Sunteți pe pagina 1din 10

INFORMATIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

MASTERAND TUDOR GHEORGHE AURELIAN


DISCIPLINA SOCIOLOGIA EDUCAȚIEI
Evoluția societății spre amplificarea tot mai accentuată a caracterului său de societate a cunoașterii, ridică în fața
sistemelor de educație și formare probleme care solicită soluții radicale. Pentru a oferi o pregătire capabilă să
asigure integrarea tuturor cetățenilor în societatea de mâine, se impune schimbarea paradigmei tradiționale
centrate pe predare/profesor cu o paradigmă nouă, centrată pe învățare/elev, în cadrul unei educații permanente,
descentralizate, în a cărei interfață, pe lângă educator, să intervină o gama largă a posibilităților oferite de
tehnologiile informației și comunicării.
Şcoala reprezintă principalul cadru instituţionalizat desemnat desocietatea umană pentru educarea, formarea şi
orientarea tinerelor generaţii. Şcoala nu poate să mai fie o instituţie închisă, autosuficientă şi izolată, ci trebuie să
fie deschisă şi receptivă la mobilitatea socială şi economică a comunităţii pe care o aserveşte, la nevoile familiilor
copiilor pe care îi educă. Şcolile care duc la bun sfârşit formarea şi orientarea tinerelor generaţii se consideră pe
ele însele şi elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile. Cercetările desfăşurate în
multe ţări arată că atunci când şcolile, familiile şi comunităţile lucrează împreună ca parteneri,elevii sunt primii
beneficiari.
Sub influenţa TIC, a noilor teorii psihologice ale învăţării şi a noilor paradigme educaţionale, lumea educaţiei se
schimbă, iar profesorii sunt chemaţi să răspundă primii acestor schimbări. Mai mult decât oricând, este momentul
pentru reconsiderarea ansamblului curricular obiective-conţinuturi-context-strategii-evaluare, legitimată
impetuos de practica unei educaţii de factură nouă, informatizată.
Informatizarea educației - este tendința modernă destul de complicată, asociat cu introducerea în procesul de
învățământ de diferite tipuri de instrumente de informare care sunt bazate pe microprocesoare, precum și produse
electronice și a noilor tehnologii pedagogice bazate pe utilizarea TIC pentru învățare.
Informatizarea educaţiei este plasată în contextul mai larg al informatizării tuturor palierelor sociale, culturale şi
profesionale contemporane, lucrarea oferindu-ne repere epistemologice solide pe dimensiunile globalizării,
economiei bazate pe cunoaştere, cyberculturii, comunităţilor virtuale de învăţare, comunicării, virtualizării şcolii.
În perspectiva autorului, departe de a separa, universul virtual creează noi oportunităţi de apropiere şi de
colaborare, dezvoltând competenţe sociale necesare pentru desfăşurarea activităţilor în contextul actual complex,
dinamic, parţial virtualizat.
Social elearning devine aşadar principalul instrument prin care campusurile virtuale îşi întemeiază valenţele
educative, delocalizând spaţiul de învăţare şi promovând un constructivism focalizat pe interesele cognitive reale
ale studenţilor.
Sub semnul noilor repere socio-culturale, constituite ca urmare a influenţelor tehnologice masive, "principiile
pedagogiei clasice trebuie reformulate, iar psihologia învăţării trebuie să găsească alte soluţii la dilemele ivite pe
neaşteptate. Constatăm cu uimire că ceea ce ştiam deja nu se mai "nimereşte" cu faptele actuale. Apar acte şi
procese care nu mai pot fi explicate prin teoriile cunoscute".
PRINCIPALEL DIRECȚII ALE INFORMATIZĂRI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
- Informatizarea instituțiilor de învățământ, care include nu numai furnizarea de școli și universități cu calculatoare,
dar, de asemenea, echipamete periferice, cum ar fi proiectoare multimedia și imprimante, scanere;
- Conectarea instituțiilor de învățămînt la Internet. În viitor, acest lucru va permite studenților să utilizeze
informațiile și resursele educaționale în mod direct în timpul lecției, iar profesorul va fi capabil să efectueze cursuri
la distanță sau vizita la cursurile de formare la distanță de la locul de muncă.
- Stabilirea și punerea în aplicare a tehnologiilor de învățare la distanță, cum ar fi platforme de tip moodle pentru
