Sunteți pe pagina 1din 19

I.P.J.

SUCEAVA
Coordonator: Conf. dr. Bilouseac Irina
Masterand: Dăscălescu Raluca
Gr1, an II
ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE
Prin art. 50 din Legea nr. 218 din 23.04.2002 data de 25 martie a fost desemnată Ziua Poliției
Române.
Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al
Marii Agii, simbol ce a fost preluat şi pe actualul drapel al Poliției Române.
În anul 1822 domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu
(șeful poliției din acele timpuri) drapelul pe care este cusută sigla Steagului Agiei. Alături de
siglă se află o ghirlandă din aur în interiorul căreia este prezentată Maica Domnului, înaintea
îngerului ce-i aduce vestea cea bună (Buna Vestire).
CADRU LEGAL

Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliției Române este Legea nr. 218 din
23 aprilie 2002 privind organizarea si funcționarea Poliției Române. Noul Statut al polițistului,
adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează și detaliază dispozițiile privind desfășurarea, în
limitele și conform legii, a acestei activități pusă în slujba comunității.
Astfel, articolul 1 al acestei legi, statuează că polițistul este funcționar public civil, cu statut
special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă și exercită atribuțiile stabilite pentru Poliția
Română prin lege, ca instituție specializată a statului.
Dispozițiile referitoare la activitatea poliției, cuprinse secvențial în alte legi de organizare și
funcționare a instituțiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce vizează combaterea unui
anumit tip de infracționalitate.
DISPOZIȚII GENERALE
ART. 1
Poliția Română face parte din Ministerul
Afacerilor Interne și este instituția
specializată a statului, care exercită ART. 4
atribuții privind apărarea drepturilor și (1) Poliția Română se organizează
libertăților fundamentale ale persoanei, a corespunzător împărțirii administrativ
proprietății private și publice, prevenirea și teritoriale a țării.
descoperirea infracțiunilor, respectarea
ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. (2) Poliția Română se poate organiza și
conform specificului unor sectoare ale
ART. 2 economiei naționale - transporturi
Activitatea Poliției Române constituie feroviare, aeriene, navale -sau al unor
serviciu public specializat și se realizează obiective economice și sociale, în funcție
în interesul persoanei, al comunității, de importanța și de numărul acestora.
precum și în sprijinul instituțiilor statului, (3) Unitățile de poliție se înființează prin
exclusiv pe baza și în executarea legii. ordin al ministrului afacerilor interne.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Poliția Română are următoarea structură organizatorică:
a) Inspectoratul General al Poliției Române;
b) unități teritoriale aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliției
Române, Direcția generală de poliție a municipiului București și
inspectoratele județene de poliție;
c) instituții de învățământ pentru formarea şi pregătirea continuă a
personalului;
d) alte unități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției,
înființate potrivit legii.
PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE POLIȚIEI ROMÂNE

apară viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, proprietatea privată și publică;


