Sunteți pe pagina 1din 50

URCUȘ SPRE ÎNVIERE

CU HRISTOS, ÎN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

Jertfa de pe Cruce
a Mântuitorului Iisus Hristos

CRUCE ȘI ÎNVIERE

Adeverirea morţii
şi realitatea Învierii Mântuitorului

RĂSTIGNIRE ȘI IUBIRE

CREDINŢA ÎN ÎNVIERE ŞI VIAŢA VEŞNICĂ

Lecția nr. 2
SĂPTĂMÂNA PATIMILOR – SUFERINȚELOR – LUI HRISTOS
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI

- continuare
BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Iisus înaintea lui Pilat.


Iuda se spânzură.
Iisus şi Baraba.
Iisus dat spre moarte.
Biciuirea, batjocorirea, răstignirea, moartea,
înmormântarea şi paza mormântului. 
BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27

Iisus înaintea lui Pilat.


Dumnezeu Împăratul conducătorul lumesc.

NOUL TESTAMENT ÎMPLINEȘTE VECHIUL TESTAMENT


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT

SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI


PSALMUL 2  - Al lui David.  – cap. 27

 1. Pentru ce s-au întărâtat 1. Iar făcându-se


neamurile şi popoarele au dimineaţă, toţi
cugetat deşertăciuni? 
arhiereii şi bătrânii
 2. S-au ridicat împăraţii
pământului şi căpeteniile s-
poporului au ţinut sfat
au adunat împreună împotriva lui Iisus, ca
împotriva Domnului şi a să-L omoare. 
unsului (Hristosului) Său, 2. Şi, legându-L, L-au
zicând:
dus şi L-au predat
 3. "Să rupem legăturile lor şi
să lepădăm de la noi jugul
dregătorului Ponţiu
lor".   Pilat.   

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27
.

Iuda se spânzură.
Păcatul deznădejdii.
Țarina olarului

NOUL TESTAMENT ÎMPLINEȘTE VECHIUL TESTAMENT


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PROOROCUL SOLOMON - cap. 2  – cap. 27

 13.De cei ce părăsesc căile cele drepte, 3. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit,
s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei
ca să umble pe drumuri întunecoase, treizeci de arginţi, 
4. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis:
Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. 
 II REGI - cap. 17  5. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-
se, s-a spânzurat. 
 23. Ahitofel însă, văzând că planul său n-a fost
urmat, a pus şaua pe asin, a plecat şi s-a dus la 6. Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i
casa sa, în cetatea sa, şi şi-a făcut testamentul în punem în vistieria templului, deoarece sunt preţ de
folosul casei sale, apoi s-a spânzurat şi a murit şi sânge. 
a fost înmormântat în cetatea tatălui său 7. Şi ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului,
pentru îngroparea străinilor. 
8. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui,
PROOROCUL ZAHARIA - CAP. 11 până în ziua de astăzi. 

13. Atunci a grăit Domnul către Mine: "Aruncă-l olarului 9. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul,
care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui
preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei".
preţuit, pe care l-au preţuit fiii lui Israel, 
Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în
vistieria templului Domnului, pentru olar.  10. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus
mie Domnul".     

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27

Vorbele lumii
și tăcerea iubirii
dumnezeiești.

NOUL TESTAMENT ÎMPLINEȘTE VECHIUL TESTAMENT


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
PSALMII LUI DAVID PROOROCUL - cap. 37  – cap. 27

 13.Iar eu ca un surd nu auzeam şi 11. Iar Iisus stătea înaintea


ca un mut ce nu-şi deschide gura dregătorului. Şi L-a întrebat
sa. dregătorul, zicând: Tu eşti
 14.Şi m-am făcut ca un om ce nu regele iudeilor? Iar Iisus i-a
aude şi nu are în gura lui mustrări răspuns: Tu zici. 
12. Şi la învinuirile aduse Lui de
către arhierei şi bătrâni, nu
PROOROCUL ISAIA - cap. 17  răspundea nimic. 
 27.Chinuit a fost, dar S-a supus şi 13. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi
nu şi-a deschis gura Sa; ca un câte mărturisesc ei împotriva
miel spre junghiere s-a adus şi ca Ta? 
o oaie fără de glas înaintea celor 14. Şi nu i-a răspuns lui nici un
ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura cuvânt, încât dregătorul se
Sa mira foarte.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27

Iisus și Baraba.
Dreptul, Sfântul lui Israel și vinovatul, păcătosul.

