Sunteți pe pagina 1din 16

ASOCIAȚIA GENERALĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR DIN ROMÂNIA,

FILIALA DIN REPUBLICA MOLDOVA

ȘCOALA DE IARNĂ A CADRELOR DIDACTICE

PROFESORI DE SUCCES
1 decembrie 2020 -28 februarie 2021

SESIUNE DE FORMARE DE FORMATORI


SITUAȚIA DIDACTICĂ

06 decembrie
PROFESOR DE SUCCES

Mit?

Realitate?
PROFESORI DE SUCCES

Cunoștințe 01 Calități
02

04

Experiențe 03
Acțiuni
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional
tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică

INTERVIU DE EVALUARE A
Anexa COMPETENȚELOR PROFESIONALE
pentru cadrele didactice care solicită
9 conferirea/confirmarea gradului
didactic unu și superior
2001 2005 2010 2020
IMPORTANT!
răspuns argumentat
15 minute pentru susținut public, maximum 5
oral (în format ținând cont de minute pentru
rezolvarea
online sau clasic) algoritmul de întrebări și
situației didactice
prezentare și criteriile răspunsuri
de apreciere

situații didactice întrebări de


La începutul cel mult 10
pentru fiecare precizare sau de
interviului - câte minute pentru
candidat supus valorificare a
o situație fiecare candidat
evaluării experienței
didactică cadrului didactic -
după caz
Cerințe față de elaborarea situației didactice
Situația didactică prezintă un Prezintă o problemă
1 proces de formare/dezvoltare
a unor competențe, 3 pedagogică (se constată o
absență, lipsă a ceva,
capacități, abilități, insuficiență, dificultăți etc.)
deprinderi.

Vizează un aspect metodic/


didactic la disciplina de

2 specialitate (învățarea unor


noțiuni, aplicabilitatea, 4
Se referă la un
număr extins de
formarea unor automatisme, elevi.
formarea unor capacități etc.).

NB. Pentru formularea unei situații didactice, Comisiile de atestare pot utiliza sintagmele: în procesul de interpretare, în procesul
de analiză, în procesul de rezolvare, în procesul de explorare, în procesul de determinare, în procesul de audiție, în procesul de
automatizare a unor abilități, în procesul de articulare a unor sunete specifice limbii străine etc.
Model de situații didactice:
În procesul de studiere a În procesul de socializare, copiii
textului literar, elevii preșcolari își exprimă mai dificil
întâlnesc dificultăți în emoţiile pozitive faţă de
caracterizarea indirectă a persoane. În ce mod depășiți
personajului literar. În ce situația dată? Care sunt
mod depășiți situația dată și soluțiile?
obțineți rezultate scontate?

În procesul de determinare a
părților zilei (dimineață, amiază,
seară, noapte) și a succesiunii
În procesul de rezolvare a acestora copiii de vârstă preșcolară
funcțiilor, liceenii stabilesc întâlnesc dificultăți, confundând
incoerențe în … În ce mod denumirile sau chiar
depășiți situația dată? Care caracteristicele acestora. În ce mod
sunt soluțiile? depășiți situația dată? Care sunt
soluțiile?
Model de situații didactice:
În procesul de interpretare a În procesul de rezolvare a
textului literar, elevii întâlnesc problemelor compuse în
dificultăți de analiză a clasa a II-a, la elevi se
expresivității limbajului literar. În constată dificultatea de a
ce mod depășiți situația dată? realiza schema problemei. În
Care sunt soluțiile? ce mod depășiți situația
dată? Care sunt soluțiile?

În procesul de elaborare a
proiectării de lungă durată în IET,
se constată lipsa de personalizare
a demersului evaluativ. În ce mod
?
depășiți situația dată? Care sunt
soluțiile?
01 Chimia
02 Clasa a VII-a
03 UC 3.2. Alcătuirea formulelor chimice
și modelelor moleculelor unor compuși
binari în baza valenței.

04 În procesul de alcătuire a formulelor chimice


și modelelor moleculelor unor compuși binari
în baza valenței elevii întâlnesc dificultăți legate
de stabilirea valențelor elementelor chimice.
Care este soluția?
01 Geografia
02 Clasa a VI-a
03 UC 2.2. Determinarea distanțelor dintre
elementele geografice pe suporturi cartografice.

04 În procesul de rezolvare a exercițiilor


de calculare a distanțelor dintre elementele
geografice pe suporturi cartografice, elevii
nu aplică corect scara de proporție. Care este
soluția?
01 Istoria
02 Clasa a X-a U
03 UC 2.2. Analiza schimbărilor teritoriale
care s-au produs în perioada studiată

În procesul de analiză a schimbărilor teritoriale


04 care s-au produs în perioada studiată, elevii
nu utilizează informația din suportul oferit
(hărțile istorice). Care este soluția?
ALGORITMUL DE PREZENTARE A SITUAȚIEI DIDACTICE:

1 Definirea problemei constatate în situația propusă.


2 Explicarea noțiunii desprinsă din situația propusă.
01
3 Justificarea actualității problemei identificate.
Contextualizarea problemei la nivel de curriculum, după caz și altor
4 documente de politici educaționale în care se reflectă problema respectivă.
Enumerarea a 2-3 surse bibliografice sau autori care abordează
5 problema dată.
Prezentarea modelului propriu de soluționare a problemei: 2-3 metode
6 relevante care asigură rezolvarea problemei și o recomandare pentru colegi.
Argumentarea faptului că modelul propus este relevant și corelează cu principiile
7 centrării pe elev/ copil.
Grila de evaluare a Interviului de evaluare a competențelor profesionale
Nr.
d/o Criterii de evaluare / descriptori
1. Argumentează actualitatea problemei abordate în contextul situației propuse
2. Demonstrează cunoașterea și aplicarea documentelor de politici educaționale
în contextul problemei identificate în situația propusă
3. Face trimitere la surse bibliografice pertinente / demonstrează cunoașterea
literaturii de specialitate și asigură fundamentarea științifică în contextul
situației propuse
4. Identifică și prezintă modelul propriu de soluționare a problemei, în contextul
situației propuse.
5. Demonstrează , în contextul argumentelor, aplicarea principiilor centră rii pe
elev.
6. Dă dovadă de cunoaștere a noțiunilor și conținuturilor specifice disciplinei.
7. Dă dovadă de coerență în succesiunea ideilor, corectitudine în exprimare,
caracter logic, convingă tor, argumentat.
1 Argumentează actualitatea problemei
abordate în contextul situației propuse

4 puncte - pentru un răspuns corect, complet și obţinut


fără întrebări din partea Comisiei.
3 puncte - pentru un răspuns complet, dar obţinut cu
întrebări de precizare din partea Comisiei.
2 puncte - pentru un răspuns parțial complet și obţinut
cu mai multe întrebări din partea Comisiei.
0 puncte - pentru un răspuns incoerent și greșit.
L - lipsă răspuns.
60%
Interviul de evaluare a competențelor profesionale
se consideră promovat de cadrele didactice care au
acumulat 60% și mai mult din numărul total de puncte
și au obținut calificativele bine, foarte bine, excelent.

28 p. – 27 p. – excelent
26 p. – 22p. – foarte bine
21 p. – 17p. – bine
MULȚUMESC PENTRU
ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și