Sunteți pe pagina 1din 22

Evaluarea rezultatelor școlare: funcții, forme de evaluare

(inițială, sumativă și formativă).

Realizat de:
Agache Daniela, Rusea Cosmina,
Ursan Emanuel și Simion Larisa
Cuprins
Docimologia – definiție
Evaluarea: Ce este? Calități. Funcții. Cum reacționează elevii?
Forme de evaluare:
1) Inițială
2) Sumativă
3) Formativă
Concluzii
Bibliografie
Definiție

Docimologia este știința evaluării, care studiază procesul de elaborare și


de aplicare a probelor de evaluare necesare pentru notarea și examinarea
cât mai obiectivă a celor implicați(elevi, studenți, profesori).
Ce este evaluarea?
Evaluarea- reprezintă totalitatea
proceselor și produselor care
măsoară natura și nivelul
performanțelor atinse de elevi în
învățare.
Aceasta are rolul de a măsura și
aprecia în funcție de obiective,
eficiența procesului de predare-
învățare, raportată la îndeplinirea
funcțiilor ei.
Evaluarea prezintă calități
sociale și pedagogice:
Analiza rezultatelor școlare oferă Evaluare ofera informații
societății posibilitatea să se referitoare la relațiile dintre
pronunțe asupra invățământului componenetele interne ale
ca subsistem, să confirme sau să procesului educațional, în special
infirme acumularea de către cei a celor dintre profesor și elev.
instruiți a cunoștințelor și Cunoscând performanțele elevilor
abilităților necesare unei activități putem aprecia dacă activitățile
social-utile. proiectate și-au atins scopul.
Funcții ale evaluării
Constatativă
– pentru profesor reprezintă un
indicator al gradului de optimizare
a predării și învățării.
- pentru elev reprezintă nivelul de
pregătire atins și raportarea
rezultatelor la cerințele
profesorului.
Diagnostică
– profesorul interpretează și
evidențiază lacunele existente în
pregătirea elevilor și identifică
cauzele acestora.
- elevul interpretează rezultatele
în termenii capacităților proprii și
își optimizează calitățile de
autoevaluare.
Prognostică
- permite profesorilor să
anticipeze progresia elevilor și să,
reconsiderare strategiile didactice.
- elevul își evaluează șansele și își
optimizează stilul de muncă.
Motivațională
–Profesorul își organizează
discursul și activitățile în funcție
de performantele și feedback-ul
elevilor.
- Elevului îi sunt stimulate
eforturile în funcție de dinamica
rezultatelor.
Cum reacționează elevii?
În timpul evaluării sunt sesizate schimbări
de comportament din partea elevilor:
- simptomul anxietății.
- simptomul imobilismului, cauzat de
decalajele dintre posibilitățile și realitățile
evaluării.
- simptomul lipsei de principii clare pentru
conceptorii proiectelor de evaluare.
Pentru diminuarea efectelor negative trebuie
să avem în vedere dezvoltarea elevului, cum
se manifestă în timpul realizării unui test
sau examen și înțelegerea factorilor care îl
pot distrage.
O varitate mai mare a sistemelor de evaluare
precum: extinderea, folosirea testului
decimologic, a lucrărilor cu caracter de
sinteză crearea unor activități practice.
Crearea unor medii mult mai interactive
pentru relatia elev-profesor, competențe
raționale, comunicarea dintre elev și
profesor, interacțiunea socială etc.
Cu toate acestea este necesară întărirea și
sancționarea rezultatelor evaluării cât mai
operativ.
Folosirea rezultatelor pozitive și
nesancționarea constantă a celor negative.
Forme de evaluare - introducere
 Existența hazardului și – desigur – mare diversitate a situațiilor pegagogice impun nevoia prezenței unor multitudini
de strategii didactice.
 Acestea se diferențiează prin prisma a două criterii:
1) Cantitatea de informație
2) Stadiul cunoștințelor elevului
 Primului criteriu îi revin următoarele tipuri de evaluări:
1) Parțială – ascultări și teste
2) Globală – examene și concursuri
 Celui de-al doilea criteriu îi revin:
1) Evaluarea inițială – teste de început de an
2) Cea continuă – ascultări
3) Finală – examene (bacalaureat)
 Prin unificarea acestora ele se împart în:
1) Evaluare cumulativă
2) Continuă
Ascultarea orală
Avantaje Dezavantaje

