Sunteți pe pagina 1din 19

Direcția Învățământ

Hâncești
Seminar metodic raional cu
directorii adjuncți pentru
instruire: Rolul evaluării în
monitorizarea
progresului și a
randamentului școlar.

GM Grădiniță ”K.Evteeva”
Ivanovca
31 ianuarie 2017
Meditați...
E ceva ce nu știu Mi se pare că știi ce ar trebui să
Dar se presupune că ar trebui să știu eu
știu. Dar nu poți să-mi spui anume
Nu știu ce nu știu, dar ar trebui să Pentru că nu știi ce știu.
știu S-ar putea să știi ce nu știu eu
Și mă simt prost Dar nu și că nu știu eu
Nu numai pentru că nu știu Iar eu nu știu să-ți spun. Va trebui
Ci și pentru că nu știu ce nu știu. deci să-mi spui TOTUL
Așadar, mă prefac că știu, (R.D.Laing,Noduri)
Dar mă scoate din fire
Că nu știu ce trebuie să mă prefac
că știu
Deci mă prefac că știu totul
Enumerați așteptările dumneavoastră
de la acest seminar:
Stabilirea obiectivelor în baza
așteptărilor:
Stabilirea modalităților eficiente de evidență a
rezultatelor școlare în bază de recomadările
organului de specialitate.
Experiențe ale instituției gazde în ceea ce privește
evidența și valorificarea rezultatelor academice ,
schimb de experiență.
Orientări generale de îmbunătățire a rezultatelor
școlare prin prizma valorificării situației academice
atestate în diferite secvențe didactice.
Argument:
Evaluarea instituțională constituie perspective de înțelegere a
modului în care școala și profesorul pot explica o parte din
reușita sau nereușita cadrului didactic.Trebuie să ne fie clar că
randamentul școlar scăzut nu este o fatalitate, dar o dovadă că
enormul potențial de care școala dispune nu este valorificat
decât parțial.
Experiența pedagogică demonstrează că nivelul rezultatelor
școlare reflectă, în măsură foarte însemnată nivelul muncii
profesorului,pregătirea, însușirile profesionale, măiestria
pedagogică, trăsăturile de personalitate ale acestuia.
În ansamblu de calitatea tuturor c/d din instituție depinde
rezultatul general al școlii în toate domeniile educaționale și
respectiv denotă cultura organizațională a acesteia care-i
formează cartea de vizită
Argument :
Activitățile de ajustare fac din evaluare o procedură
formativă , care urmărește să-l perfecționeze pe elev,
și să nu-l judece.
Aceste activități sunt garanțiile unei pedagogii a
succesului, ale unei școli care, renunțând la orice
concepție elitistă, se atașează cu tenacitate de funcția
sa democratică de promovare optimă a fiecărui elev.
Michel Minder
Termeni cheie:
Evaluarea școlară –procesul prin care se delimitează, se
obțin și se furnizează informații utile, care să permită
luarea unor decizii ulterioare, ea trebuie să fie concepută
ca o cale de perfecționare ce presupune o strategie globală
a formării și constituie un act integrat activității
pedagogice.
Randament școlar- ansamblul performanțelor școlare
realizate de către elevi într-o anumită perioadă de timp.
Eșec școlar- imposibilitatea elevului de a îndeplini
obiectivele la nivel de clasă și materie.
Progres școlar- performanță care marchează o realizare
deosebită într-un domeiu de activitate; definește raportul
dintre rezultatele obținute la un moment dat și rezultatele
anterioare.
Ion T.Radu consideră că evaluarea
definește procesul menit să măsoare și să
aprecieze valoarea rezultatelor sistemului
de educație, eficacitatea resurselor, a
condițiilor și a operațiilor folosite în
desfășurarea activității, prin compararea
rezultatelor cu obiectivele propuse, în
vederea luării deciziilor privind ameliorarea
activtății în etapele următoare.
Analiza rezultatelor școlare oferă societății
posibilitatea să se pronunțe asupra învățământului ca
subsistem, să confirme sau să infirme acumularea de
către cei instruiți a cunoștințelor și abilităților
necesare unei activități social utile.
Din punct de vedere pedagogic evaluarea oferă
informații referitoare la relațiile dintre componentele
interne ale procesului educațional, în special a celor
dintre profesor și elev. Cunoscând performanțele
elevilor putem aprecia dacă activitățile proiectate și-
au atins scopul.
Sarcina 1
Timp de 2 minute pregătiți o scurtă informație cu
referire la experiența dvoastră în domeniul urmăririi
progresului școlar în instituția pe care o conduceți.
Cum se realizează gestionarea datelor despre elevi în
instituția d-ră?
Prezintă 2-3 persoane.
Fişa de observare a progresului şcolar la
Fişa de evaluare/monitorizare a progresului elevului la nivel de disciplină , anul de studii 2016-2017
nivel de disciplină şcolară.
. Nr.
crt.
Nume si prenume Rezultate obtinute-note/medii
Evaluare Evaluari pe parcursul Media Evaluari pe parcursul Evaluar Media Media
elev:
initiala Semestrului I Sem.I Semestrului al II-lea e Sem.al anuala
finala II-lea

Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data: Data:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fişa de evaluare a progresului şcolar la nivel de treapta, instituţie.
Anul de studii 2015-2016 Media Progres Anul de studii 2016-2017 Media şcolară Progres
Clas a

şcolară
.
atematic

matematic
ână
ână

l.străină

l.străină
biologia

biologia
ia

chimia
l.rom

l.rom
chim

fizica
fizica
m
a

a
5
6
7
8
9
media
Ce informație referitoare la nivelul sau evoluția
competențelor elevului o au la dispoziție cadrele
didactice la preluarea elevilor de la o treaptă la alta?
Observarea sistematică a comportamentului
elevului(portofoliul educațional):
O tehnică aparent nouă.Se urmăresc cunoștințele,
capacitățile, atitudinea față de desfășurarea unei activități,
atitudini sociale și științifice, interese, aprecieri, adaptări.
Se realizează prin fișe de evaluare, unde se consemnează
cele mai importante evenimente observate de profesor.
Acest instrument este instituit începând cu clasele
pregătitoare și este actualizat /completat continuu de
cadrele didactice direct responsabile de monitorizarea
evoluției elevului.
În portofoliul educational, dascãlii ar trebui sã
includã o prezentare a copilului pe care l-au avut ca
elev timp de un numãr de ani, activitãtile la care a
participat, implicarea elevului în activitãti culturale
sau sportive, precum si participarea acestuia la
olimpiade si concursuri scolare cu rezultatele
obtinute.
Elaborați un model de structură a portofoliului
educațional al elevului.
Concluzii...
În instituție trebuie să existe un sistem de evaluare a
rezultatelor școlare ale elevilor, sistem fundamentat de
prevederile Concepției naționale și instituționale de
evaluare a rezultatelor școlare și realizat prin Planul de
acțiuni și mecanismele de monitorizare a rezultatelor
școlare ale elevilor de către echipa managerială şi cadrele
didactice.
Evaluarea rezultatelor școlare se realizează conform unui
algoritm stabilit, prin diverse tipuri de probe.
Colectarea datelor și stocarea rezultatelor evaluărilor, a
rezultatelor școlare ale elevilor trebuie să se realizeze
sistemic, pe orizontală și verticală, ceea ce permite
vizualizarea rapidă a rezultatelor școlare ale fiecărui elev.
Există diverse modele de stocare a rezultatelor școlare ce
permit utilizarea lor rapidă la necesitate.
Concluzii...
Analiza rezultatelor școlare ale elevilor trebuie să se realizeze prin
contrapunere și comparare cu rezultatele anterioare ale elevilor,
clasei, catedră, profesor la fiecare sfârșit de semestru în cadrul
Consiliilor Profesorale. Rezultatele examenelor de BAC și ale celor
de absolvire a gimnaziului se analizează atât în cadrul Comisiilor
metodice, cât și la Consiliile Profesorale. Rezultatele școlare ale
elevilor se discută cu fiecare părinte în cadrul discuțiilor individuale.
Activitățile de ameliorare a rezultatelor școlare includ analiza
rezultatelor probelor de evaluare, organizarea activităților
diferențiate și individualizate în cadrul lecțiilor, lecții suplimentare,
frecventarea Centrului de Resurse pentru incluziunea elevilor cu
CES.
Activitățile stimulative ale elevilor în vederea asigurării calității
rezultatelor școlare se rezumă la menționarea lor prin afișarea
rezultatelor obținute la Panoul Informațional, prin Panoul
merituoșilor, acordarea diplomelor, a premiilor pecuniare,
acordarea biletelor în taberele de odihnă .
MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!!!