conținuturi și platforme de comunicare tip Teams, Zoom;
- Crearea unui sistem informațional unic de monitorizare a învățări;
- Furnizarea instituțiilor de învățământ cu manuale electronice, ceea ce va crește în mod semnificativ eficacitatea
instruirii. În cele mai multe cazuri, profesorii își dezvoltă propriile ajutoare electronice pentru elevii lor;
- Informatizarea educației – de a crea cadru legal pentru implementarea în procesul educațional a tehnologiilor
informației și comunicațiilor. Desigur, pentru introducerea de noi tehnologii necesită un cadru legislativ care să nu
numai stabilească drepturile și obligațiile, procedura de adoptare a TIC, dar, de asemenea, să ia în considerare
problema drepturilor de autor privind ajutoarele electronice
AVANTAJELE INFORMATIZĂRII
• Motivație suplimentară a elevilor, ceea ce duce • Dezvoltarea gândirii alternative și logice;
la creșterea eficacității formări; • Introducerea de noi discipline de specialitate
• Schimbări în metodele de predare la discipline asociate cu studiul informaticii și tehnologia
școlare tradiționale nu sunt legate de informației;
informatică, utilizarea calculatorului pentru a
• Perfecționarea sistemului de control al formării.
realiza simularii de fenomene la fizică, chimie,
electronică;
• Individualizarea educației;
• Îmbunătățirea metodelor și materialelor
didactice, prin crearea de conținut nou;
DEZVANTAJELE INFORMATIZĂRII
• Reducerea sănătății. Lucrările în curs la • Restricție de comunicare în direct între profesor
calculator afectează în mod negativ formarea și elevi;
care poartă un copil, viziunea sa;
• Abilități de comunicare reduse din cauza
• Lucrările în curs de desfășurare la un calculator dialogului: elev – PC;
poate provoca dependență. Aceasta este o
• Reducerea contactelor sociale, care sunt direct
problemă gravă, care poate duce nu numai la
legate de punctul anterior. Comunicarea cu
probleme de invatare, dar, de asemenea,
computerul reduce nivelul de activitate socială,
anomalii psihice, fiziologice.
nu numai în clasă, ci și în viață, în general.
• Utilizarea informațiilor gata. Astfel, ei nu
efectuează o analiză detaliată și o selecție de
materiale, și să ia modelele finite. În viitor,
pentru acești copii le va fi dificil de a scrie lucrări
proprii și teze cu un nivel ridicat de unicitate ;
INTRODUCEREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL
• Crearea unui nou management extrem de • Stabilirea unui sistem de învățământ deschis,
eficient a sistemului de învățământ; care oferă posibilitatea de a obține de înaltă
• calitate de auto-educare. Procesul de învățare
Dezvoltarea de noi practici pedagogice ;
va fi diferențiată și individualizată;
• Efectuați modificări în organizarea procesului
• Organizarea feedback-lui instantaneu între elevi
de învățare și trecerea acestuia la un sistem de
și instrumente TIC;
gândire;
• Furnizarea de noi oportunități pentru a accelera
dezvoltarea intelectuală a individului.
DIFICULTĂȚI ÎN PUNEREA ÎNINTRODUCEREA TIC ÎN PROCESUL
EDUCAȚIONAL
• Formarea nevoii constante a profesorilor de a folosi calculatoare. Trecerea la noul sistem necesită utilizarea
constantă și continuă a TIC în educație. Până în prezent, nu toți profesorii să înțeleagă importanța acestui
proces și caută să organizeze cursuri pe standardele vechi, fără utilizarea tehnologiei;
• Nevoia de îmbunătățire continuă a competenței de informare a profesorului. Atunci când se lucrează cu
profesorul TIC trebuie să îmbunătățească în mod constant, să învețe noi tehnici și metode de lucru, pentru a
dezvolta mai multe programe noi. Nu toți sunt mulțumiți de această stare de lucruri. Mai mult decât atât, din
păcate, nu toți profesorii sunt capabili de a utiliza un calculator;
• În contextul apariției virusului COVID și trecerea la învțământul la distanță,tot mai mulți profesori în vârstă
tind să ceară pensionarea.
BIBLOGRAFIE
• Resursă web https://www.elearning.ro/constantin-cuco-informatizarea-n-educaie;
• Resursă web https://www.scribd.com/document/456241221/Informatizarea-in-educatie-docx;
• Resursă web https://ro.unansea.com/informatizarea-educatiei-l-tehnologie-educatie-informatizare/;
Vă Mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și