Sunteți pe pagina 1din 18

Stilul de conducere ca factor de

asigurare a climatului psihologic


favorabil în instituția de învățământ
                                  Melnic Angela, masterandă, anul II;
                                Specialitatea: Management educațional;
   Conducător științific: Guțu Vladimir, Dr.hab. în pedagogie, prof. univ.,
          Actualitatea și importanța problemei abordate
• Succesul în activitatea organizației, în realizarea obiectivelor ei
depinde nemijlocit de stilul de conducere, de climatul organizațional și
de modul de corelare a stilului de conducere și a climatului moral-
psihologic.
• Stilul de conducere impune armonia între munca socio-umană și cea
tehnico-economică printr-un sprijin reciproc, astfel încât activitatea
organizațională să se înscrie pe o traiectorie de creștere continuă a
eficienței și eficacității.
• Prin stabilirea de standarde, obiective și priorități, un manager poate să
aducă schimbări în performanța de zi cu zi. El poate permanent să-i
influențeze sensul evoluției prin stabilirea unei viziuni strategice și
formularea obiectivelor pe termen lung.
• Ce stil de conducere trebuie să practice managerul în instituțuția de
învățământ?
• Care factori condiționează stilul de conducere, climatul psihologic?
• Care este legătura reciprocă, relația dintre stilul managerial și climatul
social-psihologic, cum influențează stilul managerial climatul
psihologic și invers?
• Cum trebuie să coreleze stilul de conducere cu climatul moral-
psihologic pentru a realiza o conducere eficientă?
• Obiectul cercetării îl constituie procedurile de îmbunătățire a stilurilor de conducere
în învățământul preuniversitar întru asigurarea unui climat psihologic favorabil.

• Scopul cercetării constă în evidențierea caracteristicilor personale care conturează


un stil de conducere eficient în ceea ce privește asigurarea climatului psihologic
favorabil în instituția de învățământ.

• Ipoteza cercetării:

Climatul psihologic din instituția de învățământ va fi favorabil dacă va fi eficient


stilul de conducere al managerului.
Obiectivele cercetării:

 Determinarea factorilor care influențează stilul de conducere într-o instituție de


învățământ;

 Studierea dimensiunilor și tipologiilor stilurilor de conducere și influența lor


asupra climatului psihologic din instituțiile de învățământ;

 Identificarea direcțiilor de dezvoltare a stilului de conducere în vederea asigurării


unui climat psihologic favorabil în instituțiile de învățământ;
Metodele de cercetare:

Pentru realizarea obiectivelor și validarea ipotezei cercetării au fost utilizate


metodele:

 Teoretică: cercetarea, analiza literaturii științifice, sinteza;

 Empirică: interviul cu managerii școlari, chestionarea cadrelor didactice, testul


psihologic;

 Statistică: prelucrarea rezultatelor cercetării;


Structura tezei

 Introducere

 Capitolul I: Managerii și stilurile de conducere.

 Capitolul II: Stilul de conducere în cadrul instituției de învățământ.

 Capitolul III: Experimentul formativ.

Concluzii generale și recomandări

Bibliografie

 Anexe
Sumarul compartimentelor tezei

 În Introducere este argumentată actualitatea și importanța temei de cercetare,


sunt formulate scopul și obiectivele care urmează a fi reflectate, structura și
conținutul succint al capitolelor, importanța teoretică și practică a rezultatelor
obținute.
 În capitolul I, ,,Managerii și stilurile de conducere”, se reflectă conceptele
teoretice cu referire la conținutul și clasificarea stilurilor de conducere, impactul
stilului de conducere asupra climatului psihologic în instituția de învățământ.
 În capitolul II, ,,Stilul de conducere în cadrul instituției de învățământ”,
sunt prezentați factorii favorizanți ai funcționării stilului de conducere în
instituție și căile de perfecționare a stilului de conducere pentru asigurarea
climatului psihologic favorabil în instituție.
Capitolul III, ,,Experimentul formativ”, constituie un demers experimental asupra
eșantionului cu referire la diagnosticarea stilului de conducere al managerilor din
IPG,,Ștefan Ciobanu” și IPG,,Anatolie Sîrghi”din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă și
direcțiile de dezvoltare a stilului de conducere întru asigurarea climatului psihologic
favorabil și cuprinde: constatările inițiale ale managerilor și cadrelor didactice referitor
la stilul de conducere (chestionarea, interviul, testul psihologic), diagnosticarea
problemelor (analiza SWOT) și recomandările propuse managerilor din instituțiile de
învățământ în vederea asigurării unui climat psihologic favorabil.
Eșantionul cercetării este constituit din 30 de cadre didactice din IPG,,Ștefan
Ciobanu” și 30 de cadre didactice din IPG,,Anatolie Sîrghi” din satul Talmaza, raionul
Ștefan Vodă, precum și managerii acestor instituții.
În cadrul studiului efectuat au fost parcurse următoarele etape:
 etapa experimentală;
 etapa de diagnosticare;
 etapa postexperimentală;
Identificarea stilului de conducere

