Sunteți pe pagina 1din 25

Cercetare în nursing

Suport de curs
M.I. Nina Podărăscu
Concepte și termeni uzuali
• În domeniul medical, strategiile ţărilor dezvoltate
vizează ca prioritate de necontestat atingerea unui
standard înalt al stării de sănătate a populaţiei.
• Deşi această prioritate se regăseşte şi în ţara
noastră, constatăm că încă există o diferenţă
sesizabilă între vorbe şi fapte. Cercetarea ştiinţifică
este necesară în toate compartimentele activităţii
umane în care se tinde spre perfecţioare continuă.
Cercetarea științifică
• Cercetarea științifică este o formă de investigare bazată pe
raționament sistematic, necesară în toate compartimentele
activității umane, o manieră științifică de cunoaștere
caracterizată prin autocorectare, specifică îngrijirii pacientului.
• Trecerea de la rutină la practica bazată pe evidența clinică și
dovezile științifice presupune mai mult: informare continuă,
cunoașterea raționamentelor ce stau la baza activității zilnice
având drept rezultat îmbunătățirea calității îngrijirilor acordate.
• Cercetare – studiu amănunţit efectuat în mod sistematic, cu
scopul de a cunoaşte ceva; investigaţie.
• Cercetarea – fundamentală –
• Cercetarea – aplicativă –
Cercetarea fundamentală
• Cercetarea fundamentală are scopul de a genera şi oferi
informaţii sau teorii şi de a identifica principiile care stau
la baza activităţii nursing.
• Cercetarea fundamentală este întreprinsă pentru
acumularea informaţiilor, extinderea bazei de cunoştinţe
într-o disciplină, pentru a îmbuntătăţii înţelegerea sau
ajută la formularea sau redefinirea teoriei.
• De ex. un cercetător poate studia în amănunt
comportamentul individului datorat unui stres intens cu
scopul de a înţelege ştiinţific modificările induse de
acesta, cum ar fi insomnia.
Cercetarea aplicată
• Cercetarea aplicată → găsirea soluţiilor la
problemele imediate prin aplicarea principiilor
teoretice.
• Cercetarea aplicată se bazează pe găsirea unei
soluţii imediate la o problemă existentă.
• Un alt scop → planificarea sistematică a schimbării
într-o situaţia problematică.
• De ex. poate fi cercetarea aplicată un studiu al
eficienţei intervenţiilor nursing specifice pentru a
combate insomnia apărută ca urmare a stresului.
• Cercetarea fundamentală este potrivită pt descoperirea principiilor
generale ale comportamentului uman şi procesele biofiziologice,
iar cercetarea aplicată este destinată să indice cum aceste principii
pot fi utilizate pt rezolvarea problemelor în practica nursing.
• Ex. în disciplinele medicale datele obţinute pot fi utilizate pentru:
• - a elucida anumite aspecte din etiologia (cauzele şi factorii ce
influenţează apariţia diverselor boli) unei boli.
• pentru identificarea persoanelor care sunt supuse unui anumit risc
de îmbolnăvire.
• - a determina nevoile unui grup populaţional,
• - a stimula interesul public într-o anumită problemă de sănătate
publică.
• - a evalua eficienţa unui program de sănătate în curs de
desfăşurare, ş.a.
Cercetarea în nursing
• Cercetarea în nursing are anumite caracteristici care o
diferențiază de alte domenii;
• este o cercetare a aspectelor activității profesionale în
strânsă legătură cu sarcinile, atributiile și responsabilitățile
asistentelor medicale, având drept obiectiv îmbunătățirea
cunoștințelor și adoptarea unei atitudini academice. Toate
acestea se va reflecta în atingerea unui standard înalt de
profesionalism în serviciile de nursing.
• Dezvoltarea profesională, clinică si dezvoltarea în plan
personal sunt motive ce trebuie să stea la baza înțelegerii
și aplicării rezultatelor cercetării științifice.
• Ce reprezintă cercetarea pentru nursing?

• - constituie baza de selectare a cunoștințelor transmise de


educatorul/ formatorul în
• nursing;
• - este un model cadru pentru procesul de nursing;
• - este un impuls și o direcţie pentru conceptualizare în nursing
(ghiduri, protocoale);
• - este o reprezentare conceptuală a realităţii, o formă clar
abstractă ce reconstituie realitatea.
• Metodele de cercetare în nursing sunt specifice scopului pe
care cercetătorul îl vizează;
• Metodologia include aspecte referitoare la dimensiunea, tipul
lotului de studiu, mijloacele de cercetare, colectare, prelucrare
și analiză a datelor.
• Cea mai practică clasificare a metodelor de cercetare:
• - Studiu descriptiv;
• - Studiu experimental;
• - Studiu participativ/de acțiune
• Studiile pot fi deasemenea:
• - studiile cantitative;
• - studiile calitative;
• - studiile mixte (cantitative și  calitative)

• Caracteristicile cercetării:

• - direcţionată spre rezolvarea problemei;


