Sunteți pe pagina 1din 29

MANAGEMENT ŞI

LEGISLAŢIE SANITARĂ
2020 – 2021
ANUL III - SEM I
Modulul I
CONTINUT TEMATIC
1. Definirea universalităţii managementului
(management si manageri).
2. Definirea managementului serviciilor de
sănătate din Romania ; ingrijiri primare,
secundare si tertiare; reforma sanitara.
3. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea
sistemului de asigurări sociale de sănătate:
Legea 95/2006, Legea 46/2003; OU 144/2008
4. Principalele acte normative care
reglementează exercitarea profesiei în
domeniul îngrijirilor de sănătate:
21.06.21 2
LEGISLATIE
• LEGEA 95/2006 – reforma în sanatate

• LEGEA 46/2003 – drepturile pacientilor

• ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 din 28 octombrie


2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de
asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România (OAMGMAMR)
21.06.21 3
SCURT
ISTORIC
Jean Chevalier – “Organization” – termenul
englezesc de origină franceză – menage =
organizarea şi dirijarea unei case
În româneşte – corespondentul este de
conducere
Se foloseşte termenul de management –
neologism
M. nu trebuie privit ca o profesie pasivă care are
scopul doar de a menţíne ordinea şi a proteja
status-quo-ul.
Conceptele M. au fost descrise de mii de ani (30
secole)
- referiri în Vechiul testament
- la construirea Piramidelor din Egipt
- sugestii despre M - Codul bunelor maniere din
BABILONIA

21.06.21 4
DEFINIREA MANAGEMENTULUI
• Managementul a apărut obiectiv din
activităţile comunităţiilor umane fiind
un proces de orientare în scopul
realizării unor obiective.

• Este o formă de muncă intelectuală.

• S-a dezvoltat ca o ştiinţă rezultând


din necesităţile practicii sociale.

• Literatura vorbeşte despre


Management ca un proces, activitate,
desfăşurat de un grup de persoane
(manageri) având obiective, legi şi
principii proprii.
21.06.21 5
Managementul este ştiinţă şi artă
• Este ştiinţă :
– pentru că răspunde la necesităţile practicii sociale
– este ştiinţa conducerii care lucrează cu elemente obiective puse
la dispoziţie de cunoştinţele sistematizate
• Este artă :
– prin componenta practică
– prin metodele, conceptele şi teoriile care întăresc eficacitatea
generală
– arta în conducere ţine de intuiţie şi experienţă

După Reece şi O’Gragy: este procesul de coordonare a resurselor


umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării
scopurilor organizaţiei

Formula succesului în management, după Kreitner :

S = A X M X O
S =succesul; A = abilitate manageriala; M= motivaţia de a
conduce ;
21.06.21 O= oportunitatea conducerii 6
CE SE ÎNŢELEGE PRIN MANAGEMENT

1. Proces prin care se coordonează, se


conduc, se planifică şi se controlează
activităţile desfăşurate într-o
organizaţie astfel încât să se asigure
atingerea scopurilor acesteia cu maxim
de eficienţă.

2 Organizarea resurselor (umane,


materiale, financiare, informaţionale şi
temporale) ale unei instituţii
(organizații) pentru a produce bunuri şi
servicii.
21.06.21 7
CE SE ÎNŢELEGE PRIN MANAGEMENT

3. Procesul alcătuit din activităţi şi funcţii


interconectate social şi tehnic care se
desfăşoară într-un mediu organizaţional
formal cu scopul de a îndeplini obiecte
predeterminate prin utilizarea resurselor
umane şi de altă natură.

4. Formularea, executarea şi evaluarea


activităţilor care permit unei organizaţii să
îşi atingă obiectivele.
Organizaţie :
unitate, fabrică, instituţie, echipă, spital, clasă,
şcoală, etc.
21.06.21 8
Principalele etape sau funcţii ale managementului sunt :
“Ceea ce face un manager”

1. Planificarea :

constă în selectarea misiunilor,


obiectivelor, şi acţiunilor necesare
pentru realizarea lor;
planificarea presupune alegere şi
orientează managementul în utilizarea
resurselor.

21.06.21 9
Principalele etape sau funcţii ale managementului sunt :

2. Organizarea :

funcţia prin care se stabileşte


structura intenţională a organizaţiei şi
se definesc rolurile persoanelor în
cadrul diferitelor compartimente.
Organizarea vizează un mediu
favorabil realizării performanţelor
serviciului de sănătate.