NOUL TESTAMENT ÎMPLINEȘTE VECHIUL TESTAMENT


PROOROCIA – PROFEȚIA împlinirea PROOROCIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
PROOROCUL ISAIA – CAP. 53 – cap. 27

15. La sărbătoarea Paştilor,


 5.Dar El fusese dregătorul avea obiceiul să
străpuns pentru elibereze mulţimii un întemniţat pe
care-l voiau. 
păcatele noastre şi 16. Şi aveau atunci un vinovat vestit,
zdrobit pentru care se numea Baraba. 
17. Deci adunaţi fiind ei, Pilat le-a
fărădelegile noastre. zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez,
 El a fost pedepsit pe Baraba sau pe Iisus, care se
zice Hristos? 
pentru mântuirea 18. Că ştia că din invidie L-au dat în
noastră şi prin rănile mâna lui. 
19. Şi pe când stătea Pilat în scaunul
Lui noi toţi ne-am de judecată, femeia lui i-a trimis
vindecat. acest cuvânt: Nimic să nu-I faci
Dreptului acestuia, că mult am
suferit azi, în vis, pentru El.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27

Iisus dat spre moarte.


„Să fie răstignit!”

NOUL TESTAMENT ÎMPLINEȘTE VECHIUL TESTAMENT


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

 12.Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi 20. Însă arhiereii şi bătrânii au


m-au împresurat. aţâţat mulţimile ca să ceară
 13.Deschis-au asupra mea gura lor, ca pe Baraba, iar pe Iisus să-L
un leu ce răpeşte şi răcneşte. piardă. 
21. Iar dregătorul, răspunzând,
le-a zis: Pe cine din cei doi
SOLOMON PROOROCUL - cap. 2  
voiţi să vă eliberez? Iar ei au
 20.Drept aceea mergi pe calea răspuns: Pe Baraba. 
oamenilor celor buni şi păzeşte cărările 22. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi
celor drepţi, face cu Iisus, ce se cheamă
Hristos? Toţi au răspuns:
Să fie răstignit! 
DEUTERONOM – MOISE - cap. 19  
23. A zis iarăşi Pilat: Dar ce
10.Ca să nu se verse sângele nevinovatului în rău a făcut? Ei însă mai
pământul tău pe care Domnul Dumnezeul tău tare strigau şi ziceau: Să fie
ţi-l dă de moştenire şi să nu ai asupra ta răstignit!   
vină de sânge.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27

„Nevinovat sunt de
sângele Dreptului acestuia.”

„Sângele Lui asupra noastră


şi asupra copiilor noştri!”

NOUL TESTAMENT ÎMPLINEȘTE VECHIUL TESTAMENT


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT

M SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI


PSALMI – DAVID PROOROCIL – CAP. 21  – cap. 26

6. Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele


şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne,
24. Şi văzând Pilat că nimic nu
foloseşte, ci mai mare tulburare se
face, luând apă şi-a spălat mâinile
JUDECĂTORI - CAP. 9 înaintea mulţimii, zicând:
Nevinovat sunt de sângele
 24. Ca astfel să vină răzbunarea pentru cei
şaptezeci de fii ai iui Ierubaal şi sângele lor să se Dreptului acestuia. Voi veţi
întoarcă asupra lui Abimelec, fratele lor, care-i vedea. 25. Iar tot poporul a răspuns
ucisese, şi asupra locuitorilor Sichemului care şi a zis: Sângele Lui asupra
au îmbărbătat mâna lui ca să-şi ucidă fraţii. noastră şi asupra copiilor noştri! 

II REGI - CAP. 1 III REGI - CAP. 2


 16. Iar David a zis către el: "Sângele tău să  33. Pe capul lui şi pe capul seminţiei
fie pe capul tău, căci buzele tale au lui în veci să se întoarcă sângele lor; iar
mărturisit împotriva ta, când ai zis: Eu am David şi seminţia lui şi casa lui şi tronul
ucis pe unsul Domnului " lui să aibă în veci pace de la Domnul!