IPG,,Ștefan Ciobanu” IPG,,Anatolie Sîrghi”

15% 13%

30%
Stilul democratic
Stilul
democrat Stilul autoritar
22% Stilul liberal
Stilul autoritar

Stilul liberal 65%

55%
Aprecierea aspectului de conducere al unităților școlare

40
Procesul de luare a deciziei Atitudinile și convingerile personale ale conducătorului
40
35
35

30
30

25 25

20
20

15
15
10
10
5

5
0
Foarte puternic Puternic Moderat Slab Foarte slab
0
Foarte puternic Puternic Moderat Slab Foarte slab IPG,,Ștefan Ciobanu”
IPG,,Anatolie Sîrghi”
IPG,,Ștefan Ciobanu” Столбец1
Aprecierea aspectului de conducere al unităților școlare

60
Comportamentul conducătorului în situații de conflict Trăsăturile de personalitate ale conducătorului
40
50

35
40

30

30
25

20
20

15 10

10
0
foarte puternic puternic moderat slab foarte slab
5

IPG,,Ștefan Ciobanu”
0
foarte puternic puternic moderat slab foarte slab
IPG,,Anatolie Sîrghi”

IPG,,Ștefan Ciobanu” IPG,,Anatolie Sîrghi”


Aprecierea aspectului de conducere al unităților școlare

Gradul de manifestare a capacităților, competențelor Activitatea profesională a conducătorului


conducătorului
50

45

40
80
35 70

30 60

50
25
40
20
30
15 20

10 10

0
5 foarte puternic puternic moderat slab foarte slab

0
foarte puternic puternic moderat slab foarte slab IPG,,Ștefan Ciobanu IPG,,Anatolie Sărghi”

IPG,,Ștefan Ciobanu” IPG,,Anatolie Sîrghi”


Problemele depistate în cadrul lotului experimental

 Manifestarea slabă a flexibilității, integrității, adaptabilității la


schimbare din partea unor cadre didactice/unor manageri școlari;
 Feedback-ul din partea angajaților este redus și nu ține de atitudinile
și sentimentele acestora;
 Menținerea relațiilor de neîncredere reciprocă;
Concluzii generale

Rezultatele investigațiilor confirmă că stilul de conducere este o variabilă organizațională-cheie în


elaborarea unei strategii eficiente de conducere și este dependent de natura organizației, de calitățile
personale ale managerului. Putem conchide că eficiența și eficacitatea stilului de conducere sunt un
rezultat al următoarelor momente:
Raportării teoriei managementului educațional modern, autentic la condițiile concrete, la perspectivele
dezvoltării școlii;
Manifestării unei atitudini constructive, pragmatice, sistemice bazate pe documentare științifică,
raționament, logică;
Utilizării unei metodologii de concepere, organizare, conducere în viziune sistemică, situațională,
interdisciplinară, aplicativă;
Formării competențelor managerului școlar în manieră praxiologică;
Rezultatele cerectării

A fost analizat și rectificat planul de dezvoltare instituțională din


IPG,,Ștefan Ciobanu” din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă;
 A fost elaborat și analizat Codul Deontologic al managerului eficient
pentru asigurarea climatului psihologic favorabil în instituțiile de
învățământ;
 Au fost elaborate recomandări ce țin de perfecționarea stilului de
conducere a unui manager eficient;
Recomandări

 Cercetarea și cunoașterea propriului stil managerial;


 Încurajarea creativității echipei de către manager;
 Managerul trebuie să fie un model pentru subordonații săi;
 Comunicarea și ascultarea eficientă sunt instrumentele managerului în coordonarea
echipei;
 Atitudinea pozitivă contează în comportamentul managerului;
 Managerul trebuie să-și încurajeze grupul în aportul de sugestii și idei;
 Feed-backul angajaților trebuie să reprezinte un instrument de perfecționare a stilului
de conducere;
 Managerul trebuie să aplice în activitatea sa cotidiană un stil de conducere propriu care
nu ar putea fi încadrat strict în nici un stil teoretic de conducere;
Vă mulțumim pentru atenție!