Sunteți pe pagina 1din 80

Business-Planul

Noţiuni generale
 Înainte de a fi elaborat şi folosit planul de
afaceri trebuie înţeles corect;
 Pentru aceasta vom aborda următoarele
subiecte:
 Ce este un plan de afaceri?
 De ce trebuie să elaborăm un plan de afaceri?
 Ce reprezintă procesul de planificare a afacerii?
 şi care este conţinutul unui Plan de afaceri?
Definiţia afacerii
 O afacere este intenţia unei
persoane în mod individual sau în
asociere cu alte persoane de a
întemeia o firmă pentru a desfăşura
anumite activităţi în scopul obţinerii
unui profit.
Baza planului de afaceri
 Planul de afaceri se bazează pe trei
elemente:
 Omul de afaceri – îşi asumă conştient anumite
riscuri şi doreşte să obţină un anumit profit;
 Ideea de afacere - anumite activităţi desfăşurate
de către omul de afaceri care consumă resurse,
dar care generează profit;
 Mediul de afaceri – un mediu în care omul de
afaceri îşi desfăşoară activităţile sale.
Etapele afacerii:
 Orice afacere parcurge încă din faza de
concepere următoarele etape:
 mai întâi apare ideea de afacere,
 apoi se conturează o viziune pentru
realizarea ei - strategia,
 iar pentru aplicarea strategiei este necesar
de elaborat un plan de afaceri
1. Ce reprezintă planul de
afaceri?
Planul de început
 Un simplu plan de început reprezintă o declaraţie
asupra misiunii afacerii, căi către succes, o analiză
de piaţă simplă, o analiză preliminară a preţurilor şi
a costurilor,
 Acest tip de plan este bun pentru a decide dacă
aceasta este o afacere care merită înfiinţată,
 Acest plan nu este suficient pentru a conduce o
afacere.
Ce reprezintă planul de afaceri?
 Planul de afaceri este un document analitic
în care:
 sunt clar definite obiectivele companiei
 este determinată strategia de realizare a
acestora
 este dezvăluit modul în care se intenţionează
să se folosească resursele pentru a se atinge
scopurile – planul de acţiuni
Ce reprezintă planul de afaceri?

 Este un document, care:


 descrie toate aspectele afacerii

 analizează toate problemele posibile

 determină soluţiile alternative


Ce reprezintă planul de
afaceri?
 Este un instrument de management şi
planificare – prin intermediul planului de afa-
ceri omul de afaceri îşi poate conduce şi cont-
rola tot procesul de demarare a afacerii sale;
 Este un instrument de monitorizare şi
evaluare a afacerii – ca instrument de
management planul de afaceri îl ajută pe omul
de afaceri să monitorizeze şi să evalueze modul
în care afacerea se dezvoltă.
Ce reprezintă planul de
afaceri?
 Este un instrument de comunicare
externă - planul de afaceri este folosit pentru
a atrage capital investiţional, împrumuturi şi
parteneri de afaceri;
 Este material de prezentare/promovare –
el arată cum a mers afacerea până în prezent,
care au fost parametrii pe care şi i-a propus să
îi atingă, care sunt etapele următoare necesare
de parcurs.
Reţineţi!
 Planul de afaceri este un document, care:
 descrie toate aspectele afacerii
 analizează toate problemele posibile
 determină soluţiile alternative în scopul obţinerii unui
profit
 Planul de afaceri este un document analitic în
care:
 sunt clar definite obiectivele companiei
 este determinată strategia de realizare a acestora
 este dezvăluit modul în care se intenţionează să se
folosească resursele pentru a se atinge scopurile
2. De ce trebuie elaborat
planul de afaceri?

