Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT MUN.CHIŞINĂU

INSTITUŢIA DE EDUCAŢIE TIMPURIE NR. 146 “TĂNDĂRICA”

RAPORT DE AUTOEVALUARE
pentru conferirea
gradului didactic întâi

COJOCARU Inga, educator


grad didactic II
1. DATE GENERALE

Activez în domeniul pedagogiei preşcolare de 17 ani. Absolventa


Colegiului pedagogic „A. Mateevici” din Chișinău, specialitatea
Educator în instituţiile preşcolare, cu anii de studii: 2000 - 2005.
Apoi, am continuat studiile în anii 2008 - 2011 la Universitatea de
Stat din Tiraspol, facultatea Psihopedagogie, specialitatea Științe
ale educației.

Debutul pedagogic a fost în instituţia de educaţie timpurie nr.5,


municipiul Chişinău unde am activat în anii 2003 – 2008, în funcţie
de educator. Apoi, din anul 2013, în aceeaşi funcţie, am activat în
instituţia de educaţie timpurie nr. 146, mun.Chişinău, unde activez
şi până în prezent.
Pentru schimb de experienţă şi dezvoltarea competenţelor
profesionale de specialitate, am frecventat cursurile de 150 ore la
Institutul de Formare Continuă, specialitatea: Educaţia preşcolară,
în perioada: 06.11.19- 26.11.19, cu numărul total de 20 credite, în
baza ordinului nr. 02-03/158 din 29.11.2019 și cursurile de 75 ore
la Institutul ce Formare Continuă, disciplina Psihopedsagogia, în
perioada 03.02.2020-15.02.2020, cu numărul total de 10 credite, în
baza ordinului nr. 02-03/21 din 15.02.2020.
Pe parcursul perioadei de
Un aport considerabil îl am în
activitate, acord o deosebită
crearea unui parteneriat eficient
atenţie asigurării didactice a
grădiniţă - familie. Acest aspect
grupei, materialele care vin
îl elucidez prin consilierile cu
în ajutor copiilor la
părinţii, informaţii acroşate în
desfăşurarea cu succes a
afişierul pentru părinţi, prin
activităţilor şi la ridicarea
proiectele tematice pe care le
nivelului măiestriei
derulez şi sunt activi atât copiii,
profesionale a cadrului
cât şi întreaga familie.
didactic.
2.1. Preocupările pentru dezvoltarea
profesională

Activitatea pedagogică a oricărui cadru didactic necesită perfecţionare


permanentă includerea pedagogului la desfăşurarea seminarelor, trainingurilor,
cursurilor, oferă „deschiderea” noilor posibilităţi, cercetarea ştiinţifică a
problemelor curente, descoperirea soluţiilor adecvate în anumite situaţii întâlnite.

Pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale care pătrund profund în


diverse domenii de activitate pedagogică, cadrul didactic are nevoie de o
preluare permanentă a acesteia în scopul unei perfecţionări continue.

Dezvoltarea profesională am realizat-o şi în cadrul seminarelor instructiv-


metodice organizate la nivel local, subiectele fiind axate pe domeniile de
dezvoltare şi învăţare a preşcolarilor, pe actele normative şi legislative, de
asemenea şi aplicarea acestora în domeniul educaţiei preşcolare: „Educația
moral-patriotică la preșcolari” - 2017-2018; „Educația socio-afectivă la
preșcolari” - 2018-2019; „Educația pentru sănătate la preșcolari” - 2019-2020.
PARTICIPĂRI LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI PEDAGOGIC cu
subiectele: „Crearea condiţiilor şi mediului educaţional-fizic şi psihologic-
favorabil în formarea deprinderilor de sănătate şi igienă la copiii de vârstă
preşcolară” - 14.12.16; „Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor prin
intermediul activităţilor ludice” - 22.03.17; „Dezvoltarea socio-emoţională a
preşcolarilor prin intermediul activităţilor integrate” - 06.12.17;
„Dezvoltarea creativităţii în cadrul activităţilor artistic-plastice” -
21.03.2018; „Formarea comportamentului ecologic la preşcolari prin
activităţi experienţiale” - 05.12.2018; „Cunoaşterea, promovarea şi
valorificarea elementelor de cultură şi tradiţii populare” - 06.02.2019;
„Dezvoltarea interesului şi motivarea copilului preşcolar prin intermediul
activităţilor ludice”- 04.12.19.

