Sunteți pe pagina 1din 14

”Natura este o carte care trebuie citită și percepută corect;

înțelegerea ei greșită aduce daune irecuperabile.”


(M.Nalbandian)
Amintiți-vă câteva substanțe
minerale utile din țară pe care le-ați
studiat în clasa a VIII-a.

Enumerați câteva resurse


naturale pe care le folosiți personal în
diferite scopuri.
Condiții
naturale
Relieful Clima

Condiții naturale-totalitatea
Vegetația Apele
componentelor, proceselor și fenomenelor
naturiicare creează un anumit mediu
de trai și influențează asupra vieții și
Structura
activității umane.
geologica

lumea
animală
Resursele
Resursele
de
de sol
sol
Resurse cosmice

RESURSE
RESURSENATURALE-
NATURALE-TOTALITATEA
TOTALITATEA
ELEMENTELOR (BOGĂȚIILOR) NATURII
ELEMENTELOR (BOGĂȚIILOR) NATURII
CARE
CAREPOT
POTFIFIUTILIZATE
UTILIZATEÎNÎNACTIVITATEA
Resursele atmosferice

ACTIVITATEA
UMANĂ
UMANĂPENTRU
PENTRUDIVERSE
DIVERSENECESITĂȚI,
NECESITĂȚI,
ÎNÎNFUNCȚIE
FUNCȚIEDE
DENIVELUL
NIVELULDE DEDEZVOLTARE
DEZVOLTAREAASCOVIETĂȚII.
SCOVIETĂȚII.
Resursele litosferei Resursele biologice

Resursele hidrosferei
Resurse naturale
după destinația
Resurse naturale economică
după modul de
renovare

Resurse naturale
după gradul de
iepuizare

Resurse
naturale după
origine
Tipuri de resurse naturale după origine

Resursele
Resursele
de
de sol
sol Resurse cosmice

Resursele atmosferice

Resursele litosferei Resursele biologice


TIPURI DE RESURSE NATURALE DUPĂ:

Gradul
Gradulde de Modul de Destinație
Gradul de Modul de Destinație
Destinație
Destinație
iepuizare
Gradul de
iepuizare Modul
Modul
renovare de
de economică
iepuizare
Iepuizabile renovare economică
economică
economică
iepuizare
Iepuizabile
(substanțe minerale renovare
renovare
Renovabile ??industriale
Iepuizabile
(substanțe minerale Renovabile
(resurse biologice, ?
utile,
? resurse
(substanțe
utile, minerale
resurse
biologice)
?(resurse
?solul) biologice, ??agricole
?
utile, resurse
biologice)
?
Inepuizabile
biologice)
Inepuizabile ??Irenovabile
solul) ??Recreaționale
?
(Energie solară, Irenovabile
Inepuizabile
(Energie solară,
energie eoliană)
(substanțe
(substanțe ??Cu
? destinație
(Energie
energiesolară,
eoliană) minerale utile)
energie eoliană) minerale utile) multiplă
Să ne reamintim !

Unde
Unde se
se utilizează?
utilizează? Unde
Unde se
se utilizează
utilizează ?? Unde
Unde se
se utilizează
utilizează ??

Calcar Argilă Nisip


Să ne reamintim !

Roci
Ghips Gresie cristali
ne

Unde se Unde se
utilizeaza? utilizeaza?
Unde se
utilizeaza?
Este bine să știi !!!
• Calcarul cu o compoziție
pură este folosit pentru
obținerea varului și în
industria zahărului.
• Pentru fabricare
cimentului, ca materie
primă servesc calcarele,
argilele speciale localizate
în zăcămintele din Rezina
și Ghidirim (UAT din
Stânga Nistrului).
Este bine să știi !!!
• În apropiere de orașele
Florești și Otaci se
găsește nisip cuarțos
care se utilizează în
fabricarea sticlei.
Este bine să știi !!!
În S-E țării, au fost descoperite
rezerve de combustibili care sunt
în cantități mici și valorificarea lor nu
este rentabilă.
Extracția unor substanțe minerale utile
(mii m cubi)

1990 1995 2000 2005 2010 2014


Calcar 468 99 63 272 346 317
(piatră brută)
Nisip de 3360 229 246 790 1211 1660
construcție
Pietriș și prundiș 1712 147 558 1186 1640 2871

Analizați volumul extracției de


substanțe minerale utile în perioada
anilor 1990-2014 și emiteți concluzii.
Peștera ”Emil Racoviță”
Pe teritoriul adiacent peșterii funcționează o carieră
Pe teritoriul adiacent peșterii funcționează o carieră
dede ghips
ghips care
care aparține
aparține fimei
fimei moldo-
moldo- germane
germane
„CMC-Knauf”.
„CMC-Knauf”. Extragerea
Extragerea zăcământului
zăcământului sese face
face
prin
prin explozii,
explozii, fapt
fapt cece influențează
influențează structura
structura
tectonică
tectonicăaapeșterii.
peșterii.Totodată
Totodatăînînurma
urmaexploziilor
exploziilor
seseformează
formeazănori noride
depraf
prafdedeghips
ghipscare
caresesedepun
depun
pepecâmpurile
câmpurileagricole.
agricole.ÎnÎnlocurule
locurulededeextracție
extracțieaa
ghipsului se acumulează un mare volum
ghipsului se acumulează un mare volum de apă de apă
care duce la scăderea nivelului freatic al apei.
care duce la scăderea nivelului freatic al apei.