Sunteți pe pagina 1din 62

PLANIFICAREA

AFACERII
ÎNTRODUCERE
• Planificarea afacerilor este una din cheile succesului ce permit
definirea exactă a scopurilor şi obiectivelor, repartizarea
riguroasa a resurselor necesare pentru obţinerea beneficiului
aşteptat precum şi identificarea activităţilor care trebuie
efectuate pentru atingerea rezultatelor preconizate.
• Modulul "Planificarea afacerii" are menirea de a arăta ce este
un plan de afaceri, care sunt compartimentele de bază ale
acestuia şi ce informatie trebuie să conţină fiecare
compartiment.
• Este destinat antreprenorilor care doresc să cunoască ce
inseamnă abilitătile unui manager eficient. Modulul propune şi
unele soluţii pentru problemele cu care se confruntă
antreprenorii in procesul intocmirii planului de afaceri.
OBIECTIVELE MODULULUI

• Dezvoltarea deprinderilor de prezentare scrisă a afacerii


• Familiarizarea cu partite componente ale unui plan de afaceri eficient
• Dezvoltarea abilitătilor de transformare a unei idei într-un mini plan
de afaceri
• Selectarea corectă a strategiilor pentru implementarea planului de
afaceri
• Efectuarea calculelor financiare.
PREZENTAREA GENERALĂ
Modulul "Planificarea afacerii" este alcătuit din 3 capitole.
• Primul capitol "De ce este necesară planificarea afacerii?" – oferă
informatie privind necesitatea elaborării planului de afaceri, beneficiarii
acestuia, precum şi etapele intocmirii unui plan de afaceri.
• În capitolul doi – "Structura planului de afacerii" sunt prezentate
compartimentele de bază ale unui plan de afaceri, indicîndu-se informatia
necesară pe care trebuie să o cuprindă fiecare compartiment.
• Capitolul trei "Planul financiar şi riscurile afacerii" – conţine informatie
privind metodologia de calcul al pragului de rentabilitate şi indicatorilor
economici, precum şi informaţiile privind elaborarea fluxului mijloacelor
băneşti, a rezultatelor financiare, a bilanţului contabil etc.
• Materialul este elaborat în baza unui exemplu virtual a unui plan de afaceri
din domeniul prestări servicii şi conţine compartimentele de bază ale unui
plan de afaceri eficient.
I. DE CE ESTE NECESARÀ
PLANIFICAREA AFACERII?

Ce reprezintă un plan de afaceri?

• Planul de afaceri este un document confidenţial in care sunt descrise


obiectivele şi scopurile întreprinderii, demonstrându-se in detalii
modalităţile de atingere a acestora.

• În planul de afaceri, de regulă, se găseşte răspunsul la aşa întrebări cum ar


fi:
1. Ce reprezintă afacerea in prezent şi ce vrem sa se obţinem pe viitor?
2. Cum şi când se va realiza obiectivul propus?
3. Cine şi cum îl va atinge?
4. De ce resurse este nevoie pentru aceasta?
PENTRU CE ESTE NECESAR SĂ
ELABORĂM UN PLAN DE AFACERI ?
Planul de afaceri se elaborează in următoarele cazuri:
• pentru a stabili un plan de acţiuni care va fi folosit ca instrument de
gestiune - planificarea detaliată a afacerii permite să se evalueze situaţia
actuala, să se analizeze perspectivele şi sa se calculeze riscurile posibile,
astfel, antreprenorul îşi stabileşte din timp căile şi mijloacele de atingere a
scopului;
• pentru a obţine un credit bancar- prezentarea planului de afaceri este o
condiţie obligatorie a oricărei instituţii financiare care înainte de a oferi
împrumutul, solicită să evalueze perspectivele dezvoltării afacerii, precum
şi şansele recuperării fără probleme a sumei împrumutate;
• pentru a atrage investiţii - orice investitor, înainte de a efectua investiţii,
va analiza situaţia la întreprinderea in care investeşte pentru a calcula
profitabilitatea plasamentului.
CINE SUNT BENEFICIARII PLANULUI DE
AFACERI ?

Reieşind din necesitatea elaborării planului de afaceri,


beneficiarii acestuia pot fi:
• Antreprenorii
• Bancherii
• Managerii
• Investitorii
• Proprietarii
• Partenerii de afaceri
ETAPELE ÎNTOCMIRII PLANULUI DE
AFACERI
Întocmirea planului este un proces care include atât
compunerea propriu ­zisă a planului de afaceri, cat şi etapa de
pregătire.
Pregătirea pentru elaborarea planului de afaceri presupune
parcurgerea a patru etape:
• Colectarea informaţiei
• Determinarea tipului planului
• Stabilirea structurii planului
• Repartizarea responsabilităţilor.
INFORMAŢIA NECESARĂ PENTRU
ÎNTOCMIREA PLANULUI DE
AFACERI
• Valoarea planului de afaceri este determinată, in mare măsură,
de calitatea informaţiei incluse in el şi de fundamentarea
propunerilor pe care se bazează.
• Procesul de colectare a informaţiei prevede lucrul atât cu
sursele de date interne, cât şi cu cele externe.
• Prelucrând sursele de date, obţinem informaţii cu privire la:
piaţă, clienţi, concurenţi, procesul de producţie, capacitatea de
producţie, echipa managerială, resursele financiare, etc..
SURSE DE DATE INTERNE

Informaţie obţinută în cadrul firmei din:

• Bilanţul contabil

• Raportul privind rezultatele financiare

• Raportul privind fluxul capitalului propriu

• Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti

• Informaţii privind capacitatea de producţie

• Situaţia vânzărilor
SURSE DE DATE EXTERNE

Informaţie obţinută din exterior:


• Anuare şi buletine statistice
• Programe de stat
• Legi şi alte acte normative
• Informaţii din sfera afacerilor
• Ghiduri şi cataloage
• Internet-ul
• Studii privind piaţa unor produse
TIPUL PLANULUI DE AFACERI
În practică există 3 tipuri de plan de afaceri:
• Plan sumar – contine informatii de bază privind afacerea, fiind
expus pe 8 –10 pagini. De regulă, se intocmeşte atunci cînd mărimea
mijloacelor financiare necesare pentru realizarea planului este
relativ mica sau cînd se efectuează o testare a mediului investitional.
• Plan de afaceri complet – compus din 20 – 40 pagini in care se
descrie detaliat afacerea. Se intocmeşte in cazul cînd suma de
mijloace financiare necesare pentru realizarea planului este mare,
de exemplu 20 mii dolari.
• Plan de afaceri operaţional - este un plan desfăşurat, unde in detalii
se descriu sarcinile fiecărei subdiviziuni.
MODELE DE STRUCTURI DE PLANURI DE
AFACERI

• Planul de afaceri este organizat pe compartimente separate şi


bine definite, fiecare punând in discuţie un anumit gen de
informaţie şi analiză.
De exemplu, compartimentul "Descrierea întreprinderii",
include informaţie despre întreprindere, "Planul financiar" –
vizează resursele financiare pentru realizarea planului,
utilizarea acestora şi recuperarea etc.
• În practică se întâlnesc mai multe modele de structuri de
planuri de afaceri
MODEL DE PLAN DE AFACERI NR.1
1.Pagina de titlu

2.Sinteza afacerii

3.Cuprins

4.Scurt istoric

5.Definirea afacerii

6.Definirea pieţei

7.Descrierea produselor sau serviciilor

8.Managementul firmei

9.Scopuri şi obiective

10.Planul financiar

11.Anexe
MODEL DE PLAN DE AFACERI NR.2
1. Pagina de titlu
2. Rezumat
3. Istoricul firmei
4. Descrierea afacerii
5. Produsul
6. Organizarea şi managementul
7. Piaţa şi strategia de marketing
8. Datele financiare
9. Propunerea de împrumut
10. Concluzii
11. Anexe şi referente
MODEL DE PLAN DE AFACERI NR.3
1.Foae de titlu
2. Sumar
3. Scopul şi strategia
3.1. Sponsorii proiectului
3.2. Experienţa
3.3. Situaţia financiară
4. Alţi acţionari
5. Produsul
5.1. Producţia
5.2. Amplasarea
5.3. Echipamentul şi clădirile
5.4. Procesul de fabricaţie
CONTINUARE MODEL PLAN DE AFACERI
NR.3
5.5. Necesarul de producţie şi costuri
5.6. Forţa de muncă
6. Piaţa
6.1 Copa de piaţă şi volumul vânzărilor
6.2. Strategia preturilor
6.3. Distribuţia şi promovarea
7. Managementul
8. Analiza financiară şi performantele planificate
9 Capitalul
9.1. Împrumuturile
9.2. Proiecţiile financiare
10.Documente de justificare
CINE ÎNTOCMEŞTE PLANUL DE
AFACERI ?
În cadrul întreprinderilor mici, de regulă, planul de afaceri este întocmit
de managerul întreprinderii fiind apoi revizuit şi modificat de ceilalţi
manageri superiori.
O altă abordare este ca fiecare specialist să pregătească compartimentul
său, directorului revenindu-i sarcina de a ajusta materialul.
A treia posibilă abordare este adresarea pentru întocmirea planului de
afaceri la consultanţii externi.
În toate cazurile este important ca managerii întreprinderii să fie
implicate activ in întocmirea planului, evitându-se situaţia când în
plan sunt expuse doar sugestiile consultanţilor.
ÎNTREBĂRI, STUDIU DE CAZ, TESTE

• Care este cea mai frecventă cauză de întocmire a


planului de afaceri ?
• Este, ori nu, necesar să elaborăm un plan de afaceri în
situaţia când nu avem nevoie de a apela la credit ?
• Cine ar trebui să se ocupe de întocmirea planului de
afaceri proprietarul afacerii,angajaţii,consultantul?
• Care este informaţia necesară la întocmirea planului
de afaceri ?
II. STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
1. PAGINA DE TITLU FRIZERIA “BARBER SHOP”

Pagina de titlu servieşte drept Ianuarie 2020


coperta pentru planul de afaceri şi
contine informaţii privind:
PLANUL DE AFACERI
denumirea completă a intreprinderii
al firmei “Barber Shop”ÎI
adresa juriclicti întocmit în scopul obţinerii unui împrumut
numărul de telefon, fax, e-mail
numele şi prenumele directorului,
semnătura lui
Director:Pirlog Andrei
data (lung, anul) intoc­mirii planului Adresa:
de afaceri or. Ocnița, r-ul Ocnița
trimiterile la con­fidentialitatea Tel. 071-2-21-30
informatiei
A. Pirlog
De asemenea, pe copertă poate fi
mentionat scopul intocmirii planului Informaţia inclusă în acest plan este confidenţială şi
nu poate fi difuzată fără permisiunea
de afaceri. conducerii întreprinderii.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
2. CUPRINS FRIZERIA “BARBER SHOP”

Cuprinsul include compartimentele de baza ale planului de afaceri cu


indicarea paginilor la care se află acestea, pentru a simplifica accesul la
informaţia necesara a persoanei cointeresate.