•  -  bazată  pe dovezi empirice și  observaţionale;
•  - implică observaţia precisă și descrierea corectă;
•  - pune accentul pe dezvoltarea de teorii, principii, generalităţi;
•  - utilizează tehnici sistematice, obiective și  logice;
• - trebuie făcută cu calm și  curaj.
• Cercetătorul trebuie să aibă cunoştinţe/experienţă în ceea ce priveşte problemele
studiate, precum și abilitate în prezentarea datelor.
• Mijloacele de cercetare în nursing includ:
chestionare, înregistrări audio și video,
interviul (structurat, semistructurat și
nestructurat ), tehnici de observaţie
(comportamentală sau fiziologică, directă sau
indirectă; pasivă - nonparticipativă sau
activă –  participativă).
• Modelul de cercetare caută să scoată
în evidenţă idei / ipoteze, ducând la formarea
viziunii și a scopului global.
• Funcţia atribuită modelului de cercetare este de a:
•  - genera ipoteze
• - da directive pentru dezvoltarea cercetării
•  - ghida (orienta) culegerea datelor
• Având în vedere apariţia unor cerinţe crescute
privind informaţiile, profesorii de nursing
orientează studenţii să-și însuşească metodele de
studiu, folosirea gândirii, căile de selectare a
informaţiilor, să aplice cunoştinţele în practică și
deasemenea să formuleze ipoteze pentru viitoare
studii de cercetare.
Importanţa cercetării în nursing

• Cercetarea în nursing dezvoltă cunoştinţe noi care


au darul de a îmbunătăţii practica nursingului în
beneficiul pacienţilor, comunităţilor și chiar al
nurselor.
• Prin aceasta cercetare poate fi evaluată relevanţa și
eficienţa abordărilor în domeniul îngrijirii
pacientului și al promovării sănătăţii.
• Toate sistemele de îngrijiri trebuie să amelioreze
îngrijirea sănătăţii menţinând costurile constante.
• Astfel nursingul este supus unei presiuni crescânde
pentru a-și demonstra și justifica cost-eficienţa.
• Scopul final al nursingului este să asigure o înaltă calitate a
îngrijrii pacienţilor. Practica clinică fără cercetare este
practica bazată pe tradiţii dar fără validare științifică.
• Cercetarea trebuie să identifice modalităţile eficiente de
îngrijiri, să evalueze impactul acestora în starea de
sănătate a pacienţilor sau să testeze alte teorii.
• Pentru a întâmpina provocările sociale și  nevoile indivizilor,
practica nursing trebuie să aibă la bază cercetarea.
• În contextul îngrijirilor de sănătate, schimbărilor datorate
serviciilor farmaceutice și progresului tehnologic, nursele și
alţi profesionişti ai îngrijirilor de sănătate au nevoie să fie
pregătiţi profesional, să răspundă la provocări și să
acţioneze clinic bazându-se pe dovezi științifice.
Teoriile în nursing
• Teoriile în nursing sunt utilizate să descrie, să explice, să
prevadă.
• a)Teoria descriptivă
• - identifică caracteristicile și componentele unei discipline
• b)Teoria explicativă
• - identifică caracteristicile și componentele legate una de alta și
răspunde pentru cum funcționează disciplina.
• -identifică, descrie scopurile și observațiile.
• c) Teoria predictivă
• - prevede relațiile dintre componentele unui fenomen și
incomponențele unui fenomen, prevede în ce condiții se va
produce acesta.
• d)Teoria prescriptivă
• - se adresează nursingului terapeutic și consecințelor nursingului
terapeutic și intervențiilor.
•Scop comun:
•- îmbunătățirea îngrijirii pacientului;
•- furnizează judecați raționale;
•- dau necesarul de cunoștințe de baza pentru
acțiunile potrivite;
•- ajută la rezolvarea unor chestiuni curente în
nursing;
•- pregătesc asistentele pentru asumarea,
adresarea întrebărilor și valorilor;
•- servesc cercetarea, educația și practica.
• Pași în cercetare:
• - descrierea problemei;
• -formularea întrebării;
• -studierea literaturii;
• -stabilirea obiectivelor;
• -formularea ipotezelor;
• - identificarea variabilelor, eșantionului;
• -selectarea unui model(tip) de cercetare;
• -definirea caracteristicilor populației studiate;
• -selectarea eșantionului;
• - operaționalizarea și măsurarea variabilelor;
• - colectarea datelor;
• -organizarea pentru analiza;
• - analizarea datelor;
• - interpretarea rezultatelor;
• - comunicarea rezultatelor;
• - utilizarea rezultatelor.
Scopurile cercetării în nursing