 Pentru a deschide o companie

 Pentru a lua un împrumut

 Pentru a atrage investitori


De ce trebuie elaborat planul
de afaceri?
 Planul de afaceri este un plan, care
lucrează pentru afacere în scopul
prognozării viitorului, alocării
resurselor, accentuării punctelor-cheie
şi pregătirii atât pentru probleme, cât şi
pentru oportunităţi.
De ce trebuie elaborat planul
de afaceri?
 El impune managementul să analizeze:
 Ideea afacerii
 Obiectivele întreprinderii
 Echipa managerială
 Produsul
 Strategia de marketing
 Concurenţii
 Resursele şi facilităţile
 Nevoile de capital pe termen lung şi scurt
Reţineţi!
 Planificarea nu este un panaceu. Ea nu permite
echipei manageriale sa evite luarea deciziilor.
Totuşi, poate ajuta prin identificarea clară a
problemelor şi a soluţiilor posibile.
 Planificarea nu trebuie privită ca un răspuns rigid
la toate problemele firmei. Condiţiile interne şi
externe se vor schimba şi vor solicita o modificare
a direcţiei de acţiune. Pentru corelarea acestor
factori vor avea loc revizuiri periodice ale planului
de afaceri.
 Planificarea pune in evidenta calităţile oamenilor
care o efectuează şi o aplică.
3. Ce reprezintă procesul de
planificare a afacerii?
 Planificarea afacerii este un proces
repetitiv de identificare, culegere,
analiză şi interpretare a informaţiilor
legate de activitatea unei firme in
scopul definirii misiunii, obiectivelor,
strategiilor si planurilor de acţiune ale
acesteia pentru o perioadă
determinată.
Periodicitatea întocmirii
planului de afaceri
 Planul de afaceri este un document ce
ţine de perspectivă de aceea se
recomandă:
- de a fi întocmit pentru o perioadă de 3-5 ani
- de a fi revăzut periodic pentru a reflecta
situaţia curentă, ideile noi şi planurile pentru
viitor
Planul de afaceri trebuie
permanent actualizat
Modalitatea logică a planului de afaceri
este următoarea:
PLAN – ACŢIUNE – EVALUARE – PLAN
 planificaţi ce doriţi să realizaţi
 după o anumită perioadă evaluaţi ce aţi

realizat comparând cu ceea ce v-aţi propus


să realizaţi
 analizaţi cauzele abaterilor eventuale

 căutaţi căile de remediere a neîmplinirilor

 adaptaţi-vă planul la noile condiţii apărute


Detalierea calculelor

 Pentru primul an toate calculele sunt


prezentate pe termen lunar
 Pentru anul 2 – trimestrial
 Începând cu anul 3 - anual
Structura piramidală a
planificării
Pe baza numelui se construieşte sloganul
şi emblema firmei
Numele
firmei
Unitatea acestora defineşte misiunea firmei –
propoziţia sau fraza ce defineşte
Sloganul cine este firma, ce face aceasta, pentru cine face
si cat de bine face
Emblema (logoul)
În baza misiunii se definesc obiectivele firmei –
ţinta pe care si-o fixează firma sa o atingă
Misiunea firmei in perioada planificata

Obiectivele firmei Obiectivele de afaceri sunt detaliate in strategie –


modalitate de realizare a obiectivelor
Strategia
În baza strategiei se construiesc planurile de acţiune-
Planul de acţiuni paşii concreţi de urmat pentru a se realiza
strategia de afaceri
Planificarea piramidală
 Aceasta structura piramidala se poate aplica
oricărui tip de planificare (de afaceri, de
marketing, de producţie si operaţiuni, de resurse
umane sau financiar-contabila).
 Daca este înţeleasă corect si aplicata, firma va
funcţiona ca un ceas - fiecare componenta va fi
la locul ei, şi toate vor fi legate una de alta, dând
forţă şi coerenta firmei.
Planificarea afacerii presupune:
a) Culegerea informaţiilor despre firma, clienţii ei,
concurenţă, industrie, procesul de producţie si
operaţiuni, personal, precum si informaţii financiar-
contabile,

b) Analiza informaţiilor din toate punctele de vedere


pentru a vedea cauza situaţiei actuale, ameninţările
din interiorul firmei si oportunităţile din exteriorul ei,

c) Utilizarea lor in activitatea viitoare pentru a obţine


un profit confortabil, de durata.
Procesului de planificare
 Colectarea informaţiei
 Determinarea maturităţii companiei
 Determinarea tipului planului de
afaceri
 Determinarea structurii planului de
afaceri
 Distribuirea responsabilităţilor
Colectarea informaţiilor
 Ca să întocmiţi un plan de afaceri viabil, trebuie să
cunoaşteţi:
 Afacerea – să determinaţi cu claritate ce faceţi
sau se doriţi să faceţi
 Piaţa – căror clienţi vă veţi adresa, unde sunt
aceştia, ce doresc ei, cu cine concuraţi
 Finanţele – puteţi oare să satisfaceţi cerinţele
clienţilor potenţiali şi să obţineţi profit?
Colectarea informaţiei
Surse interne Surse externe

Bilanţul contabil Legislaţia

Raportul despre venituri Programe de stat

Raportul despre mişcarea Date statistice, Anuare


mijloacelor băneşti statistice
Activele şi infrastructura Internet

Informaţii despre resursele Tendinţele în vânzări


Sugestii generale
 Nu vă temeţi că nu aveţi la dispoziţie
datele necesare
 Că lipsesc studii de piaţă, cifre
comparative
 Dvs. sunteţi cel care puteţi dobândi
informaţia necesară
Descrierea ciclului de viaţă a
ramurii din care faceţi parte

Creştere Maturitate

Formare Decădere

Ciclul de viaţă al ramurii

Determinarea maturităţii
Determinarea maturităţii ramurii
ramurii este
este foarte
foarte
importantă pentru
importantă pentru alegerea
alegerea strategiei
strategiei de
de creştere.
creştere.
Tipul planului de afaceri
 Determinarea tipului planului de
afaceri depinde de priorităţile luate în
consideraţie în procesul planificării şi
anume:
 Pentru dezvoltarea proprie (operaţională)
 Pentru a efectua un împrumut
 Pentru investitorul extern.
Sugestii privind organizarea
informaţiilor
 Planul trebuie să fie cuprinzător şi concis;
 Încercaţi să adoptaţi un limbaj clar, simplu;
 Organizaţi-vă ideile în capitole distincte,
care să se refere la aspecte specifice;
 Introduceţi detaliile tehnice şi alte
materiale ajutătoare în anexe, astfel încât
acesta să fie adaptat necesităţilor pentru
care a fost elaborat;
Sugestii privind organizarea
informaţiilor
 Planul dumneavoastră poate fi simplu sau
complex;
 Cel mai important lucru este ca acesta să
fie adaptat necesităţilor pentru care a fost
elaborat;
 Nu există o reţetă unică de prezentare a
planului de afaceri.
Reţineţi!
 La elaborarea unui plan de afaceri trebuie:
 să vă porniţi de la UNDE VĂ AFLAŢI ACUM
 să stabiliţi UNDE DORIŢI SĂ AJUNGEŢI peste –
să spunem - 3 ani

 Apoi construiţi un plan ca să ajungeţi acolo


Reţineţi!
 Există două etape în întocmire a unui

plan de afaceri:
 Culegerea informaţiilor necesare;

 Organizarea informaţiilor.
4. Structura planului de afaceri:
Reguli generale
 Planul de afaceri nu are o structură strict
determinată;
 În dependenţă de situaţii şi scopuri
concrete pot fi introduse sau omise careva
capitole;
 La planul de afaceri se anexează anumite
formulare cu calcule concrete, care
confirmă realitatea lui.
Conţinutul planului de afaceri
 Foaia de titlu
 Cuprinsul
 Sumarul executiv
 Capitolul I. AFACEREA (ÎNTREPRINDEREA)
 Capitolul II. PROGNOZELE FINANCIARE
 Anexe
Conţinutul planului de afaceri
 Titlul
 Cuprins (Capitole)
 Sumar (Scurtă introducere)
 Descrierea firmei (afacerii)
 Echipa managerială / managementul companiei
 Prezentare produs(e)/ serviciu(ii)
 Analiza pieţei
 Obiective
 Strategia firmei/afacerii şi implementare
 Informaţii financiare
 Anexe şi alte documente
Conţinutul planului de afaceri
 Foaia de titlu
 Cuprins
 Sumarul executiv
 Descrierea afacerii
 Planificarea de marketing
 Planificarea producţiei şi operaţiunilor
 Planificarea resurselor umane
 Planificarea financiar-contabilă
 Managementul riscurilor
 Implementarea planului de afaceri
 Anexe
Conţinutul planului de afaceri
(variantă pentru examinare)

