Sunteți pe pagina 1din 15

TEHNICA ELABORĂRII

ACTELOR NORMATIVE
Definiții:

tehnică legislativă – totalitatea normelor, metodelor şi procedeelor care


definesc părţile constitutive ale actului normativ, structura, forma şi
modul de sistematizare a conţinutului,procedeelor tehnice, publicarea,
rectificarea, intrarea în vigoare, încetarea acţiunii, precum şi normelor
privind limbajul şi stilul actului normativ.

act normativ – act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate


publică, care are caracter public, obligatoriu, și care stabileşte, modifică
ori abrogă norme juridice care reglementează naşterea, modificarea sau
stingerea raporturilor juridice.

Registrul de stat al actelor juridice – sistem informaţional automatizat


în care se înregistrează actele normative şi alte acte juridice, în care se
efectuează colectarea, prelucrarea, sistematizarea, păstrarea şi
prezentarea acestora.
Categoriile actelor normative

Legislaţia Republicii Moldova este constituită din următoarele acte


normative:
a) Constituţia Republicii Moldova;
b) legile şi hotărîrile Parlamentului;
c) decretele Preşedintelui Republicii Moldova;
d) hotărîrile şi ordonanţele Guvernului;
e) actele normative ale autorităţilor administrației publice centrale
de specialitate;
f) actele normative ale autorităţilor publice autonome;
g) actele normative ale autorităţilor unităţilor teritoriale autonome
cu statut juridic special;
h) actele normative ale autorităților administrației publice locale
Principiile activității de legiferare

La elaborarea unui act normativ se respectă următoarele principii:


a) constituționalitatea;
b) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
c) legalitatea și echilibrul între reglementările concurente;
e) asigurarea transparenţei, publicității şi accesibilității;
f) respectarea ierarhiei actelor normative.

Actul normativ trebuie să corespundă prevederilor Constituţiei,


tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte,
principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional,
precum și legislației Uniunii Europene
Actul normativ este format din următoarele
elemente constitutive și de structură
 denumire;
 preambul;
 clauza de adoptare, iar pentru proiectele cu sigla „UE” – şi clauza de
armonizare;
 dispoziţii generale;
 dispoziţii de conţinut;
 dispoziţii finale;
 dispoziţii tranzitorii;
 anexe;
 formula de atestare a autenticității actului.
Tipul actului
LEGE
Numarul si data emiterii
Nr.100 din 22.12.2017
Denumirea scurtă
Cu privire la actele normative
Data publicării
Publicat 12.01.2018: Monitorul Oficial Nr.7-17 art.34

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Formula de aprobare

Capitolul I
Capitol
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare Dispoziție

(1) Prezenta lege stabileşte categoriile şi ierarhia actelor normative, principiile și etapele Articol, titlul articolului
legiferării, etapele şi regulile elaborării proiectelor actelor normative, cerinţele de bază faţă
de structura şi conţinutul actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare și abrogarea Punctul articolului
actului normativ, privind evidenţa şi sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice
aplicabile actelor normative, precum și reguli privind interpretarea, monitorizarea Litera (după caz)
implementării prevederilor şi reexaminarea actului normativ.
...........
...........
Capitolul XI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII


Articolul 79. Dispoziţii finale
(1)Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. Reglementare temporală, intrarea
22, art. 50 alin. (2) şi art. 58 alin. (6), care vor intra în vigoare după 12 luni de la data în vigoare
publicării acesteia.

Semnatarul
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Andrian CANDU
  Data adoptării
Nr. 100. Chișinău, 22 decembrie 2017.

 
anexa nr. 1
 
anexa nr. 2
 
anexele
anexa nr. 3
Articolul - elementul structural de bază al actului normativ, ce
reflectă conţinutul actului normativ şi se întâlnește în toate
părţile constitutive ale actului, excepţie fiind preambulul care,
prin natura şi funcţia sa juridică, nu are conţinut dispozitiv.

Fiecare articol cuprinde, de regulă, o singură dispoziţie, dar sunt


situaţii când unul şi acelaşi articol conţine mai multe dispoziţii.

Ex: Legea 100/2017


Articolul 53. Gruparea elementelor structurale
ale actului normativ
număr articol, denumire
(1) În funcţie de complexitatea actului
normativ, elementele structurale ale actului alineat
normativ pot fi grupate după cum urmează:
a) articolele și punctele – în secţiuni, însemnate
succesiv cu numere ordinare exprimate prin
cifre arabe. În cazul unor acte normative literă
complexe, articolele și punctele pot fi grupate
mai întîi în paragrafe și/sau subsecțiuni;
b) secţiunile – în capitole, însemnate succesiv cu
numere ordinare exprimate prin cifre romane;
Textul proiectului actului normativ se elaborează cu
respectarea următoarelor reguli

conţinutul se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea


strictă a regulilor gramaticale, de ortografie şi de punctuaţie;
într-o frază este exprimată o singură idee;
terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei
utilizate în alte acte normative<
se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă
răspîndire.
se evită folosirea regionalismelor, a cuvintelor şi expresiilor care nu sînt
utilizate sau cu sens ambiguu;
exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face
numai după explicarea acestora în text, la prima folosire;
verbele se utilizează, de regulă, la timpul prezent.
Întocmirea proiectului de act normativ
 Determinarea conceptului, categoriei şi stabilirea structurii actului
normativ
 Întocmirea versiunii iniţiale a proiectului actului normativ
 Nota informativă la proiectul actului normative
 Avizarea şi consultarea publică a proiectului actului normative
 Expertiza proiectului actului normativ:
 Expertiza anticorupţie
 Expertiza de compatibilitate a proiectului actului normativ cu legislaţia UE
 Expertiza juridică