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT

SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI


PSALMI – DAVID PROOROCUL- CAP . 17 – cap. 26

 15.Şi a prigonit pe cel sărman, pe cel 25. Iar tot poporul a răspuns
sărac şi pe cel smerit cu inima, ca să-l şi a zis: Sângele Lui
omoare. asupra noastră şi asupra
 16.Şi a iubit blestemul şi va veni asupra copiilor noştri! 
lui; şi n-a voit binecuvântarea şi se va
îndepărta de la el.
 17. Şi s-a îmbrăcat cu blestemul ca şi cu
o haină şi a intrat ca apa înlăuntrul lui
şi ca untdelemnul în oasele lui. „SÂNGELE LUI
II REGI - CAP. 1 ASUPRA NOASTRĂ
 16. Iar David a zis către el: "Sângele tău ŞI ASUPRA
să fie pe capul tău, căci buzele tale au COPIILOR NOŞTRI!”
mărturisit împotriva ta, când ai zis: Eu
am ucis pe unsul Domnului "

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Biciuirea lui Iisus. 


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

 16. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria 26. Atunci le-a eliberat pe


mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii Baraba, iar pe Iisus L-a
mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât.
biciuit şi L-a dat să fie
ISAIA  PROOROCUL - cap. 53 
răstignit. 
 20. 5.Dar El fusese străpuns pentru
27. Atunci ostaşii
păcatele noastre şi zdrobit pentru dregătorului, ducând ei pe
fărădelegile noastre. Iisus în pretoriu, au
 El a fost pedepsit pentru mântuirea
noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am
adunat în jurul Lui toată
vindecat. cohorta, 
 6.Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare 28. Şi dezbrăcându-L de
pe calea noastră, şi Domnul a făcut să
cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale
toate hainele Lui, I-au
tuturor. pus o hlamidă roşie. 
ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI
BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Batjocorirea lui Iisus:


Cununa de spini, trestia,
Scuiparea, jignirea Lui
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 ISAIA PROOROCUL - cap. 53   – cap. 27

3. Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om 29. Şi împletind o cunună de spini, I-au
al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul pus-o pe cap şi în mâna Lui cea
înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi dreaptă trestie; şi, îngenunchind
nebăgat în seamă înaintea lui îşi băteau joc de El, zicând:
4. Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu Bucură-Te, regele iudeilor! 
suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl
socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu 30. Şi scuipând asupra Lui, au luat trestia
5. Dar El fusese străpuns pentru păcatele şi-L băteau peste cap. 
noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. 31. Iar după ce L-au batjocorit, L-au
El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu
prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. hainele Lui şi L-au dus să-L
6. Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea răstignească. 
noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui
fărădelegile noastre ale tuturor.
7. Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis  ISAIA PROOROCUL - cap. 50  
gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi
ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund,  6.Spatele l-am dat spre bătăi şi obrajii mei
aşa nu Şi-a deschis gura Sa spre pălmuiri, şi fata Mea nu am ferit-o de
ruşinea scuipărilor.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Răstignirea Domnului.
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 68   – cap. 27

32. Şi ieşind, au găsit pe un om din Cirene,


 21.Ia aminte la sufletul meu şi-l cu numele Simon; pe acesta l-au silit să
mântuieşte pe el; din mâinile ducă crucea Lui. 
vrăjmaşilor mei izbăveşte-mă, 33. Şi venind la locul numit Golgota, care
înseamnă: Locul Căpăţânii, 
 22.Că Tu cunoşti ocara mea şi
34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi,
ruşinea mea şi înfruntarea mea; gustând, nu a voit să bea. 
 23.Înaintea Ta sunt toţi cei ce mă 35. Iar după ce L-au răstignit, au împărţit
necăjesc. Zdrobit a fost sufletul hainele Lui, aruncând sorţi, ca să se
meu de ocări şi necaz, împlinească ceea ce s-a zis de proorocul:
"Împărţit-au hainele Mele între ei, iar
 24.Şi am aşteptat pe cel ce m-ar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". 
milui şi nu era şi pe cei ce m-ar 36. Şi ostaşii, şezând, Îl păzeau acolo.
mângâia şi nu i-am aflat.
 25. Şi mi-au dat spre mâncarea DAVID PROOROCUL - cap. 21 
mea fiere şi în setea mea m-au
 18. Străpuns-au mâinile mele şi
adăpat cu oţet.
picioarele mele.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 ISAIA PROOROCUL - cap. 53   – cap. 27