Foaia de titlu
Cuprins
1. Sumarul executiv
2. Viziune, strategie
3. Descrierea afacerii (istoric, management, resurse
umane, activitatea curentă)
4. Analiza pieţei
5. Planificarea costurilor de operare
6. Investiţii necesare
7. Proiecţiuni financiare
8. Managementul riscurilor
9. Anexe
Foaia de titlu
Foaia de titlu trebuie să conţină:
 Denumirea întreprinderii
 Denumirea documentului
 Adresa întreprinderii
 Telefoane/fax
 Numele şi prenumele conducerii de vârf
 Dacă planul de afaceri a fost elaborat în scopul
obţinerii unui credit, atunci pe foaia de titlu se
indică banca de la care se va solicita acest
credit
Cuprinsul
 Cuprinsul se alcătuieşte detaliat
 Capitolele pot fi divizate în subcapitole
(subpuncte)
 Anexele reflectă calcule detaliate
1. Sumarul planului de afaceri
 Această secţiune are o importanţă
deosebită
 În ea se sumarizează şi se evidenţiază
punctele cheie ale planului de afaceri
 Se recomandă ca sumarizarea să fie
realizată cât mai simplu şi concis
posibil
2. Viziune, strategie
 Fiecare om de afaceri are o viziune:
 „Vreau să fabric confecţii pentru copii”
 “Vreau să înfiinţez internet-cafe”
 “Vreau să înfiinţez un birou de traduceri”
 Această viziune e de fapt obiectivul final al
înfiinţării afacerii
 Calea necesară de parcurs pentru atingerea
şi împlinirea viziunii este strategia firmei
Clarificarea strategiei
 Pentru a clarifica noţiunea de strategie este necesar de răspuns la
următoarele întrebări:
 Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit ?

 Cum vor arăta produsele/serviciile?

 Există deja modele sau un prototip ?

 Cine vor fi clienţii?

 Există oferte comparabile pe piaţă ?

 Unde se doreşte să se ajungă într-un interval de 3-5 ani. (se fixează

obiective cuantificabile)
 Care sunt punctele forte care vor asigura succesul ?

 Pregătirea profesionistă

 Capital

 Relaţii

 Cunoaşterea pieţei

 Există un consens între asociaţi referitor la problemele mai sus

menţionate?
3. Descrierea firmei/afacerii
 Informaţii cu privire la firma/companie:
 istoria companiei:
 Demararea activităţii/Cum şi când a fost înfiinţată?
 Cine sunt partenerii, fondatorii,
 Felul de activitate: producţie, servicii, comerţ
 Echipamente & utilaje, facilităţi, sedii, clădiri comerciale, etc.
 Pentru informaţii suplimentare puteţi prezenta o adresa web.
 În anumite situaţii se prezintă afacerea in locul companiei
(de exemplu: daca încă nu aţi înfiinţat o firma)
Descrierea firmei/afacerii
 Localizarea/Amplasarea Firmei
 Unde vă aflaţi sau doriţi să vă aflaţi?
 Locul amplasării este atrăgător sau convenabil pentru
clienţii Dvs.? Prin ce?
 Este atrăgătoare clădirea în care vă aflaţi?
 Ce schimbări provoacă relaţiile de piaţă şi vor influenţa
sau nu amplasarea ?
 Ce cheltuieli va necesita amplasarea pe viitor? (Alcătuiţi
un buget de cheltuieli)
 Ce program de lucru utilizaţi?
 De ce credeţi că această afacere are şanse de succes?
 Care sunt perspectivele de dezvoltare ale afacerii?
Prezentare produse/servicii
 Acest capitol al unui plan de afaceri poate
cuprinde:
 descrierea si evidenţierea calităţilor (puncte
forte) ale produselor/serviciilor
 evidenţierea anumitor calităţi/avantaje fata de
produsele/serviciile concurenţilor
 îmbunătăţiri planificate ale produselor /
serviciilor
 viitoare noi produse/servicii planificate
Procesul de producere
 Descrieţi procesul de producţie şi etapele
de bază, menţionaţi timpul de efectuare
 Ce mijloace fixe veţi utiliza?
 Cum veţi organiza fluxul de
producţie/prestare a serviciului?
 Descrieţi cerinţele procesul de producţie:
materiale, furnizorii, proceduri de control a
calităţii etc.
Procesul de producţie

Manoperă Materiale

Produs
calitativ

Metode Maşini
Descrierea modului în care veţi
structura şi conduce afacerea
 Managerul/Echipa managerială
 Afacerea se naşte în jurul voinţei unui om de afaceri,
apoi se dezvoltă şi funcţionează, condusă de acesta
 Managerul sau viitorul manager ar trebuie să-şi pună
întrebări de genul:
 De ce cunoştinţe teoretice şi experienţă practică

dispune?
 Cunoştinţele/experienţa lui sau a partenerului
acoperă domeniile cheie ale afacerii?
 Este predispus să acorde afacerii timp necesar?

