Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GENERALĂ NR.

1 BUMBEŞTI-JIU
Judeţul Gorj
Tel/fax: 0253-463456, email: sgbumb@yahoo.com
www.sgbumb.populus.ch
Nr._____/_____2010

APROBAT ÎN C.A. _______________


PREŞEDINTE C.A.
DIRECTOR,
Prof. MUNTEANU IONUŢ VALENTIN

TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE


ADMINISTRAŢIE
Anul şcolar 2010/2011
Nr.crt Tema Perioada

• Stabilirea componentei comisiilor de lucru;


• Validarea catedrelor şi comisiilor ;
• Aprobarea Regulamentului Intern ;
• Aprobarea procedurilor operaţionale
• Aprobarea mişcãrilor de elevi; Septembrie 2010
1
• Aprobarea atributiilor comisiilor ;
• Aprobarea Raportulul RAEI 2009/2010 ;
• Validarea caliticativelor pentru personalul
didactic în anul şcolar 2009/2010 ;
• Diverse
• Validarea raportului privind starea învãţãmântului în
anul şco1ar 2009/2010 ;
• Aprobarea planului managerial pentru anul şcolar
Octombrie 2010
2 2010/2011;
• Aprobarea planului activităţilor muncii educative
pentru anul şcolar 2010/2011;
• Diverse
• Aprobarea PD I pentru perioada 2010-2013;
• Prezentarea raportului de activitate al Directorului
3 Noiembrie 2010
adjunct ;
• Diverse ;
4 • Prezentarea metodologiei pentru obţinerea Gradaţiei de
merit pe anul şcolar 2010- 2011.
Nr.crt Tema Perioada

• Prezentarea Programului de activităţi pentru vacanţa de


iarnă a elevilor.
• Plan de măsuri privind pregătirea şi informarea elevilor
Decembrie 2010
şi părinţilor cu privire la noua metodologie de admitere
în clasa a IX-a.
• Diverse
• Analiza rapoartelor comisiilor metodice privind
parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică.
• Raportul de activitate ai consilierulul educativ.
5 Ianuarie 2011
• Validarea situaţiei la învăţătură şi purtare pentru
semestrul I, anul şcolar 2010/2011.
• Diverse
• Validarea raportului privind analiza activitãţii didactice
şi educative desfăşurate în semestrul I, anul şcolar
2010/2011.
• Validarea planului managerial pentru semestrul II, anul
6 Februarie 2011
şcolar 2010/2011.
• Validarea plariului activitãţilor educative pentru
semestrul II, anul şcolar 2010/20 11 .
• Diverse
• Aprobarea strategiei de dezvoltare profesională a
personalului didactic ;
• Aprobarea disciplinelor opţionale, a schemelor orare şi
7 Martie 2011
a proiectului planului de încadrare pentru anul şcolar
2011-2012.
• Diverse
• Raportul Comisiei CEAC privind calitatea
8 învãţământului şi propuneri pentru mãsuri ameliorative. Aprilie 2011
• Diverse
• Validarea situatiei la învăţãtură şi purtare pentru
9 semestrul II, anul şcolar2010 – 2011. Iunie 2011
• Diverse

DIRECTOR,
Prof. MUNTEANU IONUŢ VALENTIN