a implicării personale și a colegilor în
identificate;
realizarea și prezentarea monografiei colective, prin
diseminarea rezultatelor pe pagina de facebook a
proiectului.
Impactul
practicii
educaționale de
succes
Impactul proiectului se exprimă în

● consecinţele pozitive generate la nivelul: grupurilor ţintă, cadrelor didactice,


partenerilor de proiect, şcolii, comunităţii locale.
Exemple:
● Implementarea proiectului … are impact asupra:
● grupurilor ţintă (generarea unor schimbări specifice);
● comunităţii şcolare (valorificarea rezultatelor proiectului);
● şcolii ca organizaţie (creşterea capacităţii instituţionale, extinderea
parteneriatelor, creşterea prestigiului în comunitate);
● partenerilor din proiect (dobândirea unor informaţii şi abilităţi);
● comunităţii locale (rezolvarea unor probleme specifice proiectului);
● unităţilor şcolare din vecinătate (diseminarea bunelor practici identificate
prin proiect).
Expresii de reper pentru a prezenta
impactul:
În urma proiectului, elevii au devenit…
Datorită activității… elevii deja pot …
Un impact pozitiv asupra vieții și activității elevilor ...
Prin acest proiect, s-a reușit crearea unui climat optim pentru...
În contextul activității… au apărut posibilitatea participării și a organizării ...
S-a reușit educarea … și elevii au manifestat aceste calități…
În urma parcurgerii proiectului educațional, participanții au dobândit următoarele
competențe...
Elevii implicați în proiect au beneficiat de ...
În grupul clasei s-a format...
Elevii au manifestat un grad înalt de deschidere...
Vă mulțumesc
pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și