 Dispune de mijloace financiare pentru a sprijini

afacerea?
Descrierea modului în care veţi
structura şi conduce afacerea
 Managerul/Echipa managerială
 S-a schiţat o structură organizatorică?
 Câţi angajaţi se necesită?
 Ce calificări trebuie să aibă?
 Se pot găsi pe piaţa muncii specializările
necesare?
 Ce nivel de salarizare trebuie prevăzut?
Organizare şi conducere
 Fiecare întreprindere – mică sau mare-
îndeplineşte anumite funcţii: comercială,
producţie, financiară, personal
 Echipei de conducere îi revine rolul
decesiv la îndeplinirea cu succes a
acestor funcţii.
Organizare şi conducere
 Organizarea şi conducerea este
importantă atât pentru managerul
firmei, cât şi pentru un partener
extern, care vă citeşte planul;
 O afacere slabă şi condusă de o echipă
bună este mai sigură decât o afacere
promiţătoare condusă de o echipă de
manageri de mâna a doua.
Organizare şi conducere
 Statistica indică că 98% de cazuri de
insucces sunt cauzate de o conducere
ne adecvată
 Numai în 2% de cazuri – pricina nu o
constituie personalul
Analiza cauzelor de insucces
 Incompetenţa conducerii – 45%
 Insuficienţa cunoştinţelor necesare – 20%
 Lipsa abilităţilor necesare – 18%
 Lipsa experienţei în domeniul dat – 9%
 Iresponsabilitate – 3%
 Alte cauze – 5%
Personalul
 De cât personal dispuneţi?
 Cum veţi organiza relaţiile de muncă ?
 De câţi angajaţi veţi avea nevoie în următorii 3-5 ani?
 Unde veţi găsi angajaţii necesari?
 Ce calificare le este necesară?
 Cum îi veţi instrui?
 Cât va constitui bugetul pentru instruirea personalului?
 Cum îi veţi plăti (în regie sau în acord)?
 Ce bonusuri suplimentare le veţi acorda?
4. Analiza pieţei
 Pilonii fundamentali pentru
determinarea veniturilor viitoare sunt:
 O analiză a pieţei curente,
 O analiză a modului cum a evoluat
aceasta în trecut
 şi o analiză a modului în care se
anticipează pe viitor evoluţia pieţei
Clienţii
 Cine sunt clienţii potenţiali?
 Firme sau persoane fizice ?
 Ce-i determină să cumpere produsul sau
serviciul pe care-l oferiţi?
 Cât de des cumpără de obicei?
 Câţi bani cheltuiesc de obicei?
 Ce caracteristici îi interesează?
 Ce preţ sunt dispuşi să plătească?
 De ce credeţi că vor procura
produsele/serviciile dumneavoastră?
Clienţii

 Cum se poate segmenta piaţa?