 8.Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul


Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa
37. Şi deasupra
Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre
moarte
capului au pus vina
 .9.Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu
cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu
Lui scrisă: Acesta
săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese este Iisus, regele
în gura Lui
 .10.Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin iudeilor. 
suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru
păcat, va vedea pe urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi
lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi.
38. Atunci au fost
 11. Scăpat de chinurile sufletului Său, va vedea rodul răstigniţi împreună
ostenelilor Sale şi de mulţumire Se va sătura. Prin
suferinţele Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe cu El doi tâlhari,
mulţi, şi fărădelegile lor le va lua asupra Sa.
 12. Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari unul de-a dreapta şi
şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că Şi-a
dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a altul de-a stânga. 
fost numărat. Că El a purtat fărădelegile multora şi
pentru cei păcătoşi Şi-a dat viaţa.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Batjocorirea Domnului de către trecători.


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

 7. Toţi cei ce m-au văzut m-au 39. Iar trecătorii Îl huleau,


batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinându-şi capetele, 
clătinat-au capul zicând: 40. Şi zicând: Tu, Cel ce
dărâmi templul şi în trei
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 68  zile îl zideşti, mântuieşte-
 20.Să nu-ţi întorci fala Ta de la Te pe Tine Însuţi! Dacă
credinciosul Tău, când mă necăjesc. eşti Fiul lui Dumnezeu,
Degrabă mă auzi coboară-Te de pe cruce!

 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 108  


PLÂNGERILE - IEREMIA - cap. 19  
25.Ajută-mă, Doamne Dumnezeul
15. Bat spre tine din palme toţi cei ce
meu, mântuieşte-mă, după mila Ta, trec pe cale, fluieră şi clatină din cap

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Batjocorirea Domnului de către bătrâni, cărturari.


PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

41. Asemenea şi arhiereii,


 7.Toţi cei ce m-au bătându-şi joc de El, cu
văzut m-au cărturarii şi cu bătrânii,
batjocorit, grăit-au cu ziceau: 
buzele, clătinat-au 42. Pe alţii i-a mântuit, iar pe
capul zicând: Sine nu poate să Se
mântuiască! Dacă este regele
 8."Nădăjduit-a spre lui Israel, să Se coboare acum
Domnul, izbăvească- de pe cruce, şi vom crede în
l pe el, mântuiască-l El. 
43. S-a încrezut în Dumnezeu:
pe el, că-l voieşte pe Să-L scape acum, dacă-L vrea
el". pe El! Căci a zis: Sunt Fiul
lui Dumnezeu.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 
Batjocorirea Domnului de către tâlhari.
Întuneric peste tot pământul.

https://doarortodox.ro/2016/07/17/cate-minuni-poarta-in-ea-minunea
-cea-mai-presus-de-fire-a-eclipsei-de-soare-sau-mai-bine-zis-a-intun
ecarii-lui-care-s-a-facut-la-rastignirea-domnului/
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 AMOS PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

 19. Iar în ziua aceea, zice 44. În acelaşi chip Îl


Domnul Dumnezeu, voi ocărau şi tâlharii cei
apune soarele în miezul împreună-răstigniţi cu
zilei şi voi întuneca
pământul în zi luminoasă;
El.
45. Iar de la ceasul al
 11.Iată vin zile, zice şaselea, s-a făcut
Domnul Dumnezeu, în care întuneric peste tot
voi trimite foamete pe pământul, până la
pământ, nu foamete de
ceasul al nouălea.
pâine şi nu sete de apă, ci de
auzit cuvintele Domnului.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
vezi și ˃ LECȚIE SPECIALĂ:„Cuvintele Mântuitorului rostite pe Cruce”
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/cuvintele-mantuitorului-rostite-pe-cruc
e-invataturi-morale-si-semnificatii-spiri
pe: https://www.didactic.ro/
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 PSALMII – DAVID PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

46. Iar în ceasul al nouălea a strigat


 1. Dumnezeul meu, Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli,
Dumnezeul meu, ia aminte la lama sabahtani? adică: Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-
mine, pentru ce m-ai părăsit?  ai părăsit?

47. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo,


Cartea înţelepciunii lui
auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă
SOLOMON PROOROCUL - cap. 2   Acesta. 
48. Şi unul dintre ei, alergând îndată şi
 17. Deci să vedem dacă luând un burete, şi umplându-l de
oţet şi punându-l într-o trestie, Îi da
cuvintele lui sunt adevărate să bea. 
şi să cercetăm ce i se va 49. Iar ceilalţi ziceau: Lasă, să vedem
dacă vine Ilie să-L mântuiască. 
întâmpla ieşind din această 50. Iar Iisus, strigând iarăşi cu glas
viaţă. mare, Şi-a dat duhul.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Sfâșierea catapetesmei templului.


Cutremur de pământ.
Învierea sfinților după Învierea Domnului.
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 IEȘIRE – MOISE PROOROCUL - cap. 21   – cap. 27

 31.Să faci o perdea de în răsucit şi de mătase violetă, 51. Şi iată, catapeteasma templului
stacojie şi vişinie, răsucită, iar în ţesătura ei să aibă s-a sfâşiat în două de sus până
chipuri de heruvimi alese cu iscusinţă; jos, şi pământul s-a cutremurat
 33.După ce vei prinde perdeaua în copci, să aduci
acolo după perdea chivotul legii şi perdeaua vă va
şi pietrele s-au despicat; 
despărţi astfel sfânta de sfânta sfintelor. 52. Mormintele s-au deschis şi
multe trupuri ale sfinţilor
adormiţi s-au sculat. 
IEZECHIEL PROOROCUL – cap 37
53. Şi ieşind din morminte, după
 12. De aceea prooroceşte şi le spune: Aşa grăieşte învierea Lui, au intrat în cetatea
Domnul Dumnezeu: Iată, Eu voi deschide mormintele
voastre şi vă voi scoate pe voi, poporul Meu, din
sfântă şi s-au arătat multora. 
mormintele voastre şi vă voi duce în ţara lui Israel. 54. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu
el păzeau pe Iisus, văzând
cutremurul şi cele întâmplate, s-
DANIEL PROOROCUL - cap. 2   au înfricoşat foarte, zicând: Cu
 25.Şi începând din nou a grăi, a zis: "Iată, eu văd patru adevărat, Fiul lui Dumnezeu
bărbaţi dezlegaţi, umblând prin mijlocul cuptorului, era Acesta!
nevătămaţi, iar chipul celui de al patrulea, ca faţa unuia
dintre fiii zeilor"

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Moartea și înmormântarea lui Iisus.


Odihna întru moarte spre odihna întru viața veșnică.
Moartea Lui spre învierea Lui și a noastră.
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 DEUTERONOM - cap. 21   – cap. 27

55. Şi erau acolo multe femei, privind de departe,


 23. Trupul lui să nu care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-
I, 
rămână peste noapte 56. Între care era Maria Magdalena şi Maria,
spânzurat de copac, ci mama lui Iacov şi a lui Iosi, şi mama fiilor lui
Zevedeu. 
să-l îngropi tot în ziua 57. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat
aceea, căci blestemat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era
un ucenic al lui Iisus. 
este înaintea Domnului 58. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul
lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea. 
tot cel spânzurat pe 59. Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu
lemn şi să nu spurci curat de in, 
60. Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-
pământul tău pe care l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră
mare la uşa mormântului, s-a dus. 
Domnul Dumnezeul tău 61. Iar acolo era Maria Magdalena şi cealaltă
ţi-l dă moştenire". Marie, şezând în faţa mormântului. 

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ
PARTEA A II-A: NOUL TESTAMENT
SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
CAPITOLUL 27 

Paza mormântului. 
PROFEȚIA - PROOROCIA împlinirea PROFEȚIEI

din VECHIUL TESTAMENT în NOUL TESTAMENT


SFÂNTA EVANGHELIE DUPĂ MATEI
 DANIEL PROOROCUL - cap. 6  – cap. 27

62. Iar a doua zi, care este după vineri,


 17.Atunci regele a dat
s-au adunat arhiereii şi fariseii la
poruncă să aducă pe Daniel şi Pilat, 
1-a aruncat în groapa cu lei. 63. Zicând: Doamne, ne-am adus aminte
După acestea regele a prins a că amăgitorul Acela a spus, fiind încă
grăi şi a zis lui Daniel: în viaţă: După trei zile Mă voi scula. 
"Dumnezeul tău pe Care tu Îl 64. Deci, porunceşte ca mormântul să
cinsteşti fără încetare, Acela fie păzit până a treia zi, ca nu cumva
ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să
te va scăpa!“ spună poporului: S-a sculat din
 18.Apoi s-a adus o piatră care morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă
a fost pusă peste gura gropii, mai rea decât cea dintâi. 
iar regele a pecetluit-o cu 65. Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi
inelul său şi cu inelul şi întăriţi cum ştiţi. 
dregătorilor săi, aşa ca nimic 66. Iar ei, ducându-se, au întărit
mormântul cu strajă, pecetluind
să nu se schimbe cu privire la piatra. 
Daniel.

ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII BIBLICE DOVEDEȘTE ADEVĂRUL SFNTEI SCRIPTURI


NIVEL

CLASE

LECȚII
NIVEL LICEAL: LECȚII 9 - 12
9 Urcuş spre Înviere
Chemarea omului spre asemănarea cu Dumnezeu
Adorarea lui Dumnezeu
Respectul față de cele sfinte
10 Cinstirea sfintei cruci
Cinstirea sfintelor icoane
Iubire şi dreptate
Rugăciune şi reconciliere
11 Întruparea Fiului lui Dumnezeu
Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos
Adeverirea morţii şi realitatea Învierii Mântuitorului
Jertfă euharistică şi iubire jertfelnică
Creştinismul
12 Credinţa în înviere şi viaţa veşnică
Ortodoxia
NIVEL GIMNAZIAL: LECȚII 5 - 8
5. Învierea Domnului
Sărbătoarea – timp sfințitor şi de bucurie
Relația dintre sărbătorile religioase şi alte sărbători
Dialogul despre credința în Dumnezeu
6. Iisus Hristos
Iisus Hristos, Învățătorul lumii
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii
Iertarea, semn al bunătății sufleteşti
Milostenia, manifestare a iubirii față de semeni
7. Biserica – viața omului în Hristos, prin Duhul Sfânt
Praznicele împărăteşti - Icoana marilor sărbători creştine

8. Credința în înviere şi viaţa veşnică


Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă
Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - legea desăvârşită a Noului Testament
Imnul dragostei creştine
Cuvintele Mântuitorului rostite pe Cruce - învăţături morale
NIVEL PRIMAR: LECȚII 0, 1 - 4
0./P. Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti
Cum sărbătoresc Paştile?

1. Salutul creştinilor la Sfintele Paşti


Învierea Domnului în poezia creştină românească

2. Iisus Hristos S-a făcut om, din iubire


Minunile arată iubirea lui Dumnezeu faţă de om

3. Învierea Domnului
Dumnezeu este izvorul vieţii
Primirea iertării prin spovedanie
Primirea lui Hristos prin Sfânta Împărtăşanie
Viaţa pe pământ şi Împărăţia lui Dumnezeu

4. Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor


Femeile mironosițe pe drumul Golgotei și în Duminica Învierii
Biblia și Biserica arată calea spre Dumnezeu
Calea spre Dumnezeu, deschisă tuturor oamenilor prin Iisus Hristos
PROOROCIILE BIBLICE
DUPA CE SEMNE SE CUNOSC
ADEVĂRATELE PROOROCII?

LACTANTIU ne spune ca adevărații - sfinții - prooroci:

1) Predica toți un singur Dumnezeu;


2) Nu suferă de nebunie;
3) Nu sunt Înșelători;
4) Nu umbla dupa averi sau câștig;
5) Nu se îngrijesc de cele necesare vieții,
ci se mulțumesc cu întreținerea pe care le-o trimite Dumnezeu;
6) Proorociile lor s-au împlinit sau se împlinesc întocmai;
7) Ei își adeveresc trimiterea pana la suferirea chinurilor si a morții.

DESPRE DESCOPERIREA DUMNEZEIASCA:


https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/invatatura-credinta-ortodox
a/despre-descoperirea-dumnezeiasca-80543.html
CRITERIUL ADEVĂRULUI

ATENȚIE:

 ÎMPLINIREA UNEI PROFEȚII / PROMISIUNI / FĂGĂDUINȚE ROSTITE


(înainte de Hristos)

 DOVEDEȘTE ADEVĂRUL DIVIN / BIBLIC / BISERICESC.


