Sunteți pe pagina 1din 9

CONTROLUL FINANCIAR

- diferite forme de control, inclusiv


auditul
OBIECTIV:
examinarea modului în care se realizează sau s-a
realizat activitatea/programul/procesul/proiectul şi a
modului cum se respectă principiile stabilite, regulile
existente

SCOP:
constatarea erorilor, abaterilor, lipsurilor, deficienţelor,
vulnerabilităţilor pentru a le remedia şi evita în viitor
= funcţia de control
exercitată de către
Curtea de Conturi prin
Controlul proceduri de audit
financiar
public = diferite alte forme de control
extern
extern
= şi auditul financiar independent
= un sistem unitar în
România care să cuprindă
forme de control intern
Controlul aplicabile la nivelul
entităților publice
financiar
public !!! trebuie să asigure
intern mecanisme pertinente de
gestiune a fondurilor
publice şi de administrare a
patrimoniului public
Control intern managerial

Auditul public intern


Controlul
financiar
Controlul financiar-preventiv
public
intern
Controlul financiar de gestiune
curpinde:
Controlul intern asupra
fondurilor comunitare
Controlul intern
managerial

= cuprinde ansamblul formelor de control


stabilite de conducere şi exercitate la
nivelul entității publice în vederea
asigurării administrării fondurilor în mod
economic, eficient şi eficace.
Auditul public intern

= activitatea funcțional-
independentă şi obiectivă, de
asigurare şi consiliere, concepută să
adauge valoare şi să îmbunătățească
activitățile entității publice; ajută
entitatea publică să-şi îndeplinească
obiectivele

evaluează şi îmbunătățește eficiența şi


eficacitatea managementului riscului, a
controlului şi a proceselor de
guvernanţă.
Controlul Financiar
Preventiv
= activitate organizată în cadrul tuturor
entităților publice, constând în verificarea
sistematică a proiectelor de operațiuni
care presupun decizii financiare şi/sau
patrimoniale. Verificarea privește
legalitatea, regularitatea şi încadrarea
operațiunilor supuse controlului în
limitele creditelor bugetare/de
angajament aprobate, în conformitate cu
cadrul normativ în vigoare.
Controlul financiar de gestiune

= gestionarea patrimoniului
propriu şi a bunurilor din
patrimoniul public şi privat al
statului sau al unităților
administrativ-teritoriale aflate
în administrare, în concesiune
ori închiriere, în conformitate cu
legislația.
Controlul intern asupra fondurilor
comunitare
= pp. activități de control intern,
de control preventiv, de
identificare şi gestionare a
riscurilor, precum şi exercitarea
activităţii de audit intern în
conformitate cu prevederile
legislației naționale şi
comunitare în vigoare.