 Definitivarea proiectului
 Remiterea spre adoptarea
 Publicarea și Intrarea în vigoare a actelor normative
Exemplu: SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR
la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative

Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor;

Nr. Denumirea Obiecția/propunerea Date despre acceptare / Argumente


autorităţii
1. Ministerul La art.I:  
Finanțelor La noțiunea termen de valabilitate/data de Se acceptă
  minimă durabilitate, cuvîntul „păstrează” se va
substitui cu cuvîntul „păstreze”.

Pct.4, la alin. (1) după cuvîntul „import” de Se acceptă parțial


completat cu sintagma „introducere pe piață”. Completarea propusă nu poate fi realizată întocmai, pe
Modificarea în cauză este necesară în contextul motiv că autorii propun spre substituire cuvîntul
eliminării dublării, dat fiind faptul că în actualul „import” cu cuvintele „introducerea și/sau punerea la
proiect de lege este definită noțiunea de introducere dispoziție pe piață”.
pe piață ca punerea pentru prima oară la dispoziție a
unui produs pe piață.
Pct.11, alin. (18) în redacția expusă urmează să Nu se acceptă
fie exclus din considerentul că acesta contravine La punctul 11, alin.(18) nu se regăsește.
însăși scopului fnal al acțiunii de restiruire a
contravalorii produsului ca efect al comercializării de
agentul economic către consumator a unui produs
neconform. Or, potrivit art.18 alin. (1) din Legea
privind protecția consumatorilor, vînzătorul este
răspunzător față de consumator pentru orice
neconformitate existentă la momentul cînd a fost
livrat produsul.
Evenimente legislative
 Modificarea sau completarea actelor normative
Modificarea actului normativ constă în schimbarea oficială a textului
actului, inclusiv a dispoziţiilor finale sau tranzitorii, realizată prin
modificări, excluderi sau completări ale unor părţi din text.
 Republicarea actelor normative
Actul normativ modificat substanţial se republică conform legii, în
temeiul dispoziţiei cuprinse în actul de modificare
 Rectificarea actelor normative
În cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori
materiale în cuprinsul acestuia, se procedează la publicarea, în
condiţiile legii, a unei note cuprinzînd rectificările necesare
 Abrogarea actelor normative
Abrogarea este un procedeu tehnico-juridic de suprimare prin care sînt
scoase din vigoare prevederile actului normativ ce nu mai corespund
echilibrului dintre cerinţele sociale de reglementare legală
Încetarea acţiunii actului normativ

 actul este abrogat;

 actul este declarat neconstituţional sau, după caz,


ilegal prin hotărîre definitivă a instanţei
competente;

 termenul de aplicare a actului a expirat;

 actul s-a consumat;

 actul a devenit desuet.


Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÂRE PRIVIND EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE a unor prevederi
din articolul 61 alin. (1) din Codul de executare (sesizarea nr. 152g/2019)

HOTĂRĂŞTE:
2. Se declară neconstituțional cuvântul „poate” din articolul 61 alin. (1) din
Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de


atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.

Președinte Vladimir ȚURCAN

Chișinău,
8 octombrie 2019
HCC nr. 22 Dosarul nr. 152g/2019
Bibliografie selectivă:
1. Gheorghe Avornic, Teoria generală a dreptului, Chişinău, 2004.

2. Legea 100/2017 cu privire la actele normative

3. Ghid practic comun al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pentru


uzul persoanelor care participă la redactarea legislației Uniunii Europene

1. Ministerul Federal al Justiției și Protecșiei Consumatorilor al Germaniei. MANUAL DE


TEHNICĂ LEGISLATIVĂ https
://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/RechtsdurchsetzungUndBuerokratieabbau/Ha
ndbuchDerRechtsfoermlichkeit_rum.pdf?__
blob=publicationFile&v=3

2. Ministerul Justiției al RM. Indicații metodologice privind regulile de tehnică legislative


http://www.justice.gov.md/public/files/daan/indicatii_metodologice_privind_regulile_de_tehnica
_legislativa_completat.pdf

3. Consiliul legislativ al României. GHID pentru elaborarea proiectelor de acte normative


http://www.clr.ro/wp-content/uploads/2021/03/Ghid-pentru-elaborarea-proiectelor-de-acte-
normative.pdf
MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE !