Sunteți pe pagina 1din 16

Industria

Transporturilor
Transporturile reprezinta totalitatea mijloacelor care asigură
circulaţia mărfurilor şi a oamenilor pe uscat, în aer, pe apă. Se
realizeaza prin mijlocirea cailor de comunicatie (pe uscat, pe apa,
aeriene), care formeaza un adevarat “sistem vascular” al economiei
Globului.

Transporturile :
- activitate importanta care asigura circulatia marfurilor si a persoanelor .
- se desfasoara pe cai de comunicatii , cu ajutorul mijloacelor de
comunicatii
Clasificarea Transporturilor
In functie de obiectul lor, In functie de utilizarea succesiva a
transporturile sunt: unor mijloace de transport
a) de persoane distingem:
b) de lucruri(marfuri) a) Transportul combinat-care are ca
obiect o singura partida de marfa
ce este deplasata la o singura
In functie de caile de transport pe destinatie utilizandu-sa cel putin
care se realizeaza sunt: doua mijloace de transport diferite
a) Transporturi terestre (pe cale ferata si la care se va elibera un singur
sau rutiera) document de transport
b) Transporturi pe apa (navale) b) Transportul multimodal- care se
c) Transporturi aeriene realizeaza cu cel putin doua
modalitati de transport diferite
In functie de ruta parcursa in
interiorul tarii sau In functie de interesul satisfacut
transfrontaliere: prin executarea transporturilor:
a) trafic intern sau local a) Transporturi publice efectuate de
b) trafic international persoane juridice specializate si
autorizate in acest scop in temeiul
unui contract de transport
b) Transporturi efectuate de persoane
fizice in scopul satisfacerii unui
interes personal
Clasificare Transporturi
În România sistemul de transport
terestru este reprezentat astfel:

transport feroviar - căi ferate:


total: 11380 km din care
electrificată: 3971 km;
transport rutier de persoane -
rețea de drumuri: 198817 km,
asfaltată: 60043 km, neasfaltată:
138774 km (statistica anului
Transportul terestru este cea 2003);
mai răspândită formă de transport. transport rutier de marfa - rețea
Oamenii pot să se deplaseze prin de drumuri: 198817 km, asfaltată:
propriile forțe sau cu ajutorul unor 60043 km, neasfaltată: 138774
mijloace de transport ce folosesc km (statistica anului 2003);
forța umană, cum ar fi bicicleta, sau
pot folosi tracțiunea animală, pentru transport prin conducte - rețea
a tracta căruțe sau alte tipuri de de transport prin conducte: gaz-
atelaje. Cea mai răspândită și 3508 km; petrol-2427 km
eficientă formă de transport terestru (statistica anului 2004).
folosește vehicule dotate cu motoare
alimentate cu combustibil lichid.
Transportul feroviar este una dintre
cele mai utilizate modalități de
transport, ocupând în traficul Transporturile feroviare au păstrat
mondial locul II din punctul de avantajele deținute față de celelalte
vedere al volumului de mărfuri modalități de transport:
transportate. • Asigurarea unui flux continuu de transport
Societățile feroviare au depus ce permite o aprovizionare ritmică;
eforturi susținute în dezvoltarea și • Obținerea unei anumite regularități din
perfecționarea materialului rulant, punctul de vedere al timpului de transport,
precum și în organizarea și datorită modului de organizare și
expedierea mărfurilor, în vederea independenței față de condițiile
reducerii duratei de transport și a atmosferice;
micșorării prețului de transport.
Transport aerian a încetat de mult să
mai fie un mijloc de transport luxos si
prohibitiv. Astăzi el este preferat de cei care
vor să se deplaseze repede și de cei care au
de transportat mărfuri perisabile sau de mare
valoare. Pentru transport se folosesc atât
avioane mixte, pentru pasageri si mărfuri, cât
și avioane speciale pentru transportul
mărfurilor. Din punct de vedere comercial,
avioanele pot fi încărcate în regim de linie,
ceea ce implică un trafic regulat, si în regim
de charter (curse neregulate), curse pe bază
de contracte intre companiile aeriene si
diferiti beneficiari ce doresc să exploateze pe
o perioadă determinată avioanele luate în
chirie. Decolarea și aterizarea avioanelor se
poate face numai pe aerodromurile civile
autorizate.
Aerodromul este o suprafață de teren
sau de apă destinată a fi utilizată pentru
sosirea, plecarea și manevrarea la sol a
aeronavelor. Aeroportul este aerodromul
deschis operațiunilor comerciale.
Transportul aerian efectuează
deplasarea în spațiu a bunurilor si oamenilor
cu ajutorul aeronavelor.
Printre particularitățile tehnico-economice ale transportului
aerian se numără:

 rapiditatea - este caracteristica esențială a transportului


aerian. Aceasta este evidențiată de viteza mare de
deplasare a aeronavelor ce nu poate fi egalată de nici un
alt mijloc de transport;
 regularitatea - constă în aceea că transportul aerian se
efectuează după un program precis în orice perioadă a
anului, atât ziua, cât și noaptea;
 oportunitatea – se referă la faptul că acest mod de
transport pune la dispoziția celor interesați, oricând și
oriunde sunt amenajate puncte terminale, cel mai
modern mijloc de transport.
Având în vedere progresul
economic general al societatii, în
ultimul deceniu s-a înregistrat o
crestere fara precedent a comertului
mondial, a transportului de materii
prime de baza necesare industriei,
agriculturii cât si a schimburilor de
produse finite.
Pe de alta parte, intensificarea
schimburilor comerciale între tari aflate
în diferite zone geografice, participarea
tarilor respective la acest proces
reprezinta o conditie necesara pentru Transportului maritim îi revine un
impulsionarea progresului economic si rol esential în realizarea
social al fiecarei regiuni geografice. circulatiei marfurilor, atât din
punct de vedere cantitativ cât si
ca operativitate, rol conferit de
aspecte cum ar fi:
• costuri relativ mici, în raport cu
volumul mare de marfuri care pot
fi transportate;
• caracterul complex si
diversificat al schimburilor
comerciale;
• cresterea numarului de
participanti la aceste schimburi
Cele trei elemente esentiale care Functia principala a transportului maritim
stau la baza definirii transportului este de a asigura legatura dintre productie
maritim sunt urmatoarele:
si consum si se caracterizeaza prin doua
a) marfurile, caracterizate printr-un volum
mare si o valoare ridicata; trasaturi esentiale, de natura economica:
b) navele, ca mijloc de transport care eficienta economica, în sensul satisfacerii
încorporeaza un nivel de tehnicitate si al unor cerinte definite si rentabilitatea, ca o
investitiilor ridicat; conditie esentiala a unei activitati
c) porturile, ca noduri de transbordare economice ample, care implica costuri ale
precum si instalatiile de operare din
cadrul acestora. transportului propriu-zis si costuri ale
Având în vedere aceste elemente operatiunilor conexe.
se poate afirma că, transportul maritim Atât eficienta economica cât si
reprezintă o activitate economică rentabilitatea depind în mod determinant
deosebit de complexă, având un
caracter național si internațional, ce de cele trei elemente esentiale care stau la
trebuie gândit si desfășurat atât în baza definirii transportului maritim si
funcție de necesități, cât si pentru anume : marfurile, navele si porturile.
asigurarea rentabilitații.
Transportul prin tehnologii neconvenționale constă în utilizarea
unor mijloace de transport mai puțin poluante, ce sunt construite pe
baza următoarelor tehnici:
Utilizarea de carburanți mai putin poluanți, precum hidrogenul
sau biogazul.
Înlocuirea motoarelor cu carburant (clasic) cu motoare electrice
("ecologice"), care funcționează fără zgomot și nu sunt direct
poluante (ale străzii).

Transportul realizat cu ajutorul tehnologiilor neconvenționale


nu este încă organizat și integrat în rețelele obișnuite de transport
existente. Tehnologiile neconvenționale au apărut în transportul
terestru ca o necesitate de reducere a poluării produse de
automobile și a supraaglomerării șoselelor și orașelor (datorită
creșterii numărului și diversificării tipurilor de mijloace de transport).
În partea de transport rutier pot fi identificate
următoarele tipuri de mijloace de transport
neconvenționale:

 Autoturismele cu motoare electrice sunt vehicule


(relativ) nepoluante, dar au deocamdată și dezavantaje
(cantitate mică de energie stocată (acumulată), cost
ridicat, timp mare de încărcare a bateriilor
acumulatoare).
 Automobilele cu hidrogen au la baza funcționării
reacția dintre hidrogen și oxigenul din aer.
 Automobilele cu biogaz sunt asemănătoare celor cu
combustibil lichid, deosebirea fiind ca motoarele au fost
modificate in scopul utilizării biogazului obținut prin
fermentația unui amestec de ape uzate și deșeuri din
industria agroalimentară.
În transportul feroviar există:  În transportul neconvențional
naval, singurul mijloc de transport
 Maglev - este un tren de utilizat este aeroglisorul ce poate
construcție specială trece direct pe și peste uscat in
("Plutomagnet-tren"), ce se zonele mlăștinoase.
deplasează "pe o pernă
magnetică" deasupra unei șine  Aeroglisorul este un vehicul ce se
metalice, fără a o atinge; deplasează atingând solul sau
plutirea magnetică și mișcarea apa doar cu marginile flexibile ale
(antrenarea) se bazează pe unei “fuste” de cauciuc. Această
respingerea campurilor "circumferință" flexibilă a
magnetice de același semn. vehiculului face posibilă crearea
 Monorailul este un tren ce unei perne de aer suspensoare
rulează deasupra sau între aeroglisor și suprafața (apă,
dedesuptul unei șine metalice teren) pe care rulează.
speciale, suspendate la
înălțime.
Transportul special
 Transporturile speciale sunt transporturi
neconvenționale, a căror pondere a crescut
substanțial în ansamblul transporturilor și care
se efectuează cu mijloace total diferite de cele
clasice.
 Spre exemplu, transporturile prin conducte sunt
utilizate pentru deplasarea unor mărfuri de masă
lichide, în flux continu, în relații de transport
stabile. Acest mod de transport prezintă un cost
scăzut, pierderi minime de manipulare, nu este
influențat de condițiile atmosferice, nu afectează
mediul înconjurător, necesită personal de
deservire redus, prezintă regularitate și se
efectuează fără cursă goală.
Rolul transporturilor
 Un rol important îl are transportul în sfera producţiei unde, printr-o
mai bună organizare, poate contribui la: reducerea ciclului de
producţie, accelerarea vitezei de rotaţie a mijloacelor circulante,
îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari.
 O alta funcţie importantă a transporturilor este aceea de a susţine
legăturile de producţie între întreprinderi, comunicaţiile între marile
centre industriale, între cele industriale şi agricole, etc. Acest rol
este îndeplinit de transporturile de utilitate publică, în componenţa
cărora intră: căile ferate, fluviale şi maritime, rutiere, transportul
aerian şi transportul de călători. 
 Rolul transporturilor este evident, prin intermediul acestora
asigurându-se procesul de producţie cu mijloace de producţie şi
forţă de muncă.
 Importanţa transporturilor constă nu numai în funcţia pe care o au în
dezvoltarea complexului socio-economic naţional, ci şi în rolul
important exercitat asupra amplificării relaţiilor dintre state. 

S-ar putea să vă placă și