Sunteți pe pagina 1din 24

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Institutul de Științe ale Educației


METODOLOGIA DE MONITORIZARE
EXTERNĂ
A PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A
EVALUĂRII CRITERIALE PRIN
DESCRIPTORI
în învățământul primar

2017
• PRELIMINARII3
• SCOPUL MONITORIZĂRII 3
• OBIECTIVE GENERALE 3
• DIMENSIUNI ȘI OBIECTIVE SPECIFICE ALE
MONITORIZĂRII 4
• PRINCIPIILE APLICABILE PROCESULUI DE
MONITORIZARE 4
• MODUL DE ORGANIZARE ŞI ETAPELE MONITORIZĂRII 5
• PROCEDURA PROPRIU-ZISĂ DE ORGANIZARE A
MONITORIZĂRII 6
• RAPORT AL VIZITEI DE MONITORIZARE EXTERNĂ 7
• RAPORT GENERAL DE MONITORIZARE EXTERNĂ 10
• LISTA MONITORILOR NAȚIONALI 16
Metodologia evaluării criteriale prin

PRELIMINARII descriptori în clasa 1. Instrucțiune


metodică pentru cadrele didactice. Aprobată
de Consiliul Național de Curriculum și
• Codul educației (aprobat în anul 2014) propuse spre implementare prin ordinul
prevede prin articolul 16(5) Evaluarea şi Ministerului Educației al Republicii Moldova
scara de notare că în învățământul nr. 862 din 7 septembrie 2015.
primar, evaluarea rezultatelor învăţării
este criterială şi se efectuează prin
descriptori și a intrat în vigoare în partea Evaluarea criterială prin descriptori
ce ţine de evaluarea rezultatelor învăţării în învățământul primar. Ghid
prin descriptori, care se pune în aplicare metodologic. Clasa 1. Aprobat de
din anul 2015, începând cu clasa I. Consiliul Național de Curriculum și
• Pentru implementarea articolului 16, al.5 propuse spre implementare prin ordinul
al Codului Educației, au fost elaborate, de Ministerului Educației al Republicii
către IŞE şi ME următoarele documente Moldova nr. 862 din 7 septembrie 2015.
normative:

Metodologia privind implementarea


Ministerul Educației în colaborare cu evaluării criteriale prin descriptori
IȘE și cu specialiștii OLSDÎ își propune clasele I – II. Aprobată la Consiliul Naţional
să realizeze procesul de monitorizare pentru Curriculum (Ordinul Ministrului
a implementării ECD în clasele 1,2 în educaţiei nr. 623 din 28 iunie 2016) Aprobată
perioada martie-aprilie 2017. la Consiliul Științifico-Didactic al IȘE din
30.05.2016, proces verbal nr.8
SCOPUL MONITORIZĂRII

Estimarea progresului implementării ECD în învățământul primar prin


analiza rezultatelor și impactului ECD în eficiența învățării elevilor.
OBIECTIVE GENERALE
identificarea gradului de
constatarea faptului dacă
executare a Codului
scopurile MECD au
educației, Articolul 16
fost realizate sau sunt
alineat 5 prin
implementarea MECD;
în proces de realizare;

identificarea faptului, în
scopul asigurării integrale
de către acesta, a
mecanismului
implementării MECD.

identificarea cauzelor evaluarea eficienţei


care generează MECD din punctul de vedere
inaplicabilitatea MECD şi al resurselor materiale,
a faptului dacă sunt soluții financiare şi umane, inclusiv
de a schimba situaţia; consecinţele implementării;
DIMENSIUNI ȘI OBIECTIVE
SPECIFICE ALE MONITORIZĂRII
Dimensiunile monitorizării Obiective specifice ale monitorizării
Formarea și consilierea • Înțelegere a conceptului de evaluare criterială prin descriptori în
profesională a cadrului învățământul primar.
didactic în MECD • Stabilirea nevoilor de formare continuă din perspectiva
implementării ECD.
Proiectarea ECD • Organizarea procesului de evaluare criterială prin descriptori în
învățământul primar.
Practici de implementare • Analiza practicilor de implementare ECD.
ECD • Realizarea învăţământului centrat pe elev, utilizarea metodelor şi
tehnicilor de învăţare-evaluare centrate pe interactivitate, pe
judecăţi de valoare şi pe autoreglare a învăţării.
• Monitorizarea evaluării rezultatelor şcolare ale fiecărui elev.
Utilizarea instrumentelor de • Identificarea eventualelor constrângeri de implementare ECD.
implementare ECD
Colaborarea cu • Monitorizarea folosirii instrumentelor de comunicare socială
părinții/reprezentanții legali (părinţii, familia, reprezentanţii legali ai copilului) a rezultatelor
ai copilului în vederea evaluării.
implementării ECD
PRINCIPIILE APLICABILE
PROCESULUI DE MONITORIZARE
1) profunzimea – monitorizarea pătrunde în esenţă,
obiectivele şi/sau scopurile actului normativ; 

2) neutralitate – monitorizarea se efectuează cu asigurarea proporţionalităţii dintre


interesele autorilor de concepție, evaluându-se obiectiv gradul de implementare a MECD; 

3) transparenţă şi participare – autoritatea competentă (OLSDÎ) difuzează informaţii


privind iniţierea, desfăşurarea şi rezultatele monitorizării în măsura în care nu aduce prejudicii
morale cadrelor didactice/elevilor, nivelului de obiectivitate al procesului de monitorizare.
Monitorizare NU înseamnă
Decizie

Control Consiliere

Penalizare
Monitorizare ÎNSEAMNĂ
SUPRAVEGHERE
DEX

OBSERVARE

A supraveghea prin
CONSTATARE
intermediul monitorului

ÎNREGISTRARE
MODUL DE ORGANIZARE ŞI
ETAPELE MONITORIZĂRII
2. INSTRUIREA
1. PLANIFICAREA
MONITORILOR
MONITORIZĂRII
NAȚIONALI

3.
MONITORIZARE
A PROPRIU-ZISĂ

5. DISCUȚII, DEZBATERI
4. RAPORTAREA ȘI PROPUNERI ÎN URMA
PARTICULARĂ A MONITORIZĂRII
MONITORIZĂRII ECDRAPORT GENERAL DE
MONITORIZARE EXTERNĂ
NAȚIONALE A IMPLEMENTĂRII MECD
MODUL DE ORGANIZARE ŞI
ETAPELE MONITORIZĂRII
Etape Denumirea etapei Acțiuni Termene Coordonatori

PLANIFICAREA Elaborarea metodologiei de monitorizare 13-22.03.2017 ME


IȘE
MONITORIZĂRII a MECD.
Elaborarea structurii raportului vizitei de
monitorizare externă.
Elaborarea structurii raportului general de
Etapa 1

monitorizare externă.
Dispoziția ME privind monitorizarea
externă, grupul de lucru, grupul de
monitori naționali, coordonatori și
responsabili.
Dispoziția OLSDÎ cu privire responsabili de
implementarea MECD.
INSTRUIREA Seminar republican pentru specialiștii 23.03.2017 ME
Etapa 2

IȘE
MONITORILOR OLSDÎ, responsabili de implementarea
NAȚIONALI MECD
MONITORIZAREA 27.03.2017 - ME
Vizitele monitorilor 27.04.2017 IȘE
PROPRIU-ZISĂ
naționali în școli specialiștii OLSDÎ,
Etapa 3

responsabili de
implementarea
MECD
monitorii naționali

RAPORTAREA 08.04.2017 - ME
Expedierea rapoartelor 20.04.2017 IȘE
PARTICULARĂ A
MONITORIZĂRII de către specialiștii specialiștii OLSDÎ,
responsabili de
NAȚIONALE OLSDÎ, responsabili de implementarea
MECD
implementarea MECD monitorii naționali
Descrierea rezultatelor
Etapa 4

monitorizării și
prezentarea publică a
Concluziilor și
recomandărilor pentru
elaborarea metodologiei
ECD.
DISCUȚII, 28.04.2017 ME
Masa rotundă cu specialiștii IȘE
DEZBATERI ȘI
OLSDÎ, responsabili de
Etapa 5

PROPUNERI ÎN
URMA implementarea MECD
MONITORIZĂRII
ECD
RAPORT GENERAL 29.04.2017 ME
Simpozion Pedagogic Național IȘE
DE MONITORIZARE
Concluzii și recomandări pentru
EXTERNĂ A
IMPLEMENTĂRII ajustarea metodologiei ECD la
MECD propunerile parvenite și la
Etapa 6

realitățile implementării la clasă.

PREZENTAREA LA Mai, 2017 ME


Recomandări pentru elaborarea IȘE
ME A RAPORTULUI
metodologiei și instrucțiunii ECD specialiștii
GENERAL DE OLSDÎ,
Etapa 7

MONITORIZARE pentru clasele a III-a, a IV-a. responsabili


de
EXTERNĂ A implementa
rea MECD
IMPLEMENTĂRII
monitorii
MECD naționali
PROCEDURA PROPRIU-ZISĂ DE
ORGANIZARE A MONITORIZĂRII

Monitorii naționali vor întreprinde vizite în școlile selectate


din timp și coordonate cu ME (până la 27 martie 2017)

Fiecare monitor din cadrul OLSDÎ va întreprinde minimum


10 vizite. 

Fiecare monitor, formator ECD va întreprinde minimum 5-


6 vizite.
• Monitorul național va realiza raport individual
pentru fiecare cadru didactic monitorizat.
• Toate rapoartele individuale vor fi colectate la
ME.
• Monitorul național va realiza raportul general,
aplicând pe formularul 
https://goo.gl/forms/GmE7OnJYjgDWW1
qy2
  și îl va expedia în format electronic la adresa 
vgaiciuc@gmail.com
Monitorul va folosi următoarele metode de monitorizare:

1. asistarea la ore 2. Focus grup cu


pentru monitorizarea cadrele didactice și
secţiunii 4. Practici de managerul responsabil
implementare  ECD. de învățământul primar.

4. După caz,
3. Focus grup
focus grup cu
cu elevii. părinții.
1. asistarea la ore pentru monitorizarea secţiunii
4. Practici de implementare  ECD.
Nr. Indicatori Data Dovezi Data monitorizării Dovezi
d/or monitorizării nr.2
nr.1
Acțiuni ale cadrului didactic
4.1. Urmăreşte şi respectă etapele procesului de evaluare criterială prin
descriptori.
4.2. Încurajează elevii să participe la formularea obiectivelor lecțiilor.

4.3. Creează condiţii pentru argumentarea propriului punct de vedere.

4.4. Încurajează participarea elevilor la formularea criteriilor și a


descriptorilor de performanță.

4.5. Respectă principiile şi obiectivele evaluării criteriale prin descriptori.

4.6 Oferă oportunități de implicare pentru toţi copiii.

4.7 Implică elevii în evaluarea propriului progres școlar în baza criteriilor


și a descriptorilor de performanță.

4.8 Asigură sprijinul individual al elevilor pentru evaluarea învăţării


conform standardelor şi evaluării criteriale prin descriptori.

4.9 Dezvoltă la copii capacitatea de autoevaluare şi evaluare reciprocă.

4.10 Identifică tehnologiile de evaluare criterială prin descriptori.

4.11 Utilizează în cadrul lecţiilor diverse tipuri de evaluare.

4.12 Utilizează la lecţii diverse instrumente reflexive.


Focus grup
Pentru realizarea interviului de grup (focus
groups)

- se definesc aspectele / datele care vor fi abordate /


colectate

Scopul Focus grup - se elaborează ghidul de interviu (planul de discutie)

- întrebările să fie scurte, să nu sugereze raspunsul

întrebările să nu fie cu raspunsuri de tip da / nu

- întrebările să nu fie ipotetice - întrebarile să fie


situaționale și factuale

- întrebările să fie de tip deschis - se pregătește interviul


Determinarea calităţii ( cine?, de ce ?, unde?, când?)

implementării ECD - se definesc criteriile de selecție a participanților (6 – 10


(eficienţă, strategii şi persoane)
materiale utilizate, utilitate
impactul asupra activităţii la - se realizează interviul (30 minute)
clasă, valoarea adăugată). - se înregistrează interviul (cu acordul persoanelor
intervievate)

- se sintetizează răspunsurile.
Focus grup cu cadrele didactice și managerul
responsabil de învățământul primar.
• Unde ați beneficiat de formări centrale în vederea
în vederea implementării MECD?
• Ce tipuri de activități de formare continuă la nivel • Se constată absență/prezență
local în vederea implementării MECD?
• Câte consilieri metodice în vederea implementării
• proiect didactic de lungă durată
MECD ați avut timp de 1 an? elaborat în conformitate cu
• În ce a constat consilierea metodică? principiile centrate pe copil,
• Ce resurse metodice dețineți pentru
implementarea ECD? formarea de competenţe şi a
• Ce nevoi personale de formare continuă din conceptului de evaluare
perspectiva implementării ECD aveți?
• În ce mod informați părinţii despre rezultatele
criterială prin descriptori.
învăţării copiilor lor? Cât de des/rar? Ce rezultate • proiecte didactice de scurtă
pozitive aveți? Ce vă propuneți să ameliorați în
acest sens? durată elaborat în conformitate
• Care este scopul comunicării cu părinţii? cu principiile centrate pe copil,
• În ce măsură acest scop se realizează? formarea de competenţe şi a
• În ce mod vă reușește să informați părinții cu
privire la tabele de performanţă ale elevilor? conceptului de evaluare
• În ce mod părinții sunt informați despre criterială prin descriptori.
metodologia ECD?
Cerințe și condiții:
Este convenită discuția cu managerul preventiv, se stabilește ora exactă.

Se explică învățătorilor scopul vizitei și discuției. Se creează condiții optime pentru o discuție colegială.

Participă învățătorii de la clasa 1 și a 2-a.

Participă managerul responsabil de învățământ primar.

Focus grupul are loc într-o sală de clasă/cabinetul metodic, la o masă rotundă.

Monitorul nu stă în fața învățătorilor, ci printre ei, pe scaun.

Discuția are loc într-o manieră lejeră, relaxantă, cu zâmbet.

Nu se comentează nimic, doar se colectează.

Focus grup are loc nu mai mult de 30 de minute.


Focus grup cu elevii
Cum vă simțiți la școală?
Cerințe și condiții:
Cum este să înveți: ușor sau dificil?
• participă doar managerul
De ce ești apreciat? responsabil de învățământ
Cine te apreciază pentru cum înveți?
primar și reprezentanții parinților
• Focus grupul are loc într-o sală
Cum te apreciază? de clasă, la o masă rotundă.
Cum crezi că e mai bine să te aprecieze? • Monitorul nu stă în fața elevilor,
ci printre elevi, pe scaun.
Când înveți mai ușor?
• Discuția are loc într-o manieră
Cum ești apreciat pentru ceea ce reușești? lejeră, relaxantă, cu zâmbet.
Când îți este mai dificil? • Nu se comentează nimic, doar
se colectează.
Ce ți se întâmplă atunci când nu reușești?
• Focus grup are loc nu mai mult
Ce aşteptă părinţii de la tine? de 30 de minute.
FOCUS GRUP CU PĂRINȚII
Vă întrebaţi în fiecare zi copilul despre ce s-a întâmplat la şcoală
?
Cerințe și condiții:
Ce întrebări îi puneţi copilului Dvs. ?
• Participă părinții elevilor din clasa
În ce măsură susţineţi concepţia evaluării criteriale prin
descriptori ?
1 și a 2-a.
Ce acțiuni au fost organizate în clasa Dvs. cu referire la
• Participă managerul responsabil de
implementarea evaluării criteriale prin descriptori? învățământ primar.
În ce mod sunteți informați despre rezultatele copilului Dv.? • Focus grupul are loc într-o sală de
clasă la o masă rotundă.
Cât de des vi se comunică rezultatele evaluărilor copiilor Dvs.?
• Monitorul nu stă în fața părinților,
Ce cunoașteți despre criteriile de evaluare? ci printre părinți, pe scaun.
În ce măsură copilul Dvs. este implicat în evaluarea
• Discuția are loc într-o manieră
progresului personal?
lejeră, relaxantă, cu zâmbet.
În ce măsură evaluarea criterială prin descriptori a îmbunătăţit,
a optimizat activităţile de învăţare şi a stimulat succesul şcolar?
• Nu se comentează nimic, doar se
Sunteți multumit de interesul pentru şcoală şi de rezultatele la
colectează.
învățătură ale copilului Dvs.?
• Focus grup are loc nu mai mult de
Sînteti multumiţi de conlucrarea dintre învatatorul clasei şi
părinţi ?
30 de minute.

S-ar putea să vă placă și