Sunteți pe pagina 1din 13

Tema 7. 1. Cadrul conceptual al certificării conformităţii.

Certificarea
2. Certificarea conformităţii produselor.
produselor şi
3. Certificarea sistemelor de management al
sistemelor de calităţii.
management al
calităţii.
Certificarea - o procedură de atestare a
conformităţii unui produs, a unui serviciu,
proces sau sistem de organizare a întreprinderii
1. Cadrul în raport cu un referenţial prestabilit

conceptual al
certificării
conformităţii.
Organism de certificarecare - are dreptul de a
emite şi acorda un certificat, retragerea sau
anularea certificatelor acordate şi care are toate
atributele pentru a prezenta o credibilitate
maximă,
Certificarea de produs/serviciu/proces - atestă
conformitatea produselor/serviciilor/proceselor
în raport cu reglementări, standarde sau
specificaţii tehnice date.

Tipurile de
certificări: Certificarea de întreprindere (sau “de sistem”) -
atestă conformitatea sistemului de asigurare a
calităţii într-o întreprindere în raport cu un
standard din seria ISO 9000.

Certificarea de persoane - atestă calificarea şi


competenţa oamenilor într-un anumit domeniu.
Certificarea produselor/serviciilor :
1. Certificarea obligatorie - se referă la “domeniul
reglementat” în care se încadrează toate
produsele/serviciile/procesele ce pot afecta viaţa,
sănătatea sau securitatea persoanelor / animalelor
2. Certificarea precum şi calitatea mediului ambiant; acestea
constituie probleme reglementate prin acte legislative,
conformităţii standarde obligatorii etc.
produselor. 2. Certificarea voluntară - se referă la “domeniul
nereglementat” din care fac parte toate celelalte
produse/servicii/procese pentru care nu sunt prevăzute
reglementări obligatorii
• promovarea mai uşoară şi într-un timp mai scurt a produselor pe
piaţă;

• eliminarea încercărilor, verificărilor, probelor pe care clienţii le cer;

Avantajele
certificării • pătrunderea mai uşoară pe pieţele ţărilor europene în cazul
recunoaşterii organismului care a făcut certificarea;
produselor/
serviciilor
• reducerea cheltuielilor suplimentare şi a timpului de ofertare -
contractare a produselor/serviciilor;

• scurtarea ciclului de pătrundere pe pieţele interne a produselor noi


sau modernizate;

• posibilitatea utilizării mărcii de conformitate.


Legea RM Nr.186 din 24.04.2003 «Privind aprecierea
conformității produsului» dezvăluie următoarele
concepte:
 Certificatul de conformitate – document emis pe baza
regulilor unui sistem de certificare, ce indică existenţa
încrederii adecvate că un produs/serviciu/proces
corespunzător identificat, este în conformitate cu un
anumit standard sau cu un alt document normativ.
 Marca de conformitate – marcă protejată, aplicată sau
Conformitatea emisă pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce
produsului indică existenţa încrederii adecvate că un
produs/serviciu/proces corespunzător identificat, este în
conformitate cu un anumit standard sau cu un alt
document normativ.
 Licenţa – document prin care organismul de certificare
acordă unei persoane sau unui organism dreptul de a
utiliza certificate sau mărci de conformitate pentru
produsele sau serviciile sale, în conformitate cu regulile
certificării.
 a) solicitarea certificării;

Etapele  b) instrumentarea dosarului de către organismul de


certificare;
certificării
 c) efectuarea unui audit la întreprindere de către
produselor/ organismul de certificare;
serviciilor:  d) acordarea certificatului de conformitate şi a
Conform Legii dreptului de utilizare a mărcii de conformitate;
Republicii  e) menţinerea dreptului de a deţine certificatul sau
Moldova „Cu marca de conformitate, pe baza autocontrolului de
privire la întreprindere şi a verificărilor periodice efectuate de
organismul de certificare.
certificare”:
Certificarea de sistem - o procedură prin care
se atestă că un sistem al calităţii implementat de
către o organizaţie este în conformitate cu un
3.Certificarea referenţial din cadrul standardelor din seria ISO
9000
sistemelor de
management al
calităţii.
• Furnizarea încrederii partenerilor în realizarea în mod
constant a unor produse şi servicii de calitate;
• Îmbunătăţirea imaginii şi a poziţiei pe piaţă;
• Diminuarea efectelor presiunii concurenţiale;
• Acces neîngrădit la licitaţii;
• Câştigarea unor noi segmente de piaţă;
Cauzele Externe: • Dobândirea statutului de furnizor / partener preferat;
necesității • Reducerea auditurilor clienţilor;

certificării
sistemul de • Furnizarea încrederii că toate procesele din firmă sunt ţinute
management sub control şi funcţionează la un nivel calitativ constant;
• Claritatea responsabilităţilor şi respectiv uniformitate în
al calităţii îndeplinirea sarcinilor;
• Implicarea crescută a angajaţilor prin conştientizarea
Interne: calităţii îmbunătăţite;
• Utilizarea mai eficientă a personalului;
• Utilizarea mai eficientă a resurselor;
• Reducerea costurilor noncalităţii;
• Alinierea la cerinţele standardelor internaţionale.
Centrul organism naţional unic de acreditare şi are
drept scop:
Naţional de  implementarea politicii de stat în domeniul
Acreditare acreditării şi evaluării conformităţii, conferind
din Republica încredere în competenţa tehnică, imparţialitatea şi
integritatea organismelor de evaluare a
Moldova conformităţii acreditate,
(MOLDAC)  promovarea liberei circulaţii a produselor,
 creşterea competitivităţii produselor şi serviciilor,
 apărarea drepturilor şi intereselor consumatorului,
 asigurarea protecţiei vieţii, sănătăţii şi securităţii
persoanelor şi a mediului.
 - folosire a unor proceduri de evaluare unice, armonizate
cu regulile europene şi cu cele internaţionale, pentru
acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii;
 - competenţă şi imparţialitate;
    Principiile  - transparenţă, disponibilitate publică şi credibilitate;
de bază ale  - reprezentare a intereselor publice;
acreditării  - acces liber, fără discriminare, al tuturor solicitanţilor
respectate de la procesul de acreditare;

MOLDAC: - independenţă faţă de posibila predominare a
oricăror interese specifice;
 - asigurare a confidenţialităţii şi păstrare a secretului
profesional şi a celui comercial;
 - examinare imparţială a apelurilor şi a reclamaţiilor;
 - caracterul voluntar al acreditării.
Toate cele menţionate atestă promovarea unei
politici unitare în materie de certificare şi acreditare
la nivelul UE, asigurarea unei coerenţe generale în
ceea ce priveşte evaluarea conformităţii,
perfecţionarea legislaţiei, mecanismelor şi
procedurilor specifice, în scopul eliminării
obstacolelor tehnice din calea schimburilor
comerciale.
Спасибо за внимание!

Elaborat:Silistrari Alfred, PSP 2019


Verificat: Cosnicean I. (dr., lector univ.)

S-ar putea să vă placă și