Sunteți pe pagina 1din 12

PARCUL NATURAL PUTNA-VRANCEA , ARIE

PROTEJATĂ CHEIE PENTRU CONSERVAREA


NATURII ÎN ZONA CARPAŢILOR DE CURBURĂ
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regional ă, prin Programul
Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritara 4 - Implementarea sistemelor adecvate de
management pentru protecţia naturii

Lepsa –18 martie 2014


Parcul Natural Putna Vrancea
- un parc pentru tine

Suprapus unei arii reprezentative, din punct de vedere


al biodiversitatii Carpatiilor Orientali, Parcul Natural Putna-
Vrancea a fost înfiinţat din dorinţa de a se conserva ,în
coexistenţă cu populaţia locală, speciile de floră şi faună
sălbatică, habitatele naturale şi peisajul caracteristic.

Pentru îndeplinirea acestor obiective , Administraţia


Parcului Natural Putna-Vrancea a implementat în perioada
01.10.2010-31.03.2014 , proiectul „Parcul Natural Putna –
Vrancea – arie protejată cheie pentru conservarea naturii în
zona Carpaţilor de Curbură” , în valoare de 1.514.289 lei,
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, POS
Mediu 2007-2013, axa Prioritară 4.
LOCALIZARE
Proiectul se derulează în cadrul
Sitului NATURA 2000 ROSCI0208 Putna-
Vrancea şi a Sitului Natura 2000 ROSPA0088
Muntii Vrancei, in Regiunea SE de
dezvoltare, pe raza comunelor Tulnici, Paulesti
si Nistoresti

 Situl NATURA 2000 ROSCI0208 Putna-


Vrancea este situat în cadrul Munţilor
Vrancei, în bioregiunea alpină. Situl se
suprapune 100% cu limita Parcului Natural
Putna-Vrancea.

 Situl NATURA 2000 ROSPA0088 este


situat în cadrul Munţilor Vrancei. Situl se
suprapune 100% cu limita Parcului Natural
Putna-Vrancea şi a Sitului NATURA 2000
ROSCI0208 Putna-Vrancea.
OBIECTIVE
 Îmbunătăţirea măsurilor de management a ariei protejate Putna –Vrancea,
prin actualizarea informaţiilor referitoare la speciile şi habitatele de
interes comunitar şi naţional, corelarea acestora cu bazele de date
naţionale şi traspunerea acestora în formate compatibile GIS.

 Menţinerea stării de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de


floră şi faună de interes conservativ comunitar şi national, prin
conştientizarea şi informarea grupurilor ţintă asupra importanţei arealului
ca sit NATURA 2000 şi ca zonă cheie în dezvoltarea durabilă
comunităţilor locale

 Întărirea capacităţii instituţionale ale administraţiei ariei protejate şi


asigurarea implementării proiectului
GRUPURI ŢINTĂ

  Administratori şi proprietari de pensiuni de pe raza Parcului

 Administratorii fondurilor de vânătoare

 Crescătorii de animale

 Publicul larg, respectiv populaţia locală din perimetrul şi din afara


ariei naturale protejate, turişti sau persoane interesate să
desfaşoare activităţi de voluntariat

 Personalul Administraţiei Parcului


PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

 A.1. Completarea şi îmbunătăţirea informaţiilor privind speciile de floră


şi faună sălbatică din PNPV şi structurarea acesteia în conformitate
cu standardele impuse la nivel naţional

 A.2. Completarea şi îmbunătăţirea informaţiilor privind habitatele


naturale de pe raza PNPV

 A.3. Crearea bazei cartografice privind habitatele şi distribuţia


speciilor de interes naţional şi comunitar
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI
 E.1. Organizarea de întâlniri cu crescătorii de animale, în vederea
conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional şi
prezentarea beneficiilor socio-economice generate de statutul de
sit Natura 2000

 E.2. Organizarea de seminarii cu reprezentanţii şi administratorii


pădurilor şi fondurilor de vânătoare, în vederea conservării
patrimoniului natural

 E.3. Organizarea de seminarii cu proprietarii de pensiuni din zona


Parcului, autorităţile locale şi judeţene, în vederea implementării
prevederilor din strategia de vizitare a PNPV

 E.4. Organizarea de evenimente în localităţile din/şi limitrofe parcului


şi realizarea unei panotări corespunzătoare a PNPV, pentru
limitarea impactului negativ al activităţilor/acţiunilor umane asupra
biodiversităţii.
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

 E.5. Organizarea de evenimente în scoli şi implicarea elevilor în


activităţile desfăşurate de personalul Administraţiei PNPV

 E.6. Promovarea ariei protejate Putna-Vrancea prin intermediul


internetului

 E.7. Promovarea obiectivelor şi rezultatelor proiectului

 F.1. Îmbunătăţirea managementului ariei protejate, prin instruirea


personalului implicat în administrarea PNPV

 M.P.1. Asigurarea funcţionării UIP şi implementarea activităţilor,


conform cerinţelor finanţatorului.

 M.P.2. Audit
REZULTATE AŞTEPTATE
 3 seminarii organizate cu reprezentanţii şi administratorii pădurilor şi
fondurilor de vânătoare, în vederea conservării patrimoniului natural

 2 seminarii organizate cu proprietarii de pensiuni din zona parcului,


autoritatile locale si judetene, in vederea implementarii prevederilor din
strategia de vizitare a Parcului Natural Putna-Vrancea.

 10 infochioşcuri organizate în perioade şi în zone cu aflux maxim de


turişti pe raza parcului (în satele Lepşa, Greşu) cu ocazia diferitelor
evenimente potrivit calendarului ecologic.

 3 evenimente consacrate zilelor „Portilor deschise” la sediul


Administraţiei Parcului şi la punctele de intrare în rezervaţiile Tişiţa şi
Cascada Putnei.

 20 panouri amplasate în perimetrul PNPV, conţinând informaţii despre


sit şi reguli de vizitare în PNPV.
REZULTATE AŞTEPTATE
 Lista completă privind speciile de floră şi faună sălbatică de pe raza
ariei protejate elaborată în urma studiului;

 Lista actualizată a habitatelor de interes comunitar elaborată în


urma studiului;

 Harta a distribuţiei speciilor de floră şi faună de interes comunitar;

 Harta a habitatelor de interes comunitar ;

 Baza de date cartografice în format GIS, cuprinzând habitatele şi


speciile de interes comunitar din aria protejată;

 Întâlniri organizate cu crescătorii de animale, în vederea


conservării
speciilor şi habitatelor de interes comunitar/naţional şi prezentarea
beneficiilor socio-economice generate de statutul de sit Natura
2000 pe perioada implementării proiectului;
REZULTATE AŞTEPTATE
 Popularizarea şi conştientizarea asupra valorilor naturale din PNPV, ca
sit Natura 2000, în rândul tuturor comunităţilor locale şi al vizitatorilor

   10 prezentări organizate în şcolile de pe raza Parcului şi limitrofe


acestuia

 15 excursii tematice, pe o perioadă de 2 zile fiecare, organizate


pentru elevi

 1 website funcţional.

 Realizarea şi diseminarea materialelor informative pentru


publicitatea proiectului

 3 cursuri de instruire pentru personalul PNPV


Mulţumim pentru atenţia
acordată!

R.N.P. Romsilva-
Administraţia Parcului Natural
Putna-Vrancea R.A.

com.Tulnici– jud.Vrancea,
tel: 0237 265361
fax: 0237 265361
web site: www.putnavrancea.ro