- Facilitează comunicarea directă dintre elev - Este o metodă prin excelență cronofagă,
și profesor, permițându-i primului să își nepermițând încheierea procesului
dezvolte propriile capacități comunicative. evaluativ într-un interval acceptabil.
- Nu necesită o pregătire anterioară
îndelungată
Verificarea scrisă
Avantaje
Dezavantaje
- Permite evaluarea unui colectiv într-un - Din cauza puternicului caracter
interval relativ scurt. standardizat notele nu reflectă
- Urmărește un barem predeterminat, întotdeauna realitatea
notarea fiind mult facilitată.
Probe practice
Avantaje
Dezavantaje
- Dezvoltă anumite arii intelectuale - Necesită o etapă teoretică relativ lungă
(artistice sau știițifice în funcție de (de la câteva ore și explicații, până la
activitate) și permite specializarea câteva luni)
subiectului învățător (ex: practica
arheologică)
Care dintre aceste forme de evaluare credeți că sunt mai
optime? Motivați-vă răspunsurile!
Evaluarea inițială
se realizează atunci când un profesor preia pentru prima dată un
colectiv de elevi (la începutul unei perioade de instruire: semestru,
an şcolar, ciclu de învăţământ sau la începutul unui program de
instruire), cu scopul de stabili nivelul de pregătire al elevilor.
este necesară în proiectarea activităţii viitoare şi pentru
stabilirea modalităţilor de intervenţie care se impun.
se utilizează testul de evaluare iniţială, probe scrise şi verificări orale.
Evaluarea sumativă
 Evaluarea sumativă sau cumulativă se realizează la finalul unui ansamblu de activități de
învățare corespunzatoare dobândirii rezultatelor în cadrul unei teme, activități sau capitol.
Acest tip de evaluare furnizează informații despre nivelul atins de cunoștințele elevilor. Cele mai
întâlnite forme ale acestui tip sunt tezele, testele și examenele
 Evaluarea sumativă se concentrează mai ales asupra elementelor de permanență ale aplicării
unor cunoştințe de bază, ale demonstrării unor abilități importante dobândite de elevi într-o
perioadă mai lungă de instruire.
Evaluarea formativă
 Evaluarea didactică modernă este o evaluare formativă care valorizează şi sprijină invăţarea şi
progresul învăţării prin reglarea imediată şi interactivă, realizată de profesor prin evidenţierea
aspectelor pozitive ale intregului proces de învăţare şi prin sprijinirea învăţării formative.
 Evaluarea formativă este o evaluare internă, realizată chiar de către cei care predau şi care
gestionează procesul curricular. Fiind centrată pe proces, evaluarea formativă este dinamică şi
flexibilă şi asigură reglarea din mers activităţii educaţionale. Evaluarea are funcţie formativă
atunci când face posibilă reglarea interactivă continuă şi sistematică a învăţării si a predării,
permiţând elevului să îşi autoanalizeze şi automonitorizeze învăţarea, raportându-se la
obiectivele urmărite şi, de asemenea, să proiecteze activitatea de învăţare viitoare, în timp ce
profesorului îi permite să îşi modeleze şi adapteze predarea prin reglări didactice imediate şi
interactive.
 Evaluarea formativă se realizează în funcţie de caracteristicile contextului educaţional şi poate
include următoarele tipuri de reglări:
- reglări efectuate de profesor (asociate cu termenul de evaluare);
- reglări efectuate de perechi de elevi (asociate cu sintagmele „interevaluare” şi „evaluare
mutuală”);
- reglări efectuate de elevul însuşi (asociate cu termenul „autoevaluare”).
 Situaţiile de evaluare formativă sunt de o mare diversitate generată de o serie de factori, cum ar
fi: specificul disciplinei de studiu, natura conţinutului ştiinţific, obiectivele operaţionale,
criteriile de evaluare, particularităţile clasei de elevi, timpul disponibil. Dacă despre proiectul de
lecţie afirmăm că este un model orientativ, implicit şi pentru evaluarea formativă prefigurată
pentru o lecţie se pot gândi doar modele de acţiune flexibile, orientative şi nu modele riguroase,
inflexibile.
Concluzie
În concluzie cele trei forme de evaluare inițială, sumativă și formativă
sunt indispensabile profesorului în determinarea și susținerea
potențialului de învățare a elevului.
Bibliografie
Constantin Cocoș, Psihologie Științe educative-Pedagogie, Editura
POLIROM, Iași, 1996.
Coordonator Conf.Univ.Dr.Marin Manolescu,Lucrare de Diplomă,
Evaluarea Inițială-Evaluarea Formativă-Evaluarea Sumativă-Strategii
Complemtare, București, 2006.
https://www.brown.edu/academics/education-alliance/teaching-diverse-learn
ers/initial-assessment-1
Popkova, Ekaterina; „Continuous Cumulative Assessment in Higher
Education: Coming to Grips with Test Enhanced Learning”, Revisiting the
Assessment of Second Language Abilities: From Theory to Practice, 2018, p.
331-349.

S-ar putea să vă placă și