STUDIEREA EXPERIENȚEI AVANSATE A COLEGILOR prin asistarea la


activităţile extracurriculare, analiza şi aprecierea acestor activităţi în cadrul orelor
metodice desfăşurate în instituţie, elaborarea fişelor de lucru pe domenii de
activitate, analiza rapoartelor de evaluare a copiilor, a tehnicilor de lucru realizate
în centre de interes, în selectarea şi exersarea jocurilor de atenţie, perspicacitate ş.a.
O mare însemnătate în
realizarea cu succes a
Privitor la procesului de instruire şi
Conştientă de
perfecţionarea măiestriei educaţie în grădiniţă
impactul computerului în
activitatea didactică, profesionale şi acord parteneriatului cu
utilizez TIC în strategiile de îmbogăţirea cunoştinţelor familia.
predare, în cadrul educatorilor, am organizat Periodic practic
activităţilor folosesc o diverse activităţi chestionarea părinţilor
gamă variată de materiale metodice: informaţii, pentru a determina şi a
didactice: postere, fişe, seminare practice, aprecia nivelul de
scheme, materiale consultaţii individuale şi
familiarizare cu anumite
ilustrative, mijloace audio- în grup mare, ore
metodice, care vin să aspecte psihopedagogice.
video. Totodată acest fel de
promoveze noi metode şi
procedee eficiente de evaluare îmi permite să
influenţă educativă şi trasez noi directive în
instructivă. realizarea cu succes a
obiectivelor propuse.
2.2. Implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt

În funcţie de educator, m-am implicat cu preşcolari de 3-7 ani şi


părinţii acestora în activitatea instituţiei cu organizarea şi
desfăşurarea diverselor activități, cum ar fi: concursuri, expoziţii,
activităţi didactice şi extracurriculare:

În derularea proiectelor tematice, organizez copiii în discuţii,


dezbateri constructive, dirijez procesul de învăţare astfel ca să fie
unul motivaţional.

Demonstrez interes atât în activităţile practice cât şi în cele


teoretice, de aceea, pe lângă activităţile enumerate mai sus, aş
menţiona: comunicările din experienţa profesională şi
prezentarea strategiilor folosite: „Prezentarea jocurilor în cadrul
proiectului tematic „Ce vedem să iubim, ce avem să preţuim”.
Ofer sfaturi tinerilor educatori în proiectarea activităţilor şi
colaborarea cu familia.
2.3. Contribuţia personală a prestigiul şi imaginea
unităţii de învăţămînt
 În scopul promovării imaginii favorabile a Instituţiei de educaţie
timpurie nr.146 „Țăndărica”, pe parcursul ultimilor cinci ani de
activitate profesională, am realizat un şir de activităţi:
 2017 - activitate, educaţia pentru sănătate, în parteneriat cu părinţii
„Dacă vrei să fii voinic, trebuie să faci sport de mic"; 2017 - activitate
extracurriculară la nivel de instituţie „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă";
 2018 - participare cu grupa de copii la concursul „Mărțișorul” 2018 -
activitate integrată în parteneriat cu familia „Pâinea cea de toate
zilele";
 2019 – activitate extracurriculară pentru promovarea valorilor
naționale, dedicată sărbătorilor pascale „Cu mic cu mare purtăm în
mâini o lumânare”. În activități integrez materiale didactice într-o
gamă largă și variată. În cadrul activităților publice am inclus jocuri
ce pun accent pe afecțiune, trăire, empatie, cooperare.
 Implicarea personală în diverse activităţi îmi oferă posibilitatea de a-
mi perfecţiona competenţele profesionale în baza Standardelor
naţionale profesionale.
3. Imbunătățirea continuă a competențelor
profesionale

„Formarea
„Formarea culturii
culturii ecologice
ecologice la
la preşcolari
preşcolari
prin
prin intermediul
intermediul parteneriatului
parteneriatului cucu familia"
familia"

SCOPUL CERCETĂRII: Determinarea căilor efective în


pregătirea copiilor către însuşirea cunoştinţelor ecologice.

OBIECTUL CERCETĂRII: îl constituie procesul de pregătire a


preşcolarilor către instruirea ecologică prin derularea proiectelor
educaţionale în parteneriat cu familia.
Abordarea educaţiei ecologice în grădiniţă prezintă anumite particularităţi
metodologice, scopul final al acestui demers fiind formarea unui
comportament ecologic adecvat şi derularea de acţiuni concrete de protecţie
a mediului înconjurător.
Schema logică de abordare a educaţiei ecologice prezintă câteva etape care
descriu un traseu formativ

 Perceperea și observarea naturii.


1

 Determinarea tră irii unor senzații și sentimente și


2
conștientizarea copiilor asupra acestora.

 Implicarea personală
33

4  Asumarea responasabilită ții.


 Alcă tuirea unei strategii de acțiune.
4. DIRECŢII DE PERSPECTIVĂ
 Orice om care se respectă tinde spre perfecţiune, va fi mereu în căutarea
succesului în activitatea sa.
 Educatorul de succes presupune succesul său în grupă cât şi succesul copiilor
săi. Pentru continuitatea activităţii profesionale, am preconizat, pentru
următorii ani, unele probleme de cercetare:

Proiectarea demersului didactic, asigurând


realizarea relaţiilor interdisciplinare şi
transdisciplinare;

Susţinerea motivaţiei preşcolarilor de a învăţa.


4 PENTRU A ASIGURA REZOLVAREA TREPTATĂ A ACESTOR PROBLEME,
PLANIFIC SĂ URMEZ STAGII, CURSURI DE PREFECŢIONARE,
SĂ MĂ IMPLIC ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE

 Voi continua să organizez şi să desfăşor activităţi gospodăreşti unde


voi încadra copii şi părinţii acestora;
 Voi participa la seminare, reuniuni metodice, conferinţe, cursuri de
formare;
 Voi studia şi voi implementa tehnologiile moderne în educaţia
generaţiei în creştere;
 Voi elabora un portofoliu cu material metodic la subiectele
proiectelor tematice ce le voi desfăşura;
 Mă voi abona la literatura de specialitate;
 Voi consilia părinţii prin: mese rotunde, activităţi gospodăreşti cu
scopul implicării în viaţa grădiniţei.
5. REZULTATELE EVALUĂRII
 Pentru formarea şi dezvoltarea capacităţii copiilor de a observa şi de a
exprima corect observaţiile, impresiile, reacţiile afective ale copiilor,
am apelat la o serie de activităţi incluse în proiectele tematice
enumerate anterior. în continuare voi relata despre rezultatele evaluării
şi compararea acestora.

 În grupa experimentală se observă o creştere a numărului de copii


ce conştientizează necesitatea unei atitudini grijulii şi
binevoitoare faţă de natură. Aceste atitudini s-au desprins din
observările efectuate în timpul activităţilor practice pe terenul
grădiniţei, în timpul excursiilor.

 Analizând rezultatele ce sunt expuse în tabel remarcăm această


creştere. în grupa de control atitudinea copiilor este grijulie faţă
de natură dar se observă unele cazuri în defavoarea ei. Situaţia
dată se explică mai mult prin: interes scăzut din partea
părinţilor.
Caracterizarea nivelurilor

Sunt formate cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi ecologice.


Nivelul 1 Manifestă interes faţă de cunoştinţe ecologice.
Conştienciozitatea înaltă a actelor efectuate în natură.

Posedă cunoştinţe despre problemele ecologice însă


Nivelul 2 interesul faţă de el este pasiv, menţinut din exterior.
Comportamnetul în natură este conştient.

Lipsă de interes faţă de problema dată. Posedă cunoştinţe


Nivelul 3 fragmentare, nesistematice ale problemelor ecologice.
Comportamentul în mediul înconjurător este neadecvat.
  Cunoaşterea Formarea culturiui Formarea atitudinii
generală despre ecologice grijulii faţă de natură
natură

Nivelul Nivelul Nivelul

I II III I II III I II III

GE 60% 36,6% 3,3% 33,3 63,3 3,33% 60% 36,6% 3,33%


% %

GC 43,3% 36,6% 20% 30% 36,6 33,3 43,3% 36,6% 20%


%
Grupa experimantală
60.0% 63.3% 60.0%
60%
36.6% 33.3% 36.6%
40%

20%
3.3% 3.3% 3.3%
0% nivelul I
u ră i ce u ră
t g t nivelul II
na o l o na
ă de ie
c p re nivelul III
ț i s
i fa tl u
r de
i l ă
d in cu e ra
u e a n
a tit ar ge
r m a
ea f o er
e
ar ș t
rm o a
fo n
cu
Grupa de control
70%

60%

50%
43% 43%

36.6% 36.6% 36.6%


40%
33.3%
30%
30%
20.0% 20.0% nivelul I
nivelul II
20% nivelul III

10%

0%
r ă ice ă
tu og ur
na l nat
-10% e co e
ță
d ii e pr
fa tu
r
d es
ii cul al ă
in
ud ea er
t ar ge
n
ati rm a
r ea fo re
a ște
orm oa
f n
cu
CONCLUZII
 Din cele prezentate anterior atât în formă grafică cât şi tabelară se observă o
sporire a rezultatelor obţinute la toate domeniile de dezvoltare.
 Aceste rezultate sunt dovadă "vie" a unui proces de instruire şi educaţie
accesibil şi calitativ, drept urmare, a oferit o pregătire adecvată a copiilor nu
numai informativ dar şi practic.
 Prin urmare copiii sunt capabili:
 să comunice despre experienţele trăite;
 să interacţioneze cu adulţii şi colegii;
 să colaboreze în realizarea unei sarcini;
 să denumească obiectele şi fenomenele din jur, caracterizându-le; s
 ă exploreze concluzionând anumite aspecte;
 să negocieze, să argumenteze unele alegeri personale;
 să ofere răspunsuri complete;
 să-şi exteriorizeze emoţiile prin semne grafice (desen);
 să ofere ajutor colegilor, să demonstreze atitudine grijulie faţă de cei din jur,
 să utilizeze în vorbire expresii şi cuvinte din operele lecturate,
 să descrie obiecte, lucruri respectând algoritmul dat, să pronunţe clar şi corect
sunetele limbii materne, să recite expresiv poeziile memorizate,
 să dramatizeze schiţe din textele literare cunoscute,
 să soluţioneze situaţiile de problemă apărute;.
Prin urmare, parteneriatul grădiniţă- familie
sporeşte nivelul cunoştinţelor ecologice la
copii şi nu numai, dar şi îi sensibilizează
iniţiindu-i în acţiuni practice.

 Valoarea principală a educaţiei constă în


formarea atitudinii pozitive a copilului faţă de
lumea înconjurătoare.
 În perspectiva activităţii educaţionale, voi tinde
spre eficienţă, inovaţie, spre formarea unei
personalităţi competente, capabile să se
adapteze rapid la schimbările produse de
progresul lumii contemporane.
Mulțumesc
pentru atenție!!!

S-ar putea să vă placă și