 Cum este piaţa potenţială împărţită din
punct de vedere geografic ?
 Ştii cât de mare este volumul pieţei
potenţiale ?
 Există un plan de acţiune pentru
atragerea clienţilor
Segmentul de piaţă
 Cât de mare este piaţa?
 Care este prognoza cererii ?
 Cum apreciezi că vor evolua vânzările ?
 Ce cota de piaţă vei deţine?
 Este o piaţă în dezvoltare? ce ritm de creştere
înregistrează?
 Cota dvs. va spori sau se va diminua odată cu
dezvoltarea peţii?
 Există caracteristici specifice ale pieţei?
Politici de marketing
 Ai o strategie de produs ?
 Ce necesitate satisface produsul (nevoie vitală sau capriciu,
modă)?
 Ai stabilit o politică de distribuţie ?
 în ce mod este comercializat/prestat produsul/serviciul (la
client, prin intermediari...)
 Ai o politică de preţ şi condiţii de plată ?
 la ce preţ/tarif va fi comercializat (ce costuri va implica şi cit
de profitabil va fi) ?
 Te-ai gândit la o politică de imagine, de comunicare
cu piaţa ?
 cum află cumpărătorul (clientul) de produsul/serviciul
dumneavoastră (reclamă, promovare)?
Concurenţa
 Care sunt principalii concurenţi?
 Ce calitate au produsele/serviciile lor?
 Ce reputaţie au aceştia?
 Au clienţi fideli?
 Ce forţă de vânzare au ei ?
 Cât de mare este segmentul lor de piaţă?
 Ce strategii de preţ are concurenţa ?
 Dar strategii de comunicare/reclamă ?
 Cum îşi distribuie produsele/serviciile?
 Ce avantaje au ei/aveţi dvs.:fonduri, manageri, calitate a
produselor/serviciilor, gamă largă de produse/servicii...
Piaţa ţintă
 Găsind răspuns la întrebările anterior menţionate
vă puteţi identifica PIAŢA ŢINTĂ pentru
produsele/serviciile pe care le oferiţi;
 O piaţă ţintă este un grup de consumatori asupra
cărora vă concentraţi atenţia;
 Definirea corectă a acestei pieţe şi focalizarea
eforturilor pentru satisfacerea ei oferă şanse mari
pentru succesul afacerii.
5. Planificarea costurilor de
operare
1. Costuri de înfiinţare a firmei:
 Autorizaţii/licenţe
 Înregistrarea întreprinderii
2. Costuri curente:
 Consumuri materiale
 Consumuri privind personalul
 Consumuri indirecte
 Cheltuieli ale perioadei
Costurile de operare
 Servicii externe
 Contabilitate

 Consultanţă fiscală

 Consultanţă juridică

 Consultanţă în management

 Consultanţă IT

 Consultant PR

 Costuri de spaţiu
 Spaţiu de birouri

 Spaţiu de producţie

 Spaţiu de vânzări

 Spaţiu de depozitare
6. Investiţii necesare
Costuri conexe
Costuri de investiţii:
Investiţiei:
 clădiri
 infrastructură
 echipamente
 apă
 maşini
 gaz
 alte bunuri de
 energie electrică
capital  canalizare
 drum de acces
 asigurarea normelor

de protecţie a muncii
şi a mediului
7. Prognozele financiare
 Prognozele financiare vor fi la fel de simple sau complexe
după cît de simplă sau complexă este însăşi afacerea
 Elaborarea prognozelor financiare nu este complicată dacă
este înţeles:
 scopul fiecărui instrument financiar folosit,
 modul în care acesta este elaborat,
 modul cum va putea fi folosit în conducerea afacerii
Cu ce încep prognozele
financiare?
 După ce aţi adunat informaţiile
necesare privind:
 afacerea
 piaţa
 clienţii
 concurenţii
 Veţi putea estima ce vânzări veţi
realiza în următorii 3-5 ani
Prognoze financiare
 Prognozele financiare se întocmesc pe baza
estimărilor veniturilor din vânzări
 În primul rând se estimează situaţia
profiturilor şi pierderilor:
Venituri din vânzări – Costul vânzărilor =
Profit brut
Costul vânzărilor include:
- consumuri materiale directe
- consumuri directe privind retribuirea muncii
- consumuri indirecte
Determinarea profitului
operaţional
Profit brut – cheltuielile perioadei = profit operaţional

Pe lângă profitul operaţional mai poate fi obţinut:


-Profit din activitatea de investiţii
-Profit din activitatea financiară

Profitul operaţional + Profitul din activitatea de


investiţii + Profitul din activitate financiară =
Profitul perioadei până la impozitare
Determinarea profitului net