aplică măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice, a siguranței cetățeanului, de prevenire și
combatere a fenomenului infracțional;
sprijină unitățile de jandarmerie cu informații pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si liniștii
publice, cu ocazia mitingurilor, manifestațiilor cultural-sportive;
avizează și controlează, în condițiile legii, înființarea societăților private de detectivi, pază,
supraveghere și garda de corp;
desfășoară, potrivit competenței, activități pentru constatarea faptelor penale și efectuează cercetări în
legătură cu acestea;
asigură paza și funcționarea, în condițiile legii, a locurilor de reținere și de arest preventiv organizate în
cadrul unităților de poliție;
constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, potrivit legii;
desfășoară activități de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi penale, executării
pedepselor sau altor hotărâri judecătorești, precum și a persoanelor dispărute;
folosește metode și mijloace tehnico-stiintifice în cercetarea locului săvârșirii infracțiunilor și la
examinarea probelor si a mijloacelor materiale de probă;
exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului şi folosirii armelor și munițiilor, a
materialelor explozive, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme şi poligoanelor
de tir;
supraveghează și controlează circulația pe drumurile publice, în afara cazurilor exceptate prin
lege, şi colaborează cu alte autorități publice, instituții, asociații și organizații neguvernamentale,
pentru îmbunătățirea organizării și sistematizării circulației, asigurarea stării tehnice a
autovehiculelor, perfecționarea pregătirii conducătorilor auto și luarea unor măsuri de educație
rutieră a participanților la trafic;
organizează, în condițiile legii, cazierul judiciar pentru ținerea evidenței persoanelor condamnate
ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal și constituie bază de date necesară
pentru îndeplinirea atribuțiilor operative specifice poliției.
SERVICII ȘI BIROURI JUDEȚENE
 Serviciul Cabinet este structura de specialitate care asigură organizarea şi coordonarea
principalelor misiuni și activități, managementul situațiilor de criză, etc. asigurând suportul
decizional al conducerii inspectoratului.
Serviciul Cabinet asigură derularea operațiunilor tehnice privind primirea, evidența, repartizarea
și soluționarea documentelor adresate conducerii inspectoratului, desfășoară activități specifice
relațiilor cu publicul și relații publice.
Are în responsabilitate activitatea de relații internaționale precum și desfășurarea activităților
specifice Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.
 Serviciul Resurse Umane este structura de specialitate care asigură îndeplinirea atribuțiilor
referitoare la recrutarea, selecționarea, încadrarea, evidența, cunoașterea, promovarea, evaluarea
personalului din cadrul inspectoratului și desfășoară activități ce implică pregătirea și formarea
profesională precum și activități specifice domeniului securității și sănătății în muncă.
 Biroul Juridic este structura de specialitate care asigură consultanța, asistența și reprezentarea,
apărarea drepturilor și intereselor legitime ale inspectoratului în raporturile cu alte autorități
publice, instituții de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea și contrasemnarea actelor
cu caracter juridic.
 Biroul Control Intern este structura specializată în realizarea controalelor, verificarea petițiilor
cetățenilor, a rapoartelor și memoriilor personalului, cercetarea prealabilă a faptelor care constituie
abateri disciplinare, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a
personalului pentru prejudiciile cauzate inspectoratului şi cercetarea penală a infracțiunilor
săvârșite de personalul Poliției Române, cu excepția celor care sunt, în mod obligatoriu, în
competența de soluționare a altor organe de cercetare penală.
 Serviciul Logistic este structura de specialitate cu atribuții de îndrumare, coordonare, control şi
execuție privind activitatea de asigurare cu tehnică, materiale și servicii necesare îndeplinirii
misiunilor și pregătirii polițiștilor din cadrul inspectoratului.
 Serviciul Comunicații și Informatică este structura de specialitate care asigură organizarea,
coordonarea, reglementarea și controlul privind funcționarea, dezvoltarea și modernizarea
sistemului informatic, asigură transmisiile de date ale tuturor structurilor de poliție, precum și
securizarea comunicațiilor și confidențialitatea prelucrării datelor prin aceste rețele.
 Serviciul Cazier judiciar, statistică și evidențe operative este structura de specialitate care
asigură organizarea, desfășurarea și controlul activităților din domeniul cazierului judiciar,
evidenței operative, statisticii, evidențelor speciale și arhive având ca scop cunoașterea situației
operative, prevenirea și combaterea fenomenului infracțional.
 Financiar este structura organizatorică, condusă de un contabil șef, aflată în subordinea directă şi
nemijlocită a ordonatorului de credite, contabilul șef fiind investit cu autoritate decizională asupra
personalului care desfășoară activități specifice financiar contabile.
 Serviciul de Ordine Publică este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care
coordonează, îndrumă și controlează activitățile ce revin poliției pentru menținerea ordinii publice
pe raza localităților urbane și rurale în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor și faptelor
contravenționale din competență, asigură aducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce revin poliției în
conformitate cu prevederile legale privind regimul silvic, paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor.
 Serviciul Rutier este structura de specialitate care răspunde de executarea atribuțiilor ce revin
poliției cu privire la supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice.
 Serviciul pentru Acțiuni Speciale este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care
intervine și desfășoară activități pentru menținerea ordinii publice pe raza localităților urbane și
rurale în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor și faptelor contravenționale din competență,
sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acțiuni, misiuni cu grad sporit de
dificultate.
 Serviciul de Investigații Criminale este structura de specialitate care desfășoară activități în
vederea combaterii infracțiunilor îndreptate împotriva persoanei, avutului public şi privat, precum și
a celor care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială.
 Serviciul de Investigare a Criminalității Economice este structura de specialitate care urmărește
menținerea unui climat de legalitate în mediul de afaceri necesar funcționării economiei de piață și
care efectuează activități de investigare şi cercetare a infracțiunilor de natură economico -
financiară.
 Serviciul criminalistic este structura de specialitate care desfășoară activitatea de cercetare la
fața locului, realizează expertizele și constatările tehnico-ştiinţifice criminalistice, precum și
lucrările specifice necesare identificării criminalistice.
 Centrul de reținere și arestare preventivă (la nivel de birou) este structura de specialitate
care asigură primirea, înregistrarea, încarcerarea, supravegherea, paza, punerea în libertate și
respectarea drepturilor și libertăților persoanelor private de libertate, în condițiile prevăzute de
lege. Centrul de reținere și arestare preventivă se organizează şi funcționează potrivit
prevederilor legale în vigoare ce reglementează regimul executării pedepselor şi a măsurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
 Biroul Siguranță Școlară este structura de specialitate care coordonează activitățile specifice
desfășurate de structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru creșterea gradului
de siguranță a elevilor și cadrelor didactice, precum și pentru prevenirea delicvenței juvenile în
unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava
ATRIBUȚIUNI ALE POLIȚIILOR
MUNICIPALE ȘI ORĂȘENEȘTI
Polițiile municipale și orășenești asigură pe raza de competență respectarea legilor, a
ordini și liniștii publice, apărarea avutului public și privat, drepturile și interesele legitime ale
cetățenilor, grupurilor sociale și ale statului.
Poliția municipiului respectiv a orașului este condusă de Șeful poliției, iar activitatea sa este
coordonată de un locțiitor al Șefului inspectoratului de poliție, desemnat de către acesta.
Formațiunile se subordonează Șefului poliției municipiului și locțiitorilor acestuia (conform
repartiției), iar pe linie de specialitate și serviciilor de profil de la Inspectoratul de Poliție
Suceava.
În îndeplinirea atribuțiilor sale, poliția municipiului cooperează cu celelalte unități și organe
ale M.I., procuraturii, Ministerul Justiției, ale altor instituții publice locale și contează pe
concursul cetățenilor.
În realizarea atribuțiilor ce ii revin, polițiile municipale și orășenești:
o asigură pregătirea de specialitate și militară a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea
stării și practicii disciplinare, asigurând permanența capacității de intervenție;
o organizează și desfășoară activități pentru prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor fapte care
prejudiciază avutul public şi privat;
o apară viața și integritatea corporala a persoanelor, ia măsuri potrivit competenței sale pentru
prevenirea și descoperirea acțiunilor de încălcare a drepturilor și intereselor legale ale cetățenilor;
o asigură menținerea ordinii publice, respectarea regulilor de conviețuire socială în zonă sa de
competență;
o îndeplinește atribuțiile ce ii revin, potrivit legii privind paza bunurilor;
o organizează activitatea pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul procesului penal şi ţine
evidența activității de urmărire penală;
o ia măsuri pentru asigurarea respectării normelor legale privind circulația pe drumurile publice,
îndrumă, supraveghează și controlează circulația în zona de competență;
o asigură și execută paza băncilor de pe raza de competență, stabilite prin protocol;
o îndeplinește orice alte atribuții ce-i sunt stabilite prin lege sau ordine ale eșaloanelor superioare.
PURTĂTORUL DE CUVÂNT