(împlinit acum 2020 de ani, continuat până acum și în veci)
 

SĂ LUAM AMINTE!
(discernământul e cea mai mare calitate creștină)

 CRITERIUL CREDINȚEI CREȘTINE: ADEVERIREA / CERTITUDINEA


ÎMPLINIRII CUVINTELOR DUMNEZEIEȘTI
CARE SUNT SEMNELE ADEVĂRATEI
DESCOPERIRI – REVELAȚII - DUMNEZEIEȘTI?

1) Înălțimea învățăturilor descoperite;

2) Curăția lor dumnezeiasca;

3) Puterea lor de a schimba in bine pe oameni.

site: CATEHISMUL ORTODOX :


https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/invata
tura-credinta-ortodoxa/catehism-ortodox-80541.ht
ml
DUPĂ CE SE CUNOSC ADEVARATELE MINUNI?

Minunile adevarate se deosebesc de cele mincinoase


printr-o seama de conditii dintre care insemnam:
 1) Sa fie vrednice de numele lui Dumnezeu si sa fie cuprinse in Sfanta Scriptura si
in Sfanta Traditie; ;
 2) Sa se produca cu mijloacele cu care s-au produs minunile Mantuitorului si ale
Sfintilor;
 3) Sa nu se tagaduiasca unele pe altele sau sa se opuna unele altora;
 4) Sa nu contrazica Sf. Scriptura si Sf. Traditie;
 5) Sa urmareasca mantuirea sufletului omenesc;
 6) Sa aduca folos si spor vietii sufletesti, nu mortii sau pacatului;
 7) Savarsitorul minunii sa graiasca numai adevarul, sa duca o viata fara pata si sa
nu urmareasca interese personale sau scopuri egoiste;
 8) Sa indrepte moravurile la cei ce vad minunea
 9) Sa poarte in ele siguranta si puterea Duhului lui Dumnezeu;
 10) Sa dovedeasca lucrarea proniei dumnezeiesti.
SENSURILE SFINTEI SCRIPTURI
SENS, SEMNIFICAȚIE, ÎNȚELES

Sensurile biblice sunt de 4 feluri: - împărțite în două categorii (după literă și după duh)
~ „cuvintele sunt hainele înțelesurilor”

- „după literă” – sensul propriu, concret, fizic, văzut:


~ literal – istoric (cele înțelese după literă)
ARCA LUI NOE, CORTUL SFÂNT, TEMPLUL SFÂNT – simbolurile BISERICII creștine -
LOCAȘ SFÂNT

- „după Duh” – sensul figurat, sufletesc, moral, duhovnicesc:


~ anagogic (de la cele pământești la cele cerești):
de la BISERICA VĂZUTĂ ˃ la BISERICA cerească, biruitoare – ÎMPĂRĂȚIA
CERURILOR
~ alegoric (de la cele simple la cele sufletești, ascunse) :
de la BISERICA DE ZID ˃ la BISERICA TRUPULUI - „TEMPLUL DUHULUI
SFÂNT”
~ tropologic - moral (spre îndreptarea moravurilor)
OMUL / SUFLETUL: de la „LĂCAȘ PĂCATULUI” ˃ la „LĂCAȘ HARULUI” -
Biserica Dumnezeului celui viu
SENS, SEMNIFICAȚIE, ÎNȚELES

Biblia: - „după literă”


Literal (istoric)
- potrivit literei și istoriei
 Biblia – cuvânt, sens, înțeles,
- potrivit cuvintelor
simbol, semnificație
- „după Duh”
 Biblia – trăire, iubire, faptă, Anagogic (după înalta înțelegere)
virtute, duh - de la cele pământești la cele cerești
 Biblia – inspirație divină, har, Exemple:
revelație - de la Biserica creștină la cea cerească,
  - de la oameni la îngeri
- de la zidiri la Ziditor (Sfânta Treime)
Gândirea biblică:
Alegoric (potrivim cele din cele din V.T. la cele din N.T.)
- Când înțelegem altceva decât cele spuse
~ gândirea biblică, religioasă este
 
gândire simbolică Exemple:
~ de la sensul "după literă" (literal), - Hristos, Trupul tainic, Biserica cea pământească
 
la sensul "după Duh"
Tropologic (moral)
~ prin [cele văzute] se exprimă [cele - îndreptarea moravurilor
nevăzute]

S-ar putea să vă placă și