Sunteți pe pagina 1din 19

Prof.

Maria Păduraru
“Iată vin curând şi plata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după cum este
fapta lui.” (Apocalipsa 22,12)
 Înainte de înălţarea la ceruri,
Mântuitorul le-a făgăduit
Apostolilor Săi că la sfârşitul
veacurilor va veni a doua oara
în lume cu putere şi slavă multă
şi va judeca pe fiecare după
faptele sale, atât pe vii cât şi pe
cei morţi, pe care îi va învia.
Când vor fi toate acestea? Ziua
şi ceasul nu le ştie decât Tatăl
ceresc. De aceea, se cade să fim
tot timpul pregătiţi, pentru că
Fiul Omului poate veni oricând.
Pentru ca această învăţătură să pătrundă mai adânc în inima
Apostolilor, Mântuitorul le-a spus acestora Pilda celor zece
fecioare:
“Împărăţia cerurilor se va
asemăna cu zece fecioare, care
luând candelele lor, au ieşit în
întâmpinarea mirelui. Cinci
însă dintre ele erau fără minte,
iar cinci înţelepte. Căci cele fără
minte, luând candelele n-au luat
cu sine untdelemn. Iar cele
înţelepte au luat untdelemn în
vase, odată cu candelele lor. Dar
mirele întârziind, au aţipit toate
şi au adormit.
Iar la miezul nopţii s-a făcut
strigare: Iată, mirele vine!
Ieşiţi întru întâmpinarea
lui! Atunci s-au deşteptat
toate fecioarele şi au
împodobit candelele lor. Şi
cele fără minte au zis celor
înţelepte: Daţi-ne din
untdelemnul vostru, că se
sting candelele noastre.
Dar cele înţelepte le-au
răspuns, zicând: Nu, ca nu
cumva să nu ne ajungă nici
nouă şi nici vouă, mai bine
mergeţi la cei ce vând şi
cumpăraţi pentru voi.
Deci plecând ele ca să
cumpere, a venit mirele şi
cele ce erau gata au intrat cu
el la nuntă şi uşa s-a închis.
Iar mai pe urmă, au sosit şi
celelalte fecioare, zicând:
Doamne, Doamne, deschide-
ne nouă. Iar el, răspunzând a
zis: Adevărat zic vouă: Nu
vă cunosc pe voi. Drept
aceea, privegheaţi, că nu
ştiţi ziua, nici ceasul când
vine Fiul Omului” (Matei 25,
1-13)
Împărăţia lui Dumnezeu
este asemenea cu o
nuntă şi, evident, Mirele
nu este altul decât
Mântuitorul care va veni
a doua oara în lume, în
Ziua de Apoi.
Fecioarele sunt oamenii
chemaţi la judecată. Cele
înţelepte sunt creştinii
care se îngrijesc de
sufletele lor şi le
împodobesc ca pe nişte
candele, cu credinţă,
dragoste şi fapte bune.
Celelalte,
neprevăzătoare şi
delăsătoare, reprezintă
pe acei oameni care nu-
şi pregătesc sufletele,
amânând mereu
întoarcerea la
Dumnezeu.
Candela fiecărei fecioare
simbolizează sufletul
omului, iar
untdelemnul, faptele
bune săvârşite în viaţa
omului.
Cum numai Dumnezeu ştie când va fi sfârşitul veacurilor, trebuie să fim întotdeauna
pregătiţi pentru întâmpinarea Mirelui. Pregătirea se face prin spovedanie, Sfânta
Împărtăşanie şi prin rugăciune neîncetata care, ca o candelă pururea aprinsă, ne
luminează viaţa.
Iar mulţimea faptelor bune, untdelemnul fecioarelor înţelepte, nu
trebuie să se împuţineze niciodată.
Să nu uităm că a ne ruga neîncetat înseamnă a ne aminti pururea de Dumnezeu
şi a rosti cu inima şi gândul nostru rugăciunea inimii:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi păcătoşii!
Faptele milei sufleteşti Faptele milei trupeşti
a învăţa pe cei neştiutori, a hrăni pe cei flămânzi
a sfătui pe cei ce stau la a da de băut celor însetaţi,
îndoială, a îmbrăca pe cei goi,
a mângâia pe cei întristaţi, a primi pe cei străini,
a îndrepta pe păcătoşi, a cerceta pe cei bolnavi,
a ierta pe cei ce ne-au a cerceta pe cei din
greşit, temniţă,
a răbda asuprirea altora, a îngropa pe cei morţi.
a ne ruga pentru cei vii şi
pentru cei morţi
Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă din toate câte are Biserica, deoarece în
cadrul ei Sfintele Daruri (pâinea şi vinul din Sfântul Potir) se transformă prin puterea lui
Dumnezeu şi rugăciunile preotului, în Trupul şi Sângele Domnului.

Să îl aşteptăm pe
Mântuitorul sporind în
dreapta credinţă, în
rugăciune şi în fapte
bune, pentru ca la
venirea Sa să ne
bucurăm de Împărăţia
cerurilor!
Pilda celor zece fecioare este
inspirată din viaţa cotidiană
a evreilor.
Exista obiceiul ca, în ziua
nunţii, mirele să fie
întâmpinat la casa miresei de
mai multe fecioare. Acestea,
purtând făclii aprinse în
mâini, îl conduceau pe mire
acolo unde avea loc
petrecerea. De multe ori însă
mirele întârzia, din cauza
negocierilor care aveau loc
între părinţi cu privire la
zestrea miresei.
În cultul ortodox, există o slujbă care se numeşte miezonoptica, pentru că se săvârşeşte
la miezul nopţii. Troparul acestei slujbe ne aminteşte de mirele care soseşte pe
neaşteptate, în miezul nopţii, şi ne îndeamnă la pregătire permanentă, prin fapte bune.

“Iată, Mirele vine în miezul noptii


şi fericită este sluga pe care o va afla
priveghind; dar nevrednică este
iarăşi pe care o va afla lenevindu-se.
Vezi dar, suflete al meu, cu somnul
să nu te îngreunezi, ca să nu te dai
morţii şi afară de Împărăţie să te
încui. Ci te deşteaptă, strigând:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule,
miluieste-ne pe noi.”
Trebuie să fim pregătiţi, căci nu se ştie clipa în care va
veni Mântuitorul să judece vii şi morţii şi să
răsplătească pe fiecare după faptele sale.
Simbolurile pildei
nunta Împărăţia lui Dumnezeu
mirele Mântuitorul Iisus Hristos
fecioarele înţelepte creştinii ce se îngrijesc de
sufletul lor
fecioarele neînţelepte oamenii nepăsători faţă
de mântuire
sufletul
candela
faptele bune
untdelemnul