21.06.21 10
Principalele etape sau funcţii ale managementului sunt :

3. Funcţia de Personal :

funcţie care are ca scop încadrarea,


menţinerea şi dezvoltarea personalului care
ocupă diferite poziţii în structura
organizaţiei.

Funcţia de personal se referă îndeosebi la


persoane cu responsabilităţi (cadre) şi mai
puţin la personalul de execuţie. Funcţia de
personal are o însemnătate covârşitoare în
toate organizaţiile (sistemele) şi în mod
special în serviciile de sănătate.
21.06.21 11
Principalele etape sau funcţii ale
managementului sunt :

4. Conducerea sau comanda ( dirijarea )

sau influenţarea persoanelor astfel încât acestea să


contribuie la realizarea scopurilor grupului din care fac
parte şi a organizaţiei în mod special.
Rolul important în această funcţie îl au oamenii şi
presupune dezvoltarea unor relaţii interpersonale
favorabile realizării misiunilor instituţiei.

5. Controlul şi evaluarea: Controlul măsoară şi corijează


activităţile desfăşurate conform planului; cu alte cuvinte
monitorizează activităţile şi ajustează abaterile de la plan;
– Evaluarea are un caracter periodic şi final.

21.06.21 12
Principiile generale ale managementului

1. Conducerea prin obiective


2. Învăţarea din experienţă
3. Diviziunea muncii
4. Înlocuirea resurselor rare
5. Convergenţa muncii
6. Funcţiile determină structura
7. Delegarea autorităţii
8. Conducerea prin excepţie
9. Utilizarea celui mai scurt drum
până la decizie
21.06.21 13
Tipuri de Management
financiar;
prin obiective;
bolii;
calităţii serviciilor;
îmbunătăţirea calităţii continue (CQI);
cererii;
de caz ;
informaţional;
operaţional;
strategic
îngrijirilor medicale;
marketingului;
participativ;
performanţei;
personalului;
resurselor ;
proiectelor;
21.06.21 14
schimbării.
Cine sunt Managerii ?
1. numai persoane care efectiv deţin posturi
manageriale (adică au subordonaţi) şi iau decizii
de conducere

2. include în categoria managerilor şi


personalul de specialitate

Indiferent de abordare, managerii sunt persoane


investite cu autoritate şi responsabilitate
decizională privind folosirea eficientă a
principalelor resurse ale organizaţiei .

Sunt situaţi pe diferite niveluri ale piramidei


ierarhice:

Managerii superiori (top-managerii, senior-


managerii)
Managerii mijlocii
Managerii inferiori
Non – managerii (personal de execuţie)
21.06.21 15
Tipuri de Manager :

*laissez-faire* :cel care lasă


1.     
lucrurile la voia lor, folosindu-şi cât
mai puţin autoritatea de care
dispune, echipa fiind responsabilă şi
capabilă;
2.      administrator : acordă o atenţie
egală problemelor de personal şi
structură legată de producţie
3.      orientat spre oameni : are în
vedere problemele personalului din
21.06.21 subordinea sa; 16
Tipuri de Manager :
4. de resurse umane:
coordonează activităţile
salariaţilor prin departamentul
de resurse umane şi pune la
dispoziţia celorlalţi manageri ai
organizaţiei instrumente de
resurse umane şi verifică
modul de aplicare a acestor
instrumente;
5. orientat spre sarcini: acordă
prioritate aspectelor strict
21.06.21
tehnice ale activităţii. 17
Sfera responsabilităţilor, calităţilor şi
cunoştinţele managerilor
• Managerii lucrează cu şi prin alţi oameni atât din
interiorul organizaţiei şi din afară
( subordonaţi, şefi ierarhici, colaboratori externi,
furnizori, organizaţii sindicale,etc).
• Managerii sunt răspunzători pentru activitatea lor
şi a subordonaţilor.
• Succesul sau nerealizările subordonaţilor sunt
considerate ca fiind o reflectare a succesului sau
insuccesului managerilor.
• Managerii asigură un echilibru între scopurile şi
priorităţile aflate în competiţie.
• Managerii acţionează ca mediatori.
21.06.21 18
21.06.21 19
Principiile conducerii, formulate de Taylor

1. Înlocuirea regulilor de bun simţ cu ştiinţa


(cunoaşterea organizată)
2. Obţinerea armoniei în acţiunea de grup, şi
nu a discordiei
3. Realizarea cooperării persoanelor şi nu a
individualismului haotic
4. A lucra pentru output maximal şi nu pentru
output limitat
5. Dezvoltarea tuturor lucrătorilor la
capacitate maximă pentru a obţine cel mai
înalt grad de prosperitate pentru ei şi
pentru organizaţie
21.06.21 20
Principiile conducerii formulate Fayol:

1. Diviziunea muncii
2. Autoritatea şi responsabilitatea
3. Disciplina
4. Unitatea de comandă
5. Unitatea de direcţie
6. Subordonarea interesul personal celui general
7. Remunerarea
8. Centralizarea
9. Lanţul scalar
10. Ordinea
11. Echitatea
12. Stabilirea ocupării postului
13. Iniţiativa
14. Spiritul de corp
21.06.21 21
Tendinţe actuale
 în domeniul planificării : alianţe strategice
 în domeniul organizării : cultura
organizaţională sau corporatistă
 În domeniul personalului : competenţa,
controlul stress-ului şi plată în funcţie de
performanţă
 În conducere- dirijare : activitatea
antreprenorială desfăşurată în interiorul
organizaţiei
 În activitatea de control : mecanisme de
asigurare şi evaluare a calităţii

21.06.21 22
ROLURILE MANAGERIALE
Activităţile pe care le desfăşoară managerul sunt descrise ca roluri, ele
defapt reprezentând responsabilităţi = relaţiile care se stabilesc în
interiorul organizaţiei şi înafara ei.
Rolurile sunt de de 3 categorii :

1. roluri interpersonale :
» reprezentare: sarcini ceremoniale
» leader: stabileşte direcţia şi mediul de
muncă care încurajează subordonaţii să
muncească optim sau maximal
» legătură: lucru în reţea, rol
interorganizaţional, cu alţi leaderi

21.06.21 23
ROLURILE MANAGERIALE

2. roluri informaţionale :
» monitor : este în permanenţă căutare,
colectare de informaţii din surse
formale şi informale, trebuie să fie bine
informat
» diseminator: împărtăşeşte informaţiile
şi altora , în special subalternilor
» purtător de cuvânt: are autoritatea de a
vorbi ca reprezentant al organizaţiei

21.06.21 24
ROLURILE MANAGERIALE

3. roluri decizionale:
» antreprenor: cel mai important rol
decizional,rol de agent de schimbare,
caută idei sau surse noi, productive,
pentru a fi implementate
» mediator: aplanează, elimină conflicte,
intraorganizaţionale
» distribuitor resurse: alocă sau alege cine
va primi resursele,
» negociator : reprezintă interesele
organizaţiei în vederea obţinerii
resurselor; protejează interesele
organizaţiei.

21.06.21 25
Robert Katz identifică 3 aptitudini de succes pentru
manager:
Aptitudini manageriale :
1. tehnice: nivelul de competentă într-o
activitate specifică: managerul ar trebui să
ştie să întocmească, citească şi interpreta
un raport financiar, susţinerea unei prelegeri
logice şi clare,

1. umane: abilitatea de a lucra eficient cu


subordonaţii individual sau în grup, a conduce
fără a jigni, a nu fi de acord fără a fi
dezagreabil, a media un conflict, a conduce o
şedinţă.

3 conceptuale: abilitatea de a avea viziuni,


înţelegerea unor situaţii complexe, să
găsească ieşiri, să facă interconexiuni.
21.06.21 26
Sursele autorităţii în activitatea de conducere
Autoritatea este atributul managerului în a pretinde
ascultare.

Principalele surse ale autorităţii sunt:


1. Poziţia ierarhică: generează autoritate
administrativă şi este efemeră pe
perioada ocupării postului ierarhic
2. Autoritatea de competenţă: dată de
cunoştinţele tehnice şi tehnologiile
folosite de manager; un conducător
competent este ascultat deoarece acest
drept i-l conferă colaboratorii
3. Charisma: calitate înăscută, asociată
autorităţii morale; un conducător
charismatic motivează şi mobilizează
personalul din jurul său

21.06.21 27
Orice autoritate este dublată de responsabilitate. În
organizaţiile concepute clasic se disting 3 nivele de
responsabilitate :

1. responsabilitatea de nivel strategic:


atributul directorilor generali; opţiuni
majore legate de evoluţia serviciilor de
sănătate; dezvoltare pe durată medie
2. responsabilitate managerială de nivel
mediu: atributul managerilor de proces;
cei ce alocă şi gestionează resurse,
personal, materiale, bani
3. nivelul operaţional: se referă la
producţia de servicii
21.06.21 28
David Gustafson
Managementul este procesul prin care munca este făcută
prin intermediul altora
- bine, la timp şi în limita bugetului.

21.06.21 29

S-ar putea să vă placă și