Sunteți pe pagina 1din 18

Particularitîți ale mediului

internațional de afaceri actual


întreprinzător

Curs Nr. 2 - 3
Axe de abordare
• “În afaceri, concurenţa te va muşca dacă fugi de
ea şi te va înghiţi dacă stai pe loc”
• “Un cal nu aleargă la fel de repede ca atunci
când are de ajuns din urmă şi de întrecut alţi cai”
• Sintagma “afaceri europene” se referă la o mare
varietate de activităţi;
• Derularea afacerilor se face sub influenţa
factorilor PESTLE;
• În raport cu sistemul întreprindere, mediul de
afaceri al unei companii se structurează pe două
niveluri: general şi specific.
Mediul specific
• Reuneşte factorii şi influenţele cu impact direct şi
durabil asupra fiecărei organizaţii în parte;
• Din această categorie de elemente de mediu fac
parte:
 Furnizorii
 Clienţii
 Concurenţii
 Instituţiile financiar-bancare
 Structurile de piaţă specifice sectoarele abordate
 Structurile asociative care afectează direct organizaţia
Mediul general- factori
• Reglementări administrative şi legislative
• Norme de etică a afacerilor şi coduri de conduită
comercială
• Tehnologii
• Ecosistemul
• Parametrii de referinţă ai funcţionării sistemului
macroeconomic,
• Corelaţiile macroeconomice de bază,
dezechilibrele şi stările de criză
• Factorii culturali
• Mediul internaţional
Firma in mediul concurential

Diversitate tipologică
• La nivel de firmă se delimitează trei meta-funcţiuni
generice (Lucrarea – Firma în mediul concurențial..) :
 Autoîntreţinere şi autoreproducere
 Relaţionare cu alte entităţi active
 Transformarea ca efect al propriei funcţionări pentru
îndeplinirea proiectului asumat
• Relaţia organizaţie-mediu este completă şi
dinamică:
 Firma se individualizează şi se delimitează prin
raportare directă la mediul său
 Fiind un sistem deschis, firma dezvoltă o interfaţă
sensibilă cu mediul
 Mediul reprezintă spaţiul de afirmare a autonomiei
firmei şi cadrul de manifestare a comportamentului său.
Caracteristici ale mediului de afaceri

• Dematerializarea activităţilor economice

• Internaţionalizarea mediului de afaceri

• Intensificarea caracterului concurenţial al


mediului de afaceri
Activele intangibile se caracterizează prin:
(Horaţiu Dragomirescu)
• Au o existenţă discretă şi relativ volatilă ca urmare a caracterului lor
imaterial;
• Ca regulă, aceste active nu pot avea utilităţi dedicate, previzibile şi facil
controlabile, dar oferă oportunitatea unor acţiuni multiple, de cele mai multe
ori impredictibile. Punerea lor selectivă în acţiune necesită opţiuni bazate pe
înaltă expertiză;
• Utilizarea activelor intangibile reprezintă o sursă de autonomie pentru actorii
individuali şi colectivi implicaţi şi, totodată, favorizează comportamentele de
tip auto-organizaţional;
• Utilizarea acestor active necesită competenţe specializate în domeniul
tehnologiei informaţiei şi al managementului cunoaşterii, precum şi
tehnologii şi proceduri din ce în ce mai sofisticate;
• Deşi, în anumite circumstanţe, activele intangibile pot fi capitalizate şi multe
dintre ele chiar fac obiectul tranzacţionării, valoarea lor economică nu este
una intrinsecă, ci este una care se bazează pe recunoaşterea acestora de
către actorii societali interesaţi;
• O bună parte dintre activele intangibile se formează în afara organizaţiei
care le utilizează şi operează, în mică măsură, sub controlul acesteia;
• Activele intangibile generează, în egală măsură, avantaje competitive dar şi
vulnerabilităţi pentru entităţile care le deţin.
Tipologia mediului de afaceri
• Mediul static
Variaţia stărilor şi parametrilor de referinţă are
loc preponderent pe latura lor cantitativă
Variaţiile sunt locale şi conjuncturale iar
impactul lor asupra situaţiei d ansamblu este
redus
Variaţiile fiind discrete, sunt relativ greu de
perceput de către actorii economici
 prin natura sa nu generează o cerere
semnificativă de informaţie externă
Tipologia mediului de afaceri
• Mediul dinamic
Variaţiile stărilor şi parametrilor de referinţă se
înscriu pe traiectorii, de regulă, inerţiale şi
sunt rezultatul unor factori determinanţi, cu
acţiune stabilă în timp
Punctele de inflexiune sunt absente sau
intervin sporadic
Variaţiile sunt previzibile şi perceptibile
distinct
Mediul generează o cerere semnificativă de
informaţie din exterior, care să permită reacţii
adecvate de adaptare
Tipologia mediului de afaceri
• Mediul turbulent
 Variaţiile stărilor şi parametrilor de referinţă sunt
frecvente şi de mare anvergură
 Transformările sunt contradictorii şi
necoordonate
 Evoluţiile sunt sesizabile dar impredictibile
pentru actorii economici generează reprezentări
incoerente ale traiectoriilor de evoluţie şi
factorilor lor determinanţi, precum şi un aflux
dezordonat de mesaje din mediul extern
 Generează şi propagă asupra acgenţilor
economici efectele perturbatoare, iar corelaţiile
de echilibru şi tendinţele de dinamică sunt
alterate provocandu-se frecvent stări de criză
Relaţia manager-mediu

Atitudini Mediu Mediu Mediu


manageriale static dinamic turbulent
Orientare către Pericol Pericol Eşec
interiorul ridicat probabil
organizaţiei
Conştientizarea Pericol Pericol
interacţiunii ridicat
organizaţie-mediu
Supravegherea Pericol
sistematică a
mediului
Neglijarea sau subestimarea supravegherii
mediului se traduce în:
• Viziuni incomplete şi superficiale asupra
mediului general şi specific
• Demersuri sporadice de observare a
mediului de afaceri
• Gestionarea defectuoasă a informaţiilor
despre mediu
• Incapacitatea de a recepta complexitatea
şi incertitudinea de la nivelul mediului
Insuficienţa demersului de supraveghere a
mediului conduce la:
• Ratarea unor oportunităţi
• Ignorarea unor ameninţări
• Comiterea unor erori de orientare
strategică în deciziile de restructurare
• Autolimitarea potenţialului de învăţare şi
de schimbare
• Pierderea parţială sau totală de către
mangeri a controlului asupra
performanţelor şi evoluţiei propriei firme
Comportamentul firmelor în raport cu MA

• Comportament reactiv

• Comportament proactiv
Comportamentul reactiv - limite
• Decalaj de timp mai mare ce apare în ce
priveşte elaborarea reacţiilor faţă de
tendinţele de mediu
• Adaptare dificilă şi inadecvată la mesajele
pieţei
• Riscul adoptării unor reacţii distorsionate
faţă de stările de mediu
• Stări de criză pe care le pot produce
mediul economic, tehnic, social, etc.
• Opţiunile firmei sunt preponderent de
natură tactică nu strategică
Comportamentul reactiv-condiţii
• Pentru firmă, stările de mediu sunt date
• Firmele îşi construiesc comportamentul ca
răspuns la stimulii veniţi din mediu
• Mediul nu poate fi influenţa notabil de către firmă
• Reacţiile firmei sunt consecinţe derivate din
stările de mediu
• Condiţiile de mediu se manifestă ca restricţii
• Reacţiile de adaptare ale firmelor se bazează pe
condiţiile prezente nu pe cele viitoare
Comportamentul proactiv - condiţii
• Mediul extern cumulează efectele acţiunii
şi interacţiunii firmelor
• Firmele pot influenţa semnificativ stările şi
condiţiile de mediu folosindu-se de
autonomie şi de iniţiativă
• Acţiunile firmelor se bazează pe proiecte
şi strategii de acţiune, precedând şi
cauzând evoluţiile mediului
• Firmele se manifestă dinamic şi
constructiv, acţiunile lor fiind orientate spre
perspectivă.
Comportamentul proactiv - efecte
• Oportunităţi
 Punerea în valoare a capacităţii firmelor de a proiecta
strategii de dezvoltare şi procese de schimbare
 Extinderea posibilităţilor de a obţine şi consolida
avantaje competitive
 Sporirea viabilităţii companiei
 Promovarea inovaţiei, iniţiativei şi schimbării
• Vulnerabilităţi
 Riscuri sporite de eşec
 Pericolul apariţiei monopolului tehnologic
 Posibile discrepanţe între abordările manageriale
centrate pe control şi cele antreprenoriale, centrate pe
iniţiativă şi inovare

S-ar putea să vă placă și