Sunteți pe pagina 1din 9

Societăți și curente

literare.
Doroftei Andreea
Curentele literare nou apărute în
România au influențat desăvârsit
dezvoltarea cetățenilor pe plan
cultural,dezvoltând noi talente ale
națiunii românești,precum,Mihai
Eminescu,Ion Creangă, I. L.
Caragiale, George
Coșbuc sau Vasile Alecsandri. 
Curentele care s-au marcat și
influențat în literatura romanească
sunt:romantismul,realismul,parna
sianismul,naturalismul,simbolismu
l și modernismul.
Literatura română romantică

• În literatura română, romantismul se
face simțit prin intermediul Romantismul s-a manifestat
în literatura română în trei
scriitorilor Ion Heliade etape:
Rădulescu, Costache Negruzzi, Vasile 1.preromantismul
Alecsandri, Alecu Russo .Influențele 2.romantismul propriu-zis
curentului persistă mult timp după (eminescian sau romantism
înalt)
declinul său în culturile vest-europene,
3.romantismul posteminescian
atingând punctul culminant în opera
lui Mihai Eminescu, considerat ultimul
mare romantic european.
Literatura română realistă

• Realismul este curentul literar în care se


susține crezul că arta este chemată să
reflecte realitatea obiectiv, veridic, fără TRĂSĂTURILE
REALISMULUI:
să o înfrumusețeze. Ca doctrină estetică • perspectiva narativă obiectivă şi
și modalitate artistică, realismul s-a naratorul omniscient conferă
veridicitate operei;
născut ca o reacție împotriva • interesul pentru problematica
romantismului.  socială reflectă, realitatea
contemporană;
• Realismul literar românesc este • creează iluzia de realitate, prin
inaugurat în proză și dramaturgie de ilustrarea unor imagini verosimile
ale societăţii.
către scriitori Costache Negruzzi, Mihail
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri Nicolae
Filimon.
Parnasianismul
• Este denumirea unui curent literar
din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea. Parnasianismul a apărut ca Parnasienii erau o grupare
o reacție (neo-clasică) de poeți din Franța secolului
al XIX-lea ce și-a tras
la romantism și cultiva expresia denumirea de la revista în
impersonală, descriptivă, care publicau, „Parnasul
ornamentală și cizelată, raportată la contemporan”, la rândul ei
aceasta purtând numele
peisaje exotice, dar și la obiecte de muntelui Parnas (casa Muze
artă, cărora le consacra poezii de lor în mitologia greacă). 
virtuozitate formală.
• Primele semne ale parnasianismului
și-au făcut apariția în literatura
română, între 1866 și 1869, în
,,Pasteluri’’ de Vasile Alecsandri.
Literatura română naturalistă
• În literatura română, se poate vorbi
de naturalism încă de la Ioan Slavici,
în ,,Moara cu Noroc’’, curentul Naturalismul considera că
definitivându-se prin semnalarea și mediul socio-cultural
notarea senzațiilor fizice și fiziologic. exercită o influență absolut
covârșitoare în apariția și
Scriitorii naturaliști au fost influențați de dezvoltarea personalității
către teoria evoluționistă a lui Charles umane. De asemenea
Darwin. Aceștia credeau că ereditatea studiau elemente umane,
unei persoane și mediul decid caracterul alcoolici, criminali, sau
acesteia. În timp ce realismul încearcă persoane alterate genetic de
un mediu social viciat.
doar să descrie subiecții așa cum sunt în
realitate, naturalismul radicalizează
principiile estetice ale realismului în
direcția reprezentării aspectelor dure,
brutale ale realității.
Simbolismul
• Simbolismul a fost o mișcare artistică și
literară de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care
se
opunea romantismului, naturalismului și parnasi
anismului și potrivit căreia valoarea fiecărui
obiect și fenomen din lumea înconjurătoare
poate fi exprimată și descifrată cu
ajutorul simbolurilor. Tot prin simbolism se
înțelege și modul de exprimare, de manifestare,
propriu acestui curent. În literatura română,
simbolismul pătrunde prin poemele și textele
teoretice ale lui Alexandru Macedonski. Alți
reprezentanți sunt Ștefan Petică, Ion Moartea și Săpătorul de
Morminte (1895) de Carlos Schwabe.
Minulescu și, mai ales, George Bacovia, care
folosește poezia simbolistă drept pretext,
pentru a crea o poezie metafizică, cu nuanțe
expresioniste sau existențialiste.
Literatura română modernă
• În literatura română, modernismul a
apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind
prefigurat de creatorii
afiliați simbolismului și naturalismului, între
primii interesați de experiența subiectivă și
de studiul psihologiei personajelor.
Modernismul în literatura română a durat
până la încheierea perioadei interbelice și
a cuprins tendințe și concepții noi.
Modernismul în literatura română
interbelică a dus la lărgirea fără precedent
a orizontului tematic şi de viziune, a impus
formule literare noi şi este prima Eugen Lovinescu, Revista Sburatorul si modernismul
interbelic.
desprindere categorică de prelungirile
tradiţionalismului secolului al XIX-lea.
Societatea Secretă Carpații.
• Societatea Națională Carpații a fost
înființată la 24 ianuarie 1882.
• Membrii fondatori Mihai Eminescu Ion
Creangă,Ion Slavici,Dimitrie
Laurian,Titu Maiorescu,Ciprian
Porumbescu.
• Scopul inițierii Societății Unirea tuturor
provinciilor românești cu patria mamă.
• Mihai Eminescu a luptat desăvârșit
pentru unirea Transilvaniei și Bucovinei
sacrificându-și nemărginit viața de
multe ori

S-ar putea să vă placă și