Profitul perioadei până la impozitare –


impozitul pe venit = profit net

Necesar de memorizat!
Situaţia profiturilor şi pierderilor arată dacă
afacerea este viabilă – dacă este suficient de
profitabilă.
Importanţa fluxului de
numerar
 Cea mai importantă problemă pe care trebuie
s-o aveţi în vedere este situaţia fluxului de
numerar;
 Pot exista diferenţe dramatice între profitul net
şi numerarul net;
 Profitul net (înregistrat în situaţia profiturilor şi
pierderilor) poate fi doar un profit pe hârtie;
 Dacă nu sunteţi atenţi la debitori, puteţi să
constataţi că sunteţi profitabili dar nu şi
solvabili;
Importanţa fluxului de
numerar
 Situaţia fluxului de numerar exprimă
solvabilitatea firmei;
 Este necesar de acordat mai multă atenţie
acestei situaţii decât profiturilor şi
pierderilor.
Fluxul de numerar furnizează o
proiecţie a următoarelor date:
1. Disponibilul bănesc la începutul perioadei
la care se referă (soldul iniţial în casă şi în
bancă)
2. Încasările de numerar previzionate pentru
perioada respectivă
3. Cheltuielile în numerar ale acestei
perioade
4. Disponibilul bănesc la sfârşitul perioadei
pentru care s-a întocmit situaţia financiară
Bilanţul contabil
• Bilanţul este un raport financiar-contabil care arată
ce deţine şi ce datorează firma la un moment dat
• Diferenţa dintre ce deţine şi ce datorează firma
reprezintă capitalul propriu sau cu alte cuvinte
valoarea lui netă
• Cele două părţi ale bilanţului contabil trebuie să fie
în permanenţă egale
ACTIV = PASIV
sau
Mijloace economice = Surse proprii+Surse atrase
Pragul de rentabilitate

Pragul de rentabilitate = Venituri


totale – Costuri totale = 0

Analiza pragului de rentabilitate arată cât


trebuie să vindeţi pentru a vă acoperi toate
cheltuielile
Indicatorii financiari
 Indicatorii financiari constituie instrumente de
analiză ce asigură o mai bună înţelegere a
rezultatelor şi poziţiei financiare a unei firme,
precum şi modul în care patrimoniul a fost folosit
 Cei mai importanţi indicatori financiari pot fi
grupaţi în următoarele categorii:
 De profitabilitate (rentabilitate)
 De lichiditate
 De activitate (privind gestiunea activelor)
Riscurile
 Analiza de risc cuprinde determinarea
riscurilor activităţii viitoare:
 factori posibili de risc;
 cuantificarea factorilor de risc;
 şi impactul lor asupra cheltuielilor şi
veniturilor viitoare.
Planul de acţiuni
 Planul de acţiuni este o cale organizată de analiză a
afacerii Dvs. şi luarea deciziilor cum de îmbunătăţit
aceasta.
 Fiecare acţiune este numită punct de reper. Anume aici
planul de afaceri devine un plan real, cu activităţi
specifice şi măsurabile, în loc de un simplu document.
 Propuneţi cât mai multe puncte de reper şi cât mai
concrete.
 Daţi-i fiecărui punct de reper o denumire, numiţi
persoana responsabilă, data realizării şi bugetul.
 Asiguraţi-vă că toată lumea cunoaşte că planul va fi
urmărit şi comparat cu rezultatele actuale. Dacă nu
urmăriţi aceasta, atunci planul nu va fi implementat.
Anexele
 Pentru ca planul de afaceri să fie
succint şi uşor de studiat se
recomandă:
 ca toate datele, calculele şi detaliile să
fie prezentate în anexe
 în textul principal să se facă trimiteri
clare la aceste informaţii
Revizuirea planului
 Analiza SWOT care va reflecta:
 Punctele tari şi slabe ale resurselor interne
 Punctele tari pentru a fi utilizate în viitor
 Punctele slabe pentru a fi înlăturate în viitor: Ce poate fi schimbat
sau îmbunătăţit în fiecare resursă.
 Oportunităţile şi ameninţările pieţei
 Prioritatea pieţelor potenţiale şi segmentelor de consumatori în
atingerea obiectivelor
 Prioritatea produselor potenţiale în atingerea obiectivelor
 Prioritatea politicilor mix-ului de marketing viitoare în atingerea
obiectivelor
Reţineţi!
 Elaborarea unui plan de afaceri bun cere
efort de gândire şi timp.

 Avantajele pe care le aduce folosirea lui


în relaţiile de afaceri şi în conducerea
propriu zisă a acestea compensează pe
deplin aceste eforturi.

S-ar putea să vă placă și