Sunteți pe pagina 1din 28

ORGANIZAREA ȘI OBIECTUL

DE STUDIU AL CONTABILITĂȚII
CONȚINUTUL OBIECTULUI
CONTABILITĂȚII

PARTIDA DUBLĂ

Dubla reprezentare și
determinare a rezultatului Dubla înregistrare

CONTUL
DE PROFIT
BILANŢUL CONTUL
ŞI
PIERDERE
TRĂSĂTURI CARACTERISTICE ALE
AVERII (PATRIMONIULUI)
 1. o universalitate juridico-economico-financiară
 2. personală

 3. distinctă

 4. unică

 5. indivizibilă

 6. netransmisibilă
DEFINIREA ȘI CARACTERIZAREA
ELEMENTELOR DIN BILANȚ

 BILANŢUL = exprimă starea elementelor patrimoniale


ale unei entităţi la un moment dat.

STRUCTURILE
BILANŢULUI

CAPITALURI
ACTIVE PROPRII
DATORII
CARACTERIZAREA
ACTIVELOR(DEFINIRE)
Resurse controlatede întreprindere
(entitate)
Provin din evenimente trecute
Generează în viitor beneficii
economice
Valoarea sa poate fi estimată credibil
ACTIVELE
Imobilizări necorporale

ACTIVE Imobilizări corporale


IMOBILIZATE
Imobilizări financiare
ACTIVE

Stocuri
ACTIVE
CIRCULANTE Creante

Investitii pe termen
scurt

CHELTUIELI IN Casa si conturi la


AVANS banci
ACTIVELE IMOBILIZATE
1) Imobilizări necorporale:
-activ identificabil
-nemonetar;
-fără suport material;
-deţinut pentru utilizare.
Active
imobilizate 2) Imobilizări corporale:
Beneficii – -forma materială concretă
utilizare -deţinute mai mult de 1 an;
Detinute >1 an -valoare >limita legală;
-deţinut pentru utilizare.

3) Imobilizări financiare :
-titluri de valoare deţinutedurabil ( >1
an);
-aduc beneficii sub formăde dividende
şi/sau dobânzi
ACTIVELE
1) Stocuri:
CIRCULANTE -active identificabilein curs de productie
detinute pentru a fi consumate;
-deţinute pentru vanzare,consum sau utilizare

Active circulante
Provenienta
-achizitie
2) Creantele:
-productie -valori avansate temporar debitorilor
Beneficii -vor fi inapoiate ca atare sau ca echivalent
-consum (produse, lucrări sau servicii)
-vanzare
-utilizare
Detinute <1 an 3) Investiţii pe termen scurt:
-plasamente şi instrumente de trezorerie
deţinute pe termen scurt
<1 an
CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS

Sume achitate în cursul exerciţiului curent


CHELTUIELI dar care privesc exerciţiile viitoare (plata se
ÎNREGISTRATE ÎN face în exerciţiul curent, consumul în
AVANS perioadele -exerciţiile viitoare)
PASIVELE
Capital social

Rezerve
CAPITALURI PROPRII
Rezultatul
exercițiului
PASIVE

DATORII

 VENITURI ÎN
AVANS
DATORIILE
Obligaţii actuale
Provin din evenimente trecute
Generează fluxuri de numerar de
ieşire (scădereabeneficiilor
economice viitoare)
Valoarea poate fi determinată credibil
OBLIGAȚII
ACTUALE
BLS
Credite acordate primite
de cătreinstituţii
de credit

Datorii
OBLIGAŢII sociale
ACTUALE
PENTRU:

Munca
salariaţilor

Datorii
fiscale
EVENIMENTE TRECUTE

CONTRA
CT
LEGE

CUTUMĂ
FLUXURI DE NUMERAR DE
IEŞIRESTINGERE OBLIGAŢII

Cedarea Achitare în
Renunţarea de
numerar
către creditor altor active decontări bunuri

Conversia în Prestare
capital propriu Prescriptie
servicii

Schimb obligaţie
pe altă obligaţie
DATORII

Datorii pe Datorii pe
termen scurt termen lung
Exigibile < 1an Exigibile > 1an
CAPITALUTI PROPRII

ASOCIAŢI
Interesul
rezidual al
ENTITATEA
asociaţilor/acţio
Datoria entității
narilorîn
faţă de asociaţi
activele unei
(situaţia netă)
entităţi după
deducerea
tuturor datoriilor
CAPITALURI
PROPRII
NENOMINALIZATE

CAPITALURI 1)PRIME DE CAPITAL


PROPRII
NOMINALIZATE 2)REZERVE DIN
REEVALUARE
1)CAPITAL SOCIAL
SUBSCRIS NEVĂRSAT COMPONENTELE 3)REZERVE
CAPITALURILOR
2)CAPITAL SOCIAL PROPRII 4)PROFITUL SAU
SUBSCRIS VĂRSAT PIERDEREA REPORTATĂ

3)PATRIMONIUL 5)PROFITUL SAU


REGIEI PIERDEREA
EXERCIŢIULUI
FINANCIAR
(REZULTATUL
EXERCIŢIULUI)
CONTUL
 Contul este un procedeu specific metodei
contabilităţii, care reflectă existenţa şi
mişcarea fiecărui element patrimonial ca efect
al modificărilor (creşteri şi diminuări)
produse de operaţiile economice ce au loc
într-o perioadă de gestiune.
CLASFICAREA CONTURLOR

În funcţie de
În funcţie de În raport cu În funcţie de apartenenţa
destinaţia bilanţul conţinut şi lor la un
acestora contabil structură anumit tip de
contabilitate
CONTUL DE ACTIV

- soldul iniţial;
debitul conturilor ●
- majorările;

- soldul final

creditul
conturilor

- diminuările

Soldul final ●SfA=Si+Rd-Rc


CONTUL DE PASIV
creditul ●


- soldul iniţial;
- majorările;
conturilor ●
- soldul final.

debitul conturilor ●
- diminuările

Soldul final ●
SfP=Si+Rc-Rd
SCHEMA CONTURILOR DE ACTIV ȘI
PASIV

Debit Cont de ACTIV Credit Debit Cont de PASIV Credit

Sold inițial Sold inițial

Majorări + Diminuări - Diminuări - Majorări +

Rulaj debitor Rulaj creditor Rulaj debitor Rulaj creditor

Sold final Sold final


CONTURI SINTETICE SI ANALITICE
 În funcție de detalierea informației, conturile
contabile se împart în conturi sintetice şi analitice
 Conturile analitice sunt conturile deschise pentru
conturile şi subconturile sintetice în vederea grupării
detaliate a obiectelor de evidenţă.
 De exemplu: la o întreprindere de construcţie,
conturile analitice la contul „Materiale” pot fi:
 contul analitic - ciment,

 contul analitic - nisip,

 contul analitic - pietriş ş.a.


LEGĂTURA DINTRE CONTURILE
SINTETICE ŞI ANALITICELE

2. 3.
1. 4.
Sis= Sfs=
Rds= Rcs=
ƩSi ƩRd ƩSf
ƩRc
A A A A
BALANŢE DE VERIFICARE ŞI
ÎNSEMNĂTATEA DE CONTROL A
ACESTORA

de verificare a exactităţii
înregistrărilor efectuate în conturi

de realizare a concordanţei dintre


Funcțiile conturile analitice şi cele sintetice
balanței de
verificare
de legătură între cont şi bilanţ

de grupare şi centralizare a datelor


înregistrate în conturi
BALANŢE DE VERIFICARE ŞI
ÎNSEMNĂTATEA DE CONTROL A
ACESTORA
 Balanţa de verificare, cel mai des întâlnită în practica
contabilă, are trei tipuri de egalităţi.
 Ea se prezintă, din punct de vedere al conţinutului, ca
balanţă de rulaje, solduri iniţiale şi finale, iar din
punct de vedere grafic, ea se prezintă în sub formă
tabelară, cu şase coloane, din care două, pentru
solduri iniţiale (debitoare şi creditoare), două pentru
rulaje, (debitoare şi creditoare), şi două pentru
solduri finale (debitoare şi creditoare), ceea ce
permite stabilirea a trei serii de egalităţi între totalul
coloanelor perechi.
BALANŢA DE VERIFICARE A
CONTURILOR SINTETICE
Nr. crt. Denumire Sold iniţial Rulaje Sold final
a
conturilor Debit Credit Debit Credit

Debit Credit

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Imobilizări
necorporal
e

2 Mijloace
fixe


TOTAL X X Y Y Z Z

S-ar putea să vă placă și