Activitatea de informare și relații publice este desfășurată de persoane anume desemnate


cu atribuții în domeniul comunicării.
Purtătorul de cuvânt este persoana care asigură interfața instituție, gestionează relațiile cu
mass-media și exprimă, prin intervențiile sale poziția oficială a organizației cu privire la
problemele de interes general sau specific.
Purtătorul de cuvânt/ofițerul de presă acordă sprijin şi furnizează informații de interes
public jurnaliștilor cu privire la activitatea I.P.J. Suceava.
ECHIPA MANAGERIALĂ
Atribuții:
o asigură, în conformitate cu dispozițiile Ministerului Afacerilor Interne și ale Inspectoratului General al Poliției
Române, încadrarea inspectoratului de politie cu personalul prevăzut în statul de organizare;
o organizează pregătirea de specialitate și fizică a efectivelor, întreprinde măsuri pentru îmbunătățirea stării și
practicii disciplinare, asigurând permanenta capacitate de intervenție şi mobilizare a unității;
o coordonează perfecționarea activității lucrătorilor de poliție din subordine asigurând cadrul optim și folosirea
celor mai eficiente mijloace şi metode de muncă, promovând un management modern și eficient;
o îndrumă, sprijină și controlează activitatea la nivelul structurilor de poliție municipale, orășenești și comunale
de pe teritoriul județului;
o analizează sistematic starea infracțională, cauzele și tendințele acesteia, întreprinde măsuri pentru sporirea
activității de prevenire, descoperire si combatere a infracțiunilor și a altor fapte antisociale, optimizează cadrul
de desfășurare a programelor prioritare;
o asigură, în limita normelor şi prevederilor de plan, mijloacele financiare și materiale, muniția și tehnica de luptă
necesară unităților pentru îndeplinirea misiunilor;
o asigură cadrul legal optim pentru informarea opiniei publice cu principalele preocupări ale poliției, transparența
decizională, rezolvarea sesizărilor, reclamațiilor și propunerilor care sunt adresate de către cetățeni;
o îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau dispoziții ale Ministerului Afacerilor Interne.
BIBLIOGRAFIE
1. https://sv.politiaromana.ro/ro/
2. https://sv.politiaromana.ro/files/pages_files/16-02-18-02-57-28Legea_218_din_2002_repub
licata.pdf

S-ar putea să vă placă și