Sunteți pe pagina 1din 12

Protecția minorității

Educatia pentru societate


Clasa 12
MINORITÁTE 
Partea (cea) mai
puțin
numeroasă a
membrilor unei
colectivități. 
 Cazul A. La ședința Consiliului de cartier din cartierul
Soarelui, cetățenii votează în fiecare an pentru o propunere de
politică publică pe care să o înainteze primăriei. Anul acesta,
locatarii de la bloc își doresc ca pe stradă să fie plantați mai
mulți copaci. Locatarii de la case își doresc să fie montate
limitatoare de viteza pentru a reduce gălăgia pe stradă.
Locatarii de la bloc sunt mai numeroși și în fiecare an
Studiu de caz propunerile lor primesc cele mai multe voturi și sunt înaintate
primăriei. Locatarii de la case sunt frustrați și simt că nu pot
niciodată să își facă auzită opinia. Locatarii de la bloc
consideră că nimeni nu ar trebui să fie suparat din moment ce
decizile se iau prin majoritate de voturi. Unii locatari de la bloc
înțeleg însă, că această perspectivă este simplistă și că ar trebui
găsită o soluție în care și interesele locatarilor de la case să fie
luate în considerare.
 Cazul B. Școala nr. 1 primește în fiecare an o donație pentru a
achiziționa cărți în limbi străine pentru biblioteca școlii, iar
elevii/elevele votează pentru a decide în ce limbă să fie cărțile
care vor fi achiziționate. La școala respectivă limbile străine pe
care le învată elevii/elevele sunt: engleză (60% din clase),
franceză (25% din clase) și germană (15% din clase). În fiecare
an, datorită faptului că numărul elevilor/elevelor care învață
Studiu de caz engleză este mai mare, se votează să se achiziționeze cărți în
limba engleză. Elevii/elevele care învață franceză și germană
sunt frustrați și simt că nu pot niciodată să își facă auzită opinia.
Elevii/elevele care învață engleză consideră că nimeni nu ar
trebui să fie suparat din moment ce decizile se iau prin majoritate
de voturi. Unii elevi/elevele care învață engleză înțeleg însă că
această perspectivă este simplistă și că ar trebui găsită o soluție
în care și interesele elevilor/elevelor care învață alte limbi străine
să fie luate în considerare.
 Cazul C. Clubul sportiv din localitatea X deține un singur
microbuz. În fiecare an, turneul de tenis și cel de fotbal se
desfășoară în aceeași perioadă, iar sportivii decid prin votul
majorității pentru care turneu va fi folosit microbuzul. Datorită
faptului că numărul de sportivi care practică fotbalul e mai
mare decât cei care practică tenisul, se votează ca microbuzul
să fie folosit pentru turneul de fotbal. Sportivii care practică
Studiu de caz tenisul sunt frustrați și simt că nu sunt luați în considerare.
Fotbaliștii consideră că nimeni nu ar trebui să fie suparat din
moment ce decizile se iau prin majoritate de voturi. Unii dintre
sportivii care practică fotbalul înțeleg însă că această
perspectivă este simplistă și că ar trebui găsită o soluție în care
și sportivilor care practică tenisul să fie luate în considerare.
Persoanele care aparțin minorităților, deseori se
confruntă cu prejudecăți, stereotipuri, discriminare în
baza anumitor criterii: confesiuni religioase diferite de
biserica ortodoxă, etnie, limbă, statut social, gen,
vârstă, dizabilitate etc.
Problema modului în care drepturile majorităților și
minorităților pot fi echilibrate este o problemă cheie la
toate nivelurile comunității, de la mici cluburi și până
la nivel de state. Pe de o parte, voința majorității
trebuie respectată într-o democrație. Pe de altă parte, și
interesele minorității trebuie respectate. Dacă există un
grup care pierde permanent, care simte că este
discriminat, atunci se poate ajunge la conflicte serioase
în cadrul unei comunități.
 Au fost întreprinse un șir de
măsuri pentru dezvoltarea bazei
legislative în domeniul protecției
drepturilor persoanleor care
aparțin minorităților, dar totuși
acestea uneori întâlnesc
manifestări ale intoleranței, care,
câte odată sunt propagate de mass-
media și sunt supuse ofenselor și
acțiunilor cu carter discriminatoriu
care contribuie la dezlănțuirea
dușmăniei, sau chiar la incitarea la
violență.
Drepturile omului ca drepturi ale minorității

Articolul 5, Dreptul la libertate …


Drepturile omului funcționează Orice persoană are dreptul la libertate …
ca drepturi ale minorității prin Articolul 14, Interzicerea discriminării
Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de
stabilirea de limite pentru prezenta Convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio
deciziile majorității. De deosebire bazată, în special, pe gen, rasă, culoare, limbă,
exemplu, vedem acest articol religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
din Convenția Europeană a naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate
naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.
Drepturilor Omului din 4
noiembrie 1950:

Articolele 5 și 14 se referă la două principii ale drepturilor


omului – libertatea și egalitatea.
 Legea nr. 382 din 19.07.2001 cu privire la
drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor
naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor
În cadrul acestei lor și Convenția-cadru pentru protecția
lecții vom analiza minorităților naționale a Consiliului Europei
pentru a identifica în ce măsură aceste
Legea nr. 382 din
documente prevăd respectarea/asigurarea
19.07.2001
drepturilor persoanelor care aparțin
minorităților la nivel national și european.
Formeze grupuri mici a câte 4-5 elevi/eleve. Fiecare grup
primește un număr de la 1 la 5 și au ca sarcină să studieze în
fragmentul corespunzător numărului său.
În aceste grupuri elevii discută despre ceea ce au citit și se sprjină
reciproc pentru a înțege cât mai bine textele studiate.
Lucru în grup Prezintă succint ideile principale cu referire la prevederile legale
de protejare a minorităților și respectarea drepturilor omului.

Fragmentul Opinii, gânduri, comentarii, post lectură și discuție

   

   

   
 De ce credeți că este important să există legislație care să
protejeze persoanele care aparțin minorităților?
 La ce domenii ale vieții se referă legislația studiată?
 Ați discutat despre relațiile între majoritari și minoritari până
acum? În ce contexte?

Discuții pe baza  Credeți că este eficientă/respectată această legislație? De ce?

următoarelor
întrebări:
 Cetățenii ale căror drepturi ale omului le-au fost încălcate într-un
stat membru al Consiliului Europei pot face apel la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).
 Drepturile omului devin drepturi civile atunci când devin parete
din constituție. În acest caz, sunt mai puternic protejate, deoarece
devin parte din sistemul legislativ, însă se aplică doar cetățenilor
din respectivul stat. În unele țări, o curte constituțională a fost
instituită pentru a proteja drepturile civile. Amendamentele la
constituție necesită de obicei mai mult decât o simplă majoritate,
astfel încât grupurile minoritare pot preveni schimbări care ar
funcționa în dezavantajul lor.