Sunteți pe pagina 1din 17

AUTOR: Prof .

Pătru Laura Maria


z
PROGRAMA PENTRU OPŢIONALUL 

SĂNĂTOŞI PRIN SPORT! 


z
    Nota de prezentare :

 OPŢIONALUL ’’Sănătoşi prin sport!’’, face parte din aria curriculara


’’Educaţie fizică şi sport’’care urmăreşte dezvoltarea cu precădere a
calităţilor motrice necesare,îmbunătăţirea stării de sănătate şi a robusteţei. 

 Prin acest opţional se vor valorifica la un nivel superior activităţile


acumulate la orele din trunchiul comun şi crearea cadrului optim necesar
pentru manifestarea înclinaţiilor, talentului şi intereselor elevilor cărora cu
acest prilej li se deschid porţile pentru inţierea şi promovarea ulterioară în
sportul de performanţă. 

      
z
Competenţe generale

 Mărirea capacităţii motice generale şi specifice a elevilor


necesare desfăşurării activităţilor sportive la ramura pentru care
au optat.

 Utilizarea eficientă a procedeelor tehnice şi acţiunilor tactice


specifice practicării ramurei de sport pentru care au optat elevii.

 Favorizarea dezvoltării trăsăturilor de personalitate şi de


integrare în activităţi sportive organizate în şcoală şi în
activitatea independentă.
• Competenţe specifice şi exemple de activitati de invatare
Mărirea capacităţii motrice generale şi specifice a elevilor necesare desfăşurării activităţilor sportive la ramura de sport pentru care au optat: atletism şi baschet.

NR,                  Competente specifice EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE


CRT. ÎNVĂŢARE
1.1 Să folosească eficient exerciţiile fizice Realizarea de eforturi specifice
necesare dezvoltării calităţilor motrice dezvoltării calităţilor motrice
de bază şi a celor specifice jocului de generale,specifice şi combinate.
baschet, cât şi în atletism.  Efectuarea de exerciţii cu diverse
obiecte,circuite,exerciţii cu
caracter tehnic pe fond de
1.2 Să realizeze acţiuni motrice cu grad solicitare la eforturi.
progresiv de complexitate şi solicitare Exersarea individuală in structuri cu
la efort. grad variat de dificultate a
1.3 Să adopte corect poziţia corpului în procedeelor tehnice în regim de
efectuarea acţiunilor motrice. viteză –îndemânare.
Jocuri complementare cu tematici
adecvate. 
Jocuri pregătitoare specifice jocului
de baschet.
Întreceri,ştafete,circuite,concursuri,et
c.
z
• Utilizarea eficientă a procedeelor tehnice şi acţiunilor tactice specifice
practicării ramurii de sport pentru care au optat elevii.

NR, Competenţe specifice EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE


CRT ÎNVĂŢARE
2.1 Să aplice procedeele tehnice şi Exersarea de structuri tehnice
  acţiunile  tactice însuşite în compuse din 3-4 procedee
  structuri apropiate de condiţiile cu accent pe creşterea
  de joc. procedeului de finalizare-
    aruncarea la coş.
    Organizarea de jocuri
2.2   pregătitoare, concursuri,
Să integeze în activitatea de întreceri cu reguli adaptate.
practicare a jocului de baschet, Exersarea  structurii tehnico-
atletism cunoştinţele        tactice de  atac şi apărare
 priceperile  şi deprinderile realizate în condiţii de
specifice în      condiţii adversitate cu micro-grupuri
regulamentare.    şi în formaţii complete.
         
z 3.Favorizarea dezvoltării trăsăturilor de personalitate şi
de integrare în activităţile organizate       în şcoală şi în
activitatea independentă.
NR, Competenţe specifice EXEMPLE ACTIVITĂŢI DE
CRT ÎNVĂŢARE
3.1 Să se integreze şi să acţioneze într-un Participarea la întreceri şi jocuri
grup de practicanţi ai jocului bilaterale;4 ×4, 5×5,cu
constituiţi stabil sau spontan. îndeplinirea atribuţiilor : arbitru
,căpitan de  echipă etc.
3.2 Să rezolve în mod adecvat şi cu Îndeplinirea permanentă a sarcinilor
eficienţă potrivit posibilităţilor de joc ce i-au fost atribuite în
proprii,sarcinilor tehnico-tactice pe relaţia cu partenerii.
parcursul desfăşurării jocului Exersarea relaţiilor de
bilateral,în condiţii de cooperare,respect faţă de
autoorganizare. parteneri şi adversari. 
Organizarea jocurilor cu temă
Să manifeste dorinţă de afirmare pe arbitrate prin rotaţie de un elev. 
plan sportiv, în condiţii de respect Participarea la întreceri în condiţii de
faţă de partener şi adversar, autoarbitrare.
aplicând şi respectând regulile Participarea sistematică la întreceri
jocului.   şi concursuri organizate la nivelul
clasei şi al şcolii.
z
CONŢINUTURILE   ÎNVĂŢĂRII

