Sunteți pe pagina 1din 12

Didactica activităţilor

extracurriculare
An II, Sem. I
2017-2018
OBIECTIVE
Realizarea unor comparaţii constructive
între sistemul de învăţământ şi sistemul
activităţilor extracurriculare;

Dezvoltarea competenţelor necesare


proiectării, organizării şi realizării
activităţilor extracurriculare.
Sistem de competențe vizat
 Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate
pentru diverse niveluri de vârsta/pregatire și diverse grupuri țintă.

 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea și aplicarea cunoștințelor de


specialitate, psihopedagogice si metodologice în cadrul întregului demers
didactic de proiectare a activitatilor instructiv-educative si a materialelor
didactice.

 Transpunerea în practica a cunoștințelor privind etapele metodologice


de realizare a activităților specifice procesului instructiv-educativ din
învatamântul prescolar si primar.

 Evaluarea eficacității strategiilor utilizate și a impactului lor asupra


școlarilor mici/preșcolarilor prin raportare la standarde și obiective
enunțate în documentele curriculare.
Areal tematic și cuvinte cheie
Activități extracurriculare - delimitări conceptuale, obiective, caracteristici, taxonomii.

Funcțiile și valențele activităților extracurriculare.

Exigențe ale proiectării activităţilor extracurriculare. Metode și instrumente de realizare.

Managementul vizitelor, drumeţiilor, excursiilor şi a taberelor şcolare, activităţilor


distractive. Analiza unor proiecte de realizare a vizitelor, drumeţiilor, excursiilor şi a
taberelor şcolare, activităţilor distractive.

Managementul cercurilor școlare, sesiunilor de comunicări ştiinţifice, concursurilor şi al


olimpiadelor şcolare.

Activități: nonformale, extrașcolare, extracurriculare;


Proiecte și parteneriate educaționale;
Didactica activității
Bibliografie
 Costea, O, Cerkez, M, Sarivan,L, (Coord.) (2009) , Educaţia nonformală şi
informală: realităţi şi perspective în şcoala românească, Bucureşti:
Editura Didactică şi Pedagogică
 Cucoș, C. (2015). Pedagogie, Ediția a III-a, Iași: Editura Polirom
  Lazar, V.,  Carasel, A. (2007), Psihopedagogia Activitatilor
Extracurriculare, Editura Arves.
 Ungurean, C E., (2006). Drumeţia – o modalitate de învăţare a geografiei,
în Dulamă, M. E., Ilovan O.R., Bucilă F. (coord.), Tendinţe actuale în
predarea şi învăţarea geografiei. Editura Clusium, Cluj-Napoca
 L.Vlăsceanu (Ed), (2003). Şcoala la răscruce. Reformă şi continuitate în
curiculumul învăţământului obligatoriu, Iaşi: Polirom
 *** Învăţarea permanentă – prioritate a politicii educaţionale din
România. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2001.
 http://www.scout.ro/wp-content/uploads/2013/10/Manual-100-de-idei-de-
educatie-non-formala.pdf
Evaluare
Cantitatea şi calitatea cunoştinţelor
însuşite – evaluare continuă și finală- 75%

Elaborarea corectă a materialelor din


portofoliu- evaluare finală- 25%
Didactica
Etimologia- Fr. didactique.
Disciplină pedagogică care studiază
principiile și metodele de învățământ;
Parte a pedagogiei care se ocupă cu
principiile și metodele predării materiilor
de învățământ și cu organizarea
învățământului.
Didactică - arta de a preda, de a instrui.
Extrașcolár; Extracurricular
extra + școlar -în afara activității școlare
sau a programului școlii.

-ă adj.. pl. -i, -e. /extra -+ curicular.-


Care este în afara curri-culumului şcolar,
care nu face parte din disciplinele de
studiu obişnuite pentru o anumită
disciplină, unitate de învățare, facultate
sau specializare.
Precizări conceptuale
Educaţia nonformală
Educaţia nonformală - activitate educaţională, intenţionată şi
sistematică desfăşurată de obicei în afara şcolii şi al cărei
conţinut este personalizat în funcţie de nevoile individuale şi
situaţiile specifice emergente acestora, în scopul maximizării
proceselor de cunoaştere, învăţare și integrare a individului în
viaţa socială, iar ulerior, în cea profesională.

Educaţia nonformală cuprinde totalitatea influenţelor educative


ce se derulează în afara clasei (activităţi perişcolare) sau prin
intermediul unor activităţi opţionale sau facultative ((activităţi
parașcolare)
Cucoș, 2015
Precizări conceptuale
Activitățile extrașcolare
Activitatea educativă extrașcolară - acea activitate extracurriculară
realizată în afara mediului școlar, în afara instituției de învățământ, cu
participarea unei clase, a mai multor clase de elevi sau a mai multor
instituții de învățământ. (Bocoș, coord. 2016).

Fiind activități care vizează întregirea sferei informaționale, activitățile


extrașcolare abordează atât conținuturi noi cât și cunoscute, prezentate
dintro altă perspectivă.

Conţinuturile vehiculate sunt considerate mijloace formative, prin care


se vizează atingerea obiectivelor curriculare și formarea de competențe
educaţionale, intelectual-cognitive, psihomorii, afectiv-atitudinale, de
comunicare şi relaţionare socială, de luare a deciziilor, de asumare a
riscurilor, de adoptare a unor soluţii personale privind atitudinile şi
comportamentele.
Precizări conceptuale
Activitățile extracurriculare
Activitate extracurriculară - reprezintă
ansamblul activităţilor educative
complementare demersului didactic
prevăzut de Planurile cadru şi
Curriculumul naţional.

Au un conținut construit pe tematici de


interes general și grupe de vîrstă, accentul
fiind deplasat pe distracție.
De reținut!!

Educația formală - include și activități


extracurriculare - cu accent pe
informație;

Educația nonformală –include activități


extrașcolare- cu accent pe dezvoltarea
capacităților practice, interese, dorințe.