Sunteți pe pagina 1din 17

Modalități de

dezvoltare a vorbirii
coerente
ELABORATĂ DE ȘERBAN LUMINIȚA,
GRUPA II RECALIFICARE
PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ

Iulie, 2021
1. ACTUALITATEA TEMEI
2. DEZVOLTAREA VORBIRII LA PREȘCOLARI
3. METODE DE DEZVOLTARE A VORBIRII
COERENTE LA VÂRSTA PREȘCOLARĂ
4. DEZVOLTAREA VORBIRII PRIN JOC DIDACTIC

2
ACTUALITATEA TEMEI 1/2

La vîrsta preşcolară au loc lărgirea şi complicarea raporturilor dintre copii şi realitatea


înconjurăroare, de fapt ce se răsfringe şi asupra limbajului său oral. De aceea, pentru a corespunde
nivelului procesului instructiv-educativ ce se desfăşoară în şcoală, copilul trebuie să plece din grădiniţă
cu un bagaj de cunoştinţe lingvistice şi cu deprinderi de vorbire, care să-i permit exprimarea într-o
limbă corectă din punct de vedere fonetic şi gramatical, coerentă şi expresivă.

La etapa actuală de dezoltare a sistemului educațional, limbajul, ca mijloc de comunicare,


asigură copilului schimbul de idei şi impresii între el şi semenii lui, transmiterea unor cunoştinţe,
contribuind la îmbogaţirea necontenită a experienţei lor de viaţă, la lărgirea şi complicarea relaţiilor cu
mediul social, astfel noi trebuie să formăm la copii capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-şi
exprima în mod inteligibil gîndurile, impresiile, trebuinţele, de a cunoaşte realitatea obiectivă.  

3
2/2

Ce este vorbirea coerentă?

Redarea logică a unui conținut, mesaj, a unor


evenimente

Copilul trebuie să știe să pună întrebări și să răspundă la întrebări.

4
DEZVOLTAREA VORBIRII A PREȘCOLARILOR
Dezvoltarea vorbirii constituie o parte componentă importantă a muncii intructiv-educative în
grădiniţa de copii, realizîndu-se printr-un complex de metode şi procedee din cele mai efective.
Procesul vorbirii preşcolarului e legat de funcţia comunicativă şi cognitivă a limbii, ceea ce
înseamnă că sîntem obligaţi să le formăm copiilor priceperile şi deprinderile de a observa
obiectele lumii înconjurătoare, de a le compara şi cerceta. 
Pe de altă parte, limbajul este cel care ajută la evaluarea majorităţii activităţilor ce se
desfăşoară la nivel preşcolar.
Având în vedere acest lucru, educatoarei îi revine sarcina de a contribui la formarea, exersarea
şi dezvoltarea limbajului cursiv copiilor preşcolari.

formarea la copii a
priceperilor şi
deprinderilor orale
SCOPUL în conformitate cu
normele limbii
literare actuale 5
lucrul
receptionarea si
asupra intelegerea
vorbirii limbajului
pasive
Dezvoltarea
vorbirii

lucrul procesul de
pronuntare a
asupra cuvintelor sau
vorbirii fixarea lor in scris.
active

6
Sarcinile metodicii dezvoltarii vorbirii
1. Dezvoltarea vorbirii coerente se realizează în procesul de comunicare, la început copilul doar
înţelege ceea ce i se spune, apoi el intră în contact verbal cu adulţii şi cu alţi micuţi. Apare treptat
dialogul care răspunde intereselor sale vitale.
Metode folosite: convorbirea, conversaţia, lectura tabloului, compunerea, naraţiunea creatoare,
pornind de la materialul intuitiv sau bazată pe cuvîntul viu, povestirea operelor literare citite.
2. Munca asupra vocabularului constituie al doilea obiectiv al educatorului în procesul dezvoltării
vorbirii la preşcolari.  Familiarizarea cu lumea obiectelor înseamnă şi îmbogăţirea vocabularului
copiilor.
3. Formarea structurii gramaticale a vorbirii copiilor este o sarcină importantă în dezvoltarea vorbirii
preşcolarului, legată de schimbarea formei cuvîntului, de îmbinarea lui cu alte cuvinte în procesul de
comunicare. 
4. Dezvoltarea culturii fonetice , aceasta are loc pe baza perceperii auditive a vorbirii celor din jur. La
început torentul de sunete ale vorbirii omeneşti ne este diferenţiat de copil, deoarece el percepe doar
latura melodică a vorbirii. La vîrsta preşcolară e necesar să formăm la copii deprinderea de a diferenţia
elementele sonore ale vorbirii(sunetele, cunivtele, fonetice, frazele fonetice), adică să le dezvolăm
auzul fonematic. 
5. Familiarizarea cu literatura artistica este un obiectiv de valorificare ce se realizează nu numai la
activităţile de dezvoltare a vorbirii, ci şi în afara lor. O formă eficientă de lucru cu cartea în grădiniţă
este citirea şi povestirea operei literare. Jocurile-dramatizări, convorbirile despre carţile citite,
exprimarea ilustraţiilor, matineele literare, teatrul de păpuşi constituie forme de consolidare a
deprinderilor interpretativ-artistice şi de formare a intereselor la copii faţă de operele artistice.
7
Vorbirea coerentă sau cursivă, presupune formarea deprinderii la
copil de a întreba, de a-și expune clar gândurile.
Elementele principale ale vorbirii cursive sunt dialogul și
monologul.