    PREGĂTIREA FIZICĂ 

 1. VITEZA: de reacţie şi execuţie 

 la stimuli vizuali

 la stimuli auditivi

 în acţiunile motrice singulare 

 în relaţie cu partener şi adversar

         -de deplasare 

 pe direcţie rectilinie

 cu schimbări de direcţie şi anevrarea mingii

 în regim de îndemânare
2. ÎNDEMÂNARE
efectuarea acţiunilor tactice cu mingea în regim
de coordonare
îndemânarea specifică în acţiuni de atac în
cooperare cu partenerul
îndemânare specifică în regim de viteză
z

3.FORŢA
forţa segmentară
forţa explozivă
forţa în regim de rezistenţă
4.REZISTENŢA
rezistenţa cardio –respiratorie la eforturi în regim aerob
rezistenţa în regim de viteză
rezistenţa specifică jocului de apărare şi acţiunii de contraatac
z
      PREGĂTIRE TEHNICO-TACTICĂ

 Procedee tehnice şi tactice folosite în atac 

 pasa din alergare

 prinderea mingii venită din urmă

 dribling multiplu cu mâna stângă si dreaptă

 aruncare la coş din saritură

 contraatacul cu 1-2 vârfuri

 demarcajul faţă de apărătorul care se repliază 

 depăşirea, aşezarea în atac în sistemul cu un pivot 

 aşezarea în sisteme de joc 


z
MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 Predictivă: pentru a şti cu cine plecăm la drum

 Formativă: urmăresc interesul pentru temele puse în discuţie

 Sumativă: la sfârşitul fiecărei grupe de unităţi

 
z
PROBE DE EVALUARE

 SEMESTRUL I 

 Calităţi motrice –viteză în regim de rezistenţă

 Structură tehnico-tactică individuală

 Joc bilateral

SEMESTRUL II 

 Calităţi motrice –sărituri succesive cu desprindere pe ambele picioare


peste banca de gimnastică  30 sec.

 Structură tehnico-tactică
z
 Sugestii metodologice 

 Strategii didactice 

  Programa şcolară valorifică exemplele de activităţi de învăţare


care să permită trecerea de la centrarea pe conţinuturi, la
centrarea pe experienţe de învăţare. În vederea formării
competenţelor, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în
predarea disciplinei Educaţie fizică să pună accent pe:
construcţia progresivă a cunoaşterii, flexibilitatea abordărilor şi
parcursul diferenţiat. Ţinând seama de particularităţile copiilor ,
profesorii vor folosi demersuri care să facă accesibil şi atractiv
conţinutul orei de educaţie fizică.
z
Jocul

 Jocul devine metodă, mijloc şi formă de organizare, efectuat sub


formă de întrecere, adaptat capacităţilor motrice şi psihice ale
elevilor. La începutul anului şcolar se va urmări organizarea
claselor şi a grupelor de lucru în spiritul educaţiei incluzive. În
prima lună de şcoală se va acorda atenţie formelor de deplasare
individuală şi în grup, precum şi formaţiilor de lucru (cerc,
coloană, linie, semicerc etc.). În paralel cu activitatea motrică se
va folosi limbajul de specialitate, din care să nu lipsească
metafora ca mijloc de formare a imaginii mentale şi de
valorificare a cunoştinţelor însuşite. 
z
Strategii

 La toate clasele, se va pune accentul pe lucrul în perechi şi în grup,


favorizând integrarea, ajutorarea şi stimularea reciprocă. Se va asigura
utilizarea unor mijloace (mingi, cercuri, steaguri, dispozitive, instalaţii,
sisteme de protecţie etc.) care să asigure protejarea copiilor,
înlăturându-se orice posibilitate de a se produce accidente. 

  Se recomandă ca resursele să fie estetice, atractive şi uşor de


manevrat. 

 În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se


recomandă utilizarea continuă a evaluării cu accent pe valorizarea
rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev. 
z
Sugestii metodologice

 Profesorii pot elabora şi alte forme de învăţare şi conţinuturi în


funcţie de particularităţile clasei de elevi, baza materială de care
dispune şcoala şi opţiunile elevilor. În vederea valorizării
competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul
activităţii educaţionale, se recomandă ca strategiile didactice
utilizate în predarea disciplinei educaţie fizică şi să pună accent
pe: construcţia progresivă a cunoaşterii, flexibilitatea abordărilor
şi parcursul diferenţiat, coerenţă şi abordări inter- şi
transdisciplinare.
z

MULȚUMESC!