• Cercetarea în nursing este orientata către înțelegerea


mecanismelor fundamentale care susțin capacitatea
indivizilor si a familiilor de a funcționa optim si de a
reduce la minim efectele negative ale stării de boala
fiind critică pentru calitatea cost -eficiență a îngrijirilor
de sănătate
• Scopul cercetării în nursing este la fel de larg ca și
scopul nursingului focalizându-se în special pe
client/pacient și poate fi prezentat sub următoarea
definiție: nursingul cuprinde - promovarea sănătăţii, -
prevenirea bolii,- îngrijirea persoanelor bolnave fizic,
mental sau cu infirmități / deficiențe, de toate vârstele,
în toate unitățile de îngrijire a sănătăţii precum și în alte
unități ale comunității.
• Cercetarea în nursing este focalizată în principal pe
dezvoltarea cunoștințelor referitoare la nursing și la
practica sa, incluzând îngrijirea persoanelor în stare de
sănătate sau boală.
• Cercetarea în nursing este orientată către capacitatea
indivizilor și a familiilor de a funcționa optim și de a
reduce, la minim, efectele negative ale stării de boală,
asigurarea calității și eficienței îngrijirilor nursing.
• Cercetarea în nursing caută să înțeleagă natura
comportamentului uman, în stare de sănătate sau boală
și să identifice intervențiile pe care le pot folosi nursele
pentru a îmbunătăţii rezultatele (de ex. autoîngrijirea)
sau pentru a le modera (ex alinarea durerii).
• Cercetarea în nursing poate fi realizată în toate
mediile de lucru ale nurselor: spitale, clinici,
cămine, ş.a.
• Ea este de asemenea o componentă importantă
atât a educației cât și a managementului în
nursing.
• În concluzie, cercetarea în nursing caută să
răspundă întrebărilor sau rezolvă probleme ale
activității nursing prin identificare, descriere,
explorare, explicare, predicție și control.
• Deci scopurile cercetării în nursing sunt:
• - înțelegerea propriei profesiei;
• - înțelegerea problemelor de sănătate;
• - sprijinirea deciziilor;
• - îmbunătățirea calității îngrijirilor;
• - scăderea costurilor și utilizarea eficientă a resurselor;
• - studiul indivizilor și al procesului de nursing;
• - îmbunătățirea educației;
• - dezvoltarea politicilor de sănătate, protejarea
principiilor de etică;
• - dezvoltă autonomia nursingului și întărește profesia;
• - furnizează informații pentru nursingul clinic bazat pe
dovezi.
• Cercetarea în nursing dă posibilitatea
asistentelor să:
• - descrie situațiile particulare în nursing care
sunt mai puțin cunoscute;
• - explice fenomenul care trebuie luat în
considerare în planificarea îngrijirilor nursing;
• - prevadă rezultatele probabile ale deciziilor
luate în nursing legate de îngrijirea individului;
• - controleze producerea unor rezultate nedorite;
• - inițieze activități sigure, confidențiale, capabile
să respecte dorința persoanei îngrijite.
La ce este bună cercetarea în nursing ?
• Pentru a răspunde acestei întrebări vom considera pe scurt
motivele profesionale, clinice și personale pentru care
înțelegerea și aplicarea rezultatelor cercetării în nursing este
importantă.
• Nursele au in fata constant o provocare , aceea de a-si analiza si
imbunatati practica, si astfel toate au rol in cercetarea nursing.
• Nursele practicieni care nu sunt formate ca cercetatori, pot si
ele sa contribuie in procesul cercetarii. Prin apropierea de
pacienti, ele pot ajuta cerectarea si pot participa la diverse
proiecte de cercetare ca asociate, proiecte care se deruleaza in
unitatile unde isi desfasoara activitatea, prin colectarea datelor.
•Nursele pot opta pentru deprinderea cunostintelor de
cercetare, pentru a desfasura ele insele programe de
cercetare, in timp ce altele se pregatesc pentru dobandirea
gradelor profesionale superioare, pentru a deveni cercetatori
in departamentele nursing ale universitatilor sau in unitatile
clinice.
•Folosirea larga a informatiilr si tehnologiilor sugereaza faptul
ca si cunostintele nurselor practiciene vor spori pe masura ce
datele adunate privind problemele pacientilor si interventiile
de ingrijire nursing devin baza de deate pentru cercetarea in
nursingul clinic si pentru activitatile de asigurare a calitatii.
•Rezultatul studiilor de cerecetare nursing pot fi folosite atat
de personalul nursing cat si de celelalte categorii de furnizori
de ingrijiri de sanatate, pentru imbunatatirea practicii clinice,
pentru a sprijini educatia in nursing si pentru a informa pe cei
care se ocupa de planificarea serviciilr si politicile de
sanatate.
• În concluzie, cercetarea în nursing este utilă
pentru înțelegerea conceptelor, modelelor
specifice nursingului, a mediului de acțiune și
complexitatea situațiilor de nursing în practica
profesională.
• Bibliografie:
• 1. Beldean L.- Procesul de Nursing, Editura Univesităţii, Lucian Blaga, Sibiu,
1999;
• 2. Chelcea, Septimiu – Metodologia cercetării sociologice. Metode
cantitative şi
• calitative, Editura Economică, București, 2007;
• 3. E. Gulie, M Manea - Cercetarea in nursing, Editura Reprograph, 2008;
• 4. Kader Parahoo - Nursing research, Palgrave Macmillan, second edition
2006;
• 5. Manea M. - Curs de nursing general – volumul I, Editura Craiova
Medicală, 2003;
• 6. Titircă L. - Ghid de nursing, Editura Viaţa Medicală Românească,
Bucuresti, 1999.

S-ar putea să vă placă și