Sunteți pe pagina 1din 10

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: COLEGIUL ,,ŢARA BÂRSEI’’ PREJMER

Clasa a XI – a B
Profesor: Bratu Luminita

CDL – INSTRUMENTE DE PLATA

( Scenariul ROSU )
S9 (13.11.2020)
Activitate on-line Clasa XI B
CECUL

Un efect de comerţ aflat în circulaţie în ţările cu economie de piaţă, în rela ţiile de pl ăţi
interne şi externe este cecul.

 Cecul se poate folosi şi ca instrument de plată atunci când emitentul doreşte să


retragă numerar de la bancă în folosul său propriu.
 Cecul este un instrument de plată şi de credit utilizat de titularii de conturi bancare
cu disponibil corespunzător în aceste conturi.

 Cecurile sunt utilizate:


$ în lichidarea creanţelor naţionale şi internaţionale de tot felul;
$ la achitarea unor mărfuri, la cumpărături „de lux“, la plata unor bilete de avion, în
excursii, la scoaterea de numerar de la bancă în folosul propriu etc.  Cecul – denumiri internationale:
 chéque (în franceză),
 cheque (în engleză şi spaniolă),
 Schek (în germană) etc.
CECUL – 2 variante:

1. Carnetul de cec (fizic) emis de bancă clientului său sub


formă de document cu regim special necompletat.

2. Cecul electronic (eCheck) este un instrument care se


prezintă sub forma unui mesaj electronic semnat
electronic şi are aceleaşi funcţii ca şi cecul pe suport
hârtie. Cecul electronic a apărut după legiferarea
semnăturii electronice (1998-2000) şi este folosit în
special în SUA în relaţiile cu Trezoreria

!!! Circuitul cecului electronic este similar cu circuitul traditional al cecului pe suport hârtie
CECUL - elemente

CECUL CUPRINDE:

1. denumirea de cec. Denumirea de cec poate să fie şi sub menţiunea „Plătiţi în schimbul acestui cec“.

2. ordinul de a plăti necondiţionat o anumită sumă de bani;

3. numele celui care trebuie să plătească (tras);

4. arătarea locului unde trebuie făcută plata;

5. data şi locul emiterii;

6. semnătura celui care emite cecul.

SPECIFICATII CEC – BNR - https://www.bnr.ro/apage-Mobile.aspx?pid=404&actId=311880


CECUL – fata
CECUL – verso
CECUL
Cecul este creat de un trăgător care, în baza unui disponibil la bancă, d ă un ordin necondi ţionat acesteia, care se afl ă în pozi ţie de
tras, să plătească, la prezentare, o sumă unei terţe persoane sau însuşi trăgătorului emitent (dacă ridică bani din contul s ău) aflat în pozi ţie
de beneficiar.

Trãgãtor
Astfel:
■ trăgătorul emite cecul;
■ posesorul legitim al cecului îl încasează;
■ trasul îl plăteşte

Cecul pune
în relatie
Beneficiar directã trei Tras

persoane:
TRÃGÃTORUL este cel care emite cecul. În baza unui disponibil constituit în paralel la bancã, dã un ordin
neconditionat acesteia, aflatã în pozitia de tras, sã plãteascã la prezentare o sumã de bani determinatã, unei terte
persoane sau însusi
trãgãtorului aflat în pozitie de beneficiar

TRASUL este persona care efectueazã plata din dispozita trãgãtorului si care, de regulã este o bancã. Banca
eliberezã carnete de cecuri titularilor de cont în baza depozitelor constituite si alimentate din depuneri, virãri de sume,
credite acordate de bancã.

BENEFICIARUL este persoana fizicã sau juridicã în favoarea cãreia se face plata, urmare a faptului cã a avut
calitate de vânzãtor de mãrfuri, prestator de sevicii sau creditor pentru trãgãtor. În anumite situatii, beneficiar poate
fi chiar emitentul (trãgãtorul) cecului
Circuitul cecului presupune:
3. Trãgãtorul
1.Eliberarea 2. Încheierea contractului de
trage cecul
carnetului de vânzare - cumpãrareîntre trãgãtor asupra bãncii
cecuri si beneficiar
“X”;

5. Beneficiarul
4. Trãgãtorul remite 6. Banca beneficiarului prezintã cecul
prezintã cecul la
beneficiarului cecul la
banca sa pentru
tras asupra bãncii “X Banca “X” ( tras )
încasare

7. Trasul ( Banca “X”)


achitã cecul si se stinge
creanta.
• Emiterea unui cec de către trăgător, fără ca acesta

să dispună de fondurile necesare la tras (banca) în

momentul emiterii cecului, atrage sancţiuni civile

şi penale. Acest fapt nu duce însă la nulitatea

cecului, el putând totuşi să fi e onorat de tras la

prezentare, dacă, în intervalul de timp dintre

emitere şi prezentare, trăgătorul procură trasului

fondurile necesare pentru acoperirea acestui cec.

Conform art. 3 din Legea cecului, cecul nu poate fi tras decât asupra societăţii bancare.

Cu toate acestea, cecul tras şi plătibil în străinătate rămâne valabil chiar şi atunci când trasul nu este o societate bancar ă.

În cazul cecului, TRASUL NU ÎŞI ASUMĂ NICI O OBLIGAŢIE !!!!