Dialogul
•Contactul nemijlocit dintre două sau mai multe persoane, un schimb de replici, de idei.
•Este prima formă cu care începe dezvoltarea de exprimare coerentă a unui copil.
•Presupune dezvoltarea:
1.Abilităților vorbirii (să asculte și să înțeleagă ideea interlocutorului, să formuleze
răspunsul).
2.Abilităților vorbirii cu etichetă (a ști când și cum să înceapă o conversație cu alte
persoane, să mențină și să finalizeze o comunicare).
3.Abilităților de comunicare nonverbală (utilizarea adecvată a mimicii, gesturilor, ținutei
etc)
•Caracteristicele dialogului:
-Dinamizează narațiunea, o face mai vie și mai sugestivă.
-Marchează diverse valori expresive: sentimente, atitudini, întreruperi, ezitări ale
personajelor etc.
-Este mijloc de caracterizare indirectă a presonajelor. 8
Monologul
•Presupune existența unui destinatar extern, care să recepteze fluxul mesajelor fără a
replica după fiecare secvență, ci doar la sfârșit. De regulă, monologul este centrat pe o
anumită temă, și el are ca obiectiv informarea auditorului.
•Este un tip de discurs continuu în care nu se așteaptă un răspuns, este vorbirea unui
singur personaj.

narativ
•Monolog descriptiv
explicativ
argumentativ

9
Vorbirea copiilor se formează şi se dezvoltă nu
numai în cadrul activităţilor, ci şi în celelalte
momente ale regimului în grădiniţă, de aceea
educatorul va exersa cu copiii pe tot parcursul zilei în
toate tipurile de activități.

10
METODE UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA
VORBIRII COERENTE DE CĂTRE EDUCATOARE:
* Conversația (este un dialog cu orientare tematică și
este construită în baza întrebărilor. Dezvoltă spiritul
de observație, atenția, procesele de analiză și sinteză,
gândirea abstractă, formează deprinderi de vorbire
dialogată):
-Cum este cerul astăzi?
-Ce anotimp este acum?
-Ce vezi în imagine? etc/.

* Povestirea (Lectura) în baza imaginilor (explorarea


prin descoperire şi crearea unui text descriptiv pentru
imaginile date). Această activitate are două
componente de bază:
- observarea dirijată a imaginilor (pe baza analizei,
sintezei şi a generalizării datelor din
imagine);
-dezvoltarea capacităţilor de receptare şi de exprimare
a mesajelor.
* Memorizări (educatoarea verifică capacitatea de
memorare dar şi de exprimare corectă, coerentă în
momentul recitării poeziei memorate);
* Metode interactiv-participative (Metoda stelară, 11
Cubul etc.)
* Ghicitorile, proverbele
LECTURA ÎN BAZA IMAGINILOR

12
* FRĂMÂNTĂRI DE LIMBĂ

13
DEZVOLTAREA VORBIRII PRIN JOC
DIDACTIC
Lidia Granaci în lucrarea ”Instruirea prin joc” spune că jocul didactic este considerat ca o
”formă distractivă de exersare a organelor senzoriale”.
Jocul didactic implică următoarele procese psihice: gândirea, analiza, sinteza, comparația,
memoria, atenția și spiritul de observație, imaginația.

Platon spunea că: ”Structura sufletească a copilului are nevoie de distracție”.


Tot el recomanda: ”Faceți în așa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veți
avea prilejul de a cunoaște înclinațiile fiecăruia”.

În organizarea jocurilor didactice trebuie să fie respectate următoarele etape:


-Alegerea jocului accesibil vârstei copiilor;
-Determinarea locului jocului didactic în procesul de instruire;
-Durata jocului;
-Alegerea materialului didactic (să fie vizibil, clar, cu aspect estetic).
14
Jocuri dicactice pentru dezvoltarea vorbirii coerente în
grădiniță:

Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a pronunța corect sunetele. De


exemplu: Cu ce sunet începe cuvântul...?

Jocuri didactice pentru formarea deprinderii de a efectua analize fonetice. De


exemplu: Cuvintele pereche, Câte silabe are?

Jocuri didactice pentru consolidarea deprinderii de a folosi corect substantivele


la singular și plural, în nominativ, acuzativ, dativ și genitiv. De exemplu: Ce face
păpușa?, A, al, ale, cui sunt jucăriile? Cui le dai?

Jocuri didactice pentru folosirea corectă a adjectivului. De exemplu: Cum este?

Jocuri didactice pentru consolidarea deprinderii de a construi propoziții și fraze


cu sens logic și pentru formarea unei vorbiri expresive.

15
Dramatizările sau Jocurile de rol
16
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!

17

S-ar putea să vă placă și