Sunteți pe pagina 1din 27

Învăţăm matematică prin proiecte

Prof. Gogu Mariana


Metode alternative de evaluare
Principalele metode alternative de evaluare, al căror
potenţial formativ susţine individualizarea actului
educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt:
- observarea sistematică a activităţii şi a
comportamentului elevului;
- investigaţia;
- portofoliul;
- proiectul;
- studiul de caz;
- interviul;
- referatul;
- autoevaluarea;
- hărţile conceptuale.
Ce este un proiect?

Un proiect este un demers didactic în grup prin


care se urmăreşte :
integrarea noilor informaţii în structuri
cognitive proprii si transferarea lor în
conţinuturi noi, aplicabile în practică
comunitate de învăţare în care fiecare
contribuie atât la propria învăţare, cât şi la
procesul de învaţare colectiv
acţiune de cercetare şi acţiune practică în
acelaşi timp.
Proiectul ca instrument de
evaluare:
se desfăşoară pe o perioadă de timp de câteva zile
sau câteva săptămâni;
începe în clasă prin precizarea temei, definirea şi
înţelegerea sarcinilor de lucru, continuă în clasă şi
acasă şi se încheie în clasă prin prezentarea unui
raport despre rezultatul obţinut şi expunerea
produsului realizat;
poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau
de grup;
trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de
cercetare;
facilitează transferul de cunoştinţe prin conexiuni
interdisciplinare;
Proiectul urmăreşte:
- Ridicarea nivelului de pregătire şi formarea
de deprinderi la calculator
- Depistarea elevilor dotaţi şi superdotaţi
- Evaluarea nivelului de pregătire teoretică şi
practică
- Modul în care elevii şi-au însuşit noţiunile de
bază pentru lucrul în echipă
- Realizarea corelaţiei între învăţare şi
descoperire
DURATA proiectului
Proiectul se desfăşoară pe o durată de 6
ore - 6 lecţii a câte 50 de minute,
“COMUNICARE ŞI CURRICULUM“
Învăţăm matematică prin proiecte

PROIECTAREA UNITĂŢII DE
ÎNVĂŢARE :
Şiruri.Progresii aritmetice şi
geometrice
ARGUMENT
Derularea acestui proiect educaţional
apare ca o necesitate pentru cadrele
didactice care predau matematica
(informatica) şi a elevilor acestora
pentru realizarea corelaţiei între
învăţare şi descoperire.
Denumire
Numele progresiilor provine de la proprietatea
oricărui număr din şir (începând cu al doilea
termen) de a fi egal cu un anumit tip de
medie a celor doi vecini ai săi:
 la progresia aritmetică este
media aritmetică;
 la progresia geometrică este
media geometrică (cu condiţia ca raţia să
fie un număr pozitiv);
ÎNTREBAREA UNITĂŢII

E important sa utilizăm descoperirile


predecesorilor noştrii?
ÎNTREBĂRILE UNITĂŢII DE
ÎNVĂŢARE

 La ce folosesc progresiile în viaţa de zi


cu zi?
 Sunt importante progresiile sau ne
putem descurca şi fără ele?
 Cum ne poate uşura viaţa, înţelegerea
şi asimilarea noţiunilor legate de
progresii?
Rezumatul unităţii de învăţare
Elevii fac cunoştinţă cu noţiunea de progresie şi proiect.

Vor învăţa să identifice : În acest mod, se vor da


 tipuri de progresii; răspunsuri parţiale la
 proprietăţile lor; întrebările de bază ale unităţii,
 moduri în care pot fi rezolvate lăsând elevii să găsească şi
probleme cu sume de şiruri, răspunsuri proprii.
probleme de calcul economic şi De asemenea, se pregăteşte
financiar. terenul:
 Pe tot parcursul unităţii :  pentru introducerea
 se va motiva utilitatea progresiilor geometrice;
introducerii acestor noţiuni  pentru descoperirea prin
 se vor descoperi modalităţi de analogie a proprietăţilor;
aplicare ale acestora în situaţii  pentru realizarea de proiecte
concrete. pe grupe de către elevi.
Documente portofoliu

1. Proiectul unităţii de învăţare Proiectul_unitatii_


de_învatare

2. Planul unităţii de învăţare Plan_unitate_de_î


nvatare

3. Broşura realizată în vederea


Brosura

explicării ideii de proiect

4. Planul de implementare a unităţii


Prezentarea evaluării iniţiale pentru
identificarea nevoilor elevilor

1. Probă de evaluare iniţială

Proba_de_evaluar
e_initiala
Prezentări realizate de către
profesor în vederea sprijinirii
predării unităţii de învăţare

1. Prezentare Power Point pentru


PROGRESII_
ARITMETICE

progresii aritmetice

2. Progresii aritmetice - teorie


Progresii
aritmetice_teorie

3. Planificarea publicaţiei
IATĂ PROVOCAREA:
Sarcina elevilor este să elaboreze proiecte pe
grupe pentru a sprijinul învăţarea prin descoperire.