CUPRINS:
Sumar …………………………………………………………………………………………… 3
Scopul şi strategia ……………………………………………………………………………. 3
Afacerea şi serviciul ………………………………………………………………………….. 4
Piaţa şi clienţii …………………………………………………………………………………. 5
Publicitatea şi promovarea serviciului …………………………………………………… 6
Concurenţa ……………………………………………………………………………………. 6
Strategia preţurilor …………………………………………………………………………… 7
Managementul şi personalul ……………………………………………………………….. 7
Previziuni financiare:
Sursele financiare şi destinaţia lor; Planul veniturilor din prestarea serviciilor;
Situaţia consumurilor şi cheltuielilor; Rambursarea creditului; Eficienţa plasării
investiţiei; Pragul rentabilităţii; Fluxul mij. băneşti; Rezultatele financiare
planificate; Bilanţul contabil previzionat ………………………………………………… 8
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
3. SUMAR FRIZERIA “BARBER SHOP”

Sumarul conţine de la 1 pană la 4 pagini de SUMAR


text ce include informaţia de bază privind
afacerea. Descrierea trebuie sa trezească Obiectivul de bază al afacerii date îl
interesul potenţialului investitor in constituie estimarea posibilităţii de a
continuarea lecturii şi in dorinţa de a se deschide o întreprindere individuală în
întâlni cu cel care a prezentat proiectul. Este domeniul serviciilor în satul satul
necesar ca in compartimentul dat să fie Pârlita, r-ul Edineţ din nordul Moldovei.
inclusă informaţia cu privire la scopul
elaborării planului de afaceri. Sumarul este Activitatea de bază este acordarea
scris după elaborarea celorlalte celor mai solicitate tipuri de servicii de
compartimente ale planului. coafură populaţiei rurale. Lansarea
Sumarul mai include: afacerii se prevede a fi efectuată în lina
martie 2012.
- Descrierea succintă a afacerii
- Informaţia privind piaţa, produsul, Pentru lansarea afacerii se prevede a
personalul se arenda de la primăria din satul
- Resursele financiare necesare pentru Pârlita, clădirea unui fost magazin
realizarea proiectului, inclusiv creditul amplasat în centru satului cu o
solicitat suprafaţă satisfăcătoare pentru frizerie.
- Rezultatele economice-financiare
planificate
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
4. DESCRIEREA AFACERII ŞI A OBIECTIVELOR FRIZERIA “BARBER SHOP”

• Acest compartiment este foarte DESCRIEREA AFACERII ŞI A


important in cazul când planul de OBIECTIVELOR
afaceri este elaborat în scopul Scopul afacerii este prestarea unor
atragerii investiţiilor sau obţinerii servicii noi, calitative şi nemijlocit la
creditelor. locul de trai populaţiei rurale.
• Înainte de a decide finanţarea, Întreprinderea va asigura în permanenţă o
investitorul doreşte să ştie cui politică de preţuri accesibile la
acordă banii şi are nevoie de o serviciile de coafură pentru populaţia
informaţie generală cum ar fi: rurală care, în prezent, dispune de o
• date privind înregistrarea capacitate de plată redusă.
întreprinderii
Cererea de servicii de coafură este mare,
• forma organizatorică deoarece ele sunt necesare atât
• fondatorii locuitorilor a două sate vecine, situate
• domeniul de activitate foarte compact, cât şi elevilor şcolii
polivalente din satul Pârlita care are
• analiza SWOT peste 3000 de locuitori.
• scopul şi obiectivele afacerii
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
4. DESCRIEREA AFACERII ŞI A OBIECTIVELOR. A) ANALIZA SWOT

• Un instrument important la planificarea afacerii este şi analiza SWOT.(puncte


Tari şi Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări)

• Analiza SWOT se axează pe realitatea internă si externă, examinând părţile tari


şi slabe din cadrul companiei, precum si oportunităţile şi ameninţările legate de
mediul extern care pot afecta realizarea scopului planificat.

• Analiza SWOT conventional se diviză in două etape:


• prima etapă - analiza mediului intern (punctele Tari şi Slabe care
caracterizează compania)
• in cea de-a doua - analiza mediului extern, (Oportunităţi şi Ameninţări
factorii externi care pot influenţa afacerea)
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
ANALIZA SWOT DOMENII PENTRU IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI ŞI
SLABE

Domeniul Puncte tari Puncte slabe


Producţie - Calitatea înaltă a produselor Uzura fizică şi morală a

- Licenţă proprie de fabricaţie echipamentului

Marketing - Servicii postvănzare Promovarea slabă


- Clienţi fideli
- Costuri reduce
....................... --------------------------- -------------------------------

Personal - Experienţă in domeniu Nivel înalt de fluctuaţie a

- Personal calificat cadrelor

- Salarii înalte
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
ANALIZA SWOT. DOMENII ÎN CARE POT APĂREA OPORTUNITĂŢI ŞI
AMENINŢĂRI

Domeniul Oportunităţi Ameninţări


Legislaţia Oferirea înlesnirilor fiscale Avantaje acordate companiilor
!MM-urilor concurente
Piaţa Lipsa firmelor concurente Existenţa unei concurenţe
pe piaţă puternice
Economic Creşterea rapidă a pieţei. Creşterea costurilor la
energie
Social Schimbarea nevoilor şi Reducerea veniturilor
gusturilor consumatorilor populaţiei
Tehnologic Apariţia unor noi tehnologii Apariţia unor produse
informaţionale substituibile

Demografic Personal calificat disponibil Rata joasă a natalităţii


pe plan local
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
ANALIZA SWOT

Analiza SWOT este utilizată la:


• elaborarea strategiei pentru realizarea scopurilor
• luarea unor decizii majore privind piaţa, produsul, dezvoltarea ori schimbarea
domeniului de activitate
• identificarea şi diminuarea riscurilor
Analiza SWOT poate fi eficient utilizată la realizarea obiectivelor
planificate doar în cazul în care au fost găsite răspunsuri la patru
întrebări fundamentale:
• Cum pot utiliza la maximum fiecare punct Tare?
• Cum pot diminua fiecare punct Slab?
• Cum pot exploata fiecare Oportunitate?
• Cum mă pot apăra împotriva fiecărei Ameninţări?
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
4. DESCRIEREA AFACERII ŞI A OBIECTIVELOR.
B) SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

După analiza mediului intern şi extern putem defini scopul şi


obiectivele afacerii.

• Scopul este motivul pentru care există întreprinderea, care de


regulă este ceva general şi reprezintă o viziune a unei stări
ideale. El este de obicei formulat astfel încât sa includă o
condiţie care sa fie atinsa pe termen lung.
• Obiectivul este cea ce vrem să realizăm, determinat foarte clar
în timp şi volum.
• Pentru formularea obiectivelor se recomanda utilizarea
următorului model: "De obţinut rezultatul X, in zona geografică
Y, in perioada Z", de exemplu "De mărit in anal 2012 volumul
vânzărilor cu 10 procente în spaţiile comerciale din sectorul
Botanica".
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
4. DESCRIEREA AFACERII ŞI A OBIECTIVELOR.
B) SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Formularea scopului trebuie sa conţină:


• Cauzele creării şi dezvoltării afacerii
• Produsele şi serviciile de baza
• Clienţii
• Geografia realizării
• Direcţiile de specializare.
Obiectivele trebuie să fie :
• realizabile, reieşind din condiţiile mediului extern şi din posibilităţile
întreprinderii
• orientate in timp, indicându-se termenul când acestea vor fi atinse
• măsurabile, pentru a şti dacă obiectivele au fost atinse
• mai mari decât realizările existente
• flexibile
EXEMPLE DE SCOPURI

Scopuri financiare :
- profit de 80.000 USD pe an;
- o medie a veniturilor de 4 milioane USD pe an;
- rentabilitatea activelor 10%;
- venituri cu 10% mai mari ca anul 2009.
Scopuri pentru marketing:
- menţinerea unei cote de piaţa de 30-40%;
- obţinerea unei cote de piaţa de 25%;
- obţinerea prezentei pe piaţa din Bălţi;
Scopuri pentru operaţiuni:
- Cel puţin 99.97% din produse sa corespunda standardelor de calitate.
- Costurile de producţie sa fie mai mici de 80% fata de cele ale
concurentului nostru.
- Costurile de producţie pe unitate vor scădea cu 2% pe an.
Scopuri pentru resurse umane:
- Cel puţin 90% din angajaţii vor lucra pentru noi minimum cinci ani
- Pentru promovare, vor fi alese persoanele cele mai calificate.
EXEMPLE DE OBIECTIVE.
• Sa creştem veniturile cu 200.000 Lei până la sfârşitul anului, prin extinderea
afacerii şi in Bălţi.
• Sa reducem costurile operaţionale cu 25.000 Lei până in iunie 2012, prin
introducerea unui nou sistem de computere.
• Sa sporim veniturile cu 20.000 Lei până la l martie 2012, prin oferirea a
doua produse noi.
• Sa reducem costurile operaţionale cu 65.000 Lei, prin închiderea punctelor
comerciale din Rîşcani.
• Păstrarea cotei de piaţa de 30% - 40%
• Sa reducem cota de piaţa cu 2%, prin creşterea preţului cu 13%.
• Sa creştem cota de piaţa, prin deschiderea in luna octombrie a unui birou in
Drochia
• Sa iniţiem din luna septembrie un program de reduceri de preturi pentru
studenţi.
• În perioada decembrie-ianuarie sa creştem cota de piaţa cu l %, prin
reducerea preţului cu 200 Lei
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
5.PRODUSUL SAU SERVICIILE

Compartimentul respectiv trebuie să cuprindă o descriere detaliată a


produselor şi serviciilor pe care întreprinderea le plasează pe piaţă.

La indicarea caracteristicilor calitative şi a avantajelor produselor şi


serviciilor întreprinderii se include informaţia despre:
• caracteristicile tehnologice şi calitative ale produsului/serviciului
• asortimentul şi nomenclatura, cu precizarea cantităţilor anuale exprimate in
unităţi fizice şi valorice
• necesităţile pe care le satisface produsul sau serviciul dat
• ambalajul şi design-ul produsului.
Este necesar de argumentat de ce consumatorii aleg sau vor alege
anume acest produs. De asemenea, la compartimentul dat pot fi
anexate cataloage, fotografii sau schiţe ale produsului.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
5. PIAŢA.(PLANUL DE MARKETING)

Piaţa - este unul din compartimentele de bază ale planului


de afaceri în care este necesar a se analiza următoarele
aspecte:
• caracteristicile pieţei pe care activează întreprinderea, structura
şi mărimea pieţei
• evoluţia pieţei (va creşte ori descreşte sau va rămâne aceeaşi in
perioada planificată)
• cota pe piaţă a întreprinderii (e de dorit ca mărimea pieţei să fie
descrisă in mărimi naturale şi valorice)
• clienţii actuali şi potenţiali, cine sunt aceştia, care sunt
caracteristicile şi preferinţele lor
• analiza necesităţilor consumatorilor
II. STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
5. PIAŢA.(PLANUL DE MARKETING)

• politica de preţ – ce modalităţi de stabilire a preţului vor fi


alese: bazate pe calcularea costului, după cerere, după
concurenţi etc.; vor fi modificate preturile etc.
• canalele de distribuţie – ce se referă la drumul parcurs de
produs pentru a fi transferat de la producător la consumatorul
(utilizatorul) final
• promovarea produsului sau serviciului – ce mijloace de
promovare vor fi alese
• tendinţele de dezvoltare a pieţei alese (piaţa în creştere,
descreştere sau staţionară
• mărimea pieţei date şi cota pe piaţă a întreprinderii (e de dorit
ca mărimea pieţei să fie descrisă în mărimi naturale şi valorice)
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
6. CONCURENŢII
Analiza şi evaluarea concurenţilor se efectuează real şi obiectiv, fără a
subestima valoarea acestora şi a ascunde deficientele proprii.

În acest compartiment se vor prezenta informaţii cu privire la:


• cine vă sunt concurenţi? De reguIă, se determină 3- 5 întreprinderi care
activează pe aceeaşi piaţă, propun produse analogice, au aceleaşi
caracteristici, etc. In calitate de concurenţi pot fi considerate şi
întreprinderile care propun produse substituibile
• caracteristica produselor concurenţilor; părţile tari şi slabe ale
concurenţilor
• analiza comparativă a concurenţilor care va contribui la poziţionarea
afacerii pe piaţă şi la stabilirea strategiei concurenţiale.

Pentru evaluarea concurenţilor se utilizează sistemul de punctaj: 5 puncte -


excelent, 4 - bun, 3 – mediu, 2 – rău.
Cu cât mai mare este suma punctelor acumulate cu atât avantajul
concurenţial este mai înalt.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
ANALIZA COMPARATIVĂ A CONCURENŢILOR

Factorii Frizeria Întreprinderile concurente


succesului “Barber Shop”
A B C D E

Asortimentul 4 4 4 4 4 4
Calitatea 5 5 5 5 5 4
Preţul 3 4 4 4 4 5
Promovarea 4 3 2 5 4 4
Piaţa 3 4 4 3 4 5
Amplasarea 5 3 2 5 4 4
Deservirea 3 5 3 3 3 5
Total puncte 27 28 24 29 28 31
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
7. AMPLASAREA
AMPLASAMENTUL este un compartiment foarte important pentru
întreprinderile comerciale, de servire şi alimentaţie publică.
Acest compartiment conţine informaţii privind :
• Localitatea în care este situată întreprinderea
• Cât de mare este raionul dat
• Ce tipuri de activităţi se mai află în raionul dat
• Se află ori nu prin apropiere întreprinderile concurente
• Existenţa altor întreprinderi publice care acordă servicii (bănci comerciale,
instituţii publice, piaţă etc.)
• Existenţa magistralelor auto, de cale ferată etc.
• Existenţa parcărilor
• Apropierea de furnizori şi clienţi
• Avantajele şi dezavantajele privind amplasarea dată a întreprinderii.
Ca anexă poate fi harta regiunii unde este amplasată întreprinderea cu
indicarea infrastructurii de transport, a întreprinderilor concurente etc.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
8. STRATEGII

• Dacă Scopul şi Obiectivele se definesc ca răspuns la întrebarea “Ce


dorim ” apoi Strategia se defineşte ca răspuns la întrebarea “cum vom
obţine ” ceia ce dorim.
• O strategie de succes este în cazul în care este selectată cea mai
reuşită cale de realizare a unui scop.

Pentru elaborarea unei strategii de succes se recomandă


utilizarea următoarei structuri:
 1. Definirea strategiei în baza analizei SOWT;
• Identificând “Punctele tari” punem accente pe avantaje căutând soluţii pentru a evita ori
a diminua problemele ce pot rezulta din cauza “Punctelor slabe”.
• Este important să fim sinceri si corecţi la identificarea adevăratelor dezavantaje provocate
de punctele slabe.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
8. STRATEGII (CONTINUARE)

2. Identificarea avantajului comparativ;


• Identificarea avantajului comparativ se va efectua în baza analizei SWOT,
precum şi a unor calculele financiare.
• Poziţionarea companiei conform avantajului comparativ ne permite să ne
orientam in spaţiul afacerilor şi sa urmărim comportamentul şi interesului
clientului în dependenţă de “preţ” şi “calitate”.
• Avantajul comparativ se mai bazează şi pe criteriile “cost” şi “diferit”
• Compania va avea avantaj absolut pe piaţă atunci când va fi caracterizată de
avantajul de a fi "diferit" şi "ieftin" comparativ cu alţi concurenţi pe pieta.
• odată ce nu avem nici un avantaj competitiv, compania va fi blocată “în nicăieri“
cu concurenţii, fapt ce poate conduce nemijlocit la faliment.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
8. STRATEGII (CONTINUARE)
 3. Elaborarea planului de acţiuni;
Elaborarea strategiei prevede luarea in considerare a resurselor şi
potenţialului de care dispunem in mod real. Cea mai simplă şi cea mai
populară abordare a planificării acţiunilor ar fi metoda a 7 întrebări:
1. CINE ?
2. CE ?
3. CĂND ?
4. UNDE ?
5. DE CE ?
6. CUM ?
7. CĂT ?
Răspunsul la aceste întrebări ne va permite distribuirea clară a sarcinilor
pentru a organiza şi controla îndeplinirea volumului de lucru planificat
pentru o perioadă anumită de timp.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
9. PLAN OPERAŢIONAL

• Schema fizică este utilizată la planificarea amplasării echipamentului conform


procesului tehnologic,cerinţelor sanitare precum şi a standardelor existente care
reglementează amplasarea echipamentului specific.
Schema fizică a frizeriei “Barber Shop”

Masă Oglindă Masă


materiale materiale

Dulap

Scaun Scaun Scaun


PLANIFICAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE, SPAŢIULUI ŞI ECHIPAMENTULUI
DIAGRAMA PROCESULUI DE ACTIVITATE A FRIZERULUI LA DESERVIREA UNUI CLIENT

Nr. de Timp
# Activităţi Instrument Distanţă Activitate
oameni (min)
1 Spălarea părului clientului Lavoar Frizer (1) 10 Aduce valoare
2 Mişcarea spre locul Nu aduce
4m 0.5
de lucru al frizerului valoare
3 Selectarea instrumentelor Dulap Nu aduce
3m 0.5
de lucru valoare
4 Tăierea părului Foarfece 30 Aduce valoare
5 mătură Deretica- Nu aduc
Curăţirea locului de lucru 4m 5
toare (1) valoare
6 Vopsirea porului Vopsea Frizer (1) 20 Aduce valoare
7 Spălarea părului Lavoar 10 Aduce valoare
8 Uscarea părului Foen 10 Aduce valoare
9 Aranjarea părului Foen,
30 Aduce valoare
pieptene
10 Fixarea coafurii Fixator 5 Aduce valoare

11 Efectuarea plătii Casa Nu aduce


3m Contabil(1) 5
valoare
12 Curăţirea locului de mătură Dereticătoa Nu aduc
4m 15
lucru re (1) valoare

TOTAL 17 m 3 141/18% 42%


STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
9. PLAN OPERAŢIONAL

Selectarea furnizorilor
• La prima etapă se vor determina criteriile de evaluare care influenţează
decizia de selectare a furnizorilor.
• Criteriile după care selectăm furnizorii sunt subiective: Calitatea
produselor, Punctualitatea şi Durata de aprovizionare, şi obiective: Preţul,
Cheltuielile de transport.
• Pentru a lua decizia finală vom defini următoarele criterii pentru evaluarea
comparativă: se va folosi intervalul 1(inferior) - 5 (superior) pentru factorii
subiectivi şi rate comparative procentuale pentru factorii obiectivi
• În cazul frizeriei “Barber Shop” Schema Operaţională va contribui la
procurarea materialelor consumabile,iar Schema fizică la o planificare
corectă a necesarului de echipament.
SELECTARE FURNIZORI

# Furnizor Factori subiectivi Total Factori obiectivi Clasificare


Calitate Punctu- Durata Factori Conform
alitate subiectivi Preţ Cheltuieli Factori
% Transport obiectivi
%

SRL
“Lunca” 4 4 4 12 120 100 ieftin
Bălţi
II “Cişmea”
Chişinău 3 4 4 11 130 200 scump
SRL
“Pro Unic” 3 3 3 9 100 200 mediu
Chişinău
PLANIFICARE COSTURI ECHIPAMENT ŞI CONSUMABILE
Echipament
# Denumirea Nr. de Preţ unit. Valoarea
unităţi Lei Totală, Lei
1. Fotoliu de lucru 2 1900 3800
2. Dulap 1 1000 1000
3. Măsuţe de lucru 2 200 400
4. Scaune 4 100 400
. ............. ... ... ....
9 Instrument pentru bărbierit 2 100 200
Total: 5800
Consumabile
1. Şampon 5 50 250
2. Gel 2 40 80
.. .......... ... ... ...
3. Fixatoare 1 70 70

Total: 400
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
10. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

• Potenţialul uman rămâne a fi cea mai importantă resursă a companiei şi


numai valorificarea ei corectă duce la succesul oricărei afaceri.
• Crearea unei echipe profesioniste de administrare, precum şi planificarea
corectă a necesarului de personal, sunt factorii-cheie in planificarea unei
afaceri reuşite.
• Planificarea Managementului şi Personalului se efectuează conform
următoarei structurii:
1. Echipa managerială şi caracteristicile acesteia
2. Necesarul de personal
3. Structura organizatorică
Echipa managerială de succes depinde de atitudinea şi abilităţile fiecărui
membru in parte.
La selectarea echipei se recomandă testarea potenţialilor candidate nu numai
din punct de vedere profesional, dar şi al calităţilor personale, al
abilităţilor de a lucra in echipă.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
10. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

• Necesarul de personal se va planifica in dependentă de sarcinile ce


trebuie îndeplinite, precum şi de volumul de lucru ce trebuie acoperit
calitativ şi la timp.
• Structurii organizatorica (SO) este elaborată in baza divizării sarcinilor şi
definirii funcţiilor.
• Variante posibile ale structurii organizatorice (SO):
a. SO bazată pe produs ale este preferata in cazul in care ne propunem o
activitate de producere diversificata, astfel încât să putem crea centre de
profit sau centre de afaceri.

Caşcaval Îngheţată Smântână Iaurt


STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
10. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

b. SO bazată pe produs client este selectata in situaţia când producerea e divizata


conform unor specializări bazate pe segmentarea peţii. Drept exemplul poate
servi o întreprindere de producere a încălţămintei care e divizată conform
segmentului de clienţi: bărbaţi, femei, copii.
c. SO bazată pe zona geografică este preferabilă în momentul in care afacerea
noastră se extinde, creând noi filiale sau centre de afaceri in alte regiuni.
Structura respectivă asigură mai eficient nominalizarea centrelor / regiunilor
unde activăm.
d. SO bazată pe procese. Această variantă se aplică in cazul cînd activitatea
generală a companiei este divizată clar pe procesele administrate de
departamentele de resort, spre exemplu: Aprovizionare, Producere, Ambalare,
Vânzare.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
10. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL

• e. SO funcţională. Această structură organizatorică este mai des preferată


deoarece delimitează foarte clar funcţiile şi ierarhia administrativă.

Manager general

Manager producere Manager finanţe Manager calitate

Contabil şef

Casieria Direcţia plăţi Direcţia evidenţă


STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
11. PLANUL FINANCIAR

1.Ce prezintă planul financiar?


• Planul financiar prezintă o generalizare a celorlalte compartimente ale
planului de afaceri exprimata in unităţi valorice.
• Informaţia necesara pentru elaborarea acestui capitol poate fi extrasă din
materialele celorlalte compartimente ale planului de afaceri (in primul rând
– prognozele volumului de servicii prestate / sau de vânzări, procurări etc.)
• Compartimentul dat încheie planul de afaceri şi are menirea de a:
determina volumul investiţiilor necesare pentru afacerea propusa
calcula rapoartele financiare programate
determina profitabilitatea viitoarei afaceri.
• Rezultatul-cheie al Planul financiar este elaborarea prognozei;
fluxului de mijloace băneşti,
a rezultatelor financiare,
şi a bilanţului contabil.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
11. PLANUL FINANCIAR

2.Pentru ce perioada se elaborează planul financiar?


• În cele mai dese cazuri perioada de elaborare a planului financiar constitute 3-5 ani.
Insă nu există o regulă strictă pentru definirea perioadei de planificare.
• Diverse tipuri de activităţi necesită diverse perioade de planificare. În cazul unei
activităţi de prestare a serviciilor de coafuri, planul financiar poate fi elaborat pe o
perioada de 3 ani, iar la lansarea unei activităţi in viticultură sau pomicultură –
minimum pe o perioada de 7 ani.
• Planul financiar eşalonat pe perioade de timp, cuprinde:

I an activitate II an activitate III an activitate


Fluxul mijloacelor băneşti Lunar Trimestrial Anual
Rezultatele financiare Trimestrial Trimestrial Anual
Bilanţul contabil Trimestrial Trimestrial Anual
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
12. SURSELE FINANCIARE PENTRU REALIZAREA AFACERII ŞI DESTINAŢIA
LOR.

Pentru ca afacerea să fie viabilă, în primul rând, este necesar să avem grijă
de resursele financiare ce ne vor permite să lansam afacerea şi să activam
cu succes.
Resurse financiare pentru afacere pot fi:
• banii depuşi de noi in afacere, care nu ni se întorc decât in cazul vânzării
întreprinderii(in contabilitate ei sunt numiţi capital propriu)
• intrările de mijloace băneşti ce vor avea loc in urma vânzărilor (sau a
prestărilor serviciilor de coafură).
• mijloacele împrumutate printr-un credit de la bancă.
Indiferent de succesul afacerii, mijloacele împrumutate, va trebui să le
rambursaţi peste câtva timp împreună cu dobânda pentru credit,
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
12. SURSELE FINANCIARE PENTRU REALIZAREA AFACERII ŞI DESTINAŢIA
LOR.
Ex. Sursele financiare şi destinaţia. Frizeria ““Barber Shop”
Pentru realizare obiectivului propus frizeria “Alondra” necesită o investiţie în
mărime de 10455 lei din care:
- 5455 lei - capital propriu
- 5000 lei - credit bancar, rata dobânzii 20%, termen de 1 an
Distribuţia surselor financiare:
- 7015lei – procurarea mobilei şi a obiectelor de mică valoare
- 2000 lei – reparaţia şi pregătirea localului
- 300 lei – cercetări de piaţă şi promovare afacerii
- 800 lei – plata autorizaţiei pentru deschiderea frizeriei
- 340 procurarea materialelor pentru prima lună de activitate
Dacă împrumutăm bani vom întocmi un grafic de rambursare şi vom
calcula mărimea dobânzii care va fi plătită lunar. Formula de calcul:
Valoarea dobânzii = Soldul creditului X Rd X Nr. de zile / 365 X 100%
unde; Soldul creditului – suma datorie la credit la data calculării,
Rd - rata anuală a dobânzii
Nr. de zile – numărul de zile pentru care se efectuează calculul
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
13. PLANIFICAREA VENITULUI

• Planificarea rapoartelor financiare începe cu calculul mărimii venitului din


vânzări sau prestarea serviciilor
• Venitul din vânzări sau prestarea serviciilor se planifică in funcţie de:
nivelul cererii, particularităţile pieţei de desfacere, categoriile de clienţi
(copii, femei, bărbaţi); variaţia cererii in timp (in dependentă de zilele de
sărbători, început de an şcolar, baluri de absolvire etc.)
EX. Planificarea venitului din prestarea serviciilor.
În baza cercetărilor de marketing efectuate am prevăzut:
• În primul an de activitate: numărul clienţilor deserviţi în zi – 12
preţul mediu al unui serviciu – 10 lei
numărul de zile lucrătoare în lună – 20
Venitul anual din prestarea serviciilor de coafură va constitui
12 x 10 x 20 = 2400 x 12 luni = 28800 lei/an

În funcţie de factorii menţionaţi acest venit se repartizează pe lunile


anului, iar informaţia respectivă se include în fluxul mijloacelor băneşti.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
14. FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI

• Fluxul mijloacelor băneşti serveşte drept indicator care arată capacitatea


întreprinderii de a asigura mijloace băneşti pentru a putea satisface plăţile
curente şi a dezvolta afacerea.
• Ce este necesar a include in fluxul de mijloace băneşti?
banii ce vor fi încasaţi in perioada planificata
plăţile de mijloace băneşti care vor fi efectuate in perioada planificata.
În Fluxul mijloacelor băneşti nu se includ creanţele dubioase
În cazul în care afacerea este de familie, în fluxul monetar se includ şi
cheltuielile de întreţinere a familie
• Fluxul de mijloace băneşti vorbeşte despre profitul ce va fi obţinut de
afacerea pe care o planificaţi.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
14. FLUXUL MIJLOACELOR BĂNEŞTI

Exemplu întocmire al fluxului de mijloacea frizeriei “Barber Shop”, Lei


Denumirea poziţiei 01.2020 - 31.12.2020
Sold iniţial 0 - 4800
I. Intrări de mijloace băneşti
Investiţii proprii 5500 - 5500
Credit bancar 5000 - 5000
Servicii prestate 1400 - 20000
Total Intrări de mijloace băneşti 11900 - 30500
II. Ieşiri de mijloace băneşti
Procurare mobilă şi echipament 7015 - 7015
Reparaţia şi amenajarea încăperii 2000 - 2300
----------------------------- - - -
Impozit pe venit 10 - 1200
Total Ieşiri de mijloace băneşti 11277 - 24000
Sold final 623 - 6500
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
15. RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

Ce se include in raportul privind rezultatele financiare?


venitul posibil din prestarea serviciilor (vânzări) pe parcursul perioadei
planificate
costul serviciilor prestate (vânzărilor) şi cheltuielile operaţionale ce vor fi
suportate
profitul (sau pierderea) perioadei planificate.
Costul serviciilor prestate include:
Consumuri directe de materiale, care depind de:
 volumul de prestări servicii planificate
 necesarul de stocuri de materiale
Consumuri directe pentru retribuirea muncii, inclusiv asigurarea
medicală şi defalcări in fondul social
Consumul de energie electric şi apa, utilizate in mod direct la prestarea
serviciilor.
Uzura mijloacelor fixe utilizate la prestarea serviciilor
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
15. RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

Cheltuielile operaţionale includ:


Cheltuieli generate şi administrative care se compun din:
salarii si defalcări în fondul social
energia electrică şi apa
reparaţia încăperii
uzura mijloacelor fixe
autorizaţia de funcţionare
Cheltuieli comerciale compuse din:
Reclamă
Studiul de piaţă
Alte cheltuieli operaţionale cum ar fi:
arenda
dobânda bancară
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
15. RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE

Pe baza informaţie cu privire la Costul serviciilor prestate şi


Cheltuielile operaţionale se va calcula raportul privind rezultatele
financiare programate.
Venit Costul
din Serv. /
activi- vânzări
tatea
de bază Profit Chelt.
a brut Operaţ
întrep-
rinderii Prof. Imp.pe
până venit
la Profit
Imp-t net
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
16. EVALUAREA RISCURILOR

• Riscul este "incapacitatea" întreprinderii de a se adapta, in timp şi la cal mai


mic cost, la schimbarea condiţiilor mediului.
• Există riscuri interne,care le putem preveni, şi inevitabile, care depind de
mediul extern.
• Riscurile principale, care ar putea afecta (pozitiv sau negativ) desfăşurarea
oricărei afaceri sunt:
Riscul operaţional - care determină stabilitatea procesului al activităţii de
bază in cadrul afacerii.
Riscul financiar - determină nivelul riscului legat de insuficienta profitului
rămas la dispoziţia afacerii sau riscul incapacităţii de a achita datoriile.
Riscul de piaţă - poate afecta vânzările fie din calităţii, concurenţilor ori
reducerea nivelului de cumpărare etc.
Riscul cadrului lega – impunerea unor condiţii care ar necesita resurse
financiare suplimentare şi timp.
STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI
16. EVALUAREA RISCURILOR

Mijloacele împrumutate printr-un credit nu întotdeauna influenţează


pozitiv rentabilitatea capitalului propriu. Înainte de a solicita un credit,
se determină Efectul de Levier (creşterea sau reducerea rentabilităţii
capitalului propriu in urma folosirii unui credit).
Capitalul împrumutat
EL = (Rentabilitatea economică – Rata dobânzii) X ------------------------------ = +/-
Capitalul propriu
Profit Net
Rentabilitatea economică = ----------------------- = 5 – 10%
Total Active
Profit Net
Rentabilitatea financiară = ----------------------- = 10 – 20%
Capitalul propriu
SFÎRȘIT

S-ar putea să vă placă și