Proiectul cuprinde:

 proiectarea lecţiei “ Progresia geometrică ”


 rezolvarea la alegere a 4 exerciţii din fişa
de lucru.
 temă de reflexie:
Găsirea unor probleme din viaţa reală în care
să găsim noţiunea de progresie.
Pentru a veni în sprijinul elevilor se vor
prezenta mai multe materiale:

 Metode alternative de evaluare - prezentare


Power Point; Metode
alternative de evaluare

 Evaluarea educaţională şi evaluarea


performanţelor; Evaluarea
educationala si evaluarea perfo

 Metode de evaluare; Metode de


evaluare

 Fişa de lucru; Fisa de lucru

 Materialele bibliografice indicate. Bibliografie


RECOMANDĂRI
 Urmăriţi sarcinile propuse;
 Stabiliţi împreună cu colegii o schiţă a
prezentării;
 Faceţi un inventar al lucrurile pe care vi
le propuneţi să le realizaţi;
 Repartizaţi sarcinile în grup;
 Stabiliţi termenul de finalizare a
prezentării.

(aveţi la dispoziţie 5 ore în clasă şi vă recomand să


lucraţi şi acasă căte 3 ore/săptămână)
Exemplul creat din perspectiva
elevului la progresii geometrice

Progresii
geometrice

La terminarea proiectului elevii vor avea de


completat şi arătat prezentările şi de pus pe “wiki”
Prezentări realizate de către profesor
în sprijinul evaluării unităţii de învăţare

1. Eseu - elemente de deontologie a


evaluării în contextul creşterii
Eseu

calităţii actului educaţional

2. Abilităţi de care trebuie să facă


Abilitati ale

dovada un elev din perspectiva elevilor

evaluării
Modalităţi de evaluare a
produselor elevilor

Principalele metode alternative de evaluare:


 observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului;

 investigaţia;

 portofoliul;

 proiectul;

 studiul de caz;

 interviul
Plan de evaluare
arată în ordine cronologică diferitele tipuri de evaluări formale şi
informale care au loc pe parcursul unităţii de învăţare

Grafic de timp
pentru evaluare

Înaintea începerii Elevii lucreaza la proiect


După ce proiectul este
activităţilor şi finalizează sarcini
finalizat
din proiect de lucru
Plan de evaluare
1.Evaluarea iniţială - Înaintea începerii activităţilor din proiect
-Jurnal
-Test iniţial
-Diagrama KWL
2. Evaluarea formativă - Elevii lucrează la proiect şi finalizează sarcini
de lucru
1.Lista de verificare a investigaţiei
2.Grila de evaluare criterială a proiectului
3.Studiu de caz
4.Chestionar
3. Evaluare finală - După ce proiectul este finalizat
-Grila de evaluare criterială a proiectului
-Lista de verificare a prezentării
-Autoevaluarea colaborării
-Autoevaluarea proiectării
-Reflecţii
-Test sumativ
-Fişa de activitate elev
TEST SUMATIV

 testul Test

 baremul Barem

 notele Notele
Instumente de evaluare pentru
favorizarea auto-direcţionării
învăţării elevilor

 Chestionar

 Autotoevaluarea facilitării

 Grila de verificare a proiectului


Temă de reflecţie
Găsiţi cel puţin 4 exemple de progresii întâlnite
în viaţa de zi cu zi.

 Elevii reflectează asupra propriei învăţări


gândindu-se la cum îi poate ajuta acum şi în viitor
cunoaşterea progresiilor.
 Profesorul revede reflecţiile finale pentru a
evalua evoluţia elevului din punct de vedere al
înţelegerii, progresului, achiziţiilor şcolare.
Chestionarul final
La finalul orei după prezentarea proiectelor , eleviilor li
se va aplica un chestionar cu următoarele întrebări:

 Cum ţi s-a părut lucrul în echipă?


 Cum te simţi mai bine lucrând: în grup sau în clasă individual?
 Ai participat cu idei in cadrul proiectului de grup?
 Dă un calificativ activităţii pe echipă?
A. nesatisfăcător;
B. satisfacator;
C. bine;
D. foarte bine
 Care au fost dificultăţile întâmpinate în realizarea acestui
proiect?

